Історія світової літератури (XVIII-XX ст.)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит
33Залік
12Залік
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кушнір І. Б.Іна21, Іна22, Іна23
332доцент Кушнір І. Б.Іна24, Іна25, Іна26
432доцент Кушнір І. Б.Іна24, Іна25, Іна26
432доцент Кушнір І. Б.Іна21, Іна22, Іна23

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Антична література. Поняття  «антична література», значення античної л-ри у формуванні та розвитку європейської культури, поняття «міф», значення міфу для формування л-ри, риси та принципи європейського героїчного епосу,зародження і будова театру; поняття «трагедія», «комедія», «драма сатирів»; особливості і структура драматичних жанрів; представники та основні твори.

Світова література Середньовіччя, Відродження, ХVII ст.Світоглядна картина Середньовіччя; л-ра латинською та нар. мовами; особливості європ. гер. епосу; формування куртуазної культури, трубадури, лицар. роман, Міннезанг; специфіка героя міської л-ри; середньов. театр і драматургія.  Ренесанс як нова культурна парадигма Європи; особливості, прикмети, нац. специфіка Ренесансу; жанрова система, літер. маніфести, представники.Філософські та естетичні засади культури ХVIIст.; класицизм як художня система та представники; бароко як художня система, особливості, представники.

Світова література XVIII–ХІХ ст.Поняття «Просвітництво»; філософія раціоналізму; літературні напрями: «класицизм», «реалізм», «сентименталізм», «передромантизм»; жанрова система літератури Просвітництва. Поняття «романтизм», «романтичне двосвіття», «романтичний герой»; літературні маніфести романтизму; жанрова система романтизму: ліро-епічна поема, історичний роман, лірична драма; представники в національних літературах. Поняття «класичний реалізм»; літературні маніфести реалізму; жанрова система класичного реалізму: соціально-психологічний роман, романвиховання, соціально-психологічна новела; представники в національних літературах.

Світова література ХХ ст. Поняття«модернізм», «екзистенціалізм», жанрова система модернізму, провідні поетичні течії модернізму, представники і твори, які репрезентують модернізм. Поняття «реалізм ХХ століття», жанрова систему реалізму ХХ ст., представники і твори реалістичного роману, поняття «інтелектуальний роман ХХ ст.», представники інтелектуального роману ХХ ст. основні поняття і твори, які характеризують літературний процес друг. половини ХХ ст., поняття «постмодернізм», «мультикультуралізм», представники і твори літератури постмодернізму.

Результати навчання:

 у підсумку вивчення курсу студенти мають знати: основні закономірності літературного процесу доби античності, Середньовіччя, Відродження та XVIIст.,світової літератури XVIII–ХХ ст.; провідні літературні напрями світової літератури;естетичні та літературні погляди, програмні твори, основні етапи творчості провідних письменників; українські переклади програмних творів.

у підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: пояснити закономірності та особливості літературного процесу від античності до XХст.;проаналізувати твори художньої літератури: своєрідність стилю, жанру, композиції, систему образів; виявляти національну своєрідність європейських літератур, їхні традиції та зв’язок з іншими літературами, зокрема – українською; назвати і визначити основні поняття, які характеризують літературний процес від античності до XХ ст.;пояснювати вияви загальних особливостей і художніх рис, притаманних літературному напряму в окремому тексті;пояснити, в чому полягає новаторство автора твору.