Дунець Оксана Романівна

Наукові інтереси

дискурсознавство,лінгвостилістика, дискурс тексту, образ автора

Публікації

1. Крехтяк О.Р. Мовні засоби вираження образу автора в художньому дискурсі оповідання Д.К.Оутс”Людина, перетворена на скульптуру” Науковий вісник південно-українського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: лінгвістичні науки (збірник наукових праць) №1.  Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2005. – С.39-45.
2. Крехтяк О.Р.Формування навичок англомовної фахової усної та писемної комунікації. // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу – Хмельницький: ХНУ, 2005. 190с. – С.90-91.
3. Крехтяк О.Р. Мовні засоби вираження образу автора в художньому дискурсі оповідання Д.К.Оутс”Людина, перетворена на скульптуру”// Новітня філологія №2(22). – Миколаїв: МДГУ, 2005.  С. 188-189.
4. Крехтяк О.Р. Особливості вираження образу автора в художньому дискурсі оповідань Д. К. Оутс // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця.” – К.: НАУ, 2006.  С. 115-116.
5. Крехтяк О.Р. Лінгвістична реалізація порівняння як текстотворчого елементу в оповіданнях Д.К.Оутс // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. Наукових праць / За ред. В.Т.Сулима, С.Н.Денисенко.Ч.1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. − 372 с., С.74-77.(0,2 д.а.)
6. Крехтяк О.Р. Роль порівняння в оповіданнях Д.К.Оутс. // Наукові записки. − Випуск 75(3). − Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч.− Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008.− 424с. − С. 83-87. (0,3 д.а.)
7. Крехтяк О.Р. Дискурс образних порівнянь у чоловічому мовленні оповідача (на матеріалі оповідань Д.К.Оутс). // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки.− Випуск №6. − Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.− Луцьк: РВВ ВНУ ім. Лесі Українки, 2009.− 540с. − С. 315 – 318. (0,2 д.а.)
8. Дунець О.Р. Особливості дистанційного навчання при вивченні іноземної мови // Матеріали щорічного збірника наукових статей “Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей”. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ (жовтень, 2013).


Список методичних праць:
1 Котловський А.М., Крижанівська Г.Т., Крехтяк О.Р., Скіба Н.Я. Тести для контролю фахової лексики до підручника за ред. В.К.Шпака “Англійська для економістів і бізнесменів”.  Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.  40 с.
2. Салівонова Г.І., Крехтяк О.Р. Збірник фахових текстів для студентів-геологів.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 40 с. (2,5 д. а.).

Біографія

1995 – 2000 рр. – навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка
2000-2003 рр. – викладач СШ №94 м. Львова
З 2003р. – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

Різне

Участь в конференціях:
• Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології” (Луцьк, ВІЕМ, 27-29 травня 2004 року);
• Науково-методична конференція молодих науковців. “Прикладна лінгвістика : проблеми і рішення”. – Миколаїв, 2006.
• Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» , 27-28 березня 2008 року. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
• Міжнародна науково-практична конференція “Ключові проблеми сучасної прикладної лінгвістики. Луцьк, 2009.

Розклад