Татаровська Олеся Василівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

 • Функціональна та теоретична граматика

 

Навчальні курси

 • теоретична граматика
 • практичний курс англійської мови
 • англійська мова засобів масової інформації
 • лексикологія англійської мови

 

Участь у вчених та акредитаційних радах

Член Державної екзаменаційної комісії, кафедра англійської філології, ЛНУ імені Івана Франка,  Львів, 2011

 

Доповіді на наукових конференціях в Україні

 • Татаровська О. В. Роль стилістичного компонента в дискурсивному аналізі англійських юридичних текстів / О.В. Татаровська // “Мова та культура”: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. – Горлівка, 2007.
 • Татаровська О. В. Традиції дослідження множинного заперечення в англійській мові // “Лінгвістика. Комунікація. Освіта” : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. – Луганськ, 2011.
 • Татаровська О. В. Засоби вираження заперечення у мові британських підлітків // “Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів” : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2011.

 

Доповіді на міжнародних конференціях

 • Tatarovska O.V. Adjectives with negative affixes in Modern English and
  the problem of synonymy / O.V. Tatarovska // International Postgraduate Linguis-
  tic Conference “What’s in a Text?”, (Lublin, 9–11 September, 2010). – Lublin, 2010.

Курси

Публікації

 1. Татаровська О. В. Імпліцитне заперечення в сучасній англійській мові / Татаровська О. // Філологічні студії : наук. часопис Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2004.
 2. Татаровська О. В. Семантико-функціональні особливості заперечення у мові права (на матеріалі англійських іменникових префіксальних форм) / Олеся Татаровська // Вісник Львів. ун-ту. Серія іноземні мови. – 2006.
 3. Татаровська О. В. Семантична вибірковість дериватів з кінцевим заперечним компонентом у сучасній англійській мові / Татаровська О.В. // Гуманітарний вісник. Серія : Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ.– 2007.
 4. Татаровська О. В. Непарні заперечні структури в англійській мові / Олеся Татаровська // Наукові записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту. Серія : Філоло­гічні науки. – Кіровоград, 2008.
 5. Татаровська О. В. Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові / Олеся Татаровська // Вісник Львів. ун-ту. Серія : іноземні мови. – 2008.
 6. Татаровська О. В. Екстралінгвістична характеристика діалогічної мови із запереченням в англійській мові / Олеся Татаровська // Гуманітарний вісник : зб. наук. праць кафедри соц. та гуманіт. дисциплін / голов. ред. Г.П. Васянович. – Львів : Львів. держ. фінансова академія, 2007.

Біографія

 • диплом з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 р.,  філолог, викладач, перекладач англійської мови,
 • кандидат філологічних наук (10.02.04  германські мови),  Львів, 2011

 Професійна діяльність

2001 – асистент кафедри англійської філології

Розклад