Англійська мова за фаховим спрямуванням (для студентів магістратури фізичного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.
1032доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.

Опис курсу

Курс спрямований на поетапне формування у студентів основних складових англомовної фахової академічної комунікативної компетентності, зокрема: лексичної, граматичної, мовленнєвої, соціокультурної та дискурсної компетенцій. Магістри оволодіють знаннями про лінгвостилістичні норми науково-академічного дискурсу у галузі природничих наук; основні жанри усної та письмової комунікації у академічній та фаховій сферах (анотація, академічне есе, лабораторний звіт, наукова стаття, проект наукового дослідження, презентація результатів наукового дослідження); особливості використання лексичних, граматичних та синтаксичних структур у науково-академічних текстах природничої галузі; правила міжособистісного та міжкультурного спілкування у фаховому, освітньому та науковому середовищі; опанують основними текстотвірними стратегіями на різних етапах процесу створення комунікативного продукту; засвоять ефективні способи застосування вербальних та невербальних засобів спілкування для досягнення власних комунікативних цілей відповідно до культурних та соціальних стандартів англомовної науково-академічної дискурсної спільноти; навчаться читати і розуміти автентичну англомовну навчальну, науково-популярну та науково-фахову літературу; здійснювати усну комунікацію англійською мовою в освітній, науковій та фаховій сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених програмою; створювати письмові тексти задля навчальної та наукової комунікації  (академічне есе, літературний огляд, лабораторний звіт, проект наукового дослідження); розпізнавати різні типи аудиторії; адаптувати власні комунікативні стратегії до її потреб; критично оцінювати власні та чужі продукти комунікативної діяльності (тексти).

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 10
Академічне есе 10
Письмовий проект 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Рекомендована література

 1. Микитенко Н. О., Сулим В. Т., Козолуп М. С. Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.
 2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.
 3. Armer T. Cambridge English for Scientists. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 4. Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
 5. Porter D. Check your vocabulary for academic English. – London: A & C Black, 2007.
 6. Longman dictionary of contemporary English / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 7. Bazerman C. The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – Fort Collins, CO : The WAC Clearinghouse, 2010.
 8. Advice on Academic Writing. University of Toronto.
  Purdue Online Writing Lab.
 9. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU.
 10. Fulbright Program in Ukraine.
 11. Applied Physics A. ISSN: 0947-8396 (Print) 1432-0630 (Online).
 12. The Astronomy and Astrophysics Review. ISSN: 0935-4956 (print version) ISSN: 1432-0754 (electronic version).
 13. The European Physical Journal. ISSN: 1434-6052 (electronic version).