Мацевко-Бекерська Лідія Василівна

Посада: завідувач кафедри світової літератури

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Курси

Вибрані публікації

1. Наративна природа онтологічних пошуків дитячого тексту // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2007. – Вип. 119. – С. 173-180. 2. Дискурс читача як складова наративної структури літературного твору: перше прочитання тексту // Studia metodologica. – Вип. 21. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 27-34. 3. Методичні рекомендації до спецкурсу  “Мікропоетика стилю: методика компаративного вивчення” // Studia metodologica. – Вип. 26. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 20 с. 4. До питання про суть автора в літературі // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2008. – № 2. – С. 57-60. 5. Дискурс читача в наративній структурі літературного твору: рецепція та інтерпретація в естетичному  діалозі // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 23. – С. 290-306. 6. Точка зору в позиціонуванні гетеродієгетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 73-78. 7. Повторюваність і модальність як важливі аспекти стилістичної еквівалентності // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІІ / Ред. кол. Я. О. Поліщук та ін. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 12-22. 8. Інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Українська мова та література в школі. – 2008. – № 9. – С. 104-111. 9. Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 47-51. 10. Комунікація у наративній структурі літературного твору: читацькі стратегії в дискурсі діалогу // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 76. – С. 161-171. 11. Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ століть // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 37-42. 12. Голос і точка зору у просторі дитячого тексту // Українська мова та література в школі. – 2009. – № 2. – С. 89-99. 13. Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть / // Слово і Час. – 2009. – № 2. – С. 67-74. 14. Часова перспектива викладу як один із параметрів форматування української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалі творів М. Коцюбинського) // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Вип. 22. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С.129-137. 15. Наративна проекція концепту “герой” //  Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 78. – С.278-292. 16. Горизонти інтерактивного навчання у контексті ідей Василя Сухомлинського // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 53. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – С.106-110. 17. Самоідентифікація та самовизначення української освіти в європейському освітньому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 468. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.168-176. 18. Наратор як втілення інтерсубєктивності у матерії художнього тексту // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. CCLVII. – С. 257-268. 19. Екстрадієгетичний наратив малої прози Тимофія Бордуляка // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 2340. 20. Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Ґордера “Замок в Піренеях” // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 31. – С. 385–397.

21. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2009 рік (4-5 лютого 2010): До 100-річчя від дня народження Йосипа Устимовича Кобова. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.42–43. 22. Гармонія чи конфлікт: деякі аспекти підготовки вчителя світової літератури // Мова і культура (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. Х (146). – С.74–80. 23. Наратологічні аспекти образотворення в дискурсі сучасного літературознавства // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. VІ. – Ч.1. – С. 10–18. 24. Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект // Література. Діти. Час.: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С.17 25. 25. Типологія наратора: комунікативні аспекти художнього дискурсу // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Випуск 4.8. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 140 с. (Серія “Філологічні науки”). 26. Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. – Випуск 18. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 52–59. 27. Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії // VІІ Міжнародні Чичерінські Читання “Світова Літературна Класика У “Великому Часі” : збірник тез. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.88–91. 28. Наратив містичного у прозі Марка Леві // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – Вип. 84. – С.46–54. 29. “Коли тихо дощить на місто”: комунікативні аспекти міського тексту (збірка А.Содомори “Сльози речей”) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – № 24 (235). – 2011. – Частина І. – С.196–203. 30. Діалогічна історія художнього тексту в контурах рецепції та інтерпретації // Євронаука: збірник наукових праць молодих учених України. – Вип. 8 / гол. ред. В.О.Доровський; відп. ред.. Т.М.Макарова; МОН України; КФ ЄУ; КДПУ; в 2-х ч. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – Ч. 2. – с.53–64. 31. Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу // Мова і культура (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. ІV (150). – С.439–447. 32. Формування мотиваційного контексту в підготовці викладача світової літератури (тези) // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України, 25–26 жовтня 2011 р. – Львів: Науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – С.18–20. 33. Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації у вищому навчальному закладі // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 158. Вип. 170. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2011. – С. 42–46. 34. Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. VІІ. – Ч.1. – С.168–180. (матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення”, 21–23 вересня 2011 р.). 35. Спілкування чи комунікація: в пошуку методологічної домінанти викладання світової літератури // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей / Відп. ред. В.Г.Матвіїшин. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – Випуск ІІ. – С.91–101. 36. Рецептивний дискурс малої прози: наративна конфігурація інтермедіальності // Питання літературознавства: Науковий збірник /гол. ред. О.В.Червінська.  – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 85. – С.228–242. 37. Комунікативний дискурс наративу: від першого читання до читацьких стратегій // Літературний процес: методологія, імена, традиції: зб. наук. праць (філологічні науки) вип. 4 / редкол.: Бондарєва О.Є., Борисенко К.Г., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – С.111–116. 38. Гетеродієгетичний наратив як форма психологізації зображення в малій прозі: Матеріали Міжнародної наукової конференції “Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків” (Бердянськ, 2011 р.) //  Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – Ч.1. – С.235–247. 39. Концепт пам’яті у дискурсі прозового наративу Юстейна  Ґордера: Міжнародна наукова конференція “Крихти буття: література і практики повсякдення”, 22-23.09.11 р., Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету //  Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч.1. – С.296–306. 40. Своєрідність наративної організації малої прози Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012. – Вип. 34–35. – С. 96–103. 41. Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 20. – Ч.1. –  С. 251–259. 42. Часова перспектива нарації в романі Юстейна  Ґордера “Замок в Піренеях” (тези) // Звітна конференція Університету за 2011 рік. 43. Ментор словесного мистецтва чи “чарівне дзеркало”? Герменевтичний дискурс дитячої літератури // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С.10–15. 44. Методологічний дискурс викладання світової літератури: траєкторія чи лабіринт? // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава, ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – С.33–42. 45. Рецептивна панорама наративу в дискурсі кіберкультури: роман Марка Леві “Усе, що не було сказано” // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 193. Вип. 181. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – С. 64–68. 46. Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс // Діалог і далогічність в українській літературі ХІХ-ХІ ст. Монографія. / За заг. ред. проф. Малютіної Н.П. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2013. – 288 с. – С.26–41. 47. Лекція в академічному викладанні літературознавчих дисциплін: проблеми та перспективи // Літературний процес: територія  Гутенберга чи віртуальна реальність? / Матеріали Всеукраїнської наукової  конференції, 5-6 квітня 2013 р., м.Київ / МОН України, Київський ун-т імені Б.Грінченка; за заг. ред. О.Є.Бондарєвої [редкол.: О.Є.Бондарєва, І.Р.Буніятова, М.С.Васьків, О.В.Єременко, О.В.Кудряшова, В.І.Кузьменко, Я.О.Поліщук]. – К.: Київський ун-т імені Б.Грінченка, 2013. – С. 122–130. 48. Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі М.Коцюбинського) // Мова і культура (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VІ (160). – С.306–315. 49. Особистість педагога у новочасній парадигмі освітнього поступу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Цілі та результати освітніх реформ: україно-польський діалог”, 15–16 травня 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; за заг. ред. Огнев’юка В.О. [редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, С.О.Сисоєва, Т.Левовицький, Е.Хофман]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 20–29. 50. Аспекти інтеркультурності в новітньому літературознавчому дискурсі  // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. VІІІ. – Ч.1. – С.158–170. 51. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (1) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет “Україна”, 2012. – С. 306–317. 52. Наратологічні обрії сучасного літературознавства // Spheres of Culture. – Volume ІІІ. – Lublin, Poland, 2012. – С. 23–37. 53. Рецепція як концепт форматування естетичного діалогу // Ювілейний збірник на пошану Р.С.Помірка // Пристрасть науки / упоряд.: М.Латик, Г.Матіїв. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 81–91. 54. Художнє двосвіття прози Марка Леві: від приватної драми до універсальної інтерпретації // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – № 12 (271), червень, 2013. – С. 78 – 88. 55. Наративна послідовність як засіб організації художнього викладу // Не йти вперед – це йти назад : збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, д-ра філол. наук, професора. – Львів: ПАІС, 2013. – С. 184–194. 56. Світова література. 5 клас. Робочий зошит (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 01.03.2013 р. № 1/12-Г-99). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві). 57. Світова література. 5 клас. Зошит для контрольного оцінювання  (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 01.03.2013 р. № 1/12-Г-98). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві). 58. Світова література. 5 клас. Книга для вчителя (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Л.В.Мацевко-Бекерська, О.В.Орлова) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 16.07.2013 р. № 14.1/12-Г-331). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві). 59. Форми та методи вивчення світової літератури у нейро-лінгвістичній парадигмі // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : Збірник наукових статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С. 77–95. 60. Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера “У дзеркалі, у загадці” // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.217. Вип. 205. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 56–60. 61. Мотивационный контекст преподавания литературы в условиях постглобализированного общества // Актуальные проблемы филологии: Международный научный ежегодник (10 июля 2013 г.) – Вып. 7. – Барнаул; Рубцовск: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – С. 84–93.  62. Діалог культур у фаховій підготовці педагога // Kulture – Changes – Education. – Rzeszow, 2013. – Volume 1. – S. 150–169.  (у співавторстві). 63. Реформа сучасної літературної освіти: в пошуках нових горизонтів // Всесвітня література в школах України. – 2013. – № 6 (391). – С. 9–14. 64. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (2) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет “Україна”,  2013. – С. 176–187. 65. Домінанта інтенційності в рецептивній парадигмі художнього тексту // Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови / Матеріали V щорічної Міжнародної наукової конференції, 4-5 квітня 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту викон. орг. Київс. міськ. ради (КМДА), Київський ун-т імені Б.Грінченка; редкол.: О.Є.Бондарєва, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова, С.О.Євтушенко та ін. – К.: Київський ун-т імені Б.Грінченка, 2014. – С. 185–195. 66. “Феномен Юаси” і сучасна літературна освіта // Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах (на пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора М.В.Теплінського та доктора філологічних наук, професора В.Г.Матвіїшина). Збірник статей / Редкол.: І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – Випуск ІІІ. – С.289–299. 67. Інтерпретація як спосіб пізнати сенс літературного твору // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. 2013-2014. Вип. 40-41. – С. 11–15. 68. Ab ovo: до генези теоретичного осмислення новітньої методичної думки у викладанні світової літератури: Рецензія на видання : Султанов Юрій. Актуальні проблеми методики викладання літератури : вибрані праці / Юрій Султанов / редкол.: І.В.Козлик (голова), А.М.Мартинець (відпов. секретар) та ін. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2013. – 324 с. // Всесвітня література в школах України. – №6. – Червень, 2014. – С. 37–42. 69. Світова література. 6 клас. Робочий зошит. (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 21.05.2014 р. № 14.1/12-Г-723). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві). 70. Світова література. 6 клас. Зошит для контрольного оцінювання  (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 21.05.2014 р. № 14.1/12-Г-722). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві). 71. Світова література. 6 клас. Книга для вчителя (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Л.В.Мацевко-Бекерська, О.В.Орлова) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 10.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1144). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві). 72. Своєрідність детективного наративу в прозі Марека Краєвського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет “Україна”, 2014. – Вип. 30. – С. 181–196. 73. Наративні аспекти малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть у дослідженнях Івана Овксентійовича Денисюка // Українська філологія: традиції і сучасність = Ukrainian Philologie: Traditions and Modern Age: зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 634 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми; вип.14; ч. 1). – С. 131–140. 74. Текстові варіанти наративної повторюваності в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // “З роду нашого красного…”: перша професорка Волині: зб. наук. праць на пошану проф. Л. К. Оляндер / упоряд.: М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. – Луцьк.: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі  Українки, 2014. – С. 575–585.75. Рецептивний потенціал наратора в літературному творі // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, ред..-кол.: Л.В.Грицик (голова) [та ін.]. – К, 2014. – С.176–187.  76. Елітність чи елітарність: методичні аспекти плекання сучасного читача // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; редкол.: О.Є.Бондарєва, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. – С. 169–173. 77. Концепт любові як домінанта форматування точки зору в романі Ю.Ґордера “Помаранчева дівчинка” // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч.3. – С.68–79. 78. Поетика наративу малої прози в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Література в контексті культури. Всеукраїнська наукова конференція: Матеріали. – Дніпропетровськ: Адверта, 2015. – С.21 (тези). 79. Рецептивний горизонт прозового наративу  в романі Юстейна Ґордера “Замок в Піренеях” // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць / укладачі: І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, С.В.Новоселецька. – Острог:  Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015 р. – С. 197–200. 80. Відповідальність читача в літературно-естетичному полілозі // Мова і культура (Науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. V (173). – С.192–198. 81. Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21–22 травня 2015 р.): збірник тез / упорядники: І.Я.Глазкова, В.В.Богдан, О.О.Каліберда. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.103–106. 82. Інтерпретаційні лакуни як виклик для сучасної літератури // Spheres of Culture. – Volume ХІІ. – Lublin, Poland, 2015. – С.25–35. 83. … ТВОРЧИНЯ. Рецензія на монографію “Жаркова Р.Є. сТИхіЯ жіночого письма: самопрезентація в українській модерністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко). – Львів: Норма, 2015. – 208 с.” // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д-ра ф.н., проф. Ткачука М.П. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 43. – С. 352–357. 84. Лекція як методична константа у викладанні світової літератури // Султанівські читання : [збірник статей] / редкол. : І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2016. – Вип. V. – С.259–267. 85. Систематична модель планів точки зору в малій прозі Леся Мартовича // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т.ІІІ (178). – С.66–73. 86. Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Вип. 33. – К.: Університет “Україна”, 2016. – С.233–244. 87. Концептуалізація точки зору в прозовому наративі Марка Леві // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – 2016. – Вип.24. Ч.1. – С.180–188. 88. Складні лабіринти буттєвості в романі Марка Леві “Усе, що не було сказано” // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – Вип. 14. – С.217–223.

Наукова біографія

Літературознавець, філолог. 1993 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю “Російська мова та література”, 1994 р. – Інститут післядипломної освіти  Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Українська мова та література”. 1990-2000 рр. – вчитель зарубіжної літератури СШ № 85 (нині – НВК-гімназія імені Василя Симоненка) м. Львова. 1993-1998 рр. –  пошукувач кафедри  російської літератури Львівського національного університету ім. І. Франка. З 2000 року – викладач кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства, кафедри педагогіки, Педагогічного колледжу Львівського національного університету ім. І. Франка. 2006-2009 рр. – навчалася в докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ).  2000 р.  – захистила кандидатську дисертацію  “Мала проза В. Винниченка та І. Буніна: еволюція психологізму”. 2001 р. – здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (теорія літератури). З 2008 р. – доцент кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, читає курси “Вступ до літературознавства”, “Теорія літератури”, “Методика викладання світової літератури в середній школі”, “Методика викладання світової літератури у вищій школі”.  Наукові зацікавлення: історія літератури, теорія літератури (жанрологія, наратологія, рецептивна естетика, герменевтика), психолого-педагогічні аспекти викладання світової літератури, нейролінгвістика в літературознавчому та методичному дискурсі. 2009 р. – захистила докторську дисертацію “Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть)”, того ж року здобула науковий ступінь доктора філологічних наук (теорія літератури, українська література). З 2016 р. – професор кафедри світової літератури. Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” зі світової літератури (2011 р.). Член робочої групи МОН України з підготовки навчальних програм курсу “Зарубіжна література” (2012-2016). Автор книг: “Українська  мала проза  кінця  ХІХ – початку  ХХ століть у дзеркалі наратології (монографія). – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.”, “Методика викладання світової літератури (навчально-методичний посібник). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 320 с.”, автор розділу “Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс” у монографії “Діалог і далогічність в українській літературі ХІХ-XХІ ст.” (за заг. ред. проф. Малютіної Н.П. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2013. – 288 с. – С.26–41). Автор понад 160 наукових публікацій з теорії та літератури, методики викладання світової літератури у вищій школі та загальноосвітніх навчальних закладах.

Розклад