Ладницька Олеся Львівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• стилістика
• лексикологія
• дискурсознавство

Навчальні курси
• практичний курс англійської мови
• ділова англійська мова
• риторика
• стилістика

Участь у вчених та акредитаційних радах
• заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
• участь в журі студентських та шкільних олімпіад

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Перша Всеукраїнська наукова конференція „Людина. Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 2008)
• „Англійська мова в контексті сучасних наукових парадигм” (Херсон, 2013)

Доповіді на міжнародних конференціях
• Міжнародна наукова конференція „Лінгвістика та лінгводидактика на зламі століть: питання теорії та практики” (Львів, 2004)
• Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів” (Тернопіль, 2007)
• Міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження і викладання” (Кіровоград, 2008)
• ХVІІ Міжнародна наукова конференція „Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2008)
• ІІ Міжнародна конференція „Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2009)
• ІІІ Міжнародна наукова конференція „Сучасні дослідження з іноземної філології” (Ужгород, 2012)
• VII Міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження і викладання” (Кіровоград, 2013)

Курси

Вибрані публікації

• Оказіональна словотворчість у дискурсі романів Девіда Лоджа / О. Л. Ладницька // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови : Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 14. – С. 38-46.
• Сучасна стилістика крізь призму рівнів мови / О. Л. Ладницька // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2007 р. : статті. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Част. 1. – С. 118-120.
• Про доцільність використання терміну „дискурс” у стилістичних дослідженнях художніх творів / О. Л. Ладницька // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [У 5 ч.] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (3). – С. 356-359.
• Комунікативний аспект художнього дискурсу / О. Л. Ладницька // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 трав. 2008 р. : статті. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2008. – С. 64-65.
• До питання поділу стилістики на лінгвістичну та літературознавчу / О. Л. Ладницька // Мова і культура : Науковий журнал. — К.: Видавн. Дiм Дм. Бураго, 2008. — Вип. 11. – T. XI (123). — C. 41-46.
• Лексичні аспекти політичної коректності у дискурсі романів Девіда Лоджа / О. Л. Ладницька // Нова філологія : Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2009. – № 35. – С. 108-112.
• Стилістичні орієнтири в епоху функціоналізму / О. Л. Ладницька // Сучасні дослідження з іноземної філології : Зб. наук. праць. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 167-175.
• Conceptual Metaphors in David Lodge’s ‘Nice Work’ / Олеся Ладницька // : Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 117. – С. 213-217.
• Навчально-методичний посібник з домашнього читання роману Девіда Лоджа “Changing Places” : [для студ. фак-тів іноз. мов вищ. навч. закл.] / О. Л. Ладницька. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 112 с.
Ладницька Олеся. Formal and Functional Peculiarities of Occasionalism in Ian McEwan’s Latest Novels ‘Saturday’, ‘On Chesil Beach’, ‘Solar’ / Олеся Ладницька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 55. – 2015. – С. 7-11.

Біографія

• диплом ЛНУ ім. Івана Франка/ 2002 р., філолог, викладач англійської мови та літератури,
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів (2011)
• доцент (2013)

Професійна діяльність
2013-дотепер доцент кафедри англійської філології
2002-2013 асистент кафедри англійської філології

Розклад