Білинська Ольга Омелянівна

Наукові інтереси

• романський вплив в історичному словотворенні англійської мови;
• електронне моделювання лінгвістичних об’єктів;
• корпусна лінгвістика;
• прототипізація та парадигматизація у дериватології;
• суспільна та ментально-психологічна інтеріоризація математики;
• актуальні проблеми розвитку сучасних інформаційних технологій та суспільні процеси.

Публікації

Віддієслівні прикметники в умовах англо-норманських міжмовних контактів XI-XIV ст. // Матеріали Республіканської наукової конференції. Донецьк, 1990, с. 149-150.


Етимологія морфемної комбінаторики віддієслівних похідних англійської мови // Методологія культурного процесу. Проблеми міфології, фольклористики, літературознавства, мовознавства. До 135-річчя А.Брюкнера. Матеріали конференції. Тернопіль, 1991, с. 3-4.
Суперстратні зв’язки віддієслівних прикметників періоду англо-норманських контактів // Іноземна філологія, вип. 101, Львів, 1991, с. 25-32.


Интеграция французских заимствований в глагольную синонимику английского языка // Методы сравнительно-сопоставительного исследования романских и германских языков. Материалы Всесоюзной конференции. Ярославль, 1992, с. 19-20.


Формирование ассоциативной структуры романских глаголов и девербативов в синонимике английского языка // Семантика языковых единиц разных уровней (на материале романо-германских языков). Материалы Всесоюзной конференции. Ижевск, 1992, с. 26-27.


Асертивний компонент девербалізації англо-норманських етимонів// Тези доповідей 49-ї науково-виробничої конференції Львівської академії ветеринарної медицини. Львів, 1992, с. 152.


Джерела інтерференції при засвоєнні англо-французьких дієслівних етимонів та їх похідних // Сучасні методи навчання та форми контролю знань з іноземної мови. Збірник тез наукових доповідей. Київ, 1993, с. 12-13.


Обмеження інтерференційних потоків при засвоєнні англо-французьких дієслівних етимонів // Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства. Матеріали регіональної науково-методичної конференції. Львів – Рівне, 1993. с. 92.


Лексичні мікропарадигми як контактна ланка англо-французької взаємодії // Семантика мови і тексту. Матеріали міжнародної наукової конференції. Частина ІІ. Івано-Франківськ, 1993, с. 19.


Learning English after French: acqusition of etymologically related verbs // English Language Teaching in Ukraine. Proceedings of IATEFL-Ukraine 2nd Conference. Lviv 1995. p. 29-30.


Ізосемія англо-французьких дієслівних етимонів: ступені еквівалентності // Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції пам’яті професора Ю.О.Жлуктенка. Київ, 1995, с. 12.


Навчальний словник англо-французьких дієслівних етимонів // Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі. Матеріали 2-ї міжнародної конференції. Частина ІІ. Львів, 1996, с. 16-17.


Типи внутрішньосистемної співвіднесеності французьких запозичень у дієслівному тезаурусі англійської мови // Провідні лінгвістичні концепції кінця XX століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 1996, с. 35.


Романський суперстрат у віддієслівному дериватарії англійської мови: способи представлення // Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. Тези 3-ї міжнародної наукової конференції. Львів, 1998. с. 51.


Компоненти романської етимології у мотиваційних відношеннях девербативів середньоанглійського періоду //Іноземна філологія, вип.111. Львів, 1999.c. 64-73.


Етимологічна варіативність у суфіксації від середньоанглійського дієслова (на матеріалі французьких дієслівних етимонів)// Іноземна філологія, вип. 113. Львів, 2004. С. 48-56.


Рефлекси французької субстантивної архаїки у віддієслівному словотворі англійської мови// Мови, культури і переклад у добу глобалізації. Наукова конференція пам’яті професора Юрія Жлуктенка (до 90-річчя від дня народження) 20-21 вересня 2005 року. Київ 2005 с. 40.
Продуктивність суфіксальної деривації від романських дієслівних основ в історії англійської мови// Іноземна філологія, вип. 115. Львів, 2005, .c. 61-71.
Чинники етимологічної неоднорідності у спільнокореневій парадигматизації девербативів від середньоанглійського дієслова// Іноземна філологія, вип.116. Львів, 2006, .c. 72-81.


Romance suffix rivalry of action nouns from Middle English verbs in the OED textual prototypes // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 4. Rzeszow 2007 pp 25-32.


French verbal etymons and mixed etymology suffixes in the history of English // Across Borders: Culture, Language and Literature in the European and World Regions. Ed. By Władysław Witalisz, Dorota Rygiel. Krosno, 2007. P. 183-193.


Віддієслівна ад’єктивація у контексті французького та латинського впливу на словотворення англійської мови.// Іноземна філологія. Вип. 120 2008 с. 51-62.


Історичні послідовності у творенні вторинних дериватів від англійських дієслів романської етимології// Іноземна філологія. Вип. 121 2009. с. 56-61.


Реконструкція контактної ланки при дієслівних запозиченнях до середньоанглійської мови// Іноземна філологія 116, 2010
Словотвірна адаптація запозичених основ у творенні ознакової номінації в англійській мові// Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. 8-9 лютого. 2011 р. с. 154-155.


Вторинні деривати у процесах словотвірної адаптації англійських дієслів романської етимології Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 22 Том 2. 2011. с. 239-244


Варіанти гібридизації конституентного складу віддієслівних дериватів англійської мови // Іноземна філологія 117, 2011.


Типи ад’єктивації у суперстратних дієсловах англійської мови// Актуальні проблеми філології, американські та британські студії. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 6-8 квітня 2011 р. Том 2 Київ 2011. c. 17-21.


Суфіксальна комбінаторика суперстратного дієслова в англійських назвах дії та фактитивних іменниках// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. N 6 2011. Частина 1 с.130-137.


Категоріальні протиставлення у віддієслівній іменниковій деривації: чинники паралельної морфології (на матеріалі основ давньоанглійського та середньоанглійського періодів)// Іноземна філологія Вип. 123, 2011 с. 109-119.


Хронологічна структура іменникових протиставлень з різноетимологічними суфіксами від запозиченого дієслова (на матеріалі англійської мови)//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 29. Том 2. 2012 с. 44-52.


Варіативніcть суфіксів у спільнокореневих віддієслівних дериватах англійської мови (на матеріалі іменників від дієслів романської етимології.// Іноземна філологія Вип. 124, 2012 с. 33-45.


Существительные с романскими суффиксами и однокоренным причастием в словообразовательных гнездах от заимствованного глагола в истории английского языка// Перспективы развития современной филологии. Материалы VII Международной научной конференции 13-14 февраля 2013 года. г. Санкт-Петербург. Петрозаводск: ПетроПресс, 2013 с. 55-67.

Біографія

1990 – факультет іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка – диплом з відзнакою;
1994-1997 аспірантура при кафедрі англійської філології ЛНУ ім. Івана Франка.


Професійна діяльність:
2013 по теперішній час – викладач кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка;

1997-2013 – викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка;
1991-1994 – викладач кафедри іноземних мов Львівської академії ветеринарної медицини.

Розклад