Кокор Марія Михайлівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Наукові інтереси

• Методика викладання іноземної (англійської мови) за професійним спрямуванням
• Організаційно-змістові особливості підготовки викладачів іноземної мов за професійним спрямуванням за кордоном
• Застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання іноземної мови
• Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів природничих спеціальностей

Публікації

1. Кокор М. М. Реалізація міжпредметних зв’язків іноземної мови та фахово орієнтованих дисциплін у процесі підготовки викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням / М. М. Кокор // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Вип. 24 / [редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін.]. — К. — Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. — С. 371—375.
2. Кокор М. М. Поняття «аналіз навчальних потреб» у зарубіжній науково-педагогічній літературі / М. М. Кокор // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — Львів, 2011. — Вип. 5. — Ч. 2. — С. 137—142.
3. Кокор М. М. Теоретичні аспекти підготовки викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням у контексті Болонського процесу / М. М. Кокор // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». — К. : Гнозис, 2012. — Вип. 27 (Дод. 1), Т. V (38). — С. 215—223.
4. Кокор М. М. Принцип наступності у процесі формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням / М. М. Кокор // Нова педагогічна думка. — 2013. — Вип. 1. — Ч. 1. — Рівне : РОІППО, 2013. — С. 214—218.
5. Кокор М. М. Содержательный компонент программ подготовки будущих преподавателей иностранных языков профессионального направления в университетах США / М. М. Кокор // Социально-гуманитарный вестник Юга России. — 2013. — № 4 (32). — С. 50—57.
6. Кокор М. М. Аналіз сучасних моделей підготовки майбутніх викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням у США / М. М. Кокор // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — Тернопіль: ТНПУ, 2013. — Вип. 1. — С. 146—153.
7. Кокор М. М. Педагогічні технології у підготовці викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням у США / М. М. Кокор // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2013. — № 3. — С. 262—271.

Праці, опубліковані в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій:
8. Кокор М. М. Підготовка викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням як науково-педагогічна проблема / М. М. Кокор // Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов (французька, іспанська, італійська, англійська, німецька) в контексті європеїзації освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ; (Горлівка, 16 квітня 2010 р.). — Горлівка : ГДПІІМ, 2010. — С. 68—70.
9. Кокор М. М. Поняття «іноземна мова професійного спрямування» у науково-педагогічній літературі / М. М. Кокор // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ; (Вінниця, 9 квітня 2010 р.). / гол. ред. Т. І. Ямчинська. — Вінниця : ВДПУ, 2010. — С. 58—61.
10. Кокор М. М. Методика викладання іноземних мов професійного спрямування як науково-педагогічна проблема / М. М. Кокор // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. ; (Київ, 21-31 березня 2011 р.). — [Електронний ресурс]. — режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/tezy_kokor.pdf — Загол. з екрана. — Мова укр.
11. Кокор М. М. Підходи до аналізу навчальних потреб у процесі підготовки викладача іноземних мов за професійним спрямуванням / М. М. Кокор // Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ; (Ніжин, 20 трав. 2011 р.). — Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. — С. 78—79.
12. Кокор М. М. Роль особистісно-орієнтованого навчання у процесі фахової підготовки викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням / М. М. Кокор // Інновації в освіті : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. ; (Київ, 16 жовтня 2012 р.). — К. : КНТЕУ, 2012. — С. 220—221.
13. Кокор М. М. Моделі підготовки викладачів англійської мови за професійним спрямуванням у США та світі: ретроспективний аналіз / М. М. Кокор // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. ; (Горлівка, 23 -24 квіт. 2013 р.). — Горлівка : ДВНЗ «ДДПУ», 2013. — Ч. 2. — С. 111—114.
14. Кокор М. М. Шляхи здійснення професійного саморозвитку викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням у США / М. М. Кокор // Перспективні напрями педагогічних і психологічних наук : зб. наук. праць учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; (Одеса, 1-2 березня 2013 р.). — Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. — С. 32—35.
15. Кокор М. М. Оцінювання якості професійної діяльності викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням у США / М. М. Кокор // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика : американські та британські студії : матеріали І Міжнар. симпозіуму ; (Київ, 17-19 квіт. 2013 р.) : В 2 т. — Т. 2 / [за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак]. — К. : Ун-тет «Україна», 2013. — С. 65—69.
16. Кокор М. М. Стандарти підготовки викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням у США / М. М. Кокор // Рівень ефективності та необхідність впливу педагогічних та психологічних наук на розвиток сучасного суспільства : зб. праць Міжнар. наук.-практ. конф.; (Харків, 29-30 березня 2013 р.). — Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2013. — С. 63—66.
17. Кокор М. М. Використання ІКТ у процесі підготовки викладачів англійської мови за професійним спрямуванням у США / М. М. Кокор // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю ; (Хмельницький, 25-26 квіт. 2013 р.). — Хмельницький : ХНУ, 2013. — С. 143—144.

Методичні розробки:
Кокор М. М. Основи викладання англійської мови за професійним спрямуванням : навчальна програма та методичні рекомендації до спецкурсу / М. М. Кокор. — Львів : ФОП Корпан Б. І., 2013. — 60 с.

Біографія

1993-1998 – Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов,
кафедра англійської філології
• Отримала кваліфікацію «філолог, викладач англійської мови та літератури»
• Закінчила навчання з відзнакою
2004-2005 – Український Католицький Університет, Інститут менеджменту неприбуткових організацій
• отримала сертифікат про успішне завершення навчання, який дозволив пройти стажування закордоном (Washington DC, USA)


Професійний досвід:
1998-тепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, ЛНУ імені І.
Франка
1999-2005 – викладач кафедри англійської мови Українського Католицького Університету
2005-2009 – керівник програми «Мовний Експрес», Український Католицький Університет
1995-1999 – вчитель англійської мови ЛСЗШ №53

Професійний розвиток:
• 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка майбутніх викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням в університетах США»

Різне

Участь у конференціях:
міжнародних: «Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов (французька, іспанська, італійська, англійська, німецька) в контексті європеїзації освіти» (Горлівка, 2010), «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу» (Ніжин, 2011), «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах» (Львів, 2012), «Інновації в освіті» (Київ, 2012), «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти» (Рівне, 2012), «Рівень ефективності та необхідність впливу педагогічних та психологічних наук на розвиток сучасного суспільства» (Харків, 2013); всеукраїнських: «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти» (Вінниця, 2010), «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 2013); Міжнародній конференції під егідою посольства США в Україні «Empowering and Inspiring EFL Teachers: Practical Advice for the Classroom» (Львів, 2013); виступ на науково-практичному семінарі молодих науковців в рамках VI Всеукраїнського фестивалю науки (Львів, 2012).
• курси підвищення професійного рівня квітень-травень 2002 – успішно завершила курс CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults)
• стажування
2007-2008 – стипендіат програми ім. В. Фулбрайта (Fulbright Faculty Development Program), Universtiy of Florida, Gainesville, Fl, USA

Розклад