Ісаєва Галина Тимофіївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Наукові інтереси

Проблеми мовної економії, проблеми лінгводидактики, сучасні технології викладання іноземних мов у вищій школі.

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

”Проблеми мовної економії ”(1988р.).

 Підручники:

 • English for Physicists ( Київ,1997).
 •  Підручник з англ. мови для студентів немовних спеціальностей Basic English(у співавт.). Львів, 2004,2005, 2006.

Посібники:

 • Ісаєва Г.Т. English for Physicists (Англійська мова для фізиків) –  Київ, 1997. – 336 с. ( з грифом МОН України).
 • Ісаєва Г.Т. Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів (на основі роману Дж. Вебстер “Довгоногий дядечко” – “Daddy Long Legs”) / Ісаєва Г.Т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 114 с.
 • Ісаєва Г.Т. Англійська мова для студентів факультету електроніки [навч. посібник] / Г. Т. Ісаєва, Л. В. Сологуб, О. Я.  Цурковський – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 140 с.
 • Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008 (з грифом МОН України).
 • Ісаєва Г.Т. Enjoy Your Home Reading. Навчальний посібник / Г.Т. Ісаєва, Н.О. Микитенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 144 с.
 • Ісаєва Г.Т. Англійська мова для студентів-математиків [навч. посібник] / Г.Т. Ісаєва, О.М. Тимошик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 256 с., 2009 (2-е вид., перероблене і доповнене)( з грифом МОН України).
 • Ісаєва Г.Т. Improve Your English (Посібник з англійської мови для самостійної роботи   студентів) : навч. посібник / Ісаєва Г.Т. – Львів : Паіс, 2010. – 212 с. – 13, 5 друк. арк.
 • Ісаєва Г. Т. Improve Your English (Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів) : навч. посібник / Г. Т. Ісаєва – Львів : Паіс, 2011. – 212 с. – 13, 5 друк. арк.

 

Словники:

 • Ісаєва Г. Т.  Англо-український словник хімічних термінів. / Чапля З. Г., Ісаєва Г. Т. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 112 с.

 

Статті:

 • Ісаєва Г. Т. Дискурс англомовного підручника за фахом / Дискурс іноземномовної комунікації. –  Львів. 2002.
 • Ісаєва Г. Т. Застосування елементів новітніх технологій на завершальному етапі вивчення іноземних мов студентами технічного профілю в умовах кредитно-модульної системи / З.Л. Жовнірук, Г.Т. Ісаєва // Навчання іноземних мов для спеціальних цілей у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти : зб. наук. пр. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 54–58.
 • Ісаєва Г. Т. Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою “Магістр” / Г. Т. Ісаєва, Т. В. Яхонтова. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
 • Жовнірук З. Л. Актуалізація культорологічного потенціалу творів художньої літератури на практичних заняттях з іноземних мов. / Жовнірук З. Л., Ісаєва Г. Т // Наук. видання “Мова і культура”. – вип. 1, Т. 1. – К : Національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 410–414. – 0,25 друк. арк.
 • Ісаєва Г. Т. Модель підручника іноземної мови для студентів природничих факультетів університету / Г.Т. Ісаєва, З.Л. Жовнірук // Zbior raportownaukowych “Wspolszesne tendencje w nauce i edukacji”. – Olsztyn: DiamondTrading Tour. – 2014. – S. 68-70.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 • Ісаєва Г. Т. Методика викладання лекцій з курсу іноземної мови  для магістрів фізичного факультету / Г. Т. Ісаєва, З. Л. Жовнірук // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік (7–8 лютого 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. . – 0,06 друк. арк.
 • Г. Т. Ісаєва. Про oдин з інноваційних методів організації та контролю за самостійною роботою студентів над іноземною мовою в умовах кредитно-модульнох системи / З. Л. Жовнірук, Г. Т. Ісаєва, М. Т. Ратич // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої пам’яті проф. К. Я. Кусько “Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття” (24–25 листопада 2011 р). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 154–155. – 0,125 друк. арк.
 • Г. Т. Ісаєва. Презентації іноземною мовою як завершальний етап формування комунікативної компетенції студентів / З. Л. Жовнірук , Г. Т. Ісаєва // Матеріали IІ Міжнар. наук.–метод. конф. “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи” (18–19 листопада 2011 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 95–96. – 0,125 друк. арк.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

 • Ісаєва Г. Т. Методичне забезпечення вивчення іноземної мови студентами природничих факультетів університету / Г.Т. Ісаєва, З. Л. Жовнірук // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (4 – 5 лютого 2012 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 38. – 0,125 друк. арк.

Біографія

1965 – 1970 студентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1971 – 1975 лаборант кафедри англійської філології Львівського державного університету імені Івана Франка;
1975 – 1989 асистент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1989 – 1998 доцент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1998 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад