Івасів Наталія Семенівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на географічному факультеті (за сумісництвом)

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Наукові інтереси

Сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства

Курси

Публікації

Вибрані статті:
Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства як педагогічна проблема / Н. С. Івасів // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Vol. V(54), Issue 126. – 2017. – С.21-25.
Івасів Н. С. Технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців з туризмознавства як фактор розвитку автономії у вивченні іноземної мови / Н. С. Івасів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. – С. 160-165.
Івасів Н. С. Методологічні аспекти реалізації компетентнісного підходу до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Zbiór raportów naukowych «Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria». – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – C. 104-107.
 

Івасів Н. С.

Комунікативно-діяльнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – С. 69–73.
 

Івасів Н. С.

Професійно-орієнтована іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – С. 35–40.
 

Івасів Н. С.

Особистісно-орієнтований підхід у навчальних екскурсійних проектах з іноземної мови професійного спрямування студентів спеціальності “Туризм” / Н.С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – С. 47–52.
 

Івасів Н. С.

Застосування екскурсійних проектів у вивченні іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Вип. 15. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – С.301-305.
 

Івасів Н. С.

Формулювання задач самостійного домашнього читання фахової літератури іноземною мовою / Н. Івасів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Зб. наук. праць. – №4, Ч.ІІ. – 2010. – С.75–79.
 

Івасів Н. С.

Взаємодія “викладач – студент” під час підготовки та проведення навчальних екскурсійних проектів з іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Людина. Комп’ютер. Комунікація //Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С.315-316.
Івасів Н. С. Чисельні критерії для оцінки навиків взаємного оцінювання студентами PowerPoint-презентацій на заняттях з іноземної мови / Н. С. Івасів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Вип.19. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С.331-337.
Тези доповідей:
 

Івасів Н. С.

Компетентнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н.С. Івасів, Н. В. Рубель // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2016 р., ТНЕУ / За заг. ред. Н.С. Лисої. – Тернопіль: Астон, 2016. – С. 81–82.
 

Івасів Н. С.

Роль інтернет-ресурсів професійного спрямування у самостійній роботі з іноземної мови студентів спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”, 19-21 квітня 2012 р., Львів. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – С.76
 

Івасів Н. С.

Основні дидактичні вимоги до організації самостійної роботи студентів з іноземної мови / Н. Івасів // Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 6 квітня 2011 р. – Харків: Акад. внутр. військ МВС України, 2011. – С.116-117
 

Івасів Н. С.

Формування навиків взаємного оцінювання студентами PowerPoint-презентацій на заняттях з іноземної мови // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”, 15–16 жовтня 2009 р., Тернопіль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 185–186.
Навчально-методичні праці:
 

Микитенко Н. О.

Ukraine and International Organizations. Навчальний посібник / [Н. Микитенко, Н. Івасів, О. Милик, С. Веселівська]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 326 с.

Біографія

1990 закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «романо-германські мови і література» (диплом з відзнакою).
Кваліфікація – філолог. Викладач англійської мови.
Професійна діяльність:
2004 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка

Різне

Участь у конференціях:
1. Всеукраїнська науково-методична конференція “Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті”. – Донецьк, 22 квітня 2009 р.
2. Міжнародна науково-практична конференція. „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”.- Тернопіль, 15-16 жовтня 2009 р.
3. ІV міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. – Національний університет “Острозька академія”, 22-23 квітня 2010 р.
4. ІІ всеукраїнська наукова конференція “Людина. Комп’ютер. Комунікація”. – Національний університет “Львівська політехніка”, 5-7 травня 2010 р.
5. ІV міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 28-30 жовтня 2010 р.
6. Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2010 рік, 4-5 лютого 2011 р.
7. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі”. – Харківська Академія внутрішніх військ МВС України, 6 квітня 2011р.
8. V всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов”ю. – Тернопільський національний економічний університет, 19-20 травня 2011р.
9. Міжнародна конференція “Львівський національний університет імені Івана Франка: історія, виклики сучасності, візія майбутнього”. -Львівський національний університет імені Івана Франка, 10-11 жовтня 2011 р.
10. V міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19-21 квітня 2012 р.
11. VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», присвячена пам’яті професора В. В. Левицького. – Чернівці, 7–8 травня 2013 року.
12. Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік, 7-8 лютого 2013 р.

Розклад