Кафедра іноземних мов для природничих факультетів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів була створена 16.06.1998 р. на базі загально-університетської кафедри іноземних мов, заснованої у 1959 р. та очолюваної такими видатними ученими як доц. С. О. Гурський і проф. Кусько К. Я.

З 1998 р. до середини 2017 р. кафедрою іноземних мов для природничих факультетів завідувала доц. Жовнірук З.Л., а з 01.06.2017 р. – проф. Микитенко Н.О.

Кафедра продовжує традиції, закладені висококваліфікованими фахівцями, науковцями, педагогами попередньої генерації: проф. Денисенко С. Н., доц. Березинською З. І., доц. Козланюк Т. П., доц. Дідух Н. М., доц. Одеговою В. В., викладачами Акімовою О. К., Балук М. Г., Воробель Я. М., Ейгенсон Л. М., Колінчак Н. Д,. Михайлишин М. Д., Мочульською О. П., Отчич Я. І., Садіковою В. К., Салівоновою Г. І., Тимошик О. М., Цурковським О. Я., Чаплею З. Г. та ін., які своїм прикладом  надихали молодше покоління на творчі та наукові пошуки і здобутки.

Вагомий внесок у формування наукових і навчальних традицій кафедри зробила доктор філологічних наук, професор, академік ВШ України, відмінник освіти Денисенко С. Н. (13.03.1925 – 03.11.2014), яка працювала на кафедрі з 2003 по 2014 р. Софія Никифорівна – автор понад 450 наукових та публіцистичних праць, у тому числі німецько-українсько-російського словника-довідника з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом на українську та російську мови (2005) і повісті про Голодомор 1933 р. “Тіні незабутих предків”, за мотивами якої знято документальний фільм “Попіл наших сердець” (Галичина-фільм, продюсер В. Кметик, 1996). За досягнення у науково-педагогічній сфері професор була нагороджена медаллю Ярослава Мудрого, нагрудним знаком Софії Русової, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями “За успішну науково-педагогічну діяльність” та “20 років Академії освіти України”; відзначена Американським бібліографічним інститутом у номінаціях “Жінка року 1999”, “Хто є хто — 2000”, “Хто є хто в Україні – 2000”, включена у збірник “Краса і гордість Львівщини”. Когорта її учнів та послідовників активно займаються дослідженням особливостей функціонування фразеологізмів у сучасній англійській і німецькій мовах.

Сьогодні кафедра розвиває два провідні напрями наукової діяльності у галузях методики навчання германських мов та філології. Доктор педагогічних наук, проф. Микитенко Н. О. керує науковою темою «Сучасні лінгводидактичні орієнтири формування іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів». Наукова школа проф. Микитенко Н. О. представляють доц. Рубель Н. В.,  к.пед.н. Тинкалюк О. В., к.пед.н. Рожак Н. В. к.пед.н. Патієвич О. В., к.пед.н. Семеряк І. З., к.пед.н. Козолуп М. С., к.пед.н. Онуфрів А. Р., Котловський А. М., Чорна І. Ю.

Знаний у міжнародних наукових колах фахівець з англомовної навчально-академічної комунікації доктор філологічних наук, професор Яхонтова Т. В. керує дослідженнями у галузі лінгвістики тексту, дискурсознавства та проблем жанру, бере активну участь у міжнародних наукових проектах і конференціях, є співзасновником і директором Центру англомовної академічної комунікації при Львівському національному університеті імені Івана Франка. До плеяди учнів наукової школи проф. Яхонтової Т. В. належать викладачі кафедри к.ф.н. Крижанівська Г. Т., доц. Винник О. Ю., к.ф.н. Сологуб Л. В., асп. Брона О. А.

Основний вектор навчально-методичної діяльності кафедри – підготовка фахівців природничих і математичних наук з поглибленим знанням іноземної мови. З 2015-2016 н.р. на кафедрі впроваджується концепція вивчення іноземних мов відповідно до рівня знань студентів. Автор і натхненник концепції – декан факультету іноземних мов, доц. Сулим В. Т. Концепція спрямована на формування у студентів неспеціалізованих факультетів університету професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції на рівні В2 для освітнього рівня “Бакалавр” та С1 для освітнього рівня “Магістр” відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. За бажанням студенти з високим рівнем знань можуть завершити вивчення іноземних мов написанням та захистом дипломних робіт іноземною мовою, за що отримують відповідний сертифікат при закінченні університету.

Викладачі кафедри регулярно підвищують свій рівень професійно-методичної кваліфікації, беручи участь у стажуваннях, науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, літніх та зимових інститутах з професійного розвитку викладача, обмінюються досвідом викладання шляхом взаємовідвідування занять.

Окремим важливим напрямом діяльності кафедри є розроблення навчально-методичного забезпечення курсів навчальних дисциплін, які пропонуються кафедрою для студентів та аспірантів природничих факультетів. Навчально-методичний доробок викладачів кафедри щороку зростає й оновлюється. Сьогодні він налічує декілька підручників, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників з іноземних мов загального та професійного спрямування, 3 словники, численні методичні рекомендації, збірники вправ, тестів тощо.

Доброю традицією кафедри стало щорічне проведення олімпіад з іноземної мови, під час яких студенти І-ІІ курсів різних природничих факультетів отримують можливість позмагатися між собою у виконанні завдань з різних видів мовленнєвої діяльності. Джерелом натхнення для організаторів олімпіади є незмінно високий рівень володіння іноземною мовою її учасників, які, попри значне навантаження у навчальному процесі, демонструють своє бажання розвиватися далі, опановувати нові знання з іноземної мови, здобувати новий досвід їх практичного застосування.

Співробітники

завідувачМИКИТЕНКО Наталія Олександрівназавідувач
професорЯХОНТОВА Тетяна Вадимівнапрофесор
доцентВИННИК Ольга Юріївнадоцент
доцентЖОВНІРУК Зоряна Львівнадоцент
доцентІСАЄВА Галина Тимофіївнадоцент
доцентКІПЕНЬ Сергій Васильовичдоцент
доцентКОЗОЛУП Марія Степанівнадоцент
доцентКРИЖАНІВСЬКА Галина Тадеївнадоцент
доцентПАТІЄВИЧ Ольга Василівнадоцент
доцентРАТИЧ Марія Теодорівнадоцент
доцентРУБЕЛЬ Наталія Володимирівнадоцент
доцентСАЛАМАХА Мар’яна Ярославівнадоцент
доцентСОЛОГУБ Лариса Вячеславівнадоцент
доцентТИНКАЛЮК Оксана Володимирівнадоцент
старший викладачМИКИТКА Ірина Степанівнастарший викладач
старший викладачТИМЧИШИН Леся Cтаніславівнастарший викладач
асистентБАСЮК Тетяна Сергіївнаасистент
асистентБІЛИНСЬКА Ольга Омелянівнаасистент
асистентБОДНАР Ірина Миронівнаасистент
асистентБРОНА Олена Анатоліївнаасистент
асистентВЕСЕЛІВСЬКА Світлана Миронівнаасистент
асистентДЕНИС Ольга Володимирівнаасистент
асистентДОВБЕНКО Лариса Василівнаасистент
асистентДУБАН Наталія Богданівнаасистент
асистентДУНЕЦЬ Оксана Романівнаасистент
асистентІВАСІВ Наталія Семенівнаасистент
асистентКОМАР Руслана Ігорівнаасистент
асистентКОТЛОВСЬКИЙ Андрій Миколайовичасистент
асистентКРІБА Ірина Йосипівнаасистент
асистентКРОЧУК Ксенія Володимирівнаасистент
асистентКУДРИНСЬКА Христина Володимирівнаасистент
асистентОНУФРІВ Андріана Ростиславівнаасистент
асистентПЛАХТИНА Наталія Володимирівнаасистент
асистентСАВЧИН Тетяна Федорівнаасистент
асистентСЕМЕРЯК Ірина Зіновіївнаасистент
асистентСКІБА Наталія Ярославівнаасистент
асистентФЕДИК Тарас Дмитровичасистент
асистентХОМИК Анна Юріївнаасистент
асистентЧОРНА Ірина Юріївнаасистент
асистентШУМСЬКА Ольга Анатоліївнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів забезпечує викладання нормативних курсів з дисциплін «Англійська мова» (рівні А2, В1, В2) та «Німецька мова» (рівні А1, А2, В2) для студентів першого та другого років навчання ОКР «бакалавр» десяти факультетів університету: біологічного, географічного, геологічного, економічного, електроніки та комп’ютерних технологій, механіко-математичного, прикладної математики та інформатики, управління фінансами та бізнесу, фізичного та хімічного; «Іноземна мова за професійних спрямуванням» (англійська, німецька) для студентів магістратури економічного та фізичного факультетів, факультету прикладної математики та інформатики, а також курсу «Іноземна мова (основи англомовної академічної комунікації)» для студентів першого року навчання аспірантури. Крім того, викладачі кафедри  пропонують на вибір студентів низку спецкурсів, орієнтованих на поглиблений розвиток окремих аспектів комунікативної та іншомовної професійної компетентності майбутнього фахівця. Зокрема, у поточному навчальному році студенти рівня «бакалавр» мають змогу слухати вибіркові курси «Ділові комунікації», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Англійська мова повсякденного вжитку», а до уваги слухачів другого року підготовки в аспірантурі запропоновано авторські спецкурси «Методологія підготовки наукової публікації» та «Підготовка науково-інноваційного проекту».

Задля забезпечення високого рівня засвоєння знань студентами викладачі кафедри активно та плідно працюють над розробкою та оновленням навчальних матеріалів, створюючи навчально-методичне підґрунтя для реалізації Концепції викладання іноземних мов за професійним спрямуванням студентам університету, яка сьогодні активно впроваджується факультетом іноземних мов. У тісній міждисциплінарній співпраці з фахівцями різних факультетів університету, викладачами кафедри створено ряд підручників та посібників, спрямованих на формування іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів різноманітних спеціальностей таких галузей знань як «управління та адміністрування», «біологія», «природничі науки», «математика та статистика», «інформаційні технології», «сфера обслуговування».

Останніми роками, передусім завдяки зростанню академічної та наукової мобільності, набула актуальності іншомовна науково-академічна підготовка майбутніх фахівців. У відповідь на це, науковцями кафедри розроблено програми курсів з англомовної академічної письмової та усної комунікативної підготовки студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та створено їх навчально-методичне забезпечення (навчальні посібники, методичні рекомендації, матеріали для здійснення контролю знань тощо).

Професійно-академічна іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничого профілю не була належною без створення лексикографічної бази для ознайомлення з галузевими та спеціально-професійними іншомовними терміносистемами. Силами викладачів кафедри у співпраці з фахівцями відповідних галузей розроблено та опубліковано низку англо-українських термінологічних словників.

Загалом навчально-методичний доробок кафедри складає 3 підручники, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників, 3 словники, численні методичні рекомендації, збірники вправ, тестів тощо.

Навчально-методичні праці викладачів кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Підручники:
Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків: підручник. – Львів : Видавничий центр Національного університету “Львівська політехніка”, 2009, 2015. – 184 с.
Микитенко Н.
Рубель Н.
Саламаха М.
English  for  students  of  ecology. Підручник / Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 213 с.
Ісаєва Г. Т.
Комар Р. І.
Веселівська С. М.
Сологуб Л. В.
Шумська О. А.
Basic English: підручник з англійської мови для неспеціальних факультетів університетів. – Львів : ПАІС, 2004, 2005, 2007. – 350 с.
Навчальні та навчально-методичні посібники:
Микитенко Н. О.
Сулим В. Т.
Козолуп М. С.
Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.
Онуфрів А. Р.
Котловський А. М.
Face the Challenge: Presentations for Marketers: навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 92 с.
Микитенко Н. О.
Семеряк І. З.
IT Student’s English Handbook Тернопіль: посібник з англійської мови для майбутніх програмістів. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 141 с.
Жовнірук З.
Ратич М.
Тимчишин Л.
Німецька мова для студентів географічного факультету: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 218 с.
Жовнірук З.
Ратич М.
Тимчишин Л.
Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 217 с.
Панчишин С. М.
Котловський А. М.
Оленюк О. В.
At Home with Economics: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 452 с.
Волгін С. О.
Козолуп М. С.
Комар Р. І.
Англійська мова для біологів=English for Biologists: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с.
Микитенко Н.
Рубель Н.
Саламаха М.
English for Students of Ecology : навч. посіб. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, ТМ «Вектор», 2011. – 208 с.
Брона О. А.
Сологуб Л. В.
Цурковський О. Я.
Англійська мова = English: навч. Посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с.
Кріба І. Й. Business English Course: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 194 с.
Микитенко Н.
Івасів Н.
Милик О.
Веселівська С.
Ukraine and International Organizations: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 326 с.
Ісаєва Г.Т.
Тимошик О. М.
Англійська мова для студентів-математиків: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 256 с., 2009 (2-е вид., перероблене і доповнене)
Крижанівська Г. Т.
Оленюк О. В.
Курташ Н.
Тинкалюк О. В.
The World of Economics: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 360 с.
Ісаєва Г. Т.
Сологуб Л. В.
Цурковський О. Я.
Англійська мова для студентів факультету електроніки: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 129 с.
Максимук В.М.
Козолуп М. С.
Пізнай Британію=British Studies: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 112 с.
Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: [навч. посіб. для студентів, аспірантів і науковців]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 220 c.; 2-е вид. – Львів : ПАІС, 2003. – 220 c.
Брона О. А.
Шумська О. А.
Англійська мова для геологів : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 124 с.
Навчально-методичні видання для самостійної роботи студентів:
Жовнірук З.
Ратич М.
Тимчишин Л.
Німецька мова для самостійної роботи студентів-географів, геологів, екологів: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.
Ісаєва Г.Т. Improve Your English: навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи   студентів. – Львів : Паіс, 2010. – 212 с.
Ісаєва Г.Т.
Микитенко Н.О.
Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
Жовнірук З.
Ратич М.
Тимчишин Л.
Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 190 c.
Ісаєва Г.Т. Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів (на основі роману Дж. Вебстер “Довгоногий дядечко” – “Daddy Long Legs”). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 114 с.
Словники:
Микитенко Н.
Мальська М.
Котловський А.
Англо-український словник термінів сфери туризму. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, «Вектор», 2014. – 444 с.
Чапля З.Г.
Ісаєва Г.Т.
Англо-український словник хімічних термінів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 112 с.
Колінчак Н. Д.
Мочульська О. П.
Семенова В. І.
Англо-український біологічний словник-мінімум. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 238 с.
Вибрані методичні рекомендації:
Яхонтова Т.В.
Крижанівська Г. Т.
Яців З. С.
Методичні вказівки з англомовної письмової комунікації для аудиторної та самостійної роботи студентів природничих спеціальностей. ‒ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. ‒ 80 с.
Патієвич О. В. Write it up. Sciences: Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів І та ІІ курсів магістратури природничих спеціальностей (на матеріалі оригінальної англомовної літератури). – Львів : Видавничий центр «Арал», 2015. – 116 с.
Ісаєва Г. Т.
Жовнірук З.Л.
Яхонтова Т.В.
Методичні рекомендації для складання вступного іспиту в аспірантуру та кандидатського іспиту з іноземної мови (англійська, німецька) природничих спеціальностей. ‒ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ‒ 12 с.

Дослідження

Інформація редагується…

Пробний екзаменаційний варіант. Підсумковий іспит з англійської та німецької мов

17.05.2017 | 09:48

Пробний екзаменаційний варіант. Підсумковий іспит з англійської мови (рівень А2)
Завантажити файл: (example_tests RAR, 145 Kb)
Англійська мова – рівень В1, та німецька мова – рівень А2
Завантажити файл: (archive RAR, 590 Kb)

Читати »

Вітаємо нових кандидатів наук!

21.10.2016 | 21:59

Вітаємо асистентів Сологуб Л. В. та Саламаху М. Я. з присвоєнням наукового ступеня кандидата філологічних наук, а також асистентів Патієвич О. В. та Семеряк І. З. з присвоєнням наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Читати »

Cемінар на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів

30.03.2016 | 08:51

17.03.2016 на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів відбувся навчально-методичний семінар на тему “Routes to Effective Candidate’s Performance at Speaking Section of FCE Exam: Classroom Management Tips, Activities and Tricks”. Лектор – Наталія Дячук (Директор Агенції іноземних мов “Руна”).

Читати »