Дубасевич Марта Юріївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

Лінгвістика тексту, лінгвостилістика, функціональна стилістика, інтерпретація тексту, практична риторика, методика викладання німецької мови, нейродидактика.

Курси

Вибрані публікації

Дубасевич М.Ю. «Es gab kein Dunkel und es gab kein Licht»: Візуальні маркери «міфічного» простору / М.Ю. Дубасевич // Science and education a new dimension. – 2017. – V (30). – Philology. – P. 12–16.

Muzychuk M. Сamouflierter Lessing: Die Ringparabel in Schiller in Barnow, einer galizischen Erzählung von Karl Emil Franzos / Marta Muzychuk // Lessing und das Judentum : Lektüren, Dialoge, Kontroversen  im 18. und 19. Jahrhundert; hrsg. von D. Niefanger, G. Och und B. Siwczyk. – Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2015. – S. 369–374.

Музичук М. Асоціативність як текстотвірна стратегія в міфічній прозі Г.Е. Носака. / Марта Музичук // Наукові записки. – Випуск 138. – Сер.: Філологічні науки (мовознавство).  – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 138. – С. 358-362

Музичук М. Ю. «Über der Grenze des Daseins»: міфічний простір у прозі Ганса Еріха Носака / Марта Музичук // Studia methodologica. – 2014. – № 38. – C. 80-86.

Музичук М. Ю. Мовностилістичні та композиційні особливості структурування «міфічного» у прозі Ганса Еріха Носака : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Музичук Марта Юріївна. – Львів, 2013. – 228 с.

Музичук М. Ю. «Міфічний» діалог у прозі Г. Е. Носсака / Музичук М. Ю. // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 39. – С. 129–133.

Muzychuук M. Schweigen als Komponente des “Mythischen” in der Prosa von H. E. Nossack / Marta Muzychuk // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten-Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Mannheim : Peter Lang Verlag, 2010. – S. 55–67.

Музичук (Дубасевич) М. Ю. До проблеми визначення «міфічного» у художньому тексті / Музичук М. Ю. (Дубасевич) // Наука і сучасність : зб. наук. пр. Нац. педаг. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – Т 57. – С. 253–260.

Дубасевич М. Ю. Темпоральний план оповіді у міфічному тексті / Дубасевич М. Ю. // Мова і культура : (науковий щорічний журнал). – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8, т. 3, ч. 2 : Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. Теорія і практика перекладу. – С. 157–162.

Наукова біографія

кандидат філологічний наук (2013)

аспірант кафедри німецької філології (2004 – 2005 / 2008 – 2010)

асистент кафедри німецької філології (2003 – 2004)

студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач німецької та англійської мов і світової літератури (1998 – 2003)

Різне

педагогічний керівник Центру німецької мови у Львові

мовний сертифікат Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (2008)
ліцензія екзаменатора (Fit in Deutsch 1, GZ A2, GZ B1, GZ B2, GZ C1)

Стажування та підвищення кваліфікації:

2017: учасник IDT 2017 (Фрібург, Швейцарія)

2009 /2010 / 2012: наукове стажування в університеті Фрідріха Олександра, Ерлянген – Нюрнберг, Німеччина

2008: літній мовний курс (Гете-Інститут, м. Мюнхен), мовний іспит ZOP (GZ C2)

2007, 2008: учасник блоку семінарів з художнього перекладу (Гете-Інститут, м. Київ)

2002 – 2003: стипендіатка DAAD, Університет Вюрцбург (Німеччина)

Методичні матеріали

Дисципліни:

Основна мова (німецька)

Комунікативні стратегії усного мовлення

 

Розклад