Методика викладання іноземної мови (класична філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Яремко М. В.Інк31

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити із теоретичними основами методики викладання іноземної мови (німецька) у середніх навчальних закладах та сформувати у студентів професійно-методичні знання і вміння, необхідні для організації та здійснення навчально-виховного процесу з німецької мови.

 

Завдання курсу: 

 • з’ясувати теоретичні засади, методи дослідження та зв’язок методики викладання іноземних мов із іншими науками;
 • розглянути систему освіти в Україні та сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови;
 • розкрити комунікативний підхід до навчання німецької мови;
 • проаналізувати систему вправ для формування мовної та мовленнєвої компетенцій учнів;
 • навчити організовувати та забезпечувати навчально-виховний процес з німецької мови у середніх навчальних закладах.

Результати навчання:

знати:

 • вимоги щодо іншомовної комунікативної компетентності учнів згідно Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні;
 • Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти та сучасні тенденції навчання німецької як іноземної мови;
 • методику навчання граматичного, лексичного та фонетичного матеріалу німецької мови;
 • систему вправ для навчання аудіювання, говоріння, читання та письма;
 • особливості організації та здійснення навчально-виховного процесу з німецької мови у середніх навчальних закладах;
 • види і форми контролю у навчанні іноземної мови.

вміти:

 • працювати з граматичним, лексичним і фонетичним матеріалом німецької мови з огляду на комунікативний підхід до навчання іноземної мови;
 • застосовувати різні типи вправ для навчання учнів іншомовного спілкування;
 • організовувати та забезпечувати процес навчання німецької мови у середніх навчальних закладах;
 • розробити розгорнутий план-конспект уроку;
 • оцінювати навчальні досягнення учнів.

Рекомендована література

Базова

 1. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – 2-е вид., випр. і перероб. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
 2. Ballweg S. DLL 02: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? / Sandra Ballweg, Sandra Drumm, Britta Hufeisen, Johanna Klippel, Lina Pilypaitytė. – B. 2. – München : Klett-Langenscheidt, 2013. – 198 S.
 3. Brinitzer M. DaF unterrichten : Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Michaela Brinitzer, Hans-Jürgen Hantschel, Sandra Kroemer, Monika Möller-Frorath, Lourdes Ros. – Stuttgart : Klett, 2013. – 184 S.
 4. Ende K. DLL 06: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung / Karin Ende, Rüdiger Grotjahn u.a. – B. 6. – München : Klett-Langenscheidt, 2013. – 152 S.
 5. Ende K. DLL Glossar : Fachbegriffe für DaF-Lehrkräfte / Karin Ende, Imke Mohr (Hrsg.). – München : Klett-Langenscheidt, 2015. – 64 S.
 6. Funk H. DLL 04: Aufgaben, Übungen, Interaktion / Hermann Funk, Christina Kuhn, Dirk Skiba u.a. – B. 4. – München : Klett-Langenscheidt, 2014. – 184 S.
 7. Glaboniat M. Profile deutsch : gemeinsamer europäischer Referenzrahmen; Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, kommunikative Mittel, Niveau A1-A2, B1-B2, C1-C2 / Glaboniat M.; Müller M. – Berlin : Langenscheidt, 2007. – 240 S.
 8. Legutke M. DLL 01: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung / Michael Legutke, Michael Schart. – B. 1. – München : Klett-Langenscheidt, 2012. – 199 S.
 9. Neuner G. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung / Gerhard Neuner; Hans Hunfeld. – Berlin : Langenscheidt, 2009. – 184 S.
 10. Rösler D. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung / Dietmar Rösler. – Stuttgart : Metzler, 2012. – 301 S.

Допоміжна

 1. Barkowski H. Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Hans Barkowski; Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.). – Tübingen [u.a.] : Francke, 2010. – 370 S.
 2. Storch G. Deutsch als Fremdsprache : eine Didaktik ; theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung / Günther Storch. – München : Fink, 1999. – 367 S.