Кушнір Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

швейцарська франкомовна література, бельгійська франкомовна література, художній переклад  (Ж. Максимович), сучасна дитяча література, французька проза ХХІ ст.

Курси

Вибрані публікації

Автор 53 наук. статей, 1 навчально-методичного посібника, 1 монографії.

  1. Кушнір І. Проблема землі у романі “Кінець буржуа” К. Лемоньє  (за Франковою концепцією “влади землі”) // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. Іван Франко. Статті й матеріали. Вип. 68.  – Львів, 2006. http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ukr-literaturoznavstvo/68/68_2006_kushnir.pdf
  2. Кушнір І. Роман «Самець» К. Лемоньє як перший вияв натуризму письменника//”Studia methodologica” ISSN 2307-1222, –№ 37.– Тернопіль, 2014. http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6238/1/Kuchnir.pdf
  3. Роман О. де Бальзака “Селяни”: вигадка чи реальність?// Питання літературознавства. Наук. зб. Випуск 75. – Чернівці: “Рута”, 2008.
  4. Кушнір І. Символ землі  у творенні національної картини (на прикладі франкомовної літератури) / Кушнір Ірина Богданівна // Вісник Львівського національного університету. Серія іноз. мови. Вип. 20. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012
  5. Гармонія між людиною та її батьківщиною (за романом Ш.-Ф. Рамюза “Краса на землі”) // Питання літературознавства: Науковий збірник. Вип. № 13 (70).  – Чернівці: Рута, 2005.
  6. Кушнір І. Б. Дім як стмвол у романі М.-Ж. Уреш «Слуги ночі» // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 108 с. ISBN 978-966-285-290-5 http://foreign-languages.karazin.ua/resources/7dde8f3944e90df0eb7db19a0496faepdf

Біографія

Ассистент кафедри з 2002 р.
Доцент кафедри з 2013р.

Керівник студентського наукового гуртка «Плеяда-2» з 2013 р.(Завантажити файли: Pleyada_3 (звіт), pleyada (інформація); pleyada (фото)) гурток 2018-19 

Консультації
Вівторок: 13.00-14.00

Навчальні курси

Метою викладання навчальної дисципліни “національна література (французька)” є  ознайомити студентів з провідними літературними напрямами, течіями, жанрами в французькій літературі вказаних періодів, вивчити творчість провідних письменників, їхніх новацій та внеску в світовий літературний процес,  розуміти національні особливості французької літератури. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення процесу і закономірностей розвитку французької літератури з етапу її зародження до сучасності. Курсом передбачено вивчення впродовж чотирьох семестрів літератури доби Середньовіччя, Відродження, XVII століття, Просвітництва, ХІХ століття (романтизм, класичний реалізм), літератури кінця ХІХ – ХХ століть у Франції.

  •  Спецкурс з порівняльного літературознавства

Спецкурс має на меті ознайомити з проблемами, що вивчає порівняльне літературознавство та сформувати розуміння основних понять, рівнів, підходів компаративістики; розглянути особливості розвитку прозових, ліричних та драматичних жанрів світової літератури  у порівнянні з українською.

  • Новітня французька література (спецкурс)

Спецкурс має на меті  ознайомити з тенденціями розвитку роману  у Франції ХХІ ст., використовуючи для читання та аналізу оригінальні тексти чи їх українські переклади.

Спецкурс має на меті  ознайомити з тенденціями розвитку натуралістичного роману у Франції та Бельгії кін. ХІХ ст., використовуючи для читання та аналізу оригінальні тексти чи їх українські переклади; вивчити естетичну позицію, періоди творчості Е. Золя, братів Гонкурів, К. Лемоньє, прочитати їхні романи та теоретичні праці.

  • Швейцарська франкомовна література (спецкурс)

Предметом  вивчення  навчальної дисципліни є основні етапи розвитку франкомовної швейцарської літератури. Особливу увагу приділено періоду кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст., коли ця література сягає найбільшого розвитку. Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із провідними літературними напрямами, течіями, жанрами у франкомовній літературі Швейцарії вказаного періоду, у вивченні творчості провідних письменників, їхніх новацій та внеску в світовий літературний процес, у розумінні національних особливостей франкомовної літератури Швейцарії.

  • Бельгійська франкомовна література (спецкурс)

Мета курсу – виробити цілісне уявлення про літературний процес XІV – ХХ ст. франкомовної Бельгії, ознайомити студентів з кращими зразками художньої літератури у контексті світової культури. Завдання розглянути особливості проблематики, тем, сюжетів та образів франкомовної літератури Бельгії. В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати основні етапи розвитку франкомовної бельгійської літератури, провідних письменників, основні етапи творчості,  їхні естетичні та літературні погляди, програмні твори письменників.

Різне

Керівник студентського гуртка “Плеяда”

Методичні матеріали

Письмові роботи

Теми курсових робіт зі світової літератури для 2 курсу 

Теми есе для 2 курсу (світова література).   Остаточний термін здачі 29.11.2017 до 10.10

Методичні матеріали до спецкурсів:

Методичні матеріали

1. Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля Фердинанада Рамюза, співця краю Во: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 106 с.

2. Етнокультурна ідентичність у бельгійській літературі: творчість К. Лемоньє: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 66 с.

Розклад