Кушнір Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: svitlit@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

швейцарська франкомовна література, бельгійська франкомовна література, художній переклад  (Ж. Максимович), сучасна дитяча література, французька проза ХХІ ст.

Курси

Вибрані публікації

Автор 53 наук. статей, 1 навчально-методичного посібника, 1 монографії.

  1. Кушнір І. Проблема землі у романі “Кінець буржуа” К. Лемоньє  (за Франковою концепцією “влади землі”) // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. Іван Франко. Статті й матеріали. Вип. 68.  – Львів, 2006. http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ukr-literaturoznavstvo/68/68_2006_kushnir.pdf
  2. Кушнір І. Роман «Самець» К. Лемоньє як перший вияв натуризму письменника//”Studia methodologica” ISSN 2307-1222, –№ 37.– Тернопіль, 2014. http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6238/1/Kuchnir.pdf
  3. Роман О. де Бальзака “Селяни”: вигадка чи реальність?// Питання літературознавства. Наук. зб. Випуск 75. – Чернівці: “Рута”, 2008.
  4. Кушнір І. Символ землі  у творенні національної картини (на прикладі франкомовної літератури) / Кушнір Ірина Богданівна // Вісник Львівського національного університету. Серія іноз. мови. Вип. 20. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012
  5. Гармонія між людиною та її батьківщиною (за романом Ш.-Ф. Рамюза “Краса на землі”) // Питання літературознавства: Науковий збірник. Вип. № 13 (70).  – Чернівці: Рута, 2005.
  6. Кушнір І. Б. Дім як стмвол у романі М.-Ж. Уреш «Слуги ночі» // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 108 с. ISBN 978-966-285-290-5 http://foreign-languages.karazin.ua/resources/7dde8f3944e90df0eb7db19a0496faepdf

Біографія

Ассистент кафедри з 2002 р.
Доцент кафедри з 2013р.

Керівник студентського наукового гуртка «Плеяда-2» з 2013 р.(Завантажити файли: Pleyada_3 (звіт), pleyada (інформація); pleyada (фото))

Консультації
Вівторок: 13.00-14.00

Навчальні курси

Метою викладання навчальної дисципліни “національна література (французька)” є  ознайомити студентів з провідними літературними напрямами, течіями, жанрами в французькій літературі вказаних періодів, вивчити творчість провідних письменників, їхніх новацій та внеску в світовий літературний процес,  розуміти національні особливості французької літератури. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення процесу і закономірностей розвитку французької літератури з етапу її зародження до сучасності. Курсом передбачено вивчення впродовж чотирьох семестрів літератури доби Середньовіччя, Відродження, XVII століття, Просвітництва, ХІХ століття (романтизм, класичний реалізм), літератури кінця ХІХ – ХХ століть у Франції.

  •  Спецкурс з порівняльного літературознавства

Спецкурс має на меті ознайомити з проблемами, що вивчає порівняльне літературознавство та сформувати розуміння основних понять, рівнів, підходів компаративістики; розглянути особливості розвитку прозових, ліричних та драматичних жанрів світової літератури  у порівнянні з українською.

  • Новітня французька література (спецкурс)

Спецкурс має на меті  ознайомити з тенденціями розвитку роману  у Франції ХХІ ст., використовуючи для читання та аналізу оригінальні тексти чи їх українські переклади.

Спецкурс має на меті  ознайомити з тенденціями розвитку натуралістичного роману у Франції та Бельгії кін. ХІХ ст., використовуючи для читання та аналізу оригінальні тексти чи їх українські переклади; вивчити естетичну позицію, періоди творчості Е. Золя, братів Гонкурів, К. Лемоньє, прочитати їхні романи та теоретичні праці.

  • Швейцарська франкомовна література (спецкурс)

Предметом  вивчення  навчальної дисципліни є основні етапи розвитку франкомовної швейцарської літератури. Особливу увагу приділено періоду кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст., коли ця література сягає найбільшого розвитку. Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із провідними літературними напрямами, течіями, жанрами у франкомовній літературі Швейцарії вказаного періоду, у вивченні творчості провідних письменників, їхніх новацій та внеску в світовий літературний процес, у розумінні національних особливостей франкомовної літератури Швейцарії.

  • Бельгійська франкомовна література (спецкурс)

Мета курсу – виробити цілісне уявлення про літературний процес XІV – ХХ ст. франкомовної Бельгії, ознайомити студентів з кращими зразками художньої літератури у контексті світової культури. Завдання розглянути особливості проблематики, тем, сюжетів та образів франкомовної літератури Бельгії. В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати основні етапи розвитку франкомовної бельгійської літератури, провідних письменників, основні етапи творчості,  їхні естетичні та літературні погляди, програмні твори письменників.

Розклад