Дзера Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Наукові інтереси

Розробила лекційні курси з теорії перекладу, динаміки розвитку перекладацьких принципів, порівняльної лексикографії, жанрових проблем перекладу, стилістики, перекладу у ЗМІ, біблійних проблем перекладу, новітніх теорій перекладу.

Курси

Вибрані публікації

Статті:

Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст. Монографія. – Львів: Вид-во Львівського національного університетуб 2017. – 497 с.
1.Байронова містерія “Каїн” в українських перекладах // Тез. доп. I-ої Міжнар. Конф. Пам’яті проф. Ю.О. Жлуктенка (1915-1990) “Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії”. – К.: Вид-во Київ. держ. ун-ту  ім. Тараса Шевченка, 1995. – С.37.

2. Перекладацькі жанри: проблема класифікації // Провідні лінгвістичні концепції кінця XX ст.: Тез. Всеукр. наук. конф. – Львів: Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1996. – С. 83.

3. Байронова містерія “Каїн” в українських перекладах // Інозем. Філологія: Укр. наук. зб. – 1996. – Вип. 109. – С. 104-112.

4. Байронова містерія “Каїн” у перекладі І. Буніна // Язык. Культура, Взаимопонимание. Материалы Междунар. науч. конф. / Под. ред. Т.А. Космеды. – Львов: Изд-во Львов. гос. ун-та 1997. – С. 325-330.

5. Образ Каїна у творчості Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С. 444-450.

6. The Genesis of Ivan Franko’s Poem The Death of Cain // The Ukrainian Review. – 1998. – Vol. 45, N 3. – P. 70-78.

7. Біблійне підгрунтя в містерії “Каїн” // Слово і час. – 1999.- № 3. – С. 76-79.

8. Відтворення фонетико-стилістичних особливостей давньогебрейської поетики в Байроновій містерії “Каїн” та в українських перекладах // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів: Літопис, 1999. – С. 356-360.

9. Байронова лірика “Сонце безсонних” в українських перекладах // Іноземна філологія: Укр. наук. зб. – 1999. – Вип. 111. – С. 230-234.

10. Genres of poetic translation (on the material of Ukrainian translations of the 19th c.) // Лінгвістика і вербальна комунікація у 21-му столітті… тенденції і перспективи. Матеріали конференції. – Київ: Логос, 2000. – С. 76-77.

11. Відтворення біблійного паралелізму Байронової містерії “Каїн” у перекладі Є. Тимченка (1926 р.) // Переклад і суспільний прогрес. Матеріали Всеукр. наук. конф. – Дрогобич; Вимір, 2000. – С. 30-34.

12. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів сутінок та темряви у творах Дж. Г. Байрона та їх осмислення в українській культурній полісистемі // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції” – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2000. –  Т. CCXXXIX. – С. 244-257.

13. Жанри художнього перекладу // Записки перекладацької майстерні. – Львів, 2001. –  С. 18-38.

14. Біблійний мотив братовбивства і його трансформації як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Київ. Національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2001. – С. 47-51.

15. Жанри поетичного перекладу // Мовознавство. Доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів. – К.: Пульсари, 2002. – С. 343-347.

16. Т. Шевченко як перекладач псалмів // Матеріали тридцять четвертої наукової Шевченківської конференції. – Т. 2. – Черкаси: Брама, 2003. – С. 138-153.

17. Інтерпретації Псалтиря Тарасом Шевченком та українськими й англійськими перекладачами // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції” – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2003. –  Т. CCXLVI. – С. 389-405.

18. Біблійні мотиви „Гамлета” в українських перекладах // Дзвін. – Вип. 4. – 2004. – С. 149-153.

19. Біблійний мотив братовбивства і його трансформації як перекладацька проблема // Наукові записки Харківського держ. пед. ун-ту імені Г. Сковороди. – Харків: Нове слово, 2004. – С. 3-13.

20. Інтерпретація біблійних мотивів трагедії Шекспіра „Гамлет” українськими перекладачами // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; 27-29 жовт. 2003 р. / Редкол. О. Чередниченко (голова) та ін. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – С. 218-225.

21. Концепт «лукавствіє» у метабіблійних творах Т. Шевченка та їх українських перекладах // Вісник Львівського університету. − Львів: Вид-во ЛНУ ім., І. Франка, 2006. − Вип.. 13. − С. 176-183.

22. Рівнева асиметрія засобів позначення у перекладі (на основі метабіблійних лексем у творах Т. Шевченка та їх англомовних перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу (до 90-річчя від дня народження Ю.О. Жлуктенка). − Київ: Вид-во Київ. нац. ун-ту ім.. Т. Шевченка, 2006. − Вип.. 17. − С. 115-122.

23. Прочитання Франкового перекладу містерії Джорджа Байрона „Каїн” // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2005. –  Т. CCL. – С. 518-527.

24. Методи перекладу поетичних уривків із „Аліси в Країні Чудес”: орієнтація на цільового читача // Іноземна філологія. – Вип.. 119. – 2007. – С. 111-118.

 1. Алюзії і перверзії у образі короля Клавдія: оригінал і переклади //  Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. − С. 71-85.
 2. Концепт «лукавствіє» в  метабіблійних творах Т. Шевченка та їх англомовних перекладах // «Од слова путь верстаючи й до слова…» Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. − С. 152-166.
 3. Григорій Кочур. «Мої рядки і я навколо сам…» // Кримська світлиця. – П’ятниця,  23 січня 2009. – С. 10.
 4. Шекспіріана Григорія Кочура // Творчість Григорія Кочура у контексті української культури другої половини ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. − С. 247-256.
 5. Множинність перекладацьких підходів до відтворення біблійних інтекстів Франкового «Прологу» до поеми «Мойсей» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції” – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка Іван Франко – перекладач творів Дж. Г. Байрона, 2009. –  Т. CCLVIІ. – С. 560-571.
 6. Іван Франко – перекладач творів Дж. Г. Байрона // Іван Франко – дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наук. конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.)  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 1060- 1070.
 7. Крізь призму перекладознавчих теорій // Дзвін. – 2012. – №2. – С. 139-141.
 8. Вербалізація концепту неправедний у метабіблійних текстах Тараса Шевченка та їх англомовних перекладах // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2012. –  Т. CCLХІІІ. – С. 458-469.
 9. Становлення перекладознавчого аналізу на теренах Західної України (від Івана Франка до Михайла Рудницького / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Вип. 58. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2013. – С. 232-240.
 10. Біблійний інтертекстуальний простір роману “Портрет Доріана Грея О. Вайлда і його українського перекладу // Іноземна філологія. – 2013. – Вип. 125. – С. 159-167.
 11. Історія українських перекладів Святого Письма // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127 (Частина 2). – С. 214-222.
 12. Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в біблійних заголовках: перекладацькі проекції // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127 (Частина 1). – С. 118-125.
 13. Typology of Biblical Idioms: English- Ukrainian Binary Opposition // Лінгвістичні студії. Міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 30. – К. – Вінниця ДонНУ, 2015. – С. 55-62. 
 14. Біблійна ґенеза Шевченкових образів любов і правда та ідоли в чужих чертогах // Studia Ukrainica Posnaniensia, vol. III: 2015: pp. 45-52.
 15. Концептуальні девіації в перекладах Святого Письма та їх вплив на формування національної біблійної концептосфери: крізь призму біблійної ґенези Шевченкових образів  // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки : матеріали Міжнар. наук. конференції. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 129-141.
 16. Біблійний інтертекст перекладознавчих досліджень Івана Франка // Studia Ukrainica Posnaniensia, 2016. ─ Zeszyt IV. ― S. 219–228.
 17. Науково-критичне осмислення біблійної інтертекстуальності в працях Івана Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2016. –  Т. CCLХІХ. – С. 143–151.

Навчальний посібник:

Англійська й українська лексикографія (коротка теорія та історія). – Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 2004. – 170 с.   

Навчальна програма:

Навчальна програма з курсу „Теорія перекладу”. Теоретичний курс для студентів перекладацького відділу денної форми навчання факультету іноземних мов / Укл. Зорівчак Р. П., Дзера О. В., Теплий І. М. – Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 2002. – 29 с.

Поезії та переклади:

 1. Привітання життя´94. Збірник поезій учасників конкурсу на здобуття літературної премії імені Богдана-Ігоря Антонича за 1994 рік. – Львів: Каменяр, 1995. – С. 26-28.
 2. Недовершена вершина. Поезії і переклади. – Бібліотека альманаху українців «Зерна», 1996. – 32 с.
 3. Стайн Дж. Л. Сучасна драматургія в теорії та театральній критиці. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2004. Т. 1 (переклад частини), т.3 (повний переклад).   

Біографія

(Нар.: 31.01.1973, м. Рогатин, Івано-Франківська обл.) – кандидат філологічних наук (1999), доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (2004), доктор філологічних наук (2019).

Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка (1995). У 1999 захистила кандидатську дисертацію на тему “Індивідуально-авторське трактування біблійного мотиву як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона)”. У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему “Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства”.

З 1998 працює на кафедрі перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.

Розклад