Кафедра німецької філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Можливості працевлаштування

Стажування за кордоном

Участь у міжнародних конференція

Історія, традиції, постаті

Засновником германістики у Львівському університеті вважається професор Леопольд  Умляуф – дослідник творчості класика німецької літератури Х. М. Вілянда – який на запрошення австрійського уряду  приїхав  у галицьку столицю, щоб організувати семінар з німецької мови та літератури. Саме 1784 рік став роком народження Львівської університетської германістики. Згодом університетську германістику очолив знавець історії німецької мови О. Янота – автор історичної граматики німецької мови ( Geschichtliche Grammatik der deutschen Sprache, 1854). Германістичні традиції О. Яноти продовжували такі відомі на той час германісти як професори  Глох, Цвіклінскі, Зауер, Шац, Вернер, Дольмаєр, Курилович – один з найбільших мовознавців ХХ століття. Найвизначнішою фігурою в царині німецького літературознавства був, звичайно,  Р. М. Вернер – дослідник творчості визначного німецького драматурга Ф. Геббеля.

Завдяки науково-педагогічній діяльності німецьких, австрійських та польських германістів і, зокрема, одного з найбільших мовознавців ХХ ст. Є. Куриловича, у Львівському університеті був створений плацдарм для подальшого розвитку германістичної науки, організаційного утвердження кафедри німецької філології, яка під керівництвом проф. Задорожного Б. В. стала у повоєнний час форпостом германістики на Україні та кузнею для її кадрів. Ці позиції кафедра зберегла по сьогодні і успішно презентує себе в Європі. Учні В. Дольмаєра, проф. Задорожний Б. М. та проф. Ріпецька О. Ф. не тільки розвинули багатовікові традиції Львівської германістики, але й започаткували та утвердили нові напрями в царині германістики зокрема, в галузі історично-порівняльного мовознавства та ономастики. Діяльність цих мовознавців сприяла бурхливому розвитку германістичних досліджень на кафедрі, підготовці та захисту цілої низки кандидатських дисертацій аспірантами (доц. Віталіш Л. П., доц. Котовські Г. Ф., проф. Максимчук Б. В., доц. Шумиляк Ф. І., доц. Возниця В. М., доц. Струк В. Т., проф. Паславська А. Й., проф. Падура М. Ф., доц. Рудий В. Г., доц. Ратич М. Ф. (Львів), проф. Зернова В. К. (Полтава), доц. Букавин С. П., доц. Турчин М. Б. (Івано-Франківськ), доц. Якубова М. І. (Казахстан), доц. Бублик В. Н. (Київ), Черкас М. Т. (Білорусь). В останній час проблематика наукових досліджень вийшла за межі традиційної системно-структурної та історичної германістики і охоплює когнітивну лінгвістику (доц. Бєлозьорова Ю. С.), комунікативну лінгвістику (доц. Петращук Н. Є.), синтаксичний словотвір (доц. Шаряк О. М.), функціональну та контрастивну лінгвістику (доц. Теребушко Ю. Р.), історичну ономастику (доц. Пиц Т. Б.), прагматику (асист. Крайник О. В., асист. Микитюк Ю. В.), риторику і лінгвополітологію (доц. Мідяна Т. М.).

Другою важливою віхою у розвитку наукових досліджень кафедри стала наукова діяльність доц. А. Л. Мюллер, яка під впливом ідей видатного літературознавця проф. Чичеріна О. В., започаткувала наукові студії в галузі стилістики німецької мови. Доц. Буйницька Т. О. – послідовниця А. Я. Мюллер, зуміла залучити до цієї проблематики цілий ряд науковців кафедри, зокрема доц. Тимощук Л. М., доц. Петращук Н. Є., доц. Назаркевич Х. Я., доц. Дубасевич М. Ю., доц. Яремко М. В., доц. Захарова Ю. М. та багато аспірантів з різних університетів України, створивши таким чином центр стилістичних досліджень в Галичині.

Третій напрям наукових досліджень кафедри охоплює літературознавчі студії, які були у пріоритетними у довоєнній університетській германістиці (Р. М. Вернер, А. Зауер і ін..). Ці традиції продовжила у 50 – 70х роках ХХ ст. доц. Гузар І. Ю., всебічно дослідивши творчість Й. В. Гете та вплив античності на розвиток європейської культури.

За останні роки цей аспект значно посилився завдяки науково-педагогічній діяльності доц. Буйницької Т. О., доц. Назаркевич Х. Я., доц. Захарова Ю. М., доц. Дубасевич М. Ю., доц. Яремко М. В. Особливо плідною в цьому плані є  наукова діяльність проф. Маценки С. П., яка, зокрема,  глибоко вивчає взаємозв’язок художнього твору і музики і опублікувала монографію з цієї проблематики.

Четвртий напрям, який об’єднує творчі зусилля багатьох науковців кафедри, охоплює розробку теоретичних засад перекладознавства та практичну діяльність в галузі усного і письмового перекладу. Особливо плідною в цьому плані є творча, перекладацька та педагогічна діяльність доц. Назаркевич Х. Я., яка крім широкої перекладацької і педагогічної діяльності (теорія і практика письмового перекладу, теорія і практика усного перекладу) видала підручник з перекладознавства та опублікували 80 перекладів художньої літератури.

Плідною також є перекладацька діяльність доц. Котовські Г. Ф. (5 перекладів наукової та фахової літератури), к. ф. н. Микитюк Ю. В. (7 перекладів художньої літератури), ас. Димчевська Н. В. (170 перекладів релігійної літератури), доц. Дубасевич М. Ю. (4 переклади художньої літератури).

П’ятий напрям творчої діяльності кафедри– підготовка підручників та посібників для забезпечення потреб навчального процесу та видання монографічої літератури, в тому числі:

 • Zadoroznyj. Geschichtliche Laut- und Formenlehre des Deutschen. Львів, 1987.
 • Maxymtschuk, N. Petraschtschuk. Lehr- und Übungsbuch zur Geschichte der deutschen Sprache. Lwiw, 2003.
 • Maxymtschuk, I. Maxymtschuk. Einführung in die Germanistik. Lwiw, 2009.
 • Kusko, B. Maxymtschuk, L. Martschenko, W. Sulym, O. Pototschnjak. Deutsch für Philologen. Вінниця, 2006.
 • Nazarkewytsch. Grundkurs. Translatologie. Lwiw, 2011.
 • Н. Петращук, Каспер –Хене Хільтрауд, К. Бруннер і ін.. Du-2. Підручник. Вінниця, 2011.
 • Т. О. Буйницька. Мова стилю. Львів, 2016.
 • С. П. Маценка. Партитура роману, Львів, 2014.

Всі наукові, методичні та педагогічні зусилля кафедри спрямовані на. підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі германської філології для системи середньої і вищої освіти та для різних галузей суспільної діяльності. Досягненню цієї мети сприяє не тільки наявність високого науково-педагогічного потенціалу кафедри, який забезпечується  не тільки безперервною науковою діяльністю кожного викладача, в т. ч. участю в різного рангу конференціях, але й  підвищенням педагогічної майстерності за рахунок закордонних стажувань, участі у семінарах, які організовує Гете-Інститут та центр  німецької мови (керівник доц. Петращук Н. Є.) та за рахунок участі у підготовці підручників та посібників. Цьому сприяє також науково-педагогічна діяльність на кафедрі лекторів німецької служби академічного обміну, науково-педагогічна співпраця кафедри з вузами зарубіжних країн (Фрайбург, Відень, Ольденбург, Ерлянген-Нюрнберг, Варшава), а також організація германістичних форумів як в університеті, так і закордоном ( українсько-баварські конгреси германістів у Мюнхені і Львові, щорічні конференції  спілки германістів України, регулярні семінари аспірантів вузів України, Німеччини, Австрії, Польщі).  Серед випускників кафедри відомі освітяни (Л. Жук, А. Петрончак), вчені (проф. Задорожний, проф. Ріпецька О. Ф., проф. Паславська, проф. Максимчук, проф. Маценка, доц. Буйницька, проф. Кусько К. Я., доц. Струк, доц. Петращук) , менеджери (Л. Зубрицький), перекладачі (Ю. Прохасько, Х. Назаркевич, Т. Гаврилів, Г. Котовські, ,Ю. Дуркот, Н. Димчевська, Ю. Микитюк, О. Сидор), письменники (Р. Хоркавий, М. Нагірний, М. Падура), спортсмени (О.  Романишин), державні службовці (Р. Кизима, Д. Коблюк), адміністратори (доц. Сулим В. Т., доц. Буйницька Т. О., проф. Максимчук Б. В., проф. Паславська А. Й.), священики (О. Дудкевич).

Одним із головних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів педагогів, науковців, перекладачів є звичайно високий науково-педагогічний потенціал викладачів кафедри (90% складу кафедри – доценти і професори) , які мають авторитет серед науково-педагогічної громадськості України, Німеччини, Австрії, Польщі, великий досвід науково-педагогічної діяльності, глибокі знання іноземних мов і які систематично проходять підвищення кваліфікації за кордоном, а також в системі науково-методичних семінарів німецького мовного центру – партнера Гете-інституту. Тому вони мають можливість забезпечувати на високому науково-педагогічному, мовному та методичному рівні викладання практичних та фундаментальних дисциплін в т.ч. історію германістики, історію німецької мови, медієвістику, лексикологію, теоретичну граматику, стилістику, риторику, літературознавство, лінгвокраїнознавство, перекладознавство та різні вибіркові навчальні курси, які закладають фундамент для подальшої творчої діяльності випускників відділу німецької філології.

Наукові дослідження, видавнича та педагогічна діяльність кафедри німецької філології є базою для солідної фахової підготовки майбутніх спеціалістів в галузі німецької і англійської мови, германської філології, літературознавства, перекладознавства, лінгвокраїнознавства, а набуті знання дозволяють філологам – германістам і перекладачам впевнено себе реалізувати у європейському філологічному та культурно-освітньому просторі.

Науково-педагогічний склад кафедри:

професори – 2;

кандидати наук, доценти – 16;

асистенти – 2.

При кафедрі діє двоступенева підготовка спеціалістів у царині германської філології: освітній рівень бакалавра та освітній рівень магістра філології на основі освітніх програм з практики та теорії німецької та англійської мов і літератур та світової літератури. Крім того студенти освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» можуть отримати сертифікат перекладача. На відділ німецької філології зараховуються на навчання за конкурсом абітурієнти, які пройшли успішно ЗНО  з німецької або  з англійської мови. В рамках існуючої співпраці між кафедрою та інститутами  германістики університетів  Ерлянгена – Нюрнберга та  Бамберга студенти німецької філології мають можливості пройти стажування та короткочасне навчання у цих вузах. Для талановитої молоді відкриті дороги в науку через аспірантуру. Велика кількість випускників працюють вчителями, викладачами, перекладачами, менеджерами. Деякі з них продовжують навчання у вузах Австрії, Німеччини, Польщі.

Інформація  про професійну підготовку бакалаврів на кафедрі німецької філології

Спеціальність: філологія, спеціалізація: германські мови та література (переклад включно).

Кваліфікація: бакалавр філології, фахівець німецької і англійської мови та літератури, перекладач.

Термін навчання  – 3 роки 10 місяців.

Можлива професійна діяльність: вчитель німецької та англійської мов та літератур в системі середньої та професійно-технічної освіти, перекладач-референт перекладацьких та туристичних бюро, кол- центрів, представництв іноземних фірм, тощо.

Інформація про професійну підготовку магістрів на кафедрі німецької філології

Спеціальність: філологія, спеціалізація: германські мови та літератури (переклад включно).

Кваліфікація: магістр філології, викладач німецької і англійської мови та  світової літератури, перекладач.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Можлива професійна та наукова діяльність: викладач німецької і англійської мов, викладач світової літератури в системі середньої та вищої освіти, перекладач-референт перекладацьких та туристичних бюро, представництв іноземних фірм, посольств, редактор-коректор видавництв, аспірант.

 

 

 

 

 

Співробітники

завідувачМАКСИМЧУК Богдан Васильовичзавідувач
професорМАЦЕНКА Світлана Павлівнапрофесор
доцентБЄЛОЗЬОРОВА Юлія Сергіївнадоцент
доцентБУЙНИЦЬКА Тетяна Олексіївнадоцент
доцентВІТАЛІШ Любов Петрівнадоцент
доцентДУБАСЕВИЧ Марта Юріївнадоцент
доцентЗАХАРОВ Юрій Миколайовичдоцент
доцентКОТОВСЬКІ Галина Федорівнадоцент
доцентМІДЯНА Тетяна Миколаївнадоцент
доцентНАЗАРКЕВИЧ Христина Ярославівнадоцент
доцентПЕТРАЩУК Наталія Євгенівнадоцент
доцентПИЦ Тарас Богдановичдоцент
доцентТЕРЕБУШКО Юрій Романовичдоцент
доцентШАРЯК Оксана Миколаївнадоцент
доцентЯРЕМКО Мар'яна Володимирівнадоцент
асистентБек Міхаельасистент
асистентДИМЧЕВСЬКА Наталія Василівнаасистент
асистентКРАЙНИК Ольга В'ячеславівнаасистент
асистентЛянг Давінаасистент
асистентМИКИТЮК Юлія Володимирівнаасистент
асистентФЕЩУК Наталія Євгенівнаасистент
старший лаборантРЕГА Ярина Андріївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Дослідження

Напрямки наукової діяльності кафедри

Історія та тенденції розвитку німецької мови

Лінгвістика тексту

Стилістика, прагматика

Сучасна німецькомовна література

Риторика

Комп’ютерна лінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Функціональна лінгвістика

Дидактика та методика

Теми наукових досліджень:

Тема І : «Лінгво-когнітивні та дискурсивні аспекти функціонування німецької мови» (Наук. кер. проф. Помірко Р. С.);

Тема ІІ : «Дискурси і жанри іноземномовної професійної комунікації» (Наук. кер. проф. Яхонтова Т. В.);

Тема ІІІ : «Сучасні лінгводидактичні орієнтири формування іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів» (Наук. кер. проф. Микитенко Н. О.).

Гості з Німеччини

31.05.2018 | 23:02

З 22 по 24 травня 2018 р. у Львові та Львівському національному університеті імені Івана Франка з візитом перебували учителі різних типів німецьких шкіл федеральної землі Баден-Вюртемберг. Поїздку організував навчальний центр «Haus der Heimat» (Штутґарт). Ініціатор поїздки і керівник групи – др. Діане Дінґельдайн.

Читати »

Вітаємо Гаврилишина Ярослава Васильовича з ювілеєм!

20.04.2018 | 08:22

Кафедра німецької філології щиро, сердечно, від усієї душі вітає Ярослава Васильовича з 80-літтям від дня народження і зичить йому щастя рясного, здоров'я міцного, натхнення творчого на багато і багато років.

Читати »

Досвід інтердисциплінарної співпраці

18.04.2018 | 22:54

2-3 квітня 2018 року у Харківському національному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського відбувся майстер-клас Світлани Маценки, доктора філологічних наук, професора кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка на тему «Інтермедіальність як метод вивчення музико-літературних феноменів».

Читати »

24-а конференція спілки германістів України

04.10.2017 | 10:11

29-30 вересня 2017 року викладачі кафедри взяли учать у 24-ій конференції спілки германістів України, яка відбулась у Чернівецькому Національному університеті. З доповідями виступили проф. Максимчук Б.В. та доц. Петращук Н.Є. ( Компліментне висловлювання як комунікативний дискурс), доц. Мідяна Т.М.  (Де проходить межа між риторикою і лінгвістикою?). Доц. Петращук Н.Є. взяла участь в розробці і презентації міжнародного проекту “Login 3” – підручник з німецької для студентів – германістів вузів України.

Читати »