Дубасевич Марта Юріївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, лінгвостилістика, функціональна стилістика, інтерпретація тексту.

Дисертаційне дослідження:

«Мовностилістичні та композиційгі особливості структурування «міфічного» у прозі Ганса Еріха Носака» (2013)

Курси

Вибрані публікації

Muzychuk M. Сamouflierter Lessing: Die Ringparabel in Schiller in Barnow, einer galizischen Erzählung von Karl Emil Franzos / Marta Muzychuk // Lessing und das Judentum : Lektüren, Dialoge, Kontroversen  im 18. und 19. Jahrhundert; hrsg. von D. Niefanger, G. Och und B. Siwczyk. – Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2015. – S. 369–374.

Музичук М. Асоціативність як текстотвірна стратегія в міфічній прозі Г.Е. Носака. / Марта Музичук // Наукові записки. – Випуск 138. – Сер.: Філологічні науки (мовознавство).  – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 138. – С. 358-362

Музичук М. Ю. «Über der Grenze des Daseins»: міфічний простір у прозі Ганса Еріха Носака / Марта Музичук // Studia methodologica. – 2014. – № 38. – C. 80-86.

Музичук М. Ю. Мовностилістичні та композиційні особливості структурування «міфічного» у прозі Ганса Еріха Носака : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Музичук Марта Юріївна. – Львів, 2013. – 228 с.

Музичук М. Ю. «Міфічний» діалог у прозі Г. Е. Носсака / Музичук М. Ю. // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 39. – С. 129–133.

Muzychuук M. Schweigen als Komponente des “Mythischen” in der Prosa von H. E. Nossack / Marta Muzychuk // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten-Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Mannheim : Peter Lang Verlag, 2010. – S. 55–67.

Музичук (Дубасевич) М. Ю. До проблеми визначення «міфічного» у художньому тексті / Музичук М. Ю. (Дубасевич) // Наука і сучасність : зб. наук. пр. Нац. педаг. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – Т 57. – С. 253–260.

Дубасевич М. Ю. Темпоральний план оповіді у міфічному тексті / Дубасевич М. Ю. // Мова і культура : (науковий щорічний журнал). – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8, т. 3, ч. 2 : Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. Теорія і практика перекладу. – С. 157–162.

Біографія

кандидат філологічних наук

доцент кафедри німецької філології,

викладач Центру німецької мови (з 2003)

педагогічний керівник Центру німецької мови (з 2013)

керівник Екзаменаційного центру Гете-Інституту у Львові (з 2016)

Стажування та підвищення кваліфікації:

2013; 2014; 2015:

сертифікація екзаменатора для іспитів Fit in Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A2-C1

2009; 2010; 2012:

наукове стажування в Університеті Фрідріха Александра, Ерлянген – Нюрнберг (Німеччина)

2008:

мовний сертифікат Goethe-Zertifikat C2 (Гете-Інститут, м. Мюнхен)

2007, 2008:

учасник блоку семінарів з художнього перекладу (Гете-Інститут, м. Київ)

2002 – 2003:

стипендіатка DAAD, Університет Вюрцбург (Німеччина)

Дисципліни:

Основна мова (німецька)

Німецька як (друга) іноземна мова

Комунікативні стратегії усного мовлення

Риторика

Актуальні проблеми філології (блок «Стратегії текстотворення»)

Розклад