Кафедра іноземних мов для природничих факультетів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів заснована 16.06.1998 р. унаслідок поділу загально-університетської кафедри іноземних мов (яка функціонувала в університеті з 1959 р.) на дві самостійні структури, щоб диференціювати підходи до навчання студентів гуманітарних і природничих факультетів.
Вагомий внесок у формування новітніх наукових і навчальних традицій кафедри зробила доктор філологічних наук, професор, академік ВШ України, відмінник освіти Денисенко С. Н. (13.03.1925 – 03.11.2014), яка працювала на кафедрі з 2003 по 2014 р. Софія Никифорівна – автор понад 450 наукових та публіцистичних праць, у тому числі німецько-українсько-російського словника-довідника з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом на українську та російську мови (2005) і повісті про Голодомор 1933 р. “Тіні незабутих предків”, за мотивами якої знято документальний фільм “Попіл наших сердець” (Галичина-фільм, продюсер В. Кметик, 1996). За досягнення у науково-педагогічній сфері професор була нагороджена медаллю Ярослава Мудрого, нагрудним знаком Софії Русової, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями “За успішну науково-педагогічну діяльність” та “20 років Академії освіти України”; відзначена Американським бібліографічним інститутом у номінаціях “Жінка року 1999”, “Хто є хто — 2000”, “Хто є хто в Україні – 2000”, включена у збірник “Краса і гордість Львівщини”. Ціла плеяда її учнів та послідовників серед працівників університету й науковців з інших навчальних закладів України активно займаються дослідженням особливостей функціонування фразеологізмів у сучасній англійській і німецькій мовах.

Наші_фотографії

Інша важлива галузь науково-методичної діяльності кафедри – сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов – плідно розвивається під керівництвом професора, доктора педагогічних наук Микитенко Н. О., про що, зокрема, свідчить тенденція до зростання кількості дисертацій, захищених викладачами кафедри за цією тематикою упродовж останніх років. Серед них наукові дослідження д.пед.н. Микитенко Н. О. (2011), к.пед.н., Рубель Н. В. (2013 р.), к.пед.н. Кокор М. М. (2014 р.), к.пед.н. Терещук В. Г. (2014 р.), к.пед.н. Тинкалюк О. В. (2014 р.), к.пед.н. Рожак Н. В. (2014 р.).
Доктор філологічних наук, професор Яхонтова Т. В. – знаний у міжнародних наукових колах фахівець з англомовної навчально-академічної комунікації, автор монографії “Лінгвістична генологія наукової комунікації” (2009) – керує дослідженнями у галузі лінгвістики тексту, дискурсознавства та проблем жанру, бере активну участь у міжнародних наукових проектах і конференціях, є співзасновником і директором Центру англомовної академічної комунікації при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Під керівництвом проф. Яхонтової Т. В. здійснили своє наукове дослідження викладачі кафедри к.ф.н. Крижанівська Г. Т. (2011 р.), к.ф.н. Винник О. Ю. (2012 р.).
Основний вектор навчально-методичної діяльності кафедри – підготовка фахівців природничих і математичних наук з поглибленим знанням іноземної мови. На практичних заняттях викладачі переважно зосереджуються на розвиткові в студентів навичок спілкування іноземною мовою в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) формі у сфері, пов’язаній з їх майбутньою науковою та професійною діяльністю; здобутті ними знань про будову іноземної мови, її систему, особливості функціонування певних мовних моделей та структур; виявленні подібностей та розбіжностей з рідною мовою.

Навчальний процес здійснюється згідно програм навчальних дисциплін та робочих програм відповідних факультетів. Студенти з високим рівнем знань завершують вивчення іноземних мов написанням та захистом дипломних робіт іноземною мовою, за що отримують відповідний сертифікат при закінченні університету. Викладачі кафедри проводять також заняття у групах магістрантів та аспірантів природничих факультетів університету, готуючи їх до складання кандидатського іспиту з іноземної мови та застосування її у майбутній науковій діяльності.
З 2015-2016 н.р. на кафедрі впроваджується концепція вивчення іноземних мов відповідно до рівня знань студентів. Автор і натхненник концепції – декан факультету іноземних мов, доц. Сулим В.Т. Концепція спрямована на формування у студентів неспеціалізованих факультетів університету професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції на рівні В2 для освітнього рівня “Бакалавр” та С1 для освітнього рівня “Магістр” відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації, широко застосовують сучасні методи викладання іноземних мов, мультимедійні засоби навчання, дають відкриті та показові заняття. Помітно активізувалась робота у напрямку розроблення авторських лекційних курсів (проф. Микитенко Н. О., доц. Ісаєва Г. Т.), написання підручників і навчальних посібників для практичних занять і самостійної роботи студентів I–III років навчання, магістрантів та аспірантів. Плідно працює у цьому аспекті секція викладання німецької мови (доц. Жовнірук З. Л., доц. Ратич М. Т., ст. викл. Тимчишин Л. С., ст. викл. Микитка І. С., асист. Багрій С. Р.). Загальну координацію та контроль за якістю написання підручників, посібників, словників і методичних вказівок з англійської мови здійснює доц. Ісаєва Г. Т., яка сама є автором 15 підручників і навчальних посібників.
Доброю традицією кафедри стало щорічне проведення олімпіад з іноземної мови, під час яких студенти І-ІІ курсів різних природничих факультетів отримують можливість позмагатися між собою у виконанні завдань з різних видів мовленнєвої діяльності. Джерелом натхнення для організаторів олімпіади є незмінно високий рівень володіння іноземною мовою її учасників, які, попри значне навантаження у навчальному процесі, демонструють своє бажання розвиватися далі, опановувати нові знання з іноземної мови, здобувати новий досвід їх практичного застосування.

Семінари:

Методичний семінар

(Керівник – д.пед.н., проф. Микитенко Н. О)

Науковий семінар з лінгвістики тексту, дискурсознавства та проблеми жанру (науковий семінар)

(Керівник – д.ф.н., проф. Яхонтова Т. В.)

Olympiad_2017

ВИМОГИ ДО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ ВСТУПІ ДО АСПІРАНТУРИ
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ВИМОГИ ДО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ
ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Для отримання детальнішої інформації просимо звертатись за електронною адресою кафедри : kf_inmovpr@franko.lviv.ua

Співробітники

в.о. завідувача кафедри, професор (сумісник)МИКИТЕНКО Наталія Олександрівнав.о. завідувача кафедри, професор (сумісник)
професорЯХОНТОВА Тетяна Вадимівнапрофесор
доцентВИННИК Ольга Юріївнадоцент
доцентЖОВНІРУК Зоряна Львівнадоцент
доцентІСАЄВА Галина Тимофіївнадоцент
доцентКІПЕНЬ Сергій Васильовичдоцент
доцентКОКОР Марія Михайлівнадоцент
доцентКРИЖАНІВСЬКА Галина Тадеївнадоцент
доцентРАТИЧ Марія Теодорівнадоцент
доцентРУБЕЛЬ Наталія Володимирівнадоцент
доцентТИНКАЛЮК Оксана Володимирівнадоцент
старший викладачМИКИТКА Ірина Степанівнастарший викладач
старший викладачТИМЧИМШИН Леся Cтаніславівнастарший викладач
асистентБАГРІЙ Софія Романівнаасистент
асистентБАСЮК Тетяна Сергіївнаасистент
асистентБІЛИНСЬКА Ольга Омелянівнаасистент
асистентБОДНАР Ірина Миронівнаасистент
асистентБРОНА Олена Анатоліївнаасистент
асистент, лаборант (сумісник)ВАСЮТИК Марія-Ольга Ярославівнаасистент, лаборант (сумісник)
асистентВЕСЕЛІВСЬКА Світлана Миронівнаасистент
асистентВИХРУЩ Наталя Богданівнаасистент
асистентДОВБЕНКО Лариса Василівнаасистент
асистентДУНЕЦЬ Оксана Романівнаасистент
асистентІВАСІВ Наталія Семенівнаасистент
асистентКОЗОЛУП Марія Степанівнаасистент
асистентКОЛОДКА Ольга Вадимівнаасистент
асистентКОМАР Руслана Ігорівнаасистент
асистентКОРНАФЕЛЬ Марія Василівнаасистент
асистентКОТЛОВСЬКИЙ Андрій Миколайовичасистент
асистентКРІБА Ірина Йосипівнаасистент
асистентКУДРИНСЬКА Христина Володимирівнаасистент
асистентКУШПІТ Уляна Володимирівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)ОЛІЙНИК Галина Ярославівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентОНУФРІВ Андріана Ростиславівнаасистент
асистентПАТІЄВИЧ Ольга Василівнаасистент
асистентПЛАХТИНА Наталія Володимирівнаасистент
асистентРОЖАК Наталія Володимирівнаасистент
асистентСАВЧИН Тетяна Федорівнаасистент
асистентСАЛАМАХА Мар’яна Ярославівнаасистент
асистентСЕМЕРЯК Ірина Зіновіївнаасистент
асистентСКІБА Наталія Ярославівнаасистент
асистентСОЛОГУБ Лариса Вячеславівнаасистент
асистентТИМЧУК Юлія Іванівнаасистент
асистентФЕДИК Тарас Дмитровичасистент
асистентФЕРЕНДОВИЧ Оксана Михайлівнаасистент
асистентЧОРНА Ірина Юріївнаасистент
асистентШУМСЬКА Ольга Анатоліївнаасистент
лаборантСУЛИМА Ольга Стефанівналаборант

Методичні матеріали

Пробний екзаменаційний варіант. Підсумковий іспит з англійської мови (рівень А2)
Завантажити файл: (example_tests RAR, 145 Kb)

Англійська мова – рівень В1, та німецька мова – рівень А2
Завантажити файл: (archive RAR, 590 Kb)

Сьогодні кафедра здійснює викладання англійської та німецької мов на дев’яти факультетах університету, серед яких:
Біологічний факультет (Відповідальна – ас. Комар Р. І)
Географічний факультет (Відповідальна – доц., к.пед.н Рубель Н. В.)
Геологічний факультет (Відповідальна – ас. Брона О. А.)
Економічний факультет (Відповідальна – ст. викл. Тимчишин Л. С.)
Факультет електроніки (Відповідальна – ас. Веселівська С. М.)
Механіко-математичний факультет (Відповідальна – ас. Довбенко Л. В.)
Факультет прикладної математики та інформатики (Відповідальна – доц., к.ф.н Винник О. Ю.)
Фізичний факультет (Відповідальна – ас. Шумська О. А.)
Хімічний факультет (Відповідальна – ас. Дунець О. Р.)

Рекомендована література для магістрантів та студентів природничих факультетів університету

Укладач: канд. пед. наук, ас. Терещук В.Г.

 1. I. Для магістрантів

Англійська мова

Базова

 1. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002 (з грифом МОН України).
 2. Микитенко Н.О. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. посібник / Н.О. Микитенко, М.С. Козолуп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
 3. 3. Side, Richard; Wellman, Gue. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. – Pearson Education Limited, 2001.
 4. 4. McCarthy, F. ODell. English Vocabulary in Use. /Upper-intermediate – Advanced/. – Cambridge University Press, 2005.
 5. 5. Vince, Micheal; Sunderland, Peter. Advanced Language Practice. English Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2003.
 6. 6. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 7. Evans, Virginia. Round-up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.

 

Допоміжна

 1. Винник О.Ю. Методичні вказівки до захисту магістерської роботи англійською мовою для студентів V курсу факультету прикладної математики та інформатики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. Микитенко Н.О., Івасів Н.С. Інноваційні підходи до організації педагогічної практики студентів. (Методичні рекомендації), 2009.
 3. Винник О.Ю. Англійська мова для програмістів і математиків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009.
 4. Брона О.А., Сологуб Л.В., Цукровський О.Я. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів фізичного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2010.
 5. 5. Інтернет ресурси.

Німецька мова

Базова

 1. 1. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для наукових потреб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.
 2. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л., Ісаєва Г. Методичні вказівки з німецької мови до написання анотацій і диплом­них робіт німецькою мовою. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.
 3. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.
 4. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014.
 5. 5. Miebes U., Vehovirta L. Deutsch für berufliche Situationen. Berlin, 2000.

Допоміжна

 1. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-німецький розмовник. – К.: Просвіта, 2001.
 2. Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий центр “Львівська політехніка”, 1998.
 3. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2004.
 4. Reimann M. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.
 5. 5. Інтернет ресурси.

 

 

 

 1. II. Для всіх факультетів

 

Англійська мова

Базова

 1. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
 2. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.
 3. Evans, Virginia Round Up English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
 4. Evans, Virginia Round-up English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.
 5. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.
 6. Prodromou, Luke. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001.
 7. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Pre-intermediate – Intermediate/. – Cambridge University Press, 2003.
 8. Vince, Micheal; Sunderland, Peter Advanced Language Practice. English Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2003.

 

Допоміжна

 1. Ісаєва Г. Improve your Посібник з англійської мови для самостійної роботи. – Львів: ПАІС, 2010.
 2. Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008.
 3. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).
 4. Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 5. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 6. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 7. Mann , Taylore-Knowles S. Destination B1& B2. Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan, 2007.
 8. Інтернет ресурси.

 

 

Німецька мова

Базова

 1. Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий центр “Львівська політехніка”, 1998.
 2. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для наукових потреб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.
 3. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л., Ісаєва Г. Методичні вказівки з німецької мови до написання анотацій і диплом­них робіт німецькою мовою. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.
 4. Жовківський А.М. Німецька мова. – Чернівці, 2003.
 5. Niebisch D. und andere. Schritte International 1-6. – Hueber Verlag, 2006.
 6. Reimann M. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

 

Допоміжна

 1. Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична граматика німецької мови: Навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця, 2004.
 2. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2004.
 3. Themen neu. Lehrwerk und Arbeitsbuch fǜr Deutsch als Fremdsprache. Mǜnchen, 1992.
 4. Griesbach H. Deutsch fǜr Fortgeschrittene. Ismaning, 1998.
 5. Miebs U., Vehovirta L. Deutsch fǜr berufliche Situationen. Berlin, 2000.
 6. Mǜller M., Kraus A. Ein Stuckchen Deutschland. Bonn, 2000.
 7. Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.
 8. Fandrych Ch., Tallowitz U. Klipp und Klar. Практична граматика німецької мови: Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2009.
 9. Інтернет ресурси.

 

Біологічний факультет

Англійська мова

Базова

 

 1. Волгін С.О. Англійська мова для біологів = English for biologists : навч. посібник / С.О. Волгін, М.С. Козолуп, Р.І. Комар. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с.
 2. Колінчак Н.Д., Мочульська О.П., Семенова В.І. Англо-український біологічний словник-мінімум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.
 3. The Facts on File Dictionary of Cell and Molecular Biology (Facts on File Science Library) /edited by Robert Hine/. – Checkmark Books, 2002.
 4. The Facts on File Dictionary of Biology /edited by Robert Hine/. – Facts On File, Inc., 2005.

 

Допоміжна

 

 1. Семенова В.І. Методичні вказівки до читання літератури англійською мовою за фахом для студентів I курсу біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.
 2. Семенова В.І., Веселівська С.М. Методичні вказівки до роботи над текстами з домашнього читання для студентів 2-3 курсів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2000.
 3. Мочульська О., Колінчак Н., Семенова В. Методичні вказівки до проведення занять з розвитку мовлення (англійська мова) для студентів 1-2 курсів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003.
 4. Козолуп М.С. Методичні вказівки для проведення практичних занять з англійської мови для студентів біологічного факультету на тему «Клітина» (на матеріалі англомовної оригінальної літератури). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003.
 5. Комар Р.І. Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови для студентів біологічного факультету на тему: «Тварина» (на матеріалі оригінальних англомовних текстів). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.
 6. Семенова В.І., Чапля З.Г., Колінчак Н.Д., Мочульська О. Методичні вказівки з англійської мови на тему: «Біохімія» для студентів I-II курсу біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2012.
 7. 7. Інтернет ресурси.

 

 

Німецька мова

Базова

 

 1. Денисенко С.Н., Микитка І.С. Німецька мова для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008 (з грифом МОН України).
 2. Deutsch complex 1: Biologie zur Studienvorbereitung für Ausländer (Aufbaukurs und Vokabelverzeichnis).
 3. Deutsch complex 2: Biologie zur Studienvorbereitung für Ausländer (Aufbaukurs und Vokabelverzeichnis).

 

Допоміжна

 

 1. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Biologie. – Leipzig: Herder Institut, 1975.
 2. Medi-learn Skriptenreihe 2013/2014: Anatomie im Paket: in 30 Tagen durchs schriftliche und mündliche Physikum / Ulrike Bommas-Ebert. – Deutsche Arzte Finanz, 2014.
 3. Medi-learn Skriptenreihe 2014/2015: Biologie im Paket: in 30 Tagen durchs schriftliche und mündliche Physikum / Ulrike Bommas-Ebert. – Deutsche Arzte Finanz, 2014.
 4. Biologie heute SII – Allgemeine Ausgabe 2011 – Schülerband SII mit DVD-ROM. –http://flashbook.schroedel.de/biologie-heute-978-3-507-10980-3
 5. 5. Інтернет ресурси.

 

 

Географічний факультет

Спеціальності: ‘Загальна Географія,

Екологія’

Англійська мова

 

Базова

 

 1. Воробель Я.М, Ісаєва Г.Т., Крушельницька Я.Б. Фізична географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.
 2. Микитенко Н.О. English for students of Ecology. Навчальний посібник. / Н.О. Микитенко, Н.В. Рубель, М.Я. Саламаха. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, ТМ «Вектор» 2011. – 208 с.
 3. Микитенко Н.О. English for students of Ecology. Підручник. / Н.О. Микитенко, Н.В. Рубель, М.Я. Саламаха. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 214 с.

 

Допоміжна

 

 1. Воробель Я.М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови на тему: «Проблеми метеорологічної служби» для студентів та аспірантів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2000.
 2. Шумська О.А. Методичні рекомендації до опрацювання фахових текстів на тему: «Ukraine» для студентів 1 курсу географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.
 3. Воробель Я.М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять англійською мовою на тему: «Карпати» для студентів та аспірантів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.
 4. Шумська О.А. Методичні рекомендації для самостійного опрацювання фахових текстів з англійської мови на тему: «Earthquakes» для студентів 1-2 курсів геологічного та географічного ф-тів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014.
 5. 5. Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 6. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 7. Suter J. Vocabulary: history and geography words / Joanne Suter. – Saddleback Educational Publishing, 2002.
 8. 8. Інтернет ресурси.

 

Німецька мова

Базова

 

 1. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів-географів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008.
 2. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для самостійної роботи студентів-географів, геологів, екологів: навч. посібник / Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.
 3. Жовнірук З.Л. Німецька мова для студентів географічног факультету / З.Л. Жовнірук, М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин: Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 217 с.

 

Допоміжна

 

 1. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів географічного ф-ту. Курс лекцій (3 частини). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.
 2. Geis D. Was ist was: Dinosaurier / Darlene Geis // Band 15. – Tesloff Verlag, 1980. – books.google.com.ua
 3. 3. Was ist was: Klima / Band 125. – Tesloff Verlag, 2008. – books.google.com.ua
 4. 4.Was ist was: Naturkatastrophen / Band 74. – Tesloff Verlag, 2008. – books.google.com.ua
 5. 5. Was ist was: Das Wetter / band 7. – Tesloff Verlag, 2008. – books.google.com.ua
 6. 6. Die Erde: wasistwas.de
 7. 7. Інтернет ресурси.

 

Спеціальність ‘Туризм’

Англійська мова

Базова

 

 1. Бєлєєнко Л. Tourism Industry. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Слово», 2005.
 2. Мальська М.В., Микитенко Н.О., Котловський А.М. Англо-український туристичний словник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014.
 3. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).
 4. Dubitska, Iwonna; O’Keeffe, Margaret. English for International Tourism. /Pre-intermediate/. – Pearson Education Limited, 2003.
 5. Strutt, Peter. English for International Tourism. /Intermediate/. – Pearson Education Limited, 2003.
 6. Jacob, Miriam; Strutt, Peter. English for International Tourism. /Upper-Intermediate/. – Pearson Education Limited, 2003.
 7. Rawdon Wyatt. Check your English Vocabulary For Leisure and Tourism. Second Edition.- Bloomsburry publishing plc, 2007.

 

Допоміжна

 

 1. Воробель Я.М., Крушельницька Я.Б. Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови на тему: «Географія туризму» для студентів та аспірантів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.
 2. Воробель Я.М. Метод. рекомендації до проведення практичних занять з англ. мови на тему: «Туризм і мовна практика» для студентів та аспірантів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.
 3. Williams, Brian; Williams, Brenda. World Book Looks at Wonders of the World. – Chicago: World Book, Inc., 1997
 4. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2002.
 5. Liljo , Liljo-Otkovych Z. Touring Lviv. – K.: Baltija Druk, 2005
 6. Tarnopolsky O., Kozhushko S. Business Projects, Kyiv, 2002.
 7. Sharman, Elisabeth. Across Cultures. – Pearson Education Limited, 2004.
 8. Dictionary of Leisure Travel and Tourism. / [Heather Bateman, Emma Harris, Katy McAdam]. – Third edition. – London: A & C Black, 2006.
 9. Інтернет ресурси.

 

Німецька мова

Базова

 

 1. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-німецький розмовник. – К.: Просвіта, 2001.
 2. Гінка Б., Зінь Р. Was ist deutsch? Stereotype und Realität. Reader zur Landeskunde.- Тернопіль: «Навчальна книга» – Богдан, 2004
 3. Єрмакова Г.Є., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів спеціальності  «Туризм», частина 1.-Львів, 2005.
 4. Михайлова И.Э. Экономика туризма в Германии. Учебное пособие. Москва ГИС, 2006.
 5. Жовнірук З.Л. Німецька мова для студентів географічног факультету / З.Л. Жовнірук, М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин: Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 217 с.

 

 

Допоміжна

 

 1. Єрмакова Г., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів зі спеціальності “туризм” (І частина). Методичні вказівки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.
 2. Гудзенко М.Г. Tourismus.- НВИ – Тезаурус.- Москва, 2001.
 3. Інтернет ресурси.

 

 

Геологічний факультет

 Англійська мова

 

Базова

 1. Брона О.А., Шумська О.А. Англійська мова для геологів. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003.
 2. Шумська О.А. Методичні рекомендації для самостійного опрацювання фахових текстів з англійської мови на тему: «Earthquakes» для студентів 1-2 курсів геологічного та географічного факультетів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014.
 3. Kurniawan A. General dictionary of geology / Alva Kurniawan, John Mc.Kenzie, Jasmine Anita Putri. – Environmental Geographic Student Association, 2009.
 4. Borrero F. Earth Science: Geology, the Environment, and the Universe / Francisco Borrero, Frances Scelsi Hess, Juno Hsu, Gerhard Kunze and others // National Geographic. – The McGraw-Hill Companies, Inc., 2008.

 

 

Допоміжна

 

 1. Веселівська С.М., Семенова В.І. Методичні вказівки для індивідуальної роботи над фаховими текстами для студентів I-II курсів геологічного ф-ту денної форми навчання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.
 2. Саліванова Г.І, Шумська О.А. Метод.рекомендації до опрацювання фахових текстів на тему Рух гірських порід для с-тів 1-2 курсів геологіч. факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 3. Шумська О.А., Саліванова Г.І. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з англійської мови на тему “Streams and Floods” для студентів I курсу геологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008.
 4. Шумська О.А. Методичні рекомендації для опрацювання фахових текстів на тему «Geology» для студентів 1 курсу геологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009.
 5. Geology issues: http://geology.com/teacher/
 6. Інтернет ресурси.

 

Німецька мова

Базова

 

 1. Жовнірук З.Л. Німецька мова для самостійної роботи студентів – географів, геологів, екологів: навч. посібник / Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
 2. Денисенко С.Н. Навчальний посібник Німецька мова для студентів геологічного факультету: навч. посібник / Денисенко С.Н., Бей О.О., Багрій С.Р., Микитка І.С. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
 3. Press F., Siever R. Allgemeine Geologie //John GrotzingerThomas H. JordanFrank PressRaymond Siever. – Spektrum Akademische Verlag, 2007. – http://www.amazon.de

 

 

Допоміжна

 

 1. Ulrich S. Die Geologie des Erzgebirges / Sebastian Ulrich. – Springer Spektrum, 2013. – http://www.amazon.de
 2. Pfiffner O.Adrian Geologie der Alpen / O.Adrian Pfiffner. – haupt Berne, 2009. –  http://www.amazon.de
 3. Інтернет ресурси.

 

 

Економічний факультет

Англійська мова

Базова

 

 1. Панчишин С.М., Котловський А.М., Оленюк О.В. At Home with Economics: Навчальний посібник для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014.
 2. Крижанівська Г.Т., Оленюк О.В., Курташ Н.М., Павлишен­
  ко О.А., Тинкалюк О.В.
  The World of Economics: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.
 3. Шпак В. English for Economists and Businessmen. – Київ, 2004.
 4. Крижанівська Г.Т., Котловський А.М. та ін.. Vocabulary Tests. Based on “English for economists and business” edited by academician V.K. Shpack. – Львів: Видавничий центр ЛНУ,
 5. Robbins S. First insights into business. – New York: Longman, 2005.

 

Допоміжна

 

 1. Воробель Я.М., Козолуп М.С., Комар Р.І. Шумська О.А. Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови на тему: «Фахові тексти для студентів і аспірантів економічного факультету». – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003.
 2. Козолуп М.С. Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови для студентів економічного ф-ту на тему: «Маркетинг». – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003.
 3. Комар Р.І., Оленюк О.В. Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови на тему: «American Economy» (На матеріалі англ. оригінальної літератури) для студентів 1-2 курсів економічного факультету». – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.
 4. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).
 5. Business Vocabulary in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 6. Інтернет ресурси.

 

Німецька мова

Базова

 

 1. 1. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. DW. Köln, 1998.
 2. 2. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: “ВП Логос”, 2004.
 3. 3. Freyhoft D., Beketova O., Yzermann N. Wirtschaftssprache Deutsch. – Verlag Nowa Knyha, 2002.

 

Допоміжна

 

 1. Heyer M. Deutsch-Russisches Wirtshaftsglossar = экономический толковый словарь: Grundbegriffe der Marktwirtschaft (kurz erklärt) / M. Heyer, G. Danilina. – Steuer- und Wirtschaftsverlag, 1994.
 2. Веселова Т.В. Немецкий язык. Учебное пособие для студентов жкономических специальностей (2-е издание) / Т.В. Веселова, Е.С. Коплякова, С. Мульде. – М.: МГИУ, 2008. – books.google.com.ua
 3. Інтернет ресурси.

 

Факультет електроніки

Англійська мова

Базова

 

 1. Ісаєва Г.Т., Сологуб Л.В., Цурковський О.Я. English for Students of Electronics. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.
 2. Gibilisco S. The illustrated Dictionary of Electronics: Eighth Edition / Stan Gibilisco. – McGraw-Hill Companies, Inc., 2001.
 3. Sopranzi S. Flash on English for mechanics, electronics and technical assistance / S. Sopranzi. – Tecnostampa, 2012.

 

Допоміжна

 

 1. Glendinning Eric H. Oxford English for electronics / Eric H. Glendinning, John McEwan. – Oxford University Press, 1993.
 2. 2. Інтернет ресурси.

 

 

Німецька мова

Базова

 

 1. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів фізичного факультету. Львів, ЛНУ, 2004.
 3. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей. Львів, ЛНУ, 2014.

 

Допоміжна

 

 1. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Методичні вказівки з німецької мови для студентів 2-го курсу факультетів електроніки та фізики». – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. Ein Lehrbuch für Ausländer. Physik..Leipzig.1999.
 3. Fachzeitschrifte, Physiklexikon.
 4. Інтернет ресурси.

 

 

Механіко-математичний факультет

Англійська мова

Базова

 1. ІсаєваГ.Т., ТимошикО.М. English for Students of Mathematics. Навчальний посібник з англійської мови для студентів-математиків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009.
 2. Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів та математиків. – Львів: Видавничий центр Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.
 3. Hosack J.M, Small D.B. An Integrated Approach. – United States of America: Mc Graw-Hill, Inc., 1990.
 4. Watson T. Mathematics for New Speakers of English: A supplemental text for beginning ELD students / Watson. – Saddleback Educational Publishing, 2005.

 

Допоміжна

 

 1. Berman Reading English with awareness: for students of the Sciences (Physics, Mathematics, Computers), Vol. I / Isabel Berman, Ellen Shur. – Open Uniersity of Israel, 2003.
 2. Trzeciak J. Mathematical English Usage: a Dictionary / Jerzy Trzeciak. – Copyright by Jerzy Trzeciak, Warzawa 2012.
 3. Інтернет ресурси.

 

Німецька мова

Базова

 

 1. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів механіко-математичного і прикладної математики та інформатики.– Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.
 3. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014.
 4. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів фізичного факультету. Львів, ЛНУ, 2004.
 5. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 6. Ein Lehrbuch für Ausländer. Mathematik. – Leipzig: Herder Institut. VEB Verlag. 1975.

 

Допоміжна

 

 1. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Методичні вказівки з німецької мови для студентів 1-го крусу ф-тів механіки і математики, прикладної математики та інформатики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. Antensteiner G. Großer Lernwortschatz: Deutsch als Fremdsprache Gerd Antensteiner, Raffaella Pepe. – Hueber Verlag, 2003. – books.google.com.ua
 3. 3. Інтернет ресурси.

 

Факультет прикладної математики та інформатики

 

Англійська мова

Базова

 

 1. Ісаєва Г., Тимошик О. English for Students of Mathematics. Навчальний посібник з англійської мови для студентів-математиків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009.
 2. Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків. – Львів: Видавничий центр Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.
 3. Oxford English for Information Technology. / Glendinning E. H., McEwan J. – 2nd – Oxford University Press, 2006.
 4. English for computer users. / Esteras R. E. – 4th ed. – Cambridge University Press, 2008.

 

Допоміжна

 

 1. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – Вид. 2. – К.: Видавничий дім “СофтПрес”, 2006.
 2. Handbook of Applied Mathematics for Engineers and Scientists. / Kurtz M. –McGraw-Hill Inc., 1991.
 3. Microsoft Computer Dictionary. – 5th – Microsoft Corporation, 2002.
 4. Marks J. Check your English Vocabulary for Computers and Information Technology (Third Edition) / John Marks. – A&C Black Publishers Ltd, 2007.

 

 1. Olejniczak M. English for Information Technology: Vocational English Course Book / Maja Olejniczak. – Pearson Education Limited , 2011.
 2. Інтернет ресурси.

 

 

Німецька мова

Базова

 

 1. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.
 2. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів механіко-математичного і прикладної математики та інформатики.– Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 3. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 4. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014.
 5. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів фізичного факультету. Львів, ЛНУ, 2004.
 6. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Mathematik. – Leipzig: Herder Institut. VEB Verlag. 1975.

 

 

Допоміжна

 

 1. Eriksson K. Angewandte Mathematik: Body and Soul (Band 1) K.Eriksson, D.Estep, C.Johnson. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2004. – books.google.com.ua
 2. Ziegler J. Programmieren lernen mit Perl / Joachim Ziegler. – Springer, 2002. – books.google.com.ua
 3. 3. Інтернет ресурси.

Фізичний факультет

Англійська мова

Базова

 

 1. Ісаєва Г.Т. Англійська мова для фізиків. – Київ, 1997.
 2. Брона О.А., Сологуб Л.В., Цукровський О.Я. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів фізичного факультету.– Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2010.
 3. Essential atlas of physics and chemistry. – Barron’s. – englishtips.org

 

 

Допоміжна

 

 1. Сологуб Л. В. Методичні вказівки до опрацювання теми: «Теплота» для студентів фізичного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2000.
 2. Zitzewitz P.W. The Handy Physics Answer Book: Tour Smart Reference / Paul W. Zitzewitz // Second Ed. – Visible Ink Press, 2011.
 3. 3. Parul J. Physics Spectrum / Parul Jain // Issue 4. – Vol.1. – Arihant Publications Ltd., 2015.
 4. Інтернет ресурси.

Німецька мова

Базова

 

 1. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів фізичного факультету. Львів, ЛНУ, 2004.
 3. 3. Herber K., Muller T. Physik Macchiato / K. Herber, T. Muller. – Pearson Studium, 2011. – books.google.com.ua
 4. 4. Ein Lehrbuch für Ausländer. Physik. – Leipzig: Herder Institut. VEB Verlag. 1975.

 

Допоміжна

 

 1. Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Методичні вказівки з німецької мови для студентів 2-го курсу факультетів електроніки та фізики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. Giancoli D.C. Physik: Lehr- und Ubüngsbuch (erweiterte Auflage) / Douglas C. Giancoli. – Pearson Education Deutschland GMBH Copyright, 2010.
 3. 3. Інтернет ресурси.

 

 

Хімічний факультет

Англійська мова

Базова

 1. Чапля З.Г., Семенова В.І. English for Chemists. Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2003.
 2. 2. Daintith J. The Facts on File Dictionary of Chemistry / John Daintith. – Fourth Edition. – Facts on File, Inc., 2005. – englishtips.org
 3. 3. Zumdahl S. S., Zumdahl S.L., DeCoste D.J. World of Chemistry / Steven S. Zumdahl, Susan L. Zumdahl, Donald J. DeCoste. – Houghton Mifflin Company, 2007. – englishtips.org

 

Допоміжна

 

 1. Чапля З.Г., Семенова В.І. Методичні вказівки для навчання читання хімічної номенклатури в галузі неорганічної та органічної хімії для студентів II-IV курсів хімічного ф-ту університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 1999.
 2. Семенова В.І., Чапля З.Г., Качмар В.Ю. Методичні рекомендації та робоча навчальна програма з іноземних мов (англ., нім.) для студентів хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003.
 3. Чапля З.Г., Тимошик О.М., Семенова В.І., Колінчак Н.Д. Методичні рекомендації до розвитку мовлення (англійська мова) на тему «Видатні хіміки світу» для студентів 2-3 курсу хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.
 4. Ritzoulis Ch. Introduction to the Physical Chemistry of Foods / Christos Ritzoulis. – CRS Press, 2013.
 5. 5. Інтернет ресурси.

 

Німецька мова

Базова

 

 1. Денисенко С.Н., Микитка І.С., Качмар В.Ю. Методичні рекомендації з німецької мови для студентів I курсу хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. 2. Routledge German Dictionary of Chemistry and Chemical Technology = Wörterbuch Chemie und chemische Technik Englisch. – Langenscheidt Fachverlag GmbH, 1997. – books.google.com.ua
 3. Rampf H. Chemie: organische Chemie. Grundlagen / Heribert Rampf. – Mentor Verlag GmbH, 1999. – books.google.com.ua
 4. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Chemie. – Leipzig: Herder Institut. VEB Verlag. 1975.

 

Допоміжна

 

 1. Денисенко С.Н., Микитка І.С., Качмар В.Ю. Методичні вказівки з німецької мови для студентів I курсу хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 2. Денисенко С.Н., Микитка І.С., Качмар В.Ю. Методичні вказівки з німецької мови для студентів II-III курсу хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 3. 3. Інтернет ресурси.

Дослідження

ЗВІТ

ПРО НАУКОВУ РОБОТУ

КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

за 2016 рік

 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів кафедри:

Тема І

Сучасні напрями формування структурно–семантичних і когнітивно–дискурсних парадигм германських, романських і класичних мов

Науковий керівник: академік АН ВШУ, доктор філологічних наук, професор Помірко Р. С.

Номер державної реєстрації 0111U008010.

Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12. 2016.

В межах даної теми працюють такі викладачі кафедри: проф. Яхонтова Т. В., доц. Винник О. Ю., доц. Крижанівська Г. Т., доц. Ратич, доц. Рубель Н. В., асист. Сологуб Л. В., асист. Брона О. А., асист. Білинська О. О., acист. Боднар І. М., асист. Басюк Т. С., асист. Кудринська Х. В., асист. Саламаха М. Я., асист. Дунець О. Р., асист. Веселівська С.М.

Захищені дисертації співробітниками і аспірантами:

 1. «Когнітивно-дискурсивні основи формування корпоративного іміджу» (на матеріалі англомовних прес-релізів міжнародних косметичних компаній) – дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук : спеціальність 10.02.04 – «германські мови». Іванців Орислава Володимирівна (аспірант).
 2. “Англомовна терміносистема охорони довкілля: структура, семантика, прагматика”– дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук : спеціальність 10.02.04 – «германські мови». Саламаха Мар’яна Ярославівна.
 3. “Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних підручників з екології)” – дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук : спеціальність 10.02.04 – «германські мови». Сологуб Лариса В’ячеславівна.

 Опубліковано: 14 статей; 2 тез доповідей на конференціях.

 Статті в виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших

 1. Yakhontova T. Theory and Concepts of English for Academic Purposes by Ian Bruce (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2015) / T. Yakhontova // Journal of English for Academic Purposes. – 2016. – Vol. 21. – P. 135–137. – 0,2 друк. арк.
 2. Salamakha M. Y. Semantic models of the English Environmental Protection Terms / M. Ya. Salamakha // Science and Education a New Dimension. Philology, III (14). – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – Iss. 65. – P. 21–24. – 0,49 друк. арк.

Тема ІІ

Лінгво-дидактичні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у вищій школі

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доц. Микитенко Н. О.

Номер державної реєстрації 0111U005530.

Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12. 2016.

В межах даної теми працюють такі викладачі кафедри: проф. Микитенко Н. О., доц. Жовнірук З. Л., доц. Ісаєва Г. Т., доц. Ратич М. Т., доц. Рубель Н. В., доц. Винник О.Ю., ст. викл. Тимчишин Л. С., ст. викл. Микитка І. С., доц. Кокор М. М., асист. Козолуп М. С., асист. Івасів Н. С., доц. Тинкалюк О. В., асист. Сологуб Л. В., асист. Комар Р. І., асист. Басюк Т. С., асист. Котловський А. М., асист. Плахтина Н. В., асист. Скіба Н. Я., асист. Боднар І. М., асист. Патієвич О. В., асист. Семеряк І. З., асист. Шумська О. А., асист. Чорна І. Ю., асист. Онуфрів А. Р., асист. Кушпіт У. В.

Захищені дисертації співробітниками і аспірантами:

 1. «Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури» – дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук : спеціальність 00.02 – “теорія та методика навчання: германські мови ”. Патієвич Ольга Василівна.
 2. «Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з використанням Інтернету» – дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук : спеціальність 00.02 – “теорія та методика навчання: германські мови ”. Семеряк Ірина Зiновіївна.

 Опубліковано: 1 навчальний посібник, 14 статей, 8 тез доповідей на конференціях.

 Статті в виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших

 1. Semeriak I. The Issues of Building the Communication Strategies in English for Professional Purposes for Prospective Programmers with the Use of Internet on the Basis of Socio-cognitive Approach / І. Semeriak // Intellectual Archive, Toronto. – – Vol 4. – № 6. – P. 55–64. – 0,6 друк. арк.

Разом науковцями кафедри опубліковано 1 навчальний посібник, 28 статей, 10 тез доповідей на конференціях.

Інші форми наукової діяльності.

Робота спеціалізованих вчених, експертних рад

Проф. Яхонтова Т. В.

 • Член спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 «філологічні науки» за спеціальностями 10.02.04 – германські мови, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 • Член спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 «філологічні науки» за спеціальністями 10.02.01 – українська мова, 10.02.03 – слов’янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Проф. Микитенко Н. О.

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Членство у редакційних колегіях наукових журналів

Проф. Яхонтова Т. В.

 • Член редколегії фахового збірника наукових праць “Іноземна філологія”

Проф. Микитенко Н. О.

 • Член редакційної колегії фахового збірника з педагогічних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Опонування дисертацій (5):

Проф. Яхонтова Т. В. (1)

 • Холмогорцева І. С. Діалогічні відношення жанру британської фольклорної п’єси : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Х., 2016.

Проф. Микитенко Н. О. (4)

 • Майєр Н. В. «Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови» – дисертація, подана до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «теорія і методика навчання: германські мови» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті.
 • Рибінська Ю. А. «Теоретичні і методичні основи професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів засобами креативного перекладу» – дисертація, подана до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» у спеціалізованій вченій раді Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
 • Лазоренко Л. В. «Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням веб-квесту» – дисертація, подана до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «теорія і методика навчання: германські мови» у спеціалізованій вченій раді К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • Гупка-Макогін Н. І. «Навчання майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованого англомовного аудіювання у процесі самостійної роботи» – дисертація, подана до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «теорія і методика навчання: германські мови» у спеціалізованій вченій раді К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Відгуки на автореферати (5):

Проф. Яхонтова Т. В. (5)

 • Булкіна А. В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, КНУ імені Тараса Шевченка, К., 2015.
 • Лук’янець Г. Г. Колороніміка англомовного новинного Інтернет-дискурсу: когнітивно-риторичний аспект : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, Київ. нац. лінгв. ун-т, 2016.
 • Лук’янець Т. Г. Ефект крупного плану в художньому та кінематографічному текстах: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти (на матеріалі англомовної психологічної прози та її екранізацій) : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, Київ. нац. лінгв. ун-т, 2016.
 • Маріна О. С. Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір : дис. … докт. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, Київ. нац. лінгв. ун-т, 2016.
 • Сергієнко В. Л. Лінгвокультурні концепти PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині світу : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, Чернівецький нац. ун-т ім.. Ю. Федьковича, Чернівці, 2016.

Експертні висновки по дисертаціях: (5)

Проф. Яхонтова Т. В. (5)

 • Васильців О. С. Структурно-семантичні особливості термінів соціолінгвістики в українській, польській та англійській мовах : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.15 – загальне мовознавство, Львівський  нац. ун-т ім. І. Франка, 2016.
 • Гордій О. М. Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в текстах мережі Інтернет : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2015.
 • Кучик Г. Б. Структурно-семантичні та дискурсні особливості англомовних текстів установчих документів міжнародних організацій : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, Львівський  нац. ун-т ім. І. Франка, 2016.
 • Орленко О. В. Семантичні відношення у прийменникових системах української, сербської, англійської мов : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.15 – загальне мовознавство, Львівський  нац. ун-т ім. І. Франка, 2016.
 • Томащук Ю. О. «Дискурсивно-прагматичні характеристики англомовного Інтернет-інтерв’ю (на матеріалі Інтернет-журналів для підлітків “gUrl”, “Seventeen”, “Teen Vogue”)» : дис. … канд. філол. н., спец. 10.02.04 – германські мови, Львівський  нац. ун-т ім. І. Франка, 2016.

Рецензування дисертацій (1)

Доц. Винник О. Ю.

 • Головач Т. М. “Екзотизми як маркери міжкультурної комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медіатекстів)” – дисертація подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Наукові семінари, які проводяться на кафедрі:

 • науковий семінар з лінгвістики тексту, дискурсознавства та проблем жанру під керівництвом д.ф.н., доц. Яхонтової Т. В. (впродовж звітного періоду проведено 9 семінарів)
 • науковий семінар з проблем методики викладання іноземних мов як складової професійного навчання у ВНЗ під керівництвом д.п.н., проф. Микитенко Н. О. (впродовж звітного періоду проведено 9 семінарів)
 1. Зовнішні зв’язки:

6.1 Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування).

Двоє викладачів кафедри пройшли наукове стажування

при кафедрі іноземних мов Львівського відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України:

 • доц. Крижанівська Г. Т. – з 15.09.2015 по 10.01.2016 (з відривом від виробництва)

при кафедрі латинської та іноземних мов Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького:

 • асист. Довбенко Л. В. – з 15.09.2016 по 15.06.2016 (з відривом від виробництва)

6.2 Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами

Наукові стажування

 • Доц. Кокор М. М.

США, м. Чикаго, Іллінойський університет (University of Illinois at Chicago), вересень 2015 – червень 2016. Науковий консультант – доктор Джессіка Вільямс.

 • проф. Микитенко Н.О., Котловський А.М.

Польща, м. Люблін. Люблінський католицький університет, 16 вересня 2016 – 16 грудня 2016.

Спільні наукові заходи

 • Проф. Яхонтова Т. В. – Рецензент міжнародних журналів:
 • «Linguistics and Education»,
 • «English for Specific Purposes»,
 • «Journal of English for Academic Purposes» (список ISI)
 • Проф. Яхонтова Т. В. – участь у проекті “Зміцнення можливостей європейців через створення європейської мережі з проблем грамотності” (COST Action IS1401 “Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network”, 2014-2018), що реалізується у рамках Європейської програми з розвитку наукових досліджень і технологій “Горизонт 2020” (2014–2018, http://www.is1401eln.eu/en/).
 • Кріба І.Й. – координація діяльності міжнародної програми Балтійського університету в Україні; участь у проекті “Освіта для сталого розвитку”

Участь викладачів кафедри у міжнародних організаціях

 • Проф. Яхонтова Т. В. – Член Європейської асоціації з досліджень та викладання науково–академічного письма (European Association for Teachers of Academic Writing, EATAW)

Участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях за кордоном (8 конференцій, 11 викладачів)

Інагуараційна конференція COST Action IS1401E «European Literacy Network (ELN): Research and Applications». – Чехія, м. Прага, 7-8 листорада 2015 р.

 • Проф. Яхонтова Т. В. Тема доповіді: «Genres of undergraduate writing in Ukrainian universities».

Зустріч учасників проекту «COST ACTION IS1401» “Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network”. – Словенія, м. Любляна, 19-20 квітня 2016 р.

 • Проф. Яхонтова Т. В. – пленарна доповідь на тему: «Literacy situation in Ukraine».

Міжнародна наукова конференція Товариства за культурний та науковий прогрес у Центральній та Східній Європі (Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe)  «Нагальні проблеми філології та лінгвістики – 2015» (Urgent problems of Philology and Linguistics – 2015). – Угорщина, м. Будапешт, 15 листопада 2015 р.

 • Саламаха М. Я. Тема доповіді: “Semantic models of the English Environmental Protection Terms”.

Міжнародна науково-практична конференція «Філологія, соціологія, культурологія. Наука вчора, сьогодні, завтра» (Konferencja Miedzynarodowa Naukowo-Praktyczna “Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro”). – Польща, м. Варшава, 28 лютого 2016 р.

 • Доц. Жовнірук З. Л., доц. Ісаєва Г. Т. Тема доповіді: «Students benefit from implementing a new concept of teaching foreign languages»

Міжнародна науково-практична конференція «Філологія, соціологія, культурологія. Актуальні наукові проблеми. Роздуми, рішення, практика» (Konferencja Miedzynarodowa Naukowo-Praktyczna “Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka”). – Польща, м. Гданськ, 30–31 березня 2016 р.

 • Доц. Ратич М.Т., ст. викл. Тимчишин Л.С. Тема доповіді: «Термінологічні особливості підмови фізики»
 • Кудринська Х. Тема доповіді: «Terms and their distinctive features»
 • Дунець О.Р. Тема доповіді: Категорія модальності в художньому тексті

Міжнародна науково-практична конференція «Філологія, соціологія, культурологія. Сучасні проблеми та перспективи розвитку» (Konferencja Miedzynarodowa Naukowo-Praktyczna “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo.Współczesne problemy i perspektywy rozwoju”). – Польща, м. Варшава, 29–30 квітня 2016 р.

 • Брона О. А. Тема доповіді: «Linguistic and extralinguistic nomination in the conceptual field of geology»

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка. Наукові здобутки, розвиток, пророзиції» (Konferencja Miedzynarodowa Naukowo-Praktyczna «Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje». – Польща, м. Варшава, 29–30 вересня 2016 р.

 • Козолуп М. С. Тема доповіді: «Контроль за ефективністю педагогічної технології академічної комунікативної підготовки студентів У ВНЗ США»

ІІІ Міжнародна науковій конференції “Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє” Польща, м. Люблін, 18–20 травня 2016 р.

 • доц. Крижанівська Г.Т.

7 Аспірантура та докторантура

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури*

Прізвище, ініціали Науковий керівник, консультант Рік закін­чення Дата подачі до спеціалізованої вченої ради Дата захисту Тема

дисертації

Іванців О. В. проф. Яхонтова Т.В. 2014 05.12.2016 30 травня 2016 р. «Когнітивно-дискурсивні основи формування корпоративного іміджу» (на матеріалі англомовних прес-релізів міжнародних косметичних компаній)
Саламаха М.Я.* Проф.

Дудок Р.І.

2015 11.02.2016 30.04.2016

 

“Англомовна терміносистема охорони довкілля: структура, семантика, прагматика”

 

7.3 Захист кандидатських дисертацій співробітниками

Прізвище, ініціали Посада, кафедра Спеціальність Дата захисту, шифр ради, назва установи Тема дисертації
Патієвич О.В. асистент кафедри іноземних мов для природничх факультетів 13.00.02 – “теорія та методика навчання: германські мови ” 04.04.2016

Спеціалізована вчена рада

К 26.001.49 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури»
Саламаха М.Я.* асистент кафедри іноземних мов для природничх факультетів 10.02.04 – «германські мови» 30.04.2016

Спеціалізована вчена рада      К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

“Англомовна терміносистема охорони довкілля: структура, семантика, прагматика”
Семеряк І.З. асистент кафедри іноземних мов для природничх факультетів 13.00.02 – “теорія та методика навчання: германські мови ” 15.04.2016

Спеціалізована вчена рада        К 58.053.05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

«Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з  використанням Інтернету»

 

 

Сологуб Л.В. асистент кафедри іноземних мов для природничх факультетів 10.02.04 – «германські мови» 26.01.2016

Спеціалізована вчена рада      К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка

“Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних підручників з екології)”

 1. Студентська наукова робота

Викладачами кафедри здійснено керівництво захисту магістерських робіт іноземною мовою 6 студентів природничих та економічного факультетів у тому числі:

Географічного факультету – 1

Економічного факультету – 2

Факультету прикладної математики та інформатики – 3

Керівництво здійснювали викладачі: доц. Винник О. Ю., доц. Тинкалюк О. В., асист. Саламаха М. Я.

Науковці кафедри взяли участь у 8 міжнародних наукових конференціях за кордоном

Було надано 11 відряджень для участі у міжнародних наукових конференціях за кордоном (із них 9 заочно) та 3 відрядження для проходження стажувань за кордоном

Науковці кафедри взяли участь у 7 міжнародних наукових конференціях в Україні.

 

На кафедрі працює 10 молодих науковців, із них 1 кандидат філологічних наук (Саламаха М. Я.) 2 кандидати педагогічних наук (Патієвич О. В., Семеряк І.З.) та 1 аспірант (Федик Т.Д.)

За звітний період молодими науковцями опубліковано

1 підручник (у співавторстві); 7 статей, з яких 6 – у закордонних виданнях у тому числі 2 – у виданнях, які включені до міжнародниї наукометричних баз даних (Саламаха М. Я. (ISI), Семеряк І.З.);

Молоді науковці кафедри взяли участь у таких наукових заходах:

8 наукових конференціях у тому числі 6 міжнародних за кордоном

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри іноземних мов для природничих факультетів протокол № 3 за 25.10.16

Зав. кафедри іноземних мов

для природничих факультетів                                           доц. Жовнірук З.Л.

Пробний екзаменаційний варіант. Підсумковий іспит з англійської та німецької мов

17.05.2017 | 09:48

Пробний екзаменаційний варіант. Підсумковий іспит з англійської мови (рівень А2)
Завантажити файл: (example_tests RAR, 145 Kb)
Англійська мова – рівень В1, та німецька мова – рівень А2
Завантажити файл: (archive RAR, 590 Kb)

Читати »

Вітаємо нових кандидатів наук!

21.10.2016 | 21:59

Вітаємо асистентів Сологуб Л. В. та Саламаху М. Я. з присвоєнням наукового ступеня кандидата філологічних наук, а також асистентів Патієвич О. В. та Семеряк І. З. з присвоєнням наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Читати »

Cемінар на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів

30.03.2016 | 08:51

17.03.2016 на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів відбувся навчально-методичний семінар на тему “Routes to Effective Candidate’s Performance at Speaking Section of FCE Exam: Classroom Management Tips, Activities and Tricks”. Лектор – Наталія Дячук (Директор Агенції іноземних мов “Руна”).

Читати »

Вітаємо асистента Сологуб Ларису Вячеславівну з успішним захистом кандидатської дисертації

28.01.2016 | 15:35

Вітаємо асистента Сологуб Ларису Вячеславівну з успішним захистом кандидатської дисертації на тему “Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови!
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Яхонтова. Т. В.
Захист відбувся 26.01.2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Читати »