Історія України

Тип: Нормативний

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Голубко  В. Є.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іні11, Інк11, Інм21, Інн11, Інн12, Інп11, Інп12, Інп13, Інф11, Іна16, Інм11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна11професор Голубко  В. Є.
Іна12професор Якимович  Б. З.
Іна13доцент Генега  Р. Я.
Іна14доцент Масик  Р. В.
Іна15доцент Федик  І. І.
Іні11доцент Калиняк  Л. Д.
Інк11доцент Калиняк  Л. Д.
Інм11доцент Генега  Р. Я.
Інн11доцент Федик  І. І.
Інн12професор Голубко  В. Є.
Інп11професор Голубко  В. Є., доцент Генега  Р. Я.
Інп12доцент Федик  І. І.
Інп13доцент Масик  Р. В.
Інф11професор Голубко  В. Є.
Іна16доцент Мрака  І. Б.

Опис курсу

Даний предмет читається на першому курсі і має загальний обсяг 48 аудиторних години з них 32 лекційних і 16 семінарських. Його головна мета полягає у поглибленні наявних і набутті якісно нових знань з історії України, засвоєння основних аспектів політичного, соціально-економічного, суспільного та культурного розвитку України, розкриття сенсу діяльності української нації, вивчення суспільного ладу та політичних систем на різних етапах розвитку української державності, формування патріотизму, розвиток національної свідомості, поваги до власної історії, формування громадянської позиції шляхом засвоєння основних моральних норм і принципів життєдіяльності суспільства, їх трансформацій у переконання. Студенти повинні виробити критичний погляд на вітчизняну історію, ставитися до неї не як до ідеалізованого, відокремленого від світової цивілізації явища, а як до однієї з її складових, що перебувала й перебуває у постійному взаємозв’язку з нею. Вивчення курсу в жодному разі не повинно зводитися лише до нагромадження фактографічного матеріалу чи, тим більше, підтасовування його до усталених схем або ж кон’юнктурних політичних уподобань тих чи інших авторитетів. Все це унеможливлює формування у студентів незалежного, творчого підходу в оцінюванні явищ вітчизняної історії, а відтак і формування чіткої громадянської позиції.

 

 

Результати навчання:

 • Знати:

Перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель.

 • Вміти:
 • Визначати хронологічну послідовність історичних подій; хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями історичного руху.
 • Показувати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що відбувалися, і співставляти їх із сучасними кордонами України.
 • Характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних історичних етапах, форми та засади функціонування української державності.
 • Визначати сутність української національної ідеї, причини розвитку та особливості українського національного та суспільно-політичного рухів у контексті націєтворчих процесів у Центрально-Східній Європі.
 • Пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства.
 • Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень.
 • Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності минулого з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.
 • Аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на території України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії між українським та іншими національними рухами на території України.
 • Визначати місце та роль українців у складі Речі Посполитої, Російської імперії, Австрійської (Австро-Угорської) монархії, Радянського Союзу та інших політичних утворень, наводити приклади українського вкладу в буття цих держав.
 • Визначати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку українського суспільства, які домінували на різних історичних етапах, та причинно-наслідкові зв’язки.
 • Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).

Критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формі.