Маценка Світлана Павлівна

Посада: професор кафедри німецької філології

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

німецькомовні літератури, синтез літератури та музики, хронотоп у літературі, література жінок, міф у літературі, проблеми наратології.

Курси

Вибрані публікації

 1. Мона Ліза – «Жінка без властивостей»: експресіоністська проекція містичного досвіду в новелі Ґеорґа Гайма «Злодій» // Поетика містичного : [колективна монографія] ; [упоряд. О. Червінська]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 320 с. – С. 187–208.
 2. Deutsche Gegenwartsliteratur nach 1989 als ein grenzüberschreitender Kulturraum: literarische Rezeption in der Ukraine // Kontinuitäten. Brüche. Kontroverse. Deutsche Literatur nach dem Mauerfall ; [Hrsg. von Edward Białek und Monika Wolting]. – Dresden : Neisse-Verlag, 2012. – S. 441–463.
 3. Роман як проект «сукупного твору мистецтва» («Gesamtkunstwerk») // Кременецькі компаративні студії: [збірник наукових праць] ; [ред. Чик Д. Ч., Пасічник О. В., Коханська У. С та ін.]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – Вип. 3. – С. 296–306.
 4. Die Spirale als Denkfigur und Textmetapher am Beispiel des Schaffens von Christa Wolf // Christa Wolf – Im Strom der Erinnerung ; [Hrsg. von Carsten Gansel]. – Göttingen : V & R unipress, 2014. – S. 73–87.
 5. Партитура роману : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 528 с.
 6. Ценностный аспект музыки в немецкоязычном романе / Светлана Павловна Маценка // Revitalizace hodnot: uměni a literatura II ; [Týmová monografie] ; [Ed. Josef Dohnal]. – Brno : Masarykovy univerzity, 2015. – S. 649–658.
 7. До проблеми генеалогії героя: походження Зіґфріда із «Пісні про Нібелунґів» // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової ; [наук. ред. С. Маценка ; відпов. ред. О. Левицька]. – Львів : Львівська академія друкарства, 2016. – С. 45–56.
 8. Методичні проблеми міжмистецького порівняння //http://www.sultanivskichytannia.if.ua/Arkhiv/Vypusk5/Matsenka5el.html ; http://www.dx.doi.org/10.15330/sch.2016.5.7-19
 9. Констеляція «Бетховен–Леверкюн» у романі «Доктор Фаустус» Томаса Манна // Слово і Час. Науково-теоретичний журнал. – Київ : вид. «Фенікс», 2016. – № 4 (664). – С. 53–64.
 10. Сцена письма Томаса Манна (роман «Доктор Фаустус»): від медіальності твору до інтермедіальності його інтерпретацій // Онтологія літератури в сучасних комунікативних умовах ; [монографія] ; [гол ред. О. В. Пронкевич]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 192–216.
 11. Терминологический аспект взаимосвязи литературы с музыкой // Миргород. Международный филологический журнал, посвящённый эпистемологии и интердисциплинарности истории современного литературоведения ; [под ред. Анастасии де ля Фортель]. – Siedlce : Instytut Neofilologii i Badaǹ Interdyscyplinarnych Universytety Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016. – N 2(8). – c. 157–169.
 12. Метамистецтво. Словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики. – Львів : Апріорі, 2017. – 118 с.
 13. Музикалізація літературного тексту як агресивний акт // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії [за редакцією Світлани Маценки]. – Львів : Апріорі, 2017. – С. 227–240.

Біографія

З 2013 року – доцент кафедри німецької філології. 2015 року захистила дисертацію на здобуття вченого звання доктора філологічних наук на тему «Полісемантика діалогу літератури і музики в німецькомовному романі». 2015 року присвоєно звання доктора філологічних наук.

Розклад