Німецька мова (рівень А1)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164доцент Жовнірук З. Л., доцент Ратич М. Т.
264доцент Жовнірук З. Л., доцент Ратич М. Т.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють базовими знаннями про систему німецької мови, особливостями функціонування простих мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про структуру основних типів речень (розповідних, питальних, підрядних); засвоять граматичний матеріал у межах тем: прикметник, особові та присвійні займенники, прийменники часу та місця, часові форми дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, зворотні дієслова, словотворення.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (читати і розуміти інструкції з виконання навчальних завдань та адаптовані тексти нижче середнього рівня складності з підручників, посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів), аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності виокремлювати ключові деталі, розпізнавати потрібну інформацію та основні ідеї висловлювань в ході бесід, визначених навчальною програмою, успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого характеру, мейли, листівки, заповнювати анкети, вживаючи вивчені мовні і граматичні структури та дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності; підтримувати коротку розмову на побутові теми; брати участь у діалозі в стандартних ситуаціях, дотримуючись). Курс охоплює такі теми: «Знайомство», «Родина та друзі», «Їжа і напої», «Житло», «Робочий день», «Вільний час», «Навчання», «Канікули», «Професія і робота», «Місто», «Здоров’я», «Одяг», «Свята», «Захоплення».

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 20
Творча письмова робота 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Рекомендована література

  1. Deutsch als Fremdsprache. Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann. Schritte 1, 2 іnternational. /Kursbuch+Arbeitsbuch/.- Hueber Verlag, 2015.
  2. Смолій М.С. Граматика німецької мови. – Вид. 4-е, доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013.