Чорна Ірина Юріївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: iryna.chorna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Чорна І. Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 /Чорна Ірина Юріївна; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

Статті:

Микитенко Н. О. Сучасні тенденції розвитку методики навчання іноземних мов у контексті застосування ефективних технологій навчання /Н. О. Микитенко, І. Ю. Чорна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету.– Серія : Педагогіка та Психологія; за ред. О. Б. Бігич. – Київ: Київський національний лінгвістичний університет. – 2018. – № 28. – С. 215 – 221.
Чорна І. Ю. Рівні, критерії та показники сформованості у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 34. С. 218–223.
Чорна І. Ю. Лінгводидактична модель формування англомовної лексичної компетентності у писемному спілкуванні майбутніх маркетологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка; за ред. Г. Терещука. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2017. № 1. С. 108–113.
Chorna I. Yu. Subsystem of exercises and assignments for the formation of English lexical competence in written business communication of prospective marketers // Intellectual Archive, Toronto. 2017. Vol 6. № 2. P. 40–57.  (Education)
Чорна І. Ю. Зміст формування англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх маркетологів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. пр. / голов. ред. М. М. Козяр.  Львів, 2016. № 14. С. 271–277.
Чорна І. Ю. Теоретико-методологічні засади формування англомовної лексичної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Вип. 32. С. 174–181.
Чорна І. Ю. Сутність поняття і структура лексичної компетентності в діловому спілкуванні: Zbiór artykułów naukowych // Pedagogiga. Współczesnetendencje w nauce i edukacji. Kraków. 2016. С.89–96. (Чорна І. Ю. Сутність поняття і структура лекисної компетентності в діловому спілкуванні // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. «Педагогіка. Сучасні тенденції в науці і освіті». Краків, 2016. С. 89–96.)

Тези доповідей:

Чорна І. Ю. Мотивація студентів як одна з фундаментальних основ успішного вивчення іноземної мови / І. Чорна // Комунікація у сучасному соціумі : тези доповідей IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.) / [за ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  С. 72–73
Чорна І. Ю. Ключові характеристики фахово-орієнтованого дискурсу ділового спілкування майбутніх маркетологів // Актуальні проблеми германо-романської філології та соціокультурний процес: тези доповідей IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 11–12 листопада 2016 р.) / За ред. І. П. Задорожної. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. С. 222–227. 

Біографія

2015 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова і література».
Кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і іспанської мов та світової літератури.

Професійна діяльність:

2015 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка

Методичні матеріали

Навчальні посібники:

  • Микитенко Н. О. English Vocabulary in Business Written Communication for Prospective Marketers: посібник з англійської мови для майбутніх маркетологів / Н.О. Микитенко, І. Ю. Чорна. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 96 с.

Розклад