Англійська мова повсякденного вжитку (для студентів факультету електроніки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Мета курсу полягає у вдосконаленні володіння студентами англійською мовою повсякденного вжитку як засобом спілкування в соціально-діловій та соціально-культурній сферах.

Курс спрямований на розширення у студентів англомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає рівню В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти поглиблюють знання про систему англійської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Студенти систематизують граматичний матеріал у межах тем: вживання часових форм дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова з різними формами інфінітива, умовний спосіб дієслова, безособові дієслівні форми, ознайомляться з відмінностями у вживанні британського та американського варіантів англійської мови. Студенти аналізують особливості функціонування цих лексико-граматичних явищ на матеріалі творів художньої літератури, популярних періодичних та Інтернет- видань.

Завдання курсу передбачають подальший  розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів середнього рівня складності); усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати події, наводити пояснення і докази); аудіювання (виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (володіти уміннями написання різних типів документації: листи-запити, листи-скарги, мейли; логічно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний текст).

Курс охоплює такі теми: «Міжособистісні стосунки», « Дозвілля», «Природа і довкілля», «Здоровий спосіб життя», «Навчання у вищій школі за програмою обміну студентів», «Робота і працевлаштування»,  «Таємниці людської свідомості».

Рекомендована література

  1. Brook-Hart G. Complete First: B2 English Profile (Student’s Book & Work Book). – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 250 p.
  2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
  3. Ісаєва Г.Т. Improve your English. – Навчальний посібник з англійської мови.. – Львів: ПАІС,  2010.
  4. Evans, Virginia. Round-up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.
  5. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.
  6. Longman dictionary of contemporary English. / [director, DellaSummers]. – Newed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
  7. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Pearson Education Limited, third  edition. 2005.