Шаряк Оксана Миколаївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

словотворення, лінгвістика тексту, взаємозв’язки між мовою та музикою.

Тема кандидатської дисертації – “ Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі”.

Курси

Вибрані публікації

  1. Шаряк О. М. Лексичні інновації як актуалізатори текстових категорій / О. М. Шаряк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки – Кропивницький, 2017. – Вип. 153. – С. 180–185. http://www.kspu.kr.ua/images/download-files/inmov/naukovi-zapiski/153.pdf
  2. Шаряк О. М. Про синтаксичні витоки динамічного словотвору / О. М. Шаряк// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Націо наль но го університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 178 – 181.
  3. Шаряк О. М.Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови». – Львівський національний університет імені Івана Франка / О. М. Шаряк. – Львів, 2015. – 205 с. Шаряк О. М. Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі : автореферат дисертації на
  4. здобуття наукового ступенякандидата філологічних наук : спец. 02.04 «Германські мови» / О. М. Шаряк. – Львів, 2015. – 20 с. http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/aref_shariak.pdf
  5. Шаряк О.М. Особливості семантики лексичних інновацій / О. М. Шаряк // Матеріали ХХІІ Конференції АУГ «Українська германістика та діалог культур» (Львів, 6–8 жовтня 2015 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 144–146.
  6. Шаряк О. М. Тема-рематична прогресія як чинник формування оказіональної лексики / О. М. Шаряк // Мова і культура. (Науковий журнал). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. IV (172). – С. 111–117. http://www.burago.com.ua/attachments/article/48/172.pdf
  7. Шаряк О. М. Антонімічні відношення з позицій творення когерентності тексту/ О. М. Шаряк // Молода германістика України між традицією та новаторством. Збірник тез ХХІ конференції АУГ. – Львів, 2014. – С. 163–164.
  8. Sharyak O. Okkasionalismen als Mittel der thematischen Progression / OksanaSharyak // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: Матеріали ХХ Міжнародної науково-пректичної конференції Асоціації українських германістів (27–28 вересня 2013 р.). – Львів: ПАІС, 2013. – С. 221–223.
  9. Шаряк О. М. (у співавторстві) Lesen lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності «Англійська мова та література». – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.
  10. Sharyak O. Wortbildungen als Mittel der Textkonstitution / Oksana Sharyak // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. – S. 211 – 223.
  11. Шаряк О. М. Особливості функціонування оказіональної деривації в заголовках коментарів німецькомовної преси / О. М. Шаряк // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 148–153.
  12. Шаряк О. М. Текстові словотвірні конструкції як катафоричні елементи у коментарях німецької преси / О. М. Шаряк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2010 р. – Львів, 2011. – С. 95–97.
  13. Sharyak O. Zu textbildenden Eigenschaften von textuellen Wortneubildungen am Beispiel der deutschen Pressetexte / Oksana Sharyak // Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (22–23 жовтня 2010 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – С. 168–170.
  14. Sharyak O. Textuelle Wortbildungen und ihre syntaktischen Ausgangsstrukturen in deutschen Pressetexten / Oksana Sharyak // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство): У4ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 203–206.

  http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2009_vipusk_81_chastyna_2_zamovlennya_5465_2.pdf

  1. Шаряк О. М. Стилістичний аспект функціонування текстових словотвірних конструкцій у коментарях німецької преси / О. М. Шаряк // Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 441–443. – С. 290–295.
  2. Шаряк О. М. Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації / О. М. Шаряк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – С. 164–172.
  3. Шаряк О. М. Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі політичних коментарів) / О. М. Шаряк // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: «Рута», 2008. – Вип. 407. – С. 110–119.
  4. Шаряк О. М. (у співавторстві) Sprechen Sie Deutsch? Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники : довідкове видання. – Львів, 2008. – 40с.
  5. Sharyak O. Abgrenzungskriterien zwischen den Neologismen und Okkasionalismen / Oksana Sharyak // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова і література в європейському контексті». –  Донецьк, 2007. – С. 155–157.
  6. Sharyak O. Funktionen der Univerben in den Titeln der Medientexte / Oksana Sharyak // Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України. Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 24–25 листопада 2006 р. – Львів: «Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 86–89.
  7. Sharyak O. Textbildende Potenzen der Univerben / Oksana Sharyak // Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті європейських рекомендацій та Болонського процесу. Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції викладачів німецької мови 11–12 листопада 2005 р. – Львів, 2005. – С. 35–36.

Біографія

Оксана Шаряк народилася 12 квітня 1983 року в місті Львові. З 1989 по 1999 рік навчалася у загальноосвітній середній школі № 28 з поглибленим вивченням німецької мови. У 1999 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет іноземних мов, спеціальність «Мова та література (німецька)». У 2004 році здобула диплом магістра філології з відзнакою (тема магістерської роботи -“Структурно-семантичні та функціональні особливості фразеологізмів у німецьких публіцистичних текстах”).

З вересня 2004 року працює викладачем кафедри німецької філології Львівського національного університету. За педагогічно-виховну діяльність одержала відзнаку кращого порадника факультету іноземних мов у 2014 році, а також ректорську відзнаку за громадську ініціативу у благодійному концерті «Мистецтво заради Добра». З 2004 по 2009 року навчалася в аспірантурі на заочній формі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У січні 2016 року захистила дисертацію “Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі”. Спеціальність 10.02.04 – германські мови.

 

Наукові стипендії:

У серпні 2001 р. відвідувала лінгвокраїнознавчий курс в університеті Альберта Людвіга, м. Фрайбург (Німеччина). Влітку 2002 р. була слухачем курсу економічної німецької мови в університеті Генріха Гейне, м. Дюссельдорф (Німеччина). Двічі проходила стажування в Інституті германістики університету Фрідріха Олександра, м. Ерлянген, Нюрнберг  (січень – березень 2006 р., жовтень – грудень 2007 р., лютий – березень 2011 р.)

Лекційний курс:

“Мовно-стилістичні та структурно-композиційні особливості газетно-публіцистичного тексту”.

Розклад