Кафедра німецької філології

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Можливості працевлаштування

Стажування за кордоном

Участь у міжнародних конференція

Історія, традиції, постаті

Засновником германістики у Львівському університеті вважається професор Леопольд  Умляуф – дослідник творчості класика німецької літератури Х. М. Вілянда – який на запрошення австрійського уряду  приїхав  у галицьку столицю, щоб організувати семінар з німецької мови та літератури. Саме 1784 рік став роком народження Львівської університетської германістики. Згодом університетську германістику очолив знавець історії німецької мови О. Янота – автор історичної граматики німецької мови ( Geschichtliche Grammatik der deutschen Sprache, 1854). Германістичні традиції О. Яноти продовжували такі відомі на той час германісти як професори  Глох, Цвіклінскі, Зауер, Шац, Вернер, Дольмаєр, Курилович – один з найбільших мовознавців ХХ століття. Найвизначнішою фігурою в царині німецького літературознавства був, звичайно,  Р. М. Вернер – дослідник творчості визначного німецького драматурга Ф. Геббеля.

Традиції  німецьких, польських та австрійських філологів – германістів підхопили і розвинули учні В. Дольмаєра – проф.  Задорожний Б. М. та проф.  Ріпецька О. Ф. , які заклали основи української повоєнної германістики  і поширили її на всі германістичні центри України, які зародилися у вузах України після Другої світової війни. Проф. Задорожний Б. М. по праву вважається родоначальником української історичної германістики: його перу належать понад 70 наукових праць  та ряд монографій в т. ч. «Порівняльна фонетика і морфологія готської мови» , Львів, 1961, «Geschichtliche Laut- und  Fopmenlehre des Deutschen, Lwiw. 1987). Проф О. Ф. Ріпецька  – засновник повоєнної української ономастики, якій присвятила кандидатську та докторську дисертації та понад 200 наукових  праць в цій галузі . Під впливом літературознавчих ідей автора знаменитої книги «Ідеї і стиль» проф. Чичеріна О. В. доц. кафедри А. Я. Мюллер  заклала основи наукових  досліджень в галузі  стилістики німецької мови, створивши першу на Україні наукову школу  у цій галузі філологічних наук (доц. Буйницька Т. О., доц. Марченко Л. Г., доц. Тимощук Л. М., доц. Назаркевич Х. Я., доц. Мідяна Т. М., доц. Петращук Н. Є., доц. Музичук М. Ю., доц. Захаров Ю. М., доц. Яремко М. В., доц. Ляшенко Т. С. асист.  Фещук Н. Є.) Створення наукової школи в руслі лінгвістики тексту та комунікативної жанрології належить доц. Буйницькій Т. О. Під впливом праць проф. Задорожного на кафедрі сформувався напрям досліджень в галузі історичного та функціонально-семантичного мовознавства (доц. Струк Т. М., доц. Возниця В. М., проф. Максимчук Б. В., проф. Паславська А. Й., доц. Котовські Г. Ф., доц. Віталіш Л. П., доц. Шаряк О. М.). Широкого розвитку набули дослідження  в галузі перекладознавства, комунікативної та контрастивної  лінгвістики ( доц. Назаркевич Х. Я., доц. Петращук Н. Є., асист. Микитюк Ю. В., асист. Крайник О. В., доц. Теребушко Ю. Р.). Доц. Сулим В. Т. заснував на кафедрі  напрям наукових досліджень в галузі варіантології та соціології, а доц. Виноградова К. Є., доц. Ф. І. Шумиляк і доц. Гаврилишин Я. В. – в галузі теоретичної фонетики. Літературознавчий напрям, який започаткувала на кафедрі І. Ю.Гузар, розвинули  у своїх  кандидатських та докторських дисертаціях та монографіях д. ф. н. Гаврилів Т. І. , д. ф. н. , проф. Маценка С. П., доц. Назаркевич Х. Я. , доц. Гаврилишин Я. В.Завдяки науковій діяльності доц. Мідяної Т. М. на кафедрі започатковано новий науковий напрям – риторика. Питання методики та дидактики стали об’єктом   наукових досліджень доц. Комарницької Т. М.  та доц. Петращук Н. Є. Цікавими є наукові дослідження в галузі когнітивної лінгвістики доц. Бєлозьорової Ю. С. та доц. Пица Т. Б. в царині історичної лексикології. Великий вплив на створення педагогічного реноме кафедри мала викладацька діяльність таких педагогів як М. Роздольський, О. Скрипій, С. Пелиньо, М. Свенціцька, М. Яцикевич, Е. Кащій, П. Курко,  О. Кондзьолка, О. Винницька, П. Лопушанський, П. Дорторт.

Всі наукові, методичні та педагогічні зусилля кафедри спрямовані на. підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі германської філології для системи середньої і вищої освіти та для різних галузей суспільної діяльності. Досягненню цієї мети сприяє не тільки наявність високого науково-педагогічного потенціалу кафедри, який забезпечується  не тільки безперервною науковою діяльністю кожного викладача, в т. ч. участю в різного рангу конференціях, але й  підвищенням педагогічної майстерності за рахунок закордонних стажувань, участі у семінарах, які організовує Гете-Інститут та центр  німецької мови (керівник доц. Петращук Н. Є.) та за рахунок участі у підготовці підручників та посібників. Цьому сприяє також науково-педагогічна діяльність на кафедрі лекторів німецької служби академічного обміну, науково-педагогічна співпраця кафедри з вузами зарубіжних країн (Фрайбург, Відень, Ольденбург, Ерлянген-Нюрнберг, Варшава), а також організація германістичних форумів як в університеті, так і закордоном ( українсько-баварські конгреси германістів у Мюнхені і Львові, щорічні конференції  спілки германістів України, регулярні семінари аспірантів вузів України, Німеччини, Австрії, Польщі).  Серед випускників кафедри відомі освітяни (Л. Жук, А. Петрончак), вчені (проф. Задорожний, проф. Ріпецька О. Ф., проф. Паславська, проф. Максимчук, проф. Маценка, доц. Буйницька, проф. Кусько К. Я., доц. Струк, доц. Петращук) , менеджери (Л. Зубрицький), перекладачі (Ю. Прохасько, Х. Назаркевич, Т. Гаврилів, Г. Котовські, ,Ю. Дуркот, Н. Димчевська, Ю. Микитюк, О. Сидор), письменники (Р. Хоркавий, М. Нагірний, М. Падура), спортсмени (О.  Романишин), державні службовці (Р. Кизима, Д. Коблюк), адміністратори (доц. Сулим В. Т., доц. Буйницька Т. О., проф. Максимчук Б. В., проф. Паславська А. Й.), священики (О. Дудкевич).

Проф. Б. М. Задорожний – видатний український філолог-германіст, багаторічний завідувач кафедри німецької філології, засновник повоєнної германістики на Україні, дійсний член НТШ.

Народився Б. Задорожний 27 червня 1914 р. в м. Городенці Івано-Франківської області, помер у 2008 році у Львові. У 1941 р. закінчив Празьку консерваторію і Львівський університет. З 1941 по 1948 роки працював артистом оркестру Львівського театру опери та балету. Із 1950 по 1987 роки – завідувач кафедри німецької філології Львівського університету. 1964-1987 роки – головний редактор всеукраїнського наукового збірника «Іноземна філологія», голова спеціалізованої  Ради  по захисту кандидатських дисертацій з германських мов (1965-1981). Підготував понад 30 кандидатів наук.

Професор Б. Задорожний – учений широкомасштабного філологічного діапазону, який охоплює проблеми загального,  порівняльно-історичного, типологічного мовознавства, історичної германістики. Він – автор концептуальних праць із порівняльної фонетики та морфології готської мови, семантики і функціонування дієприкметників у стародавніх германських мовах, історичної граматики німецької мови, знавець багатьох стародавніх і сучасних мов.

Професор Б. Задорожний – генератор нових мовознавчих ідей і концепцій історичного розвитку германських мов і, зокрема, опоземної моделі еволюції категорії роду, динаміки розвитку морфологічної системи німецької мови, причин другого пересування приголосних, поляризації приватних опозицій та взаємозв’язку статики і динаміки в мовній еволюції тощо. Філологічна інтуїція ученого пов’язана з мистецтвом, музикою. Інтуїція музиканта сприяла написанню багатьох наукових праць, які по-новому відкрили перед читачем картину співіснування двох проявів людського духу: мови співу у формі каденцій – елементів інтонації.

Професор Б. Задорожний – автор багатьох монографій, посібників, наукових праць. Головні з них: «Порівняльна фонетика і морфологія готської мови»(Львів, 1960), «Über die Bedeutung und den Gebrauch der Partizipien im Altgermanischen. – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (1972-1973, В. 94; 1974, В. 95) , «Geschichtliche Laut- und Formenlehre des Deutschen»(Львів, 1987).

Своєю різнобічною науковою та організаційно-педагогічною діяльністю проф. Б. Задорожний створив плацдарм для подальшого розвитку германістики в Україні.

Науково-педагогічний склад кафедри:

професори – 2;

кандидати наук, доценти – 16;

асистенти – 2.

При кафедрі діє двоступенева підготовка спеціалістів у царині германської філології: освітній рівень бакалавра та освітній рівень магістра філології на основі освітніх програм з практики та теорії німецької та англійської мов і літератур та світової літератури. Крім того студенти освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» можуть отримати сертифікат перекладача. На відділ німецької філології зараховуються на навчання за конкурсом абітурієнти, які пройшли успішно ЗНО  з німецької або  з англійської мови. В рамках існуючої співпраці між кафедрою та інститутами  германістики університетів  Ерлянгена – Нюрнберга та  Бамберга студенти німецької філології мають можливості пройти стажування та короткочасне навчання у цих вузах. Для талановитої молоді відкриті дороги в науку через аспірантуру. Велика кількість випускників працюють вчителями, викладачами, перекладачами, менеджерами. Деякі з них продовжують навчання у вузах Австрії, Німеччини, Польщі.

Співробітники

завідувачМАКСИМЧУК Богдан Васильовичзавідувач
професорМАЦЕНКА Світлана Павлівнапрофесор
доцентБЄЛОЗЬОРОВА Юлія Сергіївнадоцент
доцентБУЙНИЦЬКА Тетяна Олексіївнадоцент
доцентВІТАЛІШ Любов Петрівнадоцент
доцентДУБАСЕВИЧ Марта Юріївнадоцент
доцентЗАХАРОВ Юрій Миколайовичдоцент
доцентКОТОВСЬКІ Галина Федорівнадоцент
доцентМІДЯНА Тетяна Миколаївнадоцент
доцентНАЗАРКЕВИЧ Христина Ярославівнадоцент
доцентПЕТРАЩУК Наталія Євгенівнадоцент
доцентПИЦ Тарас Богдановичдоцент
доцентТЕРЕБУШКО Юрій Романовичдоцент
доцентШАРЯК Оксана Миколаївнадоцент
доцентЯРЕМКО Мар'яна Володимирівнадоцент
асистентБек Міхаельасистент
асистентДИМЧЕВСЬКА Наталія Василівнаасистент
асистентКРАЙНИК Ольга В'ячеславівнаасистент
асистентЛянг Давінаасистент
асистентМИКИТЮК Юлія Володимирівнаасистент
асистентФЕЩУК Наталія Євгенівнаасистент
старший лаборантРЕГА Ярина Андріївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Дослідження

Напрямки наукової діяльності кафедри

 

Історія та тенденції розвитку німецької мови

Лінгвістика тексту

Стилістика, прагматика

Сучасна німецькомовна література

Риторика

Комп’ютерна лінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Функціональна лінгвістика

Дидактика та методика

Теми наукових досліджень:

Тема І : «Лінгво-когнітивні та дискурсивні аспекти функціонування німецької мови» (Наук. кер. проф. Помірко Р. С.);

Тема ІІ : «Дискурси і жанри іноземномовної професійної комунікації» (Наук. кер. проф. Яхонтова Т. В.);

Тема ІІІ : «Сучасні лінгводидактичні орієнтири формування іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів» (Наук. кер. проф. Микитенко Н. О.).

Вітаємо Гаврилишина Ярослава Васильовича з ювілеєм!

20.04.2018 | 08:22

Кафедра німецької філології щиро, сердечно, від усієї душі вітає Ярослава Васильовича з 80-літтям від дня народження і зичить йому щастя рясного, здоров'я міцного, натхнення творчого на багато і багато років.

Читати »

Досвід інтердисциплінарної співпраці

18.04.2018 | 22:54

2-3 квітня 2018 року у Харківському національному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського відбувся майстер-клас Світлани Маценки, доктора філологічних наук, професора кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка на тему «Інтермедіальність як метод вивчення музико-літературних феноменів».

Читати »

24-а конференція спілки германістів України

04.10.2017 | 10:11

29-30 вересня 2017 року викладачі кафедри взяли учать у 24-ій конференції спілки германістів України, яка відбулась у Чернівецькому Національному університеті. З доповідями виступили проф. Максимчук Б.В. та доц. Петращук Н.Є. ( Компліментне висловлювання як комунікативний дискурс), доц. Мідяна Т.М.  (Де проходить межа між риторикою і лінгвістикою?). Доц. Петращук Н.Є. взяла участь в розробці і презентації міжнародного проекту “Login 3” – підручник з німецької для студентів – германістів вузів України.

Читати »

Міжнародний колоквіум молодих германістів

04.10.2017 | 10:10

24-26 квітня кафедра німецької філології разом із кафедрою міжкультурної комунікації і перекладу у співпраці із фондом ім. Г. Зайделя (Мюнхен) провели міжнародний колоквіум молодих германістів, в якому взяли участь аспіранти вузів Харкова,  Вроцлава, Відня Херсона, Львова, Києва, Сум, Чернівців, Кропивницького, Вінниці, Житомира, Маріуполя, Миколаєва.

Читати »

Презентація роману швейцарського автора Ральфа Дутлі “Остання подорож Сутіна”

03.10.2017 | 14:03

14 вересня 2017 року в "Камінній залі" готелю "Жорж" відбудеться презентація роману швейцарського автора Ральфа Дутлі "Остання подорож Сутіна" за участі перекладачки Христини Назаркевич. Початок заходу о 18.00.

Читати »