Контрастивна граматика (німецько-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Сулим В. Т.Інм41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
86Інм41доцент Сулим В. Т.

Опис курсу

Мета курсу – дати порівняльну характеристику граматичної системи сучасних німецької та української мов, підготувати граматичну основу для набуття студентами теоретичних і практичних умінь у сфері перекладу.
Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями, головними теоретичними положеннями та терміносистемою контрастивної граматики на матеріалі української та німецької мов. На лекціях з’ясовуються проблеми типологічної класифікації мов, мовних універсалій, методи контрастивних досліджень. Аналізуються морфологічна система, граматичні категорії роду, числа і відмінка, детермінованості у німецькій та українській мові, дієслівні категорії часу, виду, стану і способу; синтаксичні системи обох мов, засоби вираження заперечення. Випрацьовуються навички застосування контрастивного аналізу граматичних структур німецької та української мов.

Рекомендована література

1. Бондарко А. В. Интерпретационный компонент языковых значений и понятие эквивалентности в сопоставительной лингвистике. – Zeitschrift für Slavistik.1990. – №4.
2. Жлуктенко Ю. О. Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження. Нариси з контрастивної лінгвістики. – К.: Наукова думка, 1979.
3. Кёрквуд Г. У. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа. Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1989. – Вып. XXV. Контрастивная лингвистика.
4. Кочерган М. П. Контрастивна семантика на порозі нового тисячоліття. Проблеми зіставної семантики. – К., 2001. – Вип. 5.
5. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства. – К. 2006.
6. Лалаян Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Лалаян Н. С., Подвойська О. В. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 224 с.
7. Нариси з контрастивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Наук. думка, 1979. – 196 с.
8. Ярцева В. Н Контрастивная лингвистика. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. 1990.
9. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. I; Bd. II; (U. Engel, D. Rytel-Kuc) Heidelberg: Groos 1999.
10. Helbig G. (2000): „Deutsch als Fremdsprache. Kontraste zwischen Einzelsprachen“. In: DaF (HSK:19,1) Kap 6.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму