Пиц Тарас Богданович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

німецько-слов’янські міжмовні контакти, ономастика німецької мови, національні варіанти німецької мови.

Курси

Вибрані публікації

 

  • Пиц Т. Німецькі назви ремісників деревообробного ремесла в антропонімії України першої половини XVII ст. / Тарас Пиц // Грани слова: Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко. – М.: Элпис, 2005. – С. 328–332.
  • Пиц Т. Б. Походження української назви виробника возу стельмах / Тарас Пиц // Українська мова, 2006. ¬– № 1. – С. 57–70.
  • Pyts T. Gegenüberstellung von Stellmacher und Stellmach in der ost- und zentraleuropäischen Perspektive / Taras Pyts // Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. – Bonn: Habelt GMBH, 2006. – Jg. 34. – S. 131–141.

  http://www.habelt.de/index.php?id=93&tx_shpsystem_pi1[journal]=ZAM&tx_shpsystem_pi1[mode]=1&tx_shpsystem_pi1[autor]=Pyts,%20Taras

  • Пиц Т. Походження ремісничих назв боднар, бондар та bednarz у слов’янських мовах / Тарас Пиц // Wiener Slavistiches Jahrbuch“. – 2006. – Bd. 52. – S. 135–146.
  • Пиц Т. Про німецьке походження ремiсничих назв ślosarz, ślósarz, ślusarz, слюсар, слесарь у слов’янських мовах / Т. Б. Пиц // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 35–41.
  • Pyts T. Entlehnungen ukrainischer Lexeme aus deutschen Mundarten (am Beispiel einzelner Handwerkernamen) / Taras Pyts // Germanistik in der Ukraine. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2008. – Jg. 3. – S. 33–39.
  • Пиц Т. Німецькі назви шкіряників у польській, білоруській та українській мовах XV-XVII ст. / Тарас Пиц // Вісник ЛУ. Серія іноземні мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 79–86.

  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/2651/2727

  • Пиц Т. З історії поширення ремісничої назви маляр та її варіантів у польській і східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Українська мова, 2009. – № 1. – С. 104–108.

  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6008/10-Pits.pdf?sequence=1

  • Пиц Т.Б. Походження і поширення варіативних ремісничих назв муляра у польській та східнослов’янських мовах / Пиц Т. Б. // Філологічні науки. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – С. 392–397.
  • Пиц Т. Поширення німецьких найменувань зброярів у польській, білоруській та українській мовах XIV-XVII ст. / Тарас Пиц // Słowo, tekst, czas: Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. – Szczecin-Greifswald, 2010. – T. X. – S. 711–715.
  • Пиц Т. Пряма і опосередкована роль німецької мови в поширенні іншомовних лексем у південно-західних говорах української мови / Тарас Пиц // Мовознавчі студії: Діалект у лінгвокультурологічному просторі. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – Вип. 3. – С. 267–277.
  • Пиц Т. Б. Територіальні й часові нашарування запозиченої з німецької мови лексики в південно-західних говорах України / Т. Б. Пиц // Лінгвістика. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка“, 2010 – № 2. – С. 250–257.

  http://www.twirpx.com/file/1458422/

  • Пиц Т.Б. До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови / Т. Б. Пиц // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 58. – С. 17–20.

  http://eprints.zu.edu.ua/6343/1/vip_58_5.pdf

  • Пиц Т. Німецькі запозичення в галицькому арґо (на матеріалах праць Олекси Горбача) / Тарас Пиц // Współczesne paradygmaty w literaturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwie w kontekście interdyscyplinarnym. – Częstochowa, 2011. – S. 355–362.
  • Пиц Т.Б. (у співавт.) Соціолінгвістичний аспект дослідження німецьких запозичених слів у бойківському говорі / Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. // Science – od teorii do praktyki: Sekcja: Filologię. – Sopot: Sp. z o.o. Diamond trading tour, 2013. – T. 2. – С. 25–28.

  http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/conf15/conferences_15_22_2.pdf

  • Лопушанський В., Пиц Т. Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі: кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання / Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. – Київ: Київський університет, 2013. – Вип. 46, – Ч. 2. – C. 385-399.
  • http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/46-2/48.pdf
  • Пиц Т.Б. До проблеми посередництва польської мови у запозиченні німецьких слів українською мовою / Тарас Пиц // Наукові записки. Сер.: Філологічна (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 63–68.

  http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2013_119.pdf

  • Пиц Т.Б. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові / Тарас Пиц // Українська мова, 2013. – № 2. – С. 84–99.

  https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikiPvulYnXAhWqK5oKHWZ8DDkQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FUkrm_2013_2_10.pdf&usg=AOvVaw1TvhKvz3mWmYsMSeRBZRKE

  • Пиц Т.Б. Barbier та його різновидні назви в німецькій, польській та східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Мовознавство, 2014. – № 2. – С. 70–77.

  http://www.inmo.org.ua/assets/files/movoznavstvo/2014_2.pdf

  • Пиц Т. Німецькі назви ремісників друкарського ремесла у польській та східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Slavia: časopis pro slovanskou filologii. – Praha, 2015. – roč. 84, seš. 4. – S. 409-415.

  http://www.slu.cas.cz/4-slav-opc-154.pdf

  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=423150

  • Pyts T. Deutsche Bezeichnungen für Bauarbeiter im Spiegel polnischer, ukrainischer und weißrussischer Denkmäler des 14.-17. Jahrhunderts / Taras Pyts // Germanoslavica. – Prag, 2016. – Jg. 27, Nr. 1. – S. 18–

  http://www.slu.cas.cz/4-germ-opc-161.pdf

  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=508716

  • Pyts T. Deutsche Bezeichnungen für Ziegelmacher und ihre Varianten als polnische und ostslawische Handwerkerbezeichnungen und Handwerkernamen // Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach-, und Kulturbeziehungen. – Т. 5. – Drohobytsch: Посвіт, 2017. – S. 286–294.

Наукова біографія

Пиц Тарас Богданович, 1977 р.н., кандидат філологічних наук, доцент. Закінчив ДДПУ ім. І. Франка у 1999 р.; працював викладачем кафедри німецької філології (1999-2003, 2006-2009); навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (2003-2006); захистив дисертацію на тему “Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV-XVII cт.” (2008). З 2010 р. –доцент кафедри практики німецької мови ДДПУ ім. І. Франка, а з 2013 р. –доцент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Читає теоретичний курс лінгвокраїнознавства. До сфери наукових інтересів відносяться німецько-слов’янські мовні контакти.
У 2004-2010 рр. викладав курс української мови у Міжнародній літній академії Greifswalder Ukrainicum (м. Ґрайфсвальд, ФРН).

Наукові стажування:
жовтень 2001 / березень 2002 – стипендіат DAAD, Ґрайфсвальдcький університет (ФРН);
квітень 2002 / серпень 2002 – стипендіат ÖAD, Віденський університет (Австрія);
жовтень 2005 / червень 2006 – стипендіат DAAD, Ґрайфсвальдcький і Марбурзький університет (ФРН);
листопад 2009 / грудень 2009 – стипендіат DAAD Марбурзький університет (ФРН).
червень 2014 / серпень 2014 – стипендіат DAAD Фрайбурзький університет (ФРН).

Методичні матеріали

Навчальні посібники:

 1. Пиц Т.Б. Історія німецької мови: німецько-слов’янські мовні контакти. Навч. посібник для підготовки фахівців ОКР „Бакалавр“ напряму підготовки 0203 „Бакалавр“ спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (німецька)“ / Тарас Пиц. – Дрогобич: РВВ ім. Івана Франка, 2011. – 72 с.
 2. Пиц Т.Б. (у співавт.) Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН) / Василь Лопушанський, Тарас Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 124 с.
 3. Пиц Т.Б. (у співавт.) Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник [для самостійної роботи студентів 4-5 курсів спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (німецька)“] / Василь Лопушанський, Тарас Пиц – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 130 с.

Методичні вказівки

Методичні вказівки з курсу “Лінгвокраїнознавство” (основна іноземна мова) (для спеціальності “Мова і література (німецька)”) / уклад. Т.Б. Пиц. – Львів: ЛНУ. – 2016. – 24 с.

Розклад