Контрастивна граматика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814професор Сулим В. Т.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
86Інм41професор Сулим В. Т.

Опис курсу

  • Мета курсу – дати порівняльну характеристику граматичної системи сучасних німецької та української мов, підготувати граматичну основу для набуття студентами теоретичних і практичних умінь у сфері перекладу.
  • Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями, головними теоретичними положеннями та терміносистемою контрастивної граматики на матеріалі української та німецької мов. На лекціях з’ясовуються проблеми типологічної класифікації мов, мовних універсалій, методи контрастивних досліджень.
  • Аналізуються морфологічна система, граматичні категорії роду, числа і відмінка, детермінованості у німецькій та українській мові, дієслівні категорії часу, виду, стану і способу; синтаксичні системи обох мов, засоби вираження заперечення. Випрацьовуються навички застосування контрастивного аналізу граматичних структур німецької та української мов.

Рекомендована література

1. Бондарко А. В. Интерпретационный компонент языковых значений и понятие эквивалентности в сопоставительной лингвистике. – Zeitschrift für Slavistik.1990. – №4.
2. Жлуктенко Ю. О. Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження. Нариси з контрастивної лінгвістики. – К.: Наукова думка, 1979.
3. Кёрквуд Г. У. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа. Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1989. – Вып. XXV. Контрастивная лингвистика.
4. Кочерган М. П. Контрастивна семантика на порозі нового тисячоліття. Проблеми зіставної семантики. – К., 2001. – Вип. 5.
5. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства. – К. 2006.
6. Лалаян Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Лалаян Н. С., Подвойська О. В. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 224 с.
7. Нариси з контрастивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Наук. думка, 1979. – 196 с.
8. Ярцева В. Н Контрастивная лингвистика. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. 1990.
9. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. I; Bd. II; (U. Engel, D. Rytel-Kuc) Heidelberg: Groos 1999.
10. Helbig G. (2000): „Deutsch als Fremdsprache. Kontraste zwischen Einzelsprachen“. In: DaF (HSK:19,1) Kap 6.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму