Вступ до германської філології

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420професор Максимчук Б. В.Інн21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
412Інн21професор Максимчук Б. В., Захаров Ю. М.

Опис курсу

Курс ставить за мету висвітлити основні концепції розвитку людської мови, представити в загальних рисах шлях становлення німецької мови від індоєвропейської прамови – основи через протогерманський генотип до староверхньонімецького, середньоверхньонімецького і ново німецького періоду. Оскільки готська мова зберегла древні архаїчні риси, то її вивчення  має велике значення для історичного  дослідження германських мов. Тому програма курсу передбачає вивчення не тільки морфології, фонетики, синтаксису та словотвору готської мови, але і ознайомлення з принципами історико-порівняльного та структурного мовознавства, еволюцією методології мовознавства, які необхідні для реконструкції древніх мов та розуміння історичної граматики германських мов. Найбільше уваги в курсі приділяється історичній фонетиці і фонології, оскільки саме ці галузі знань є ключем до розуміння морфологічної будови германських мов, а також їхнього лексичного складу. Такий підхід дає можливості об’єднати в одне ціле як синхронічну, так і  діахронічну точку зору розгляду мовних явищ, збагнути еволюцію як окремих елементів мовної системи, так і її структури в цілому. оскільки вивчення мови неможливо без врахування її культурного та історичного фону. В курсі, подаються основні відомості про міфологію, побут і звичаї, релігію,  суспільний лад та писемність древніх германців.

Теоретичний виклад матеріалу супроводжується практичними заняттями, присвяченими лінгвістичному аналізу текстів готської мови і в першу чергу «Біблії» в перекладі готським архієпископом Вульфілою. Курс базується на знаннях та уміннях студентів, набутих при вивченні суміжних дисциплін таких як «Вступ до мовознавства», «Історія німецької літератури» тощо.

Метою курсу є вивчення фонетичної та граматичної будови готської мови, етимології, її структурних елементів на основі принципів історично-порівняльною мовознавства з метою розуміння наступних етапів розвитку фонетичної і граматичної будови германських мов і, зокрема, німецької.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: етимологію та систему  голосних, приголосних, дифтонгів готської мови на основі застосування принципів і методів історично-порівняльного мовознавства; особливості  етимології та систему граматичних форм і категорій частин мови; писемні пам’ятки готської мови, готське письмо;  історію східногерманських племен, їхню релігію, міфологію, суспільний устрій тощо; історію лінгвістичних учень в галузі германістики і, особливо, принципи, методи та методологію історичного мовознавства.

Студент повинен

уміти: використовувати методи історично-порівняльного мовознавства та знання латинської і інших древніх мов і на цій основі  реконструювати лексичні, фонетичні та морфологічні праформи, простежити та пояснити еволюцію цих форм, перекладати та здійснювати фонетичний, морфологічний та синтаксичний аналіз готських текстів.

Рекомендована література

1.Берков В. П. Введение в германистику. М., 2008.
2.Гухман М. М. Готский язык. М., 1958.
3.Євченко В. В. Готська мова. Житомир, 2002.

4.Жирмунський В. М. Введение в  сравнительно- историческое изучение германських языков. М., Л., 1964.

5.Жлуктенко Ю. О., Яворська Т. А. Вступ до германського мовознавства. К., 1978.

6.Задорожний Б. М. Порівняльна фонетика і морфологія готської мови. Львів, 1960.

7.Левицький В. В. Основи германістики. Вінниця, 2006.

8.Левицький В. В., Кийко С. В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». Вінниця, 2006.

9.Braune W. Gotische Grammatik. Hallе a. S., 1920.

10.Ernst Р. Germanische Sprachwissenschaft. Einführung und Grundbegriffe. Wien, 1992.

11.Krahe H. Germanische Sprachwissenschaft. Einleitung und Lautlehre. Band 238, Berlin, 1942.

  1. Krahe H. Germanische Sprachwissenschaft. Formenlehre. Band 780, Berlin, 1942.

13.Maxymtschuk B., Maxymtschuk I. Einführung in die Germanistik. Lwiw, 2011.

14.Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. 5 Auflage, 1920.