Одрехівська Ірина Миколаївна

Посада: асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Наукові інтереси

новітні тенденції у перекладознавстві, герменевтика перекладу, перекладознавча концепція В. Коптілова, критика та соціологія перекладу, ідентичність і переклад, сучасна українська література в англійському перекладі

Курси

Публікації

Колективні монографії

 1. Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies / ed. by Larisa Schippel and Cornelia Zwischenberger. – Berlin: Frank & Timme, 2017. / Odrekhivska I. In the Realm of Translation Studies in Ukraine: Re-visiting Viktor Koptilov’s Translation Concept / I. Odrekhivska. – P. 513 – 535.
 2. Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives / еd. by Ł. Bogucki and
  M. – Cambridge Scholars Publ., 2012. – 212 р. / Odrekhivska I. Сhapter Thirteen : Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation Studies in the 20th Century Ukraine / I. Odrekhivska. – P. 175–188.

 

Статті у журналах з індексом цитування (імпакт-фактором)

 1. Оdrekhivska, I. Anti-illusionist Trend in Drama Translation: Re-framing Jiří Levý’s Concept / Odrekhivska // Mutatis Mutandis. – 2016. – № 9 (2). – P. 247-266. (Бази даних: Scopus, REDIB, Dialnet, DOAJ).
 2. Одрехівська І. Філософія перекладознавчої концепції Віктора Коптілова: від метакритики до теорії перекладу / І. Одрехівська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2016. – № 2 (12). – С. 276 – 283. (Бази даних: Index Copernicus, Google Scholar).
 3. Одрехівська І. Особливості чоловічого перекладацького письма В. Коптілова при інтерпретації фемінного роману Франсуази Саган “Un Profil Perdu” / І. М. Одрехівська // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 237–241. (Бази даних: CiteFactor, Index Copernicus, Research Bible, ScholarGoogle, OAJI, РИНЦ).

 

Статті у збірниках наукових організацій, товариств

 1. Oдрехівська І. Із 60-річної ретроспективи: перехресні стежки Івана Франка («Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання», 1911) і Віктора Коптілова («Перекладознавство як окрема галузь філології», 1971) / І. Одрехівська // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Т. CCLXIX. – С. 530–541.

Статті у фахових виданнях України

 1. Одрехівська І. Внесок професора В. В. Коптілова у розвиток українського перекладознавства / І. Одрехівська // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 365–368.
 2. Одрехівська І. Діалог з А. Міцкевичем: українські інтерпретації П. Куліша та
  В. Коптілова балади “Romantyczność” / І. Одрехівська // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер.: Філологічні науки. Мовознавство. – 2010. – № 9. – С. 289–
 3. Одрехівська І. Діалогізм перекладознавчих концепцій Григорія Кочура та
  Віктора Коптілова в онтологічному вимірі української культури другої половини ХХ століття / І. Одрехівська // Іноземна філологія. – Львів, 2014. – Вип. 127. – Ч. 2. – С. 124–
 4. Одрехівська І. Микола Лукаш та Віктор Коптілов: до глибин перекладацької думки /
  І. Одрехівська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Вид. дім Київ. ун-ту, 2010. – Вип. 30. – C. 47–53.
 5. Одрехівська І. Модель критики перекладу в рамках перекладознавчої концепції проф. В. Коптілова / І. Одрехівська // Іноземна філологія. – Львів, 2013. – Вип. 125. – С. 123–
 6. Одрехівська І. Новаторство Віктора Коптілова – історика українського перекладу /
  І. Одрехівська // Наукові записки. Серія: Філологічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 144. – С. 194-200.
 7. Одрехівська І. Перекладацька концепція проф. В. Коптілова: соціокультурний аспект /
  І. Одрехівська // Наук. записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2009. – Вип. 81 (4). – С. 306–310.
 8. Одрехівська І.М. Перекладознавча школа професора В. Коптілова: її ґенеза і контекст / І.М. Одрехівська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одеса, 2014. – № 9. – С. 163–
 9. Одрехівська І.М. Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу : (на матеріалі українського переспіву “Трістана та Ізольди” проф. В. Коптілова) /
  І.М. Одрехівська // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Харків, 2013. – № 1071, Вип. 75. –
  С. 157–164.
 10. Одрехівська І. Поетика Віктора Коптілова в інтерсуб’єктивному просторі перекладацької інтерпретації // Наук. вісник Дрог. Держ. ун-ту імені Івана Франка. Сер.: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 5, Т. 2. – С. 49–52.
 11. Одрехівська І. [Рецензія] / І. Одрехівська // Мовознавство. – 2012. – № 1. – С. 85–87. – Рец. на кн.: Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови літературної української мови. – 3-тє доп. вид. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 704 с.
 12. Одрехівська І. Стилізація у перекладі як інтертекстуальний прийом : (на матеріалі теоретичних праць В. Коптілова) / І. Одрехівська // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2008. – Вип. 2. – С. 50–55.
 13. Одрехівська І. Тарас Шевченко – Едуард Монік – Віктор Коптілов: у силовому полі Кобзаревого Слова / І. Одрехівська // Іноземна філологія. – Львів, 2014. – Вип. 127. – Ч. 1. –C.127-133.
 14. Одрехівська І. М. Творчість професора В. В. Коптілова в дискурсі англо-українських літературних взаємин : (перекладознавчий аспект) / І. М. Одрехівська // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер.: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – № 6. – С. 438–
 15. Одрехівська І. Творчість Віктора Коптілова у контексті української Шекспіріани /
  І. Одрехівська // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. Сер. 9: Сучасні тенденції розвитку мов. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 175–179.
 16. Одрехівська І. Фольклорні начала мовної особистості В.В. Коптілова-перекладача : (на матеріалі українських перекладів поезії романтиків) / І. Одрехівська // Мова і культура. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2011. – Вип. 14, Т. ІІІ. – С. 375–385.
 17. Одрехівська І. Шевченкознавчі студії проф. В. В. Коптілова: до питання жанрології перекладу / І. Одрехівська // Мова і культура. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2010. – Вип. 13,
  Т. VIII. – C. 409–415.

 

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей:

 1. Одрехівська І. Григорій Кочур та Віктор Коптілов: перехресні стежки перекладачів /
  І. Одрехівська // Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали IV Міжн. наук. конф. – Львів, 2009. – С.139–143.
 2. Одрехівська І. Індивідуальність перекладача на тлі множинного соціокультурного простору : (на основі теоретичних праць проф. В. В. Коптілова) / І. Одрехівська // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2008. – С. 128–
 3. Odrekhivska I. Paradigm Shifts within Ukrainian Translation Studies’ Disciplinary Tradition (with Victor Koptilov’s theoretical conception in focus) / I. Odrekhivska // Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies) : abstracts / Center for Translation Studies, University of Vienna. – Vienna, 2014. – P. 22.
 4. Odrekhivska I. Professor Victor Koptilov’s Interpretations of French Medieval Poetry: Reconstructing Content and Form / I. Odrekhivska // Abstracts of VII International Conference “Major Issues in Translation Studies and Translators’/Interpreters’ Training” / V.N. Karazin Kharkiv National University. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – P. 125–
 5. Odrekhivska I. Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation Studies in the 20th– century Ukraine / I. Odrekhivska // Teaching Translation and Interpreting (TTI 2011) : abstracts of the 3rd International Conf. – Lodz, 2011. – P. 4.
 6. Odrekhivska I. Translating Whitman: Intersemiotic Aspects of Interlingual Translation /
  I. Odrekhivska // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 43–45.
 7. Odrekhivska I. Victor Koptilov’s Model of Translation Criticism: Concepts, Procedures and Methods / I. Odrekhivska // Translata 2014. Book of Abstracts : materials of the 2nd International conf. “Translation Studies and Translation Practice” / [ed. by V. Falkner-Schumacher]. – Innsbruck, 2014. – 51. [Електронний ресурс] – Режим доступу до джерела: http://aux.uibk.ac.at/c61349/2014_TranslataAbstracts.pdf
 8. Odrekhivska I. Koptilov – J. Holmes – A. Popovič: A Three-Dimensional Trajectory of Translation Theorizations / I. Odrekhivska // Some Holmes and Popovič in all of us? The Low Countries and The Nitra Schools in the 21st сentury : book of abstracts / ed. by PhDr. Ludmila Pánisova, Igor Tyšš ; Constantine the Philosopher University in Nitra. – Nitra, 2015. – P. 28.
 9. Odrekhivska I. Contemporary Ukrainian Magnum Opus in German and English Translations: Contestingthe Boundaries of Centrality and Marginality. In Abstracts of the International conference “Small is Great. Cultural Transfer Through Translating the Literatures of SmallerEuropean Nations” / Eötvös Loránd University in partnership with KU Leuven. – Budapest: Eötvös Loránd University, 2016. – P. 16.

Інші публікації:

 1. Одрехівська І.М. На варті Слова та Історії / І.М. Одрехівська // Українська літературна газета. – 2014. – 9 трав. (№ 9). – Рец. на кн.: Українське перекладознавство ХХ сторіччя : бібліографія / ЛНУ ім. І. Франка, НТШ ; уклав Т. Шмігер. – Львів, 2013. – 626 с.

Одрехівська І. Позачасовість Віри Річ / Ірина Одрехівська// Каменяр. – 2011. – № 5 (травень). – C. 4.

Біографія

–          Диплом магістра філології, 2008, Львівський національний університет імені
Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад.
–          2006 року проходила стажування у Варшавському університеті на Східноєвропейських студіях, Польща
–          2007 року була студенткою Літнього інституту гуманітарних наук Віденського університету, Австрія.
–          аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка, з 2008 року.

Творча діяльність: переклад, публіцистика та журналістика.

Курси:

лекційні: Теорія перекладу (4 курс)
Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації (4 курс)
Теорія інтерпретації і мистецтво перекладу (Магістри, 1-ий курс)

практичні: Основна мова (3 курс)
Професійна іноземна мова (3 курс)

Розклад