Лесечко Богумила Василівна

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Наукові інтереси

термінологія, субмови науки і техніки, методика викладання іноземних мов.

 

Курси

Вибрані публікації

1. Лесечко Б. В. До історії становлення німецької сільськогосподарської термінології./Б. В. Лесечко// Респ. наук. зб. «Іноземна філологія». – Львів, 1986.- Вип.83. – С.94-102.
2. Лесечко Б. В. Ранні латинські запозичення в німецькій сільськогосподарській лексиці. / Лесечко Б. В.// Респ. наук. зб. «Іноземна філологія». – Львів, 1987.- Вип.88. – С. 69 – 75.
3. Лесечко Б. В. Номинативный потенциал словообразовательных гнезд отраслевой лексической системы./Лесечко Б. В. //Научн. сб. Калининского ун-та “Номинация и словообразование”.- Калинин, 1989. – С. 27-30.
4. Лесечко Б. В. Сільськогосподарська лексика нововерхньонімецького періоду./Лесечко Б. В.// Респ. наук. зб. «Іноземна філологія». – Львів, 1990.-Вип. 97. – С. 59-63.
5. Лесечко Б. В. Семантико-синтаксический анализ композит и трудности их перевода./Лесечко Б. В. // Научн. сборник «Семантико-синтаксические трудности перевода научно-технической литературы и документации».- Калуга, 1990. -Ч. П. – С. 214-217.
6. Лесечко Б. В. Номинативный потенциал термина в немецком и английском языках. /Лесечко Б. В.// Научн. Сборник «Теория и практика перевода». – Свердловск, 1990.- С. 35-36.
7. Лесечко Б. В. Немецкая сельскохозяйственная лексика как аккумулятор культуры земледелия./Лесечко Б. В.// Научн. сб. Тверского ун-та «Лексика и культура». – Тверь, 1990. – С. 35.44.
8. Лесечко Б. В. Культурологическая информация, хранящаяся в древнейшей земледельческой лексике./ Ле сечко Б. В. //Научн. сб. Тверского ун-та «Когнитивные аспекты лексики». – Тверь, 1991. – С. 29-35.
9. Лесечко Б. В. Пропозитивность семантики композит и перевод. / Лесечко Б. В. //Научн. сб. «Стилистические и семантические трудности перевода научно-технической литературы и документации». – Калуга, 1992. – С. 114-117.
10. Lesechko B., Schulz H. Deutsch-ukrainisch-russisches Wörterbuch „Regenerative Energien“ // B.Lesechko , H. Schulz (Teil І, ІІ). – München, 1996. – 228 S.
11. Лесечко Б. В. Німецька мова у сфері державного управління (опорний конспект дистанційного курсу).- КИЇВ: Національна академія державного управління при Президентові України, 2004.- 114 с.
12. Лесечко Б. В., Карбівник В. П.- Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни “Німецька мова у сфері державного управління”// Лесечко Б. В., Карбівник В. П.- Київ: Міленіум, 2004. – 42 с.
13. Лесечко Б. В., Михайлишин Л.Р. Словник термінів з державного управління та місцевого самоврядування/ Б. В. Лесечко, Л.Р. Михайлишин. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 141 с.
14. Лесечко Б. В. Словотвірна характеристика гніздових термінів / Б.В. Лесечко //Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – Т 13 № 2.- Київ, Видавн. центр КНЛУ, 2010. – С.76-81.
15. Лесечко Б. В. Роль та місце терміна у галузевій лексичній системі./Б.В.Лесечко// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – Т 14 № 2.- Київ, Видавн. центр КНЛУ, 2011. – С.94-100.
16. Лесечко Б.В. Deutsche Spuren in der lokalen Mundart von Transkarpatien /Б.Лесечко//NON PROGREDI EST REGREDI: наук. зб. на пошану Паславської А. Й., доктора філологічних наук, професора : Уклали Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ПаІС, 2013. – С. 136-140.

Біографія

• Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов, 1966-1970 рр.;
• Аспірантура при Київському педагогічному інституті іноземних мов;
• Кандидатська дисертація за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» на тему: «Шляхи становлення та розвитку німецької сільськогосподарської лексики», 1987 р.;
• Звання доцента кафедри іноземних мов, 1991 р.

Перекладацька діяльність
Переклад чисельних семінарів, конференцій, зустрічей, книг.

Наукова та педагогічна активність: 

– учасник численних семінарів, курсів в Україні, Польщі, Німеччині;
– керівник центру міжнародної сертифікації рівня володіння німецькою мовою «Австрійський мовний диплом»;
– співпраця з Гете – інститутом, Німеччина.

Стажування
чисельні стажування у Німеччині, Австрії; DAAD – стипендіат

Розклад