Мельник Діана Миколаївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Наукові інтереси

німецька література середньовіччя, романтизму, поетика романтичного роману, проблематика Я, ідентичності в сучасній німецькомовній літературі, проблема інтермедіальності в сучасній культурі

Курси

Публікації

 

 1. Мельник Д. Мовне конституювання ідентичності в романі І. Бахман «Маліна» /Мельник Д.// Збірник НТШ. Серія філологічна. Т. CCLVII. – Львів : Вид-во НТШ, 2009. – С. 383–390.
 2. Мельник Д. Ре-конструювання історії як ре-конструювання Я. Роль спогадів у процесі ідентифікації в пізній прозі І. Бахман  /Мельник Д.// Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – К. : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 17. – С. 186 –190.

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30975/38-Melnik.pdf?sequence=1

 1. Мельник Д. Функціонування біблійних образів, мотивів та символів у художньому світі роману І. Бахман «Маліна» /Мельник Д.//Питання літературознавства. Наук. зб.– Чернівці : Вид-во ЧДУ, 2011. – Вип.  – С. 66–70
 2. Мельник Д. Самоідентифікація як особистісний дискурс у романі Інґеборґ Бахман «Маліна» /Мельник Д.// Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 164. – Вип. 152. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchdufl_2011_164_152_16

 1. Мельник Д. Утопія андрогінності у творчості Інґеборґ Бахман / Діана Мельник. // Вісник Львівського Університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 19. – С. 322 – 329.
 2. Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки “Синхронно” Інґеборґ Бахманн. // Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 20. – Ч.1. – С. 271 –278.
 3. Мельник Д. «Випадок» Інґеборґ Бахман: поміж множинною та замовчуваною ідентичністю » /Мельник Д.// Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. / редкол.: Т.М.Потніцева (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. Нац. ун-ту, 2013. – Вип. – С. 126 – 132. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vbdp_2013_17(2)__24.pdf
 4. Мельник Д. «З життя Нікудишка» Йозефа Ейхендорфа – квінтесенція романтичної естетики чи пародія на ранньоромантичну новелу про митця // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І.Фесенко : збірник наукових праць. – Випуск 11. – 2014 р. – Київ : Вид.центр КНЛУ – С. 364 – 374

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sls_2014_11_37.pdf

 1. Мельник Д. Пошуки екзистенційної ідентичності у оповіданні Інґеборґ Бахманн “Тридцятий рік”: спроба прочитання через призму філософських поглядів Серена К’єркегора/ Мельник Д. МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 477 – 485

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2014_17_1_82.pdf

 1. Мельник Д. Індивідуальний травматичний досвід к контексті історичної травми у романах І.Бахманн та Е Єлінек /Мельник Д. // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 12. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 385-397
 2. Мельник Д. Мельник Д. Тотентанц як жанр середньовічної німецької літератури // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О.Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С.81 — 91

 

 

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. 2005 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю “Німецька мова та література”. З 2005 року  по 2011 навчалася я в аспірантурі при кафедрі світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, а у 2012 захистила кандидатську дисертацію на тему “Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у пізній прозі І. Бахман”. З 2008 по 2015 р. – працювала на посаді асистента кафедри світової літератури. З 2015 року –доцент кафедри світової літератури.

Читає курс історії німецької літератури, спецкурси “Поетика романтичного роману” та “Австрійський роман п. п. ХХ ст.”

Різне

Наукові стипендії: жовтень-грудень 2008 р. – дослідницька стипендія університету ім. Фрідріха-Александра, м. Ерлянґен, Німеччина.

Розклад