Англійська мова повсякденного вжитку (для студентів фізичного факультету)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
76

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
76

Опис курсу

Мета курсу полягає у вдосконаленні володіння студентами англійською мовою повсякденного вжитку як засобом спілкування в соціально-діловій та соціально-культурній сферах.

Курс спрямований на розширення у студентів англомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає рівню В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти поглиблюють знання про систему англійської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. На трьох лекційних заняттях студенти систематизують граматичний матеріал у межах тем: вживання часових форм дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова з різними формами інфінітива, умовний спосіб дієслова, безособові дієслівні форми; ознайомляться з відмінностями у вживанні британського та американського варіантів англійської мови. На трьох практичних заняттях студенти аналізують особливості функціонування цих лексико-граматичних явищ на матеріалі творів художньої літератури, популярних періодичних видань та Інтернету.

Завдання курсу передбачають подальший розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів середнього рівня складності), усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати події, наводити пояснення і докази).

Рекомендована література

  1. Brook-Hart G. Complete First: B2 English Profile (Student’s Book & Work Book). – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 250 p.
  2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. BasicEnglish. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3-тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
  3. Ісаєва Г.Т. Improve your English. – Навчальний посібник з англійської мови.. – Львів: ПАІС,  2010.
  4. Evans, Virginia. Round-up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.
  5. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.
  6. Longman dictionary of contemporary English. / [director, DellaSummers]. – Newed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.