Шаряк Оксана Миколаївна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

словотворення, лінгвістика тексту, взаємозв’язки між мовою та музикою.

Тема кандидатської дисертації – “ Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі”.

Курси

Вибрані публікації

 1.  
  1. Шаряк О. М. Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації / О.М. Шаряк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 2008. – Вип. 4. –
   С. 164–172.
  2. Шаряк О.М. Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі політичних коментарів) / О. М. Шаряк // Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. – 2008. – Вип. 407. –
   С. 110–119.
  3. Шаряк О.М. Стилістичний аспект функціонування текстових словотвірних конструкцій у коментарях німецької преси / О. М. Шаряк // Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. – 2009. – Вип. 441–443. – С. 290–295.
  4. Sharyak Textuelle Wortbildungen und ihre syntaktischen Ausgangsstrukturen in deutschen Pressetexten  / Oksana Sharyak // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство) : у 4 ч. – Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 203–206.
  5. Шаряк О. М. Особливості функціонування оказіональної деривації в заголовках коментарів німецькомовної преси / О. М. Шаряк // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 148–153.
  6. Sharyak O. Wortbildungen als Mittel der Textkonstitution / Oksana Sharyak // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. – S. 211–223.
  7. Шаряк О. М. Темо-рематична прогресія як чинник формування оказіональної лексики / О.М. Шаряк // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. IV (172). – С. 111–117.
  8. Sharyak O. Textbildende Potenzen der Univerben / Oksana Sharyak // Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті європейських рекомендацій та Болонського процесу : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів німецької мови (Львів, 11–12 листоп. 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 35–36.
  9. Sharyak O. Funktionen der Univerben in den Titeln der Medientexte / Oksana Sharyak // Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 24–25 листоп. 2006 р.). – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 86–89.
  10. Sharyak O. Abgrenzungskriterien zwischen den Neologismen und Okkasionalismen / Oksana Sharyak // Німецька мова і література в європейському контексті : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Донецьк, 26–27 жовт. 2007 р.). – Донецьк, 2007. – С. 155–157.
  11. Sharyak O. Zu textbildenden Eigenschaften von textuellen Wortneubildungen am Beispiel der deutschen Pressetexte / Oksana Sharyak // Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 22–23 жовт. 2010 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 168–170.
  12. Шаряк О.М. Текстові словотвірні конструкції як катафоричні елементи  у коментарях німецької преси / О. М. Шаряк // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов за 2010 р. – Львів, 2011. – C. 95–97.
  13. Sharyak O. Okkasionalismen als Mittel der thematischen Progression / Oksana Sharyak // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 27–28 верес. 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С. 221–223.
  14. Шаряк О. М. Антонімічні відношення з позицій творення когерентності тексту / О. М. Шаряк // Молода германістика України між традицією та новаторством : зб. тез ХХІ конф. Асоціації українських германістів (Львів, 31 жовт. – 1 листоп. 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 63–64.
  15. Шаряк О.М. Особливості семантики лексичних інновацій / О. М. Шаряк // Українська германістика та діалог культур : матеріали ХХІІ Конф. Асоціації українських германістів (Львів, 6–8 жовт. 2015 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 144–146.

Біографія

Оксана Шаряк народилася 12 квітня 1983 року в місті Львові. З 1989 по 1999 рік навчалася у загальноосвітній середній школі № 28 з поглибленим вивченням німецької мови. У 1999 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет іноземних мов, спеціальність «Мова та література (німецька)». У 2004 році здобула диплом магістра філології з відзнакою (тема магістерської роботи -“Структурно-семантичні та функціональні особливості фразеологізмів у німецьких публіцистичних текстах”).

З вересня 2004 року працює викладачем кафедри німецької філології Львівського національного університету. За педагогічно-виховну діяльність одержала відзнаку кращого порадника факультету іноземних мов у 2014 році, а також ректорську відзнаку за громадську ініціативу у благодійному концерті «Мистецтво заради Добра». З 2004 по 2009 року навчалася в аспірантурі на заочній формі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У січні 2016 року захистила дисертацію “Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі”. Спеціальність 10.02.04 – германські мови.

 

Наукові стипендії:

У серпні 2001 р. відвідувала лінгвокраїнознавчий курс в університеті Альберта Людвіга, м. Фрайбург (Німеччина). Влітку 2002 р. була слухачем курсу економічної німецької мови в університеті Генріха Гейне, м. Дюссельдорф (Німеччина). Двічі проходила стажування в Інституті германістики університету Фрідріха Олександра, м. Ерлянген, Нюрнберг  (січень – березень 2006 р., жовтень – грудень 2007 р., лютий – березень 2011 р.)

Лекційний курс:

“Мовно-стилістичні та структурно-композиційні особливості газетно-публіцистичного тексту”.

Розклад