Кравцова Марія Олександрівна

Наукові інтереси

теоретичне перекладознавство, історія художнього перекладу, шекспірознавство, усний переклад, питання перекладацької індивідуальності, переклад медичної термінології.

Курси

Публікації

Виступи на конференціях:

17 грудня 2008 р. взяла участь у науково-педагогічних читаннях до 70-річчя Є. І. Сявавко (кафедра загальної та соціальної педагогіки) виступивши з доповіддю на тему «Як вплинула на моє світобачення праця Є. І. Сявавко “Українська етнопедагогіка”» (Львів).

28 квітня 2009 р. взяла участь у роботі міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу» та виголосила доповідь «Творчий метод перекладача (на матеріалі перекладів Володимира Горбатька)» (Львів).

30 січня 2011 р. виголосила доповідь «Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10)» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка  (Львів).

8 лютого 2013 р. виголосила доповідь «Специфіка неологізмів в українському перекладі Василя Барки трагедії ‘King Lear’ В. Шекспіра» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка  (Львів).

23 березня 2013 р. виголосила доповідь «Монолог Короля Ліра “Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!” крізь призму інтерпретаційного аналізу та перекладацької множинності» на засіданні Комісії всесвітньої літератури ім. Миколи Лукаша Наукового товариства імені Шевченка (Львів).

16 жовтня 2013 р. виголосила доповідь «Відтворення своєрідностей мовлення Едгара з Шекспірової трагедії ‘King Lear’ в україномовних перекладах” на засіданні Комісії всесвітньої літератури ім. Миколи Лукаша Наукового товариства імені Шевченка (Львів).

5 лютого 2014 р. виголосила доповідь «Своєрідності відтворення лексем-соматизмів з трагедії ‘King Lear’ Вільяма Шекспіра в українських перекладах» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка (Львів).

26 лютого 2015 р. виголосила доповідь ««Болів я болем Слова нашого…»: по рідних місцях Григорія Кочура : Ірпінь – Київ» на пленарному засіданні, а також доповідь «Історія сприйняття трагедії Вільяма Шекспіра “King Lear” в українській культурі» на секційному засіданні Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка (Львів).

11 – 12  березня 2016 р. виголосила доповідь «Особливості відтворення стилістичних засобів балади ‘The Ballad Of King Lear And His Three Daughters’ в українському перекладі Івана Франка » на міжнародній науково-практичній конференції «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» (м. Львів).

18 – 19  березня 2016 р. виголосила доповідь «Трагедія В. Шекспіра «Король Лір» у храмі української Мельпомени» на III Міжнародній науковій інтернет-конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації» (ELLIC 2016) (м. Івано-Франківськ).

25 – 26  березня 2016 р. виголосила доповідь «Особливості відтворення лексичного рівня трагедії В. Шекспіра «Король Лір» (на прикладі аналізу мовлення Едґара)» на міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (м. Одеса).

18 – 20  травня 2016 р. виголосила доповідь «Іван Франко як інтерпретатор староанглійської балади ‘The Ballad of King Lear and His Three Daughters’ українською мовою» на міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (м. Львів).

18  червня 2016 р. виголосила доповідь «Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра: фоносемантичні та просодичні аспекти» на X Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (м. Луцьк, 17 – 19 червня 2016 р.).

Матеріали конференцій

■  Kravtsova M. Extracreativity areas in the translations by V. Horbatko as a specific feature of a translator’s individual style / M. Kravtsova // «Сучасний вимір філологічних наук» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 17-18 липня 2015 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2015. – С. 21-26.

■  Кравцова М. О. Особливості відтворення стилістичних засобів балади ‘The Ballad Of King Lear And His Three Daughters’ в українському перекладі Івана Франка / М. О. Кравцова // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11-12 березня 2016 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2016. – С. 50-52.

■  Кравцова М. О. Особливості відтворення лексичного рівня трагедії В. Шекспіра «Король Лір» (на прикладі аналізу мовлення Едґара) / М. О. Кравцова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії», м. Одеса, 25 – 26 березня 2016 року / відп. ред. д-р філол. наук, проф. І. В. Ступак; ред. кол.: д-р філол. наук, проф. І. Б. Морозова, д-р філол. наук, проф. О. М. Образцова [та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 109-115.

■  Кравцова М. Трагедія В. Шекспіра «Король Лір» у храмі української Мельпомени / М. Кравцова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали III Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 364-370.

 

Статті

■ Коновалова М. О. Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10) / М. О. Коновалова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 144-149.

■ Коновалова М. О. В. Горбатько в контексті сучасного українського перекладацтва / М. О. Коновалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2014. – № 8. – Т. 2. – С. 202-204.

■  Кравцова М. У гості до корифея українського перекладознавства / М. Кравцова // Каменяр. – 2015. – січ.-лют. (№ 1-2). – С.4.

■  Кравцова М. «Болів я болем Слова нашого…»: по рідних місцях Григорія Кочура : Ірпінь – Київ; Феськівка – Мена / М. Кравцова, Г. Пехник // Дзвін. – 2015.

■  Кравцова М. О. Алюзивний характер мовлення Едґара в трагедії В. Шекспіра «Король Лір» як стратегія зображення теми жебрацтва в єлизаветинську епоху: особливості перекладу / М. О. Кравцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 140-143.

■  Кравцова М. Особливості відтворення інтертекстуального характеру мовлення Едґара з Шекспірової трагедії «Король Лір» / М. Кравцова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 124-132.

■  Кравцова М. О. Іван Франко як інтерпретатор староанглійської балади «The Ballad of King Lear and His Three Daughters» українською мовою / М. О. Кравцова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Випуск десятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Том 2 (К – П). – С. 55-60.

■  Кравцова М. Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра: фоносемантичні та просодичні аспекти / М. Кравцова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2016. – № 6 (331). – С. 216-221.

■  Кравцова М. О. Історія створення українського «Короля Ліра» В. Шекспіра в перекладацькому доробку П. Куліша та І. Франка / М. О. Кравцова // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 7 (22). – Ч. 1. – С. 139-142. (Бази даних: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

■  Кравцова М. О. Українська Ліріана Панаса Мирного, М. Рильського, Василя Барки та О. Грязнова: до історії створення перекладів / М. О. Кравцова // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 8 (23). – Ч. 2. – С. 81-87.

Тези

■ Konovalova M. The strategy of a translator (as based on the interpretations by Volodymyr Hornat’ko) / M. Konovalova // Тези міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу» (28 квітня 2009 р.) / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 22-23.

■ Коновалова М.О. Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10) / М.О. Коновалова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (30-31 січня 2012). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 51-52.

■ Коновалова М.О. Своєрідності відтворення лексем-соматизмів з трагедії ‘King Lear’ Вільяма Шекспіра в українських перекладах / М.О. Коновалова  / М.О. Коновалова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2013 рік (5-6 лютого 2014). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2014. – С. 35.

■ Кравцова М.О. Історія перекладу трагедії В. Шекспіра ‘King Lear’ в українській культурі / М.О. Кравцова  / М.О. Кравцова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 38-39.

■ Кравцова М. «На прощу до Григорія Кочура…»: Ірпінь – Київ; Феськівка – Мена / М. Кравцова, Г. Пехник  / М.О. Кравцова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 39-40.

 

Біографія

 • закінчилаЛьвівський національний університет ім. І. Франка (факультет іноземних мов, кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура) та здобула кваліфікацію магістр філології. Перекладач  англійської мови. Викладач перекладу і англійської мови.
 • 1 листопада 2012 р. зарахована до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність: 10.02.16 – перекладознавство; науковий керівник: к.філол.н., доцент Шмігер Т.В.; тема: «Трагедія Вільяма Шекспіра ‘King Lear’ в українській перекладній літературі: ключові проблеми»).

Різне

■ Укладач допоміжного тематичного покажчика; співукладач класифікації перекладознавства як системи наук у кінці XX сторіччя; коректор – Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ ; уклав Тарас Шмігер. – Львів, 2013. – 626 с.

■ Вайлд О. Учитель / [пер. з англ. М. Коновалова] // Грабовецька О.С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п’єси Оскара Вайлда “The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу) : навч. посіб. для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов / О.С. Грабовецька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 128.

■ 14 листопада 2013 р. – член Наукового товариства ім. Шевченка (Комісія всесвітньої літератури ім. М. Лукаша).

■ Липень 2015 р. – член Європейської асоціації шекспірознавчих досліджень.

■ З 2016 р. – екзаменатор із перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови при Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

■ Разом з іншими викладачами кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура під керівництвом завідувача кафедри проф. Р.П. Зорівчак, брала участь в укладанні українсько-англійського глосарію на основі газети ‘The Ukrainian Weekly’.

Участь в семінарах:

 • 24 березня 2011 р. взяла участь у семінарі «How to Teach for Exams PTE General and Young Learners», який провів міжнародний методист-консультант Ерік Янґ.
 • 21 вересня 2011 р. взяла участь у семінарі «Навчаємо говорінню: як зробити так, щоб студенти говорили правильно і швидко», який провів міжнародний методист-консультант Джуді Копедж.
 • 21 вересня 2012 р. взяла участь у семінарі «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах», який провів міжнародний методист-консультант David Cato.
 • 14 лютого 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Communicative grammar and vocabulary practice», який провів міжнародний методист-консультант Rob Dean.
 • 17 квітня 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Late again? How management problems mess up lessons – and what to do about it!», який провів міжнародний методист-консультант Jeremy Harmer.
 • 19 червня 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «All together now? Why classes are mixed ability and what we can do about it», який провів міжнародний методист-консультант Jeremy Harmer.
 • 20 травня 2015 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Summer time and the project is easy: Методичне забезпечення діяльності літніх таборів з англійської мови. Використання проектної методики як засобу ефективного розвитку комунікативної компетенції учнів початкової та середньої школи», який провела Міходуй Олена Іванівна, старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal.
 • 27 травня 2015 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Використання проектної методики як засобу ефективного розвитку комунікативної компетенції учнів», який провела Саркісян Вікторія Станіславівна, старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal.
 • 28 травня 2015 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Business English Exams from LCCI», який провели Марина Малигіна, директор представництва британського видавництва Pearson в Україні та Катерина Пилипенко, методист Pearson-Dinternal.
 • 11 вересня 2015 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Getting down to business» (як готувати учнів до іспитів LCCI), який провів Philip Warwick, методист та екзаменатор міжнародних мовних іспитів.
 • 8 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Using Our Brains: Brain-based Approaches to Teaching», який провела міжнародний методист-консультант Sarah Lynn.
 • 9 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Critical Thinking in English for Academic Purposes», який провів міжнародний методист-консультант проф. Ken Beatty.
 • 9 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Extend and Engage» (how to extend learning opportunities for your students, while at the same time creating a more engaging classroom environment), який провела міжнародний методист-консультант проф. Christina Cavage.
 • 13 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Real English? Creating Authenticity in the English Classroom», який провів міжнародний методист-консультант д-р. Ken Beatty.
 • 15 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Critical Reading Skills for College and University Students», який провела міжнародний методист-консультант Tania Pattison.
 • 13 січня 2016 р. взяла участь у семінарі «New for 2016», який провела міжнародна методист-консультант Carol High Mourao.
 • 13 січня 2016 р. взяла участь у семінарі «Discover Stories with Dex», який провела міжнародна методист-консультант Sandie Mourao.
 • 27 січня 2016 р. взяла участь у семінарі «Get set for success special», який провели міжнародні методисти-консультанти Rob Metcalf, Mickey Rogers, Carol Noakes.
 • 6 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Is self-assessment worth it?», який провів міжнародний методист-консультант Piotr Steinbrich.
 • 13 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Nothing Stands Still for Long – Dealing with Changing English», який провів міжнародний методист-консультант Rob Dean.
 • 13 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Real English? Creating Authenticity in the English Classroom», який провів міжнародний методист-консультант Ken Beatty.
 • 20 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Being creative as a must in the language classroom», який провів міжнародний методист-консультант Piotr Steinbrich.
 • 20 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «The Patient But Stupid Computer: What Computers Do Best and What Teachers do Best», який провів міжнародний методист-консультант Anna Kolbuszewska.
 • 24 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Flipping the Classroom», який провів міжнародний методист-консультант Dave Spencer.
 • 27 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «CLIL: a challenge or an opportunity?», який провела міжнародний методист-консультант Anna Kolbuszewska.
 • 2 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Focus on memory», який провів міжнародний методист-консультант Vaughan Jones.
 • 3 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Thinking Skills are Life Skills», який провела міжнародний методист-консультант Carol Higho.
 • 9 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Focus on Meaning», який провела міжнародний методист-консультант Sue Kay.
 • 16 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Focus on Motivation», який провів міжнародний методист-консультант Rob Dean.
 • 16 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Scaffolded Learning», який провела міжнародний методист-консультант Viv Lambert.
 • 22 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Assigning Homework And Tracking Your Students’ Progress With The Online Practice And Online Workbooks For your Course», який провела міжнародний методист-консультант Ivy Rudd.
 • 23 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Focus on Teachers’ Needs», який провела міжнародний методист-консультант Magdalena Szewczyk.
 • 30 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Teacher professional development : Networking for ELT», який провела міжнародний методист-консультант Kirsten Holt.
 • 20 квітня 2016 р. взяла участь у семінарі «Real English in Action – 21st Century Teaching for 21st Century Students», який провела міжнародний методист-консультант Agnieszka Hybel-Szymanska.
 • 20 квітня 2016 р. взяла участь у семінарі «Helping Young Learners Love Shakespeare», який провела міжнародний методист-консультант Jeanne Perrett.
 • 20 квітня 2016 р. взяла участь у семінарі «All the world’s a stage’ Performing Skills for Employability», який провела міжнародний методист-консультант Carol Noakes.
 • 20 квітня 2016 р. взяла участь у семінарі «Such stuff as dreams are made on: Shakespeare for Teens», який провів міжнародний методист-консультант Chris Rose.
 • 11 травня 2016 р. взяла участь у семінарі «Teachers at the heart #2: finding balance», який провела міжнародний методист-консультант Emma-Sue Prince.
 • 18 травня 2016 р. взяла участь у семінарі «Effective exam practice for teenagers», який провів міжнародний методист-консультант Malcolm Mann.
 • 8 червня 2016 р. взяла участь у семінарі «The Macmillan Education Summer School Special (4 hours)».
 • 20 липня 2016 р. взяла участь у семінарі «Digital and Employability Skills (4 hours)».
 • 18 жовтня 2016 р. взяла участь у семінарі «6 steps to remembering new vocabulary», який провів старший методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Роберт Хартіган.
 • 19 жовтня 2016 р. взяла участь у семінарі «Cambridge English – Opening up a world of opportunities. Cambridge English: First – a certificate for your career and future», який провела Дарина Сіжук, консультант екзаменаційного департаменту Кембриджського університету в Україні, Cambridge English Language Assessment та семінарі «Cambridge English – Better Learning Solutions. Using Official Exam Preparation materials that Inspire», який провела Ганна Шовкалюк, методист видавництва Кембриджського університету Cambridge University Press.
 • 4 листопада 2016 р. взяла участь у семінарі «PTE Young Learners Interlocutors and Assessors Training Speaking Part», який провели методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, директор компанiї ЕСТУА Альона Зарахович та методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English та Cambridge Наталія Савченко.
 • 5 листопада 2016 р. взяла участь у семінарі «PTE General Interlocutors and Assessors Training Speaking Part», який провели методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, директор компанiї ЕСТУА Альона Зарахович та методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English та Cambridge Наталія Савченко.
 • 8 листопада 2016 р. взяла участь у семінарі «Алгоритм правильної організації повторення та активізації вивченого матеріалу. Організація ефективної системи узагальнення вивченого матеріалу та контролю набутих знань під час підготовки до ЗНО», який провела головний методист Міжнародного освітньо-методичного центру PEARSON-DINTERNAL;- викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, FTBE);- сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Світлана Сорочинська.
 • 17-19 листопада 2016 р. взяла участь в конференції організованій асоціаціями TESOL та IATEFL (теми: ‘World Englishes’ (17 листопада), ‘Teacher Identity’ (18 листопада), ‘Professional Development through Teacher Associations’ (19 листопада).
 • 30 листопада 2016 р. взяла участь у семінарі «GSE and assessment: Placement webinar – How placing students at the right level raises standards», який провів методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal Paul Seddon.
 • 6 грудня 2016 р. взяла участь у семінарі «The magic 3: make reading your students’ favourite lesson», який провів методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікація CELTA) Геннадій Білоус.
 • 13 грудня 2016 р. взяла участь у семінарі «Webinar for PTE interlocutors», який провели старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Роберт Хартіган та старший методист з питань вищої освіти, новітніх технологій та міжнародної сертифікації від Пірсон, викладач англійської мови (кваліфікації DTTLS (Diploma in Teaching in the Lifelong Learning Sector), MA in Applied Linguistics and TESOL), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Майкл Хадсон.
 • 13 грудня 2016 р. взяла участь у семінарі «‘Twas the class before Christmas…», який провели методисти Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal Michael Brand, Elena Merino та Brian Engquist.

Розклад