Шайнер Ірина Ігорівна

Наукові інтереси

 • лексикологія
 • семантика
 • дискурсознавство
 • когнітивна наратологія
 • постмодерністські студії

Публікації

 1. Шайнер І.І., Монастирський Р.Я. Основні проблеми укладання словників / І. І. Шайнер, Р. Я. Монастирський // Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2017. – С. 118.
 2. Шайнер І. І. Семантичний простір художнього прозового тексту та його основні елементи / І. І. Шайнер // І Всеукр. наукова інтернет конф. “Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі”. – Суми, 2017. – С.  330-333.
 3. Шайнер І. І. Лексико-семантичний простір vs. семантична структура художнього прозового тексту / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук”. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С.  126-129.
 4. Шайнер І. І. Жанрова дифузність сучасного художнього прозового тексту на військову тематику / І. І. Шайнер // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2017 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. – Часть I. – С. 109-112.
 5. Шайнер І. І. Військова тематика у лексико-семантичному просторі сучасного роману / І. І. Шайнер // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2017 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. – Часть I. – С. 105-108.
 6. Шайнер І. І. Лексико-семантичні особливості сучасного британського роману на військову тематику / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень”. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С.  132-136.
 7. Шайнер І. І. Лексико-семантична структура художнього прозового тексту у світлі антропоцентричної парадигми / І. І. Шайнер // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXI. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 144-148
 8. Шайнер І. І. Сучасні британські художні прозові тексти на військову тематику у світлі прагмастилістичної парадигми / І. І. Шайнер // International Journal of Innovative Technologies in Social Science / Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2018. – 3 (7). Vol. 3. – P. 35–40.
 9. Шайнер І. І. Роль мовних і позамовних чинників у творенні літературно-художнього тексту / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення”. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. – Ч. 2. – С. 34–37.
 10. Шайнер І. І. Лексико-семантичні групи у структурі сучасних британських прозових текстів на військову тематику / І. І. Шайнер // Новые технологии в социально-гуманитарных науках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы развития: сб. науч. трудов по матер. Междунар. науч.-практ. конф. 28 апреля 2018 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2018. – Часть I. – С. 74–77.
 11. Шайнер І. І. Роль конотативного значення слів у лексико-семантичному просторі сучасних британських прозових текстів на військову тематику / І. І. Шайнер // Новые технологии в социально-гуманитарных науках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы развития: сб. науч. трудов по матер. Междунар. науч.-практ. конф. 28 апреля 2018 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2018. – Часть I. – С. 77–80.
 12. Шайнер І. І. Новітня британська література на військову тематику (прагмастилістичний аспект) / І. І. Шайнер // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, 2018. – № 32. – С. 118-120.
 13. Шайнер І. І. Лексико-семантичні мікросистеми у структурі літературно-художнього твору / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури”. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018. – С. 116–119.
 14. Шайнер І. І. Лексико-асоціативне поле як система (на прикладі новітньої британської літератури на військову тематику). Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 6-7 липня 2018 р. – Київ : МЦНД, 2018. – С. 66-68.
 15. Shainer I. I. Lexical associative field vs lexical associative group (based on the material of modern British novels on military themes) / I. I. Shainer // Sciences of Europe. – Praha, 2018. – № 29. – Vol. 3. – P. 52-56.

Біографія

У 2012 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – мова і література (англійська), кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і французької мов та світової літератури.

З 2016 року – асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів.

Розклад