Одрехівська Ірина Миколаївна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

 • новітні тенденції у перекладознавстві,
 • герменевтика перекладу,
 • історіософія, критика та соціологія українського перекладу,
 • ідентичність і переклад: сучасна українська література в англійському перекладі,
 • проблеми фахового перекладу в Україні.

Курси

Публікації

Зарубіжні колективні монографії

 1. Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies / ed. by Larisa Schippel and Cornelia Zwischenberger. – Berlin: Frank & Timme, 2017. / Odrekhivska I. In the Realm of Translation Studies in Ukraine: Re-visiting Viktor Koptilov’s Translation Concept / I. Odrekhivska. – P. 513 – 535.
 2. Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives / еd. by Ł. Bogucki and
  M. – Cambridge Scholars Publ., 2012. – 212 р. / Odrekhivska I. Сhapter Thirteen : Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation Studies in the 20th Century Ukraine / I. Odrekhivska. – P. 175–188.

Статті в наукометричних виданнях, що включені до Scopus aбо Web of Science:

 • Odrekhivska I. Consolidating Anton Popovič’s “metacommunicational context of translation” as a conceptual cluster / Iryna Odrekhivska // World Literature Studies. – 2017. – V 9. – № 2. – P. 62–72.
 • Odrekhivska I. Anti-illusionist Trend in Drama Translation: Re-framing Jiří Levý’s Concept / Iryna Odrekhivska // “The Art of translation”: Jiří Levý (1926–1967) y la otra historia de la Traductología. Mutatis Mutandis. – 2016. – Vol. 9. – № 2 – P. 247–266. – Available at: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5759988.pdf

Статті у журналах, що включені до інших наукометричних баз даних: 

 • Odrekhivska I. Translation Editology: Conceptualizing the Unknown Known Interdisciplinary Area of Translation Studies / Iryna Odrekhivska // Respectus Philologus. – 2017. – № 31. – Р. 92–100. – http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2017.31.36.09
 • Одрехівська І. Філософія перекладознавчої концепції Віктора Коптілова: від метакритики до теорії перекладу / Ірина Одрехівська // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Філологічні науки”. – 2016. – № 2 (12). – С. 276–283. – Режим доступу: http://duan.edu.ua/uploads/vakansii-2016/17618.pdf
 • Одрехівська І. Особливості чоловічого перекладацького письма В. Коптілова при інтерпретації фемінного роману Франсуази Саган “Un Profil Perdu” / Ірина Одрехівська // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 237–241. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/55.pdf

Статті у ювілейних виданнях:

 1. Oдрехівська І. Із 60-річної ретроспективи: перехресні стежки Івана Франка («Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання», 1911) і Віктора Коптілова («Перекладознавство як окрема галузь філології», 1971) / І. Одрехівська // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Т. CCLXIX. – С. 530–541.
 2. Одрехівська І. Перекладознавчі студії Ю.О. Жлуктенка та В.В. Коптілова: перехресні діалоги, герменевтичні паралелі / Ірина Одрехівська // Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2-3 жовтня 2015 р.). – Львів, 2017. – С.  139–153.

Вибрані статті у фахових виданнях України

 • Одрехівська І.М.Модель критики перекладу в рамках перекладознавчої концепції професора В. Коптілова / І. М. Одрехівська // Іноземна філологія. – 2013. – Вип. 125. – С. 123-129. – Режим доступу:

http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_125/articles/18Odrekhivska.pdf

 • Одрехівська І. Діалогізм перекладознавчих концепцій Григорія Кочура та Віктора Коптілова в онтологічному вимірі української культури в другій половині ХХ століття /І. Одрехівська // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127. – Ч. 2. – Режим доступу: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_127_2/articles/19.pdf
 • Одрехівська І. Діалог з А. Міцкевичем: українські інтерпретації П. Куліша та
  В. Коптілова балади “Romantyczność” / І. Одрехівська // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер.: Філологічні науки. Мовознавство. – 2010. – № 9.
 • Одрехівська І. Микола Лукаш та Віктор Коптілов: до глибин перекладацької думки /
  І. Одрехівська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Вид. дім Київ. ун-ту, 2010. – Вип. 30. – C. 47–53. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_30/47_53.pdf
 • Одрехівська І. Новаторство Віктора Коптілова – історика українського перекладу /
  І. Одрехівська // Наукові записки. Серія: Філологічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 144. – С. 194-200.
 • Одрехівська І.М. Перекладознавча школа професора В. Коптілова: її ґенеза і контекст / І.М. Одрехівська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одеса, 2014. – № 9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_9_44
 • Одрехівська І.М. Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу : (на матеріалі українського переспіву “Трістана та Ізольди” проф. В. Коптілова) /
  І.М. Одрехівська // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Харків, 2013. – № 1071, Вип. 75. –
  С. 157–164.
 • Одрехівська І. Поетика Віктора Коптілова в інтерсуб’єктивному просторі перекладацької інтерпретації // Наук. вісник Дрог. Держ. ун-ту імені Івана Франка. Сер.: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 5, Т. 2. – С. 49–52.
 • Одрехівська І. Перекладацька концепція проф. В. Коптілова: соціокультурний аспект /
  І. Одрехівська // Наук. записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2009. – Вип. 81 (4). – С. 306–310.
 • Одрехівська І. Стилізація у перекладі як інтертекстуальний прийом : (на матеріалі теоретичних праць В. Коптілова) / І. Одрехівська // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2008. – Вип. 2. – С. 50–55.
 • Одрехівська І. Тарас Шевченко – Едуард Монік – Віктор Коптілов: у силовому полі Кобзаревого Слова / І. Одрехівська // Іноземна філологія. – Львів, 2014. – Вип. 127. – Ч. 1. –C.127-133.
 • Одрехівська І. Шевченкознавчі студії проф. В. В. Коптілова: до питання жанрології перекладу / І. Одрехівська // Мова і культура. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2010. – Вип. 13,
  Т. VIII. – C. 409–415.

 

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей міжнародних конференцій:

 • Odrekhivska I. Complexity-driven Approach to Translation in “the Other Europe”: How Ukrainian Culture Translates Itself / Iryna Odrekhivska // Abstracts of the 4th International conference “Translation: Sameness, Likeness and Match” / Vilnius University, Directorate-General for Translation, European Commission (October 5-6, 2017). – Vilnius, 2017. –
  19. – Available at: http://www.vertimas2017.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2017/09/Santraukos-2017-09-22-Abstracts.pdf
 • Odrekhivska I. The Role of Translation Anthologies in the Polish Context / Iryna Odrekhivska // Book of Abstracts “Retracing the History of Literary Translation: New Areas and Methods of Research in the Polish Context” / IATIS workshop co-organized with Jagiellonian University and Adam Mickiewicz University of Poznan (Sept. 27-29, 2017). – Krakow, 2017. – P. 53. – Available at: https://iatisworkshop.files.wordpress.com/2017/09/iatis_krakow_book_of_abstracts.pdf
 • Odrekhivska I. Retranslation as a Force of Cultural Evolution / Iryna Odrekhivska // Book of Abstracts “Retranslation in Context III” / International Conference organized by the Centre for Literature in Translation (CLIV), February 7-8, 2017. – Ghent: Ghent University. – 2017. – P. 15.
 • Odrekhivska I. Contemporary Ukrainian Magnum Opus in German and English Translations: Contesting the Boundaries of Centrality and Marginality. In Abstracts of the International conference “Small is Great. Cultural Transfer Through Translating the Literatures of Smaller European Nations” (5-7 March 2016) / Eötvös Loránd University in partnership with KU Leuven. – Budapest: Eötvös Loránd University, 2016. – P. 16.
 • Odrekhivska I. Koptilov – J. Holmes – A. Popovič: A Three-Dimensional Trajectory of Translation Theorizations / I. Odrekhivska // Some Holmes and Popovič in all of us? The Low Countries and The Nitra Schools in the 21st сentury : book of abstracts / ed. by PhDr. Ludmila Pánisova, Igor Tyšš ; Constantine the Philosopher University in Nitra. – Nitra, 2015. – P. 28.
 • Odrekhivska I. Translating Whitman: Intersemiotic Aspects of Interlingual Translation /
  I. Odrekhivska // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 43–45.
 • Odrekhivska I. Paradigm Shifts within Ukrainian Translation Studies’ Disciplinary Tradition (with Victor Koptilov’s theoretical conception in focus) / I. Odrekhivska // Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies) : abstracts / Center for Translation Studies, University of Vienna. – Vienna, 2014. – P. 22.
 • Odrekhivska I. Victor Koptilov’s Model of Translation Criticism: Concepts, Procedures and Methods / I. Odrekhivska // Translata 2014. Book of Abstracts : materials of the 2nd International conf. “Translation Studies and Translation Practice” / [ed. by V. Falkner-Schumacher]. – Innsbruck, 2014. – 51. – Available at: http://aux.uibk.ac.at/c61349/2014_TranslataAbstracts.pdf
 • Odrekhivska I. Professor Victor Koptilov’s Interpretations of French Medieval Poetry: Reconstructing Content and Form / I. Odrekhivska // Abstracts of VII International Conference “Major Issues in Translation Studies and Translators’/Interpreters’ Training” / V.N. Karazin Kharkiv National University. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – P. 125–
 • Odrekhivska I. Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation Studies in the 20th– century Ukraine / I. Odrekhivska // Teaching Translation and Interpreting (TTI 2011) : abstracts of the 3rd International Conf. – Lodz, 2011. – P. 4.

 

 

Біографія

Кандидат філологічних наук (PhD in Translation Studies), перекладознавець, перекладач, літературний редактор та координатор культурних проектів.

Стипендіат Інституту перекладознавства імені Ю. найди (2018). Магістр філології (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008). Проходила стажування у Варшавському та Віденському університетах, читала лекції на кафедрі семіотики Тартуського університету (Естонія), працювала в архівних фондах Українського вільного університету в Мюнхені. Учасник міжнародних конференцій та симпозіумів в Україні та за її межами (Австрія, Бельгія, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Литва). Автор понад 30 публікацій, серед яких – 2 колективні монографії (Кембридж, Берлін) та статті у міжнародних наукометричних журналах з проблем перекладу. Стипендіат програми культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США (2001-2002).

Творча діяльність: переклад, публіцистика та журналістика.

 

Розклад