Назаркевич Христина Ярославівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів стосується  сучасного літературного тексту (проблеми модифікації традиційного жанру роману)  та перекладознавства (українсько-німецькі перекладацькі зв’язки). Займається перекладацькою діяльністю.

Курси

Публікації

Назаркевич Х. Бертольт Брехт і експресіонізм, або Чи правильно літають голуби / Христина Назаркевич // Експресіонізм: збірник наукових праць / Упорядник Тимофій Гаврилів. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – С. 103-115.

http://artvertep.com/shop/books/null/1584/Ekspresionizm.+Zbirnik+naukovih+prac.html

Назаркевич Х. Переклади Йозефа Рота українською / Христина Назаркевич // Факт як експеримент. Механізми фікціоналізації дійсности у творах Йозефа Рота  [Студії австрійської літератури. Том 3] / Упорядник Тимофій Гаврилів. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2007. – С. 244-259.

http://www.vntl.com/ua/?book=76

Назаркевич Х. Переклад як елемент очуднення в романі Еміне Севгі Ездамар «Життя – караван-сарай» / Христина Назаркевич // Наукові записки Кіровоградського Державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Випуск 89 (1). – Кіровоград: КДПУ, 2010. – С. 73-78.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzs_2010_89(1)__18

Nazarkevyč Ch. Übersetzungen in der geschrumpften literarischen Welt der Sowjetukraine / Chrystyna Nazarkevyč // Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa / hrsg. v. Schamma Schahadat und Štepan Zbytovsky [Reihe Interkulturalität. Studien zur Sprache, Literatur und Gesellschaft]. – Bielefeld: transcript Verlag, 2016. – S. 79-92.

https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/472720

Каппелер Андреас. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад / перекл. з німецької Х. Назаркевич, наук. ред. М. Крикун [= Історія країн світу,2]. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – ХІІ+360 с., 11 карт.

http://press.ucu.edu.ua/book/rosiya-yak-polietnichna-imperiya-viniknennya-istoriya-rozpad/

Зайбт Фердинанд. Блиск і вбогість Середньовіччя. Історія з початком і кінцем / перекл. з німецької Х. Назаркевич, наук. ред. Ростислав Паранько. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2009. – 512 с.

http://press.ucu.edu.ua/book/blisk-i-vbogist-serednovichchya-istoriya-z-pochatokm-i-kintsem/

Вендланд Анна Вероніка. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848-1915 / Переклала з німецької Христина Назаркевич, наук. ред. Мар’ян Мудрий. – Львів: Літопис, 2015. – 688 с.

http://litopys.lviv.ua/content/rusofily-galychyny-ukrayinski-konservatory-mizh-avstriyeyu-ta-rosiyeyu-1848-1915

Дах Г. фон. Тотальний опір: інструкція з ведення малої війни для кожного / Ганс фон Дах / переклад Х. Назаркевич. – Львів: Астролябія, 2014. 160 с.

http://www.asv.gov.ua/?q=biblioteka/books/gans-fon-dah-totalnyy-opir-instrukciya-z-vedennya-maloyi-viyny-dlya-kozhnogo

Дах Г. фон. Тотальний опір: інструкція з ведення малої війни для кожного / Ганс фон Дах / переклад Х. Назаркевич. Частина 2. –  Львів: Астролябія, 2014.

http://astrolabium.com.ua/totalnyj_opir_instrukcija_z_vedennja_maloji_vijny_dlja_kozhnogo_chastyna_2-fon_dah_gans.html

Мора Терезія. День у день / Терезія Мора / переклад Х. Назаркевич. Львів: Літопис, 2009. – 456 с.

http://www.litopys.lviv.ua/content/den-u-den

Ракуза Ільма. Море моря. Фрагменти спогадів / Ільма Ракуза / переклад Х. Назаркевич. Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 280 с.

http://www.books-xxi.com.ua/products/more-morya-fragmenti-spogadiv

Ерпенбек Дженні. Прокляття дому / Дженні Ерпенбек / переклад Х. Назаркевич. Чернівці: Книги-ХХІ, 2016. – 160 с.

http://www.books-xxi.com.ua/products/proklyattya-domu

http://www.chytomo.com/vitryna-ka-2016/proklyattya-domu-dzhenni-erpenbek

Ґаус К.-М. Зникомі європейці. Слідами сефардів Сараєва, ґотшейських німців, арберешів, лужичан і арумунів / Карл-Маркус Ґаус / переклад Х. Назаркевич. Київ: Темпора, 2016, – 288 с.

https://www.goodreads.com/book/show/36464840

Дутлі Ральф. Остання подорож Сутіна / Ральф Дутлі / переклад Х. Назаркевич. Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. – 272 с.

http://www.books-xxi.com.ua/products/ostannya-podorozh-sutina

Кульман Торбен. Ліндберг. Історія неймовірних пригод Мишеняти-летуна / Торбен Кульман. Переклад Х. Назаркевич. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 98 с.

https://starylev.com.ua/lindberg-istoriya-neymovirnyh-prygod-myshenyaty-letuna

Кульман Торбен. Армстронг. Неймовірні пригоди мишеняти, яке літало на Місць. Переклад Х. Назаркевич. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – 128 с.

https://starylev.com.ua/armstrong

 

 

 

 

 

Біографія

Закінчила ЛНУ ім. І.Франка у 1986 р.; працювала лаборантом кафедри класичної філології (1986 – 1987), асистентом кафедри німецької філології (1991-1999); навчалась в аспірантурі (1989 – 1991). Захистила кандидатську дисертацію  “Лінгвостилістична структура романів Г.Белля /проблема архітектоніки макротексту/ (1993). З 1999 р. доцент кафедри німецької філології.

Бере активну участь у літературних подіях, зокрема у Львівському Форумі видавців, німецько-українських письменницьких зустрічаї «Міст з паперу», книжковому ярмарку в Лейпцигу тощо.

Читає теоретичний курс теорії і практики перекладу, курси з перекладу художньої та науково-технічної літератури, спецкурс з німецької літератури, а саме:

  • Інтерпретація новітніх літературних текстів.
  • Художня німецькомовна література Швейцарії у ХХІ стсолітті
  • Усний переклад
  • Редагування перекладу
  • Міграційна німецькомовна література

Розклад