Віталіш Любов Петрівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

 • синтаксична семантика
 • лексикологія
 • фразеологія
 • методика викладання іноземних мов

Курси
Перша іноземна мова (магістри, німецька філогія)
Магістерський семінар (німецька філологія)
Фразеологія (німецька філологія)
Лексикологія другої іноземної мови (англійська філологія)
Друга іноземна мова (німецька) (англійська філологія)
Лексикологія (класична філологія)

Курси

Вибрані публікації

Підручники та навчальні посібники, що рекомендовані МОН

 Сулим В. Т., Віталіш Л. П., Теребушко Ю. Р. Grundlagen der praktischen Linguistik = Основи практичної лінґвістики : підручник / Володимир Сулим, Любов Віталіш, Юрій Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 360 с.

 1. Віталіш Л. П., Сулим В. Т., Теребушко Ю. Р. Лінгвокраїнознавчі діалоги : посібник для студентів / Любов Віталіш, Володимир Сулим, Юрій Теребушко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
 2. Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німецької мови як другої іно­зем­ної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т Сулим. – 2‑е вид. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 198 с.
 3. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови для студентів класичної та англійської філології та педагогічних коледжів. Курс лекцій. / Л. П. Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 144 с.
 4. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови : Програма, тести та практичні завдання для самостійної роботи для студентів факультету іноземних мов денного та заочного на­вчання. / Л. П. Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 112 с.
 5. Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німецької мови як другої іно­зем­ної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т Сулим. – Львів : ЛНУ, 2006. – 167с.

Наукові публікації в зарубіжних виданнях

 1. Виталиш Л. П. Sprichwörter als Beispielmaterial im Unterricht Deutsch als Fremdsprache / Любовь Петровна Виталиш // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам : Материалы VII междунар. Науч.-практ. Конф., Минск, 15-17 мая 2014 г. / редкол.. Н. А. Круглик (гл. ред.), Т. С. Коротюк. – Минск : Междунар. Ун-т “МИТСО”. – 342 с. – С. 55-58.
 2. Vitalish L. Zum Problem der Prädikatssemantik im Deutschen. 1 / L. Vitalish // Bayerisch-ukrainischer Germanistenkongress in München / Kloster Banz “Die Germanistik um die Jahrtausendwende” 26. -30. April – Lwiw, 2012. – 156 S. – 149-153.

 

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

 • Vitalish L. P. Mittel der Bildhaftigkeit in deutschen Sprichwörtern / Vitalish L.P. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологічні науки” (мовознавство) : Збірник наукових праць. – № – Дрогобич, 2017. – 236 с. – С. 27-31.
 • Vitalish, Lyubov. Deutsche Phraseologismen mit Bezeichnungen der Charaktereigenschaften “fleißig” und “faul”/ Lyubov Vitalish // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 3 ч. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 137 (1). – С. 48 – 51.
 • Vitalish, Lyubov. Zum Problem der Prädikatssemantik im Deutschen / Lyubov Vitalish // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Збірник наукових праць (2014) – Вип. 22. – Львів : ЛНУ імені І. Франка – С. 102-112.
 • Віталіш Л. П. Komparative phraseologisierte Satzgefüge. / Л. П. Віталіш // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1). – С. 312 – 315.
 • Віталіш Л., Перунчак Т. Деякі структурно-семантичні особливості німецьких економічних термінологічних словосполучень. / Л. П. Віталіш, Т. І. Перунчак // Наукові записки. – Випуск 95. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 320-324.
 • Віталіш Л. Berufsnamen in deutschen Sprichwörtern (Zur Didaktisierung im Unterricht). / Л. П. Віталіш // Наукові записки. Випуск 89 (2) – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 195-198.
 • Віталіш Л. П. Дидактизація граматичних категорій іменника на матеріалі німецьких при­слів’їв. / Л. П. Віталіш // Наукові записки. – Випуск 81 (2). – Серія : Філологічні науки (мово­знав­ст­во) : У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 349-352.
 • Віталіш Любов. Mit-Phrasen als freie Angaben im Deutschen und ihre ukrainischen Ent­spre­chungen / Л. П. Віталіш // Наукові записки. – Випуск 75 (5). – Серія : Філологічні науки (мо­во­знав­ство) : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – 316 с. – С. 37 ‑ 40.
 • Vitalish L. Didaktisierungsmöglichkeiten deutscher Sprichwörter im Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“ / Vitalish // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог : Видав­ництво НаУ “Острозька академія”. – 2007. – Вип. 7. – 344 с. – С. 38-41.
 1. Віталіш Л., Кость Г. Складність лексико-граматичних тестів з множинним вибором (на ма­те­ріалі німецької та французької мов). / Л. П. Віталіш, Г. М. Кость // Вісник Львівського університету, серія “Іно­зем­ні мови”. Вип. 11. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 200 – С. 428-432.
 2. Віталіш Л. П. Функціональний підхід до викладання граматики як аспекту спе­ці­аль­но­сті (на матеріалі німецької мови). / Л. П. Віталіш // Вісник Львівського університету, серія “Іно­зем­ні мови”. Вип. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 422-427.
 3. Віталіш Л. П. Постановка задачі у навчальній комп’ютерній програмі з німецької гра­ма­ти­ки. / Л. П. Віталіш // “Іноземна філологія”. – 2001. – №112. – С. 442-447.
 4. Віталіш Л. П. Використання комп’ютера як навчального засобу в процесі на­вчання іноземним мовам. / М. В. Качор, Л. П. Віталіш // Bicник Державного університету “Львівська по­лі­тех­ні­ка” № 355 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лін­г­во­методики. – Львів : Вид-во ДУЛП, 1998. – С. 62-66.
 5. Віталіш Л. П. Лінгвометодичні аспекти автоматизованої навчальної про­гра­ми з німецькоі мови для студентів технічних спеціальностей. / Л. П. Віталіш, М. В. Качор // Bicник Державного уні­вер­ситету “Львівська політехніка” № 355 : Проблеми лінгвістики науково-тех­ніч­но­го і художнього текстів та питання лінгвометодики. – Львів : Вид-во ДУЛП, 1998. – С. 32-37.
 6. Віталіш Л. П. Дієслова з керованим прийменником mit (семантичні групи та участь у кон­струкціях з предикатними актантами). / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1987, вип. 86, с. 65-68.
 7. Віталіш Л. П. Типи семантичного зв’язку сірконстанта vor + Ndev з фінітним дієсловом. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1985, вип. 78, ст. 65-69.
 8. Виталиш Л. П. Имплицитное темпоральное содержание конструкции Vfin + Praep + Ndev в современном немецком языке (к проблеме семантики предиката). Автореф. дис. . канд. филол. наук. / Л. П. Виталиш // – Львов : ЛГУ, – 24 с.
 9. Віталіш Л. П. Семантичні групи дієслів у предикатно–актантній конструкції з прий­мен­ником vor. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1984, вип. 75, с. 40-45.
 10. Віталіш Л. П. Семантичний зв’язок сірконстанта з фінітним дієсловом у конструкції Vfin + mit + Ndev. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1981, вип. 63, с. 84-90.
 11. Віталіш Л. П. Семантична структура конструкції Vfin + nach + Ndev. / Л. П. Віталіш // Іноземна фі­ло­ло­гія, Львів, 1981, вип. 61, c. 83-90.
 12. Віталіш Л. П. До питання про імпліцитну темпоральність у концентрі присудка. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, – Львів, 1980, вип. 57, c. 11-20.
 13. Віталіш Л. П. Про розмежування понять “предикативність” і “предикація”. / Л. П. Віталіш // Іно­зем­на філологія, Львів, 1980, вип. 57, c. 5-11.

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

 Віталіш Л.П. Glück und Unglück in deutschen Sprichwörtern / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-методичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2017. – № 01 (97). – C. 34-36.

 1. Віталіш Л. П. Formenbildung und Gebrauch deutscher Modalverben (am Material deutscher Sprichwörter) / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2016. – № 01 (85). – C. 19-24.
 2. Віталіш Л. П. Sprichwörter mit der Lexik aus dem Schulgebrauch / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2013. – № 1 (49). – С. 13 – 15.
 3. Віталіш Л. П. Modalverben in deutschen Phraseologismen. / Л. П. Віталіш // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). — 2013. — №26. — S. 22-24.
 4. Віталіш Л. П. Sprichwörter mit der Lexik aus dem Schulgebrauch / Л. П. Віталіш // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2012. – №25. – S. 22-24.
 5. Віталіш Л. П. Sprichwörter mit der Lexik aus dem Schulgebrauch / Л. П. Віталіш // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2012. – №25. – S. 22-24.
 6. Віталіш Л. П. Komparative Sprichwörter. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2012. – № 04 (40). – С. 20-22.
 7. Віталіш Л. П., Паславська А. Й. Презенс сильних дієслів у німецьких прислів’ях / Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2012. – № 07 (43). – С. 6-10.
 8. Віталіш Л. П. Berufsnamen in Sprichwörtern. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 8 (32), 2011. – С. 10-11.
 9. Vitalish, Lyubov. Strukturelle Besonderheiten der sprichwörtlichen Redensarten mit Berufs- und / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2012. – №24. – С. 21-23.
 10. Vitalish L. Sprichwörter mit Berufsnamen im Deutschunterricht / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2010. – №22. – S. 47-52.
 11. Віталіш Л. П., Паславська А. Й. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch! / Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2010. – № 5 (17). – С. 2-8.
 12. Віталіш Л. П. Frau und Weib im deutschen Sprichwort. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2010. – № 1 (13). – С. 12-14.
 13. Віталіш Л. П. Die Präpositionen mit dem Dativ : Materialien für Lehrer. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2009. – № 10 (10). – С. 7-8.
 14. Vitalish L. Wortpaare im Deutschunterricht. / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2009. – №21. – S. 71-75.
 15. Vitalish L. Lviv – Donezk : Germanistenpartnerschaft. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2009. – №21. – S. 127-128.
 16. Віталіш Л. П. Verben mit parallelen Formen. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в шко­лі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2009. – № 5 (5). – С. 12-14.
 17. Віталіш Л. П. Die Präpositionen mit dem Genitiv. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2009. – № 4 (4). – С. 14-17.
 18. Віталіш Л. П. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в шко­лі” : Науково-методичний журнал, видавнича група “Основа””. – Харків, 2009. – № 1 (1). – С. 15-19.
 19. Vitalish. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen (Fortsetzung) / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2008. – №20. – S. 20-26.
 20. Vitalish. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen. / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine). – 2007. – №19. – S. 46-49.
 21. Л. Віталіш. У чому ж причина? Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові (Ма­те­рі­а­ли на допомогу вчителеві). / Л. П. Віталіш // “Іноземні мови в навчальних закладах”. – 2007. – № 1. – С. 32-36.
 22. Lybov Vitalish. Verben mit parallelen Formen (Materialien für Lehrer). / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine). – 2006. – №18. – S. 31 -35.
 23. Vitalish L. P. Gedichte lernen durch Schreiben (Materialien für Lehrer). / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine). – 2006. – №17. – С. 22-26.
 24. Vitalish L. P. Deutsche Homonyme. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2005. – №16. – С.30-45.
 25. Vitalish, Lyubov / Kondziolka, Oleksiy. Stehende Vergleiche als typische Phraseologismen in der Umgangssprache (Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Fort­ge­schrit­tene) (Fortsetzung). / Vitalish, O. Kondziolka // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2004. – №15. – С. 34-42.
 26. Vitalish, Lyubov / Kondzolka, Oleksiy. Stehende Vergleiche als typische Phraseologismen in der Umgangssprache (Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Fort­ge­schrit­te­ne). / Vitalish, O. Kondziolka // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2003. – №14. – С. 14-23.
 27. Vitalish L. Vorschläge zu Zarb-Übungen mit zweisprachigem Material. / Vitalish, N. Petrashchuk // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2004. – №15. – С. 28-34.
 28. Віталіш Л. П. Лінгвометодична реалізація словника та вправ до нього в автома­ти­зо­ва­ній навчальній системі. / Л. П. Віталіш // “Комп’ютерна лінгвістика” N 1. 239 р. – Львів, ЛДУ, 1996.
 29. Виталиш Л. П., Нестерова Т. И. Инфинитивные группы с лексическими единицами-дублерами. /Л. П Виталиш., Т. И. Нестерова // Вопросы язы­ка и стиля научно-художественной литературы. /. ; Львов, 1988. – Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР N 38263 от 08. 89
 30. Виталиш Л. П., Нестерова Т. И. Функторные и предикатные значения глагола sich beschäftigen /Л. П Виталиш., Т. И. Нестерова // — Львов. гос. ун-т. Львов, 1988. – 11 с. – Библиограф. 25 назв. – Рус. – Ру­ко­пись деп. в ИНИОН АН СССР N 33216 от 31. 88
 31. Виталиш Л. П. Категориальные и некатегориальные темпоральные значения / Л. П. Виталиш // Львов. гос. ун-т. Львов, 1988. – 14 с. – Библиограф. 31 назв. – Рус. – Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР N 33215 от 31. 88

Тези доповідей на міжнародних конференціях

 Vitalish L.P. Lexikalische und syntaktische Merkmale der Flickwörter in der deutschen Umgangssprache / Lyubov Vitalish // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мова та література у полікультурному просторі” (9-10 лютого 2018 р.). – Львів : ГО “Наукова філологічна організація “Логос”, 2018. – 120 с. – С. 104-107.

 1. Vitalish, Lyubov. Nominale Redensarten mit Personennamen / Lyubov Vitalish // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.) – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – 136 с. – С.121-124.
 2. Віталіш Л. П. Typen der deutschen Phraseologismen (Struktur und Semantik) / Lyubov Vitalish // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мова, література і культура : актуальні питання взаємодії” (13-14 жовтня 2017 р.). – Львів : Наукова філологічна організація “Логос”, 2017. – 136 с. – С.71-74.
 3. Vitalish, Lyubov. Nominale Redensarten mit Personennamen / Lyubov Vitalish // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.) – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – 136 с. – С.121-124.
 4. Віталіш Л. П. Typen der deutschen Phraseologismen (Struktur und Semantik) / Любов Петрівна Віталіш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мова, література і культура : актуальні питання взаємодії” (13-14 жовтня 2017 р.). – Львів : Наукова філологічна організація “Логос”, 2017. – 136 с. – С.71-74.
 5. Віталіш Л. П. Презенс сильних дієслів у німецьких прислів’ях (методичні матеріали) / Л. П. Віталіш // Мате­ріа­ли ХУ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів та УІІІ Українсько-баварського конгресу германістів “Теорія та практика викладання німецької мо­ви як іноземної : перспективи розвитку”. 24-25 жовтня 2008 року. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2008. – С. 57-65.
 6. Любов Віталіш. Didaktisierung der grammatischen Kategorien des Verbs am Material deutscher Sprich­wörter / Л. П. Віталіш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми лін­г­ві­стичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спіл­ку­вання у вищій школі”. Збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 205‑207.
 7. Lybov Vitalish. Aktantifizierung der freien Angaben mit lokaler Bedeutung / L. Vitalish // Німецька мова як пер­ша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України : Матеріали ХІІІ між­на­род­ної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів, 24-25 лис­то­па­да 2006 р. – Львів, 2006. – С. 15-21.
 8. Vitalish. Präpositionalphrasen mit der Präposition „mit“ als Aktanten und ihre ukra­i­ni­schen Entsprechungen. / L. Vitalish // Ukrainisch-Bayerische Germanisten­tagung an der Nationalen Uni­ver­sität Lwiw “Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im ukrainischen Kontext”, 23. -24. Mai 2005, Lwiw. – Lwiw : PAIS, 2006. – S. 120-126. (Матеріали Українсько-Баварського кон­гресу германістів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 23-24 травня 2005, м. Львів. – Львів : ПАЇС, 2006. – 160с. )
 9. Віталіш Л. П. Компаративні фразеологізми-речення. / L. Vitalish, O. Kondziolka // «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора, Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько. Львів, 24-25 листопада 2011 року. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 10. Vitalish L. P. Zur Gestaltung der Übungen : Berufsnamen in Sprichwörtern (Materialien für Lehrer). /L. P. Vitalish // Матеріали XVIІ Міжнародніої науково-практичної конференції Асоціації українських германістів „Deutsch lehren und lernen in der interkulturellen Welt“ (Львів, 22-23 жовтня 2010 р. ). – Львів : 2010. – С. 37-39.
 11. Vitalish L. Präpositionen mit dem Dativ : Materialien für Lehrer. / L. Vitalish // “Перспективи німецької мови та германістики в Україні” : Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (16-17 жовтня 2009 р. ). – Чернівці : “Книги-ХХІ”, 2009. – С. 20-22.
 12. Віталіш Л. П. Імпліцитні темпоральні зв’язки у структурі німецького речення. /Л. П. Віталіш // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів “Німецька мова та література в європейському контексті”, 26‑27 жовтня 2007 року у Донецькому національному університеті). – Донецьк : ДонНУ, 2007. – С. 141-143.
 13. Vitalish, Lyubov. Aktanten mit der Präposition „mit“ kontrastiv (Deutsch – Ukrainisch). / Л. П. Віталіш // Лінг­вістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : Матеріали п’ятої Між­на­род­ної науково-практичної конференції. 3-4 червня 2004 року. – Полтава : 2004, 234 с. – С. 30-32.
 14. Vitalish L., Petrashchuk N. Zarb-Übungen mit zweisprachigem Material. / L. Vitalish, N. Petrashchuk // Матеріали 11-ої Між­народної науково-практичної конференції АУГ “Мотивація, кваліфікація, якість : пи­тання теорії і практики” 25-26 листопада 2004 р. – Харків : Харківський національний уні­верситет ім. В. Н. Каразіна, 2004. – С. 36-38.
 15. Vitalisch L. Fachlexik der Werbetexte im DaF-Unterricht . / L. Vitalish // Тези 3-ї Міжнародної на­укової конференції “Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у ви­щих навчальних закладах”. 27 – 30. 04. 1998. – Львів : ДУЛП,
 16. Васильева Л., Виталиш Л., Кожемьяко В., Лопатниченко С., Львова Л., Партыко З. Ук­ра­инско-иноязычные компьютерные словари-минимумы. / Л. Васильева., Л. Виталиш, В. Кожемьяко, С. Лопатниченко, Л. Львова, З. Партыко // Язык. Культура. Взаи­мо­по­ни­мание : Мат-лы Международной науч. конф. – Львов : ЛГУ, 1997, с. 345-346.
 17. Віталіш Л. П., Злобін Г. Г., Слободян А. Л. Комп’ютерний словник та його граматичні ас­пек­ти. /Л. П. Віталіш, Г. Г. Злобін, А. Л. Слободян // 1-а Міжнародна наукова конференція ” Лексикографічні та методичні кон­цепції викладання чужоземних мов у вищому технічному навчальному закладі”. – Те­зи доповідей. Січень, 26-29, 1994. – Львів, 1994, с. 129.
 18. Злобін Г. Г., Григоренко В. Г., Віталіш Л. П. Методика роботи над фаховим текстом у нав­чальній програмі з іноземної мови. /Г. Г. Злобін, В. Г. Григоренко, Л. П. Віталіш,// Проблеми лінгвістики тексту та лінг­во­ме­то­дики : тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції викладачів іно­зем­них мов вузі (11-12 червня 1992 року), Льві, ЛДУ, 1992, с. 203-204.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

 Віталіш Л. П. Німецькі номінальні приказки з власними назвами осіб / Стратегії розвитку та пріоритетні завдання розвитку філологічних наук : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 20–21 жовтня 2017р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – 118 с. – С. 33-35 .

 • Віталіш Л. П., Мацех-Український Л. З. Німецькі прийменники : контрастивне бачення / Л. П. Віталіш, Л. З. Мацех-Український // Проблеми навчання та викладання практичної граматики іноземної мови у ви­що­му навчальному закладі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2004 р. – Дрогобич : КОЛО, 2005. – С. 174-177.
 • Віталіш Л. П. Градація труднощів у тестах з німецької граматики. / Л. П. Віталіш // Німецька мо­ва як іноземна на килимі суцвіття мов : Матеріали ювілейної конференції АУГ 26-27 вересня 2003. Львів). – Львів : ЛНУ, 2003. – С. 65-69.
 • Vitalish, Lyubov. Werbetexte mit Wirtschaftslexik. – Німецька мова в Україні : традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine : Kontinuitätten und Entwicklungen : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016р.) – Львів : ПАІС, 2016. – 176 с. – С. 47-49.
 • Віталіш Любов. Німецькі фразеологізми як засоби вираження поведінкового стереотипу “fleißig” / Любов Віталіш // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2015 рік (лютого 2016). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.
 • Vitalish, Lyubov. Deutsche Sprichwörter als Beispielmaterial im Unterricht Deutsch als Fremdsprache / Lyubov Vitalish // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015). – Львів : ВЦ ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. – С.
 • Віталіш Л.П. Реалізація значень полісемантичного слова “Wasser” у німецькій фразеології. – Звітна наукова конференція викладачів та науковців Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011 рік. Тези доповідей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 20-21.
 • Vitalish Lyubov. Ausdrucksmittel der Gefühle in deutschen Phraseologismen. – “Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур” : Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. — С. 266-268.
 • Віталіш Л. П. Семантико-синтаксичні особливості німецьких прислів’їв зі структурою “Besser A als B” (“Краще А, ніж В”) / Л. П. Віталіш // Звітна наукова конференція викладачів та науковців Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011 рік. Тези доповідей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – C. 20-21.
 1. Віталіш Л. П. Артефакти у німецькій фразеології. / Л. П. Віталіш // Звітна наукова конференція викладачів та науковців Львівського національного університету імені Івана Франка за 2010 рік. Тези доповідей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 2. Koshemjako V., Vitalisch L. u. a. Aufbaugrundlagen eines ukrainisch-fremdsprachigen Mi­ni­mum­wörterbuchs. / Koshemjako, L. Vitalish // Interkulturelle Germanistik bzw. interkulturelles Lernen im ukrai­ni­schen Kontext : Thesenband der 5. UDGV-Tagung, 26-28. 09. 1997 Lwiw. – Lwiw : 1997, S. 43-44.
 3. Віталіш Л. П. Контрольно-тренувальні вправи для вивчення лексико-граматичних зв’яз­ків німецького речення. /Л. П. Віталіш // Матеріали Четвертої Всеукр. наук. -метод. конф. “Ви­ко­ри­с­тання персональних ЕОМ в навчальному процесі вищих і середніх навчальних за­кла­дів” (Львів, 13-15 листопада 1996 р. ). – Львів : ЛДУ, 1996, с. 17.
 4. Віталіш Л. П. Спілкування в інформаційних мережах : шанси та проблеми інформаційного суспільства. /Л. П. Віталіш // Тези Всеукр. наук. конф. “Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття” (Львів, 26-27 листопада 1996 р. ) – Львів : ЛДУ, 1996, с. 49-50.
 5. Віталіш Л. П., Довгий І. М. Спроба комп’ютерної підтримки до збІрника “Німецька мова : Завдання та тести для абітурієнтів. – Київ : Ґенеза, 1993”. /Л. П. Віталіш, І. М. Довгий // Третя українська науково-методична конференція “Застосування персональних ЕОМ у навчальному процесі вузу”. – 21 – 24. 09. 94. Тези доп. і повідомлень. Ч. 1. – Львів : ЛДУ, 1994. – С. 22-23.
 6. Віталіш Л. П., Довгий І. М. Функціонально-орієнтований підхід при складанні гра­ма­тич­них вправ для навчальної програми з німецької мови. /Л. П. Віталіш, І. М. Довгий // Друга українська на­у­ково-методична конференція “Використання персональних ЕОМ в навчальному про­це­сі вузу” (17-19 листопада 1993 року) : Тези доповідей, ч. 1. – Львів : ЛДУ, 1993, с. 32-34.
 7. Віталіш Л. П, Злобін Г. Г., Слободян А. Л. Словник у навчальній програмі з німецької мо­ви. /Л. П. Віталіш, Г. Г. Злобін, А. Л. Слободян // Друга українська науково-методична конференція “Використання пер­со­наль­них ЕОМ в навчальному процесі вузу (17-19 листопада 1993 року) : Тези до­по­ві­дей, ч. 2. – Львів : ЛДУ, 1993, с. 3-5.
 8. Виталиш Л. П. Категориальные и некатегориальные темпоральные значения. /Л. П. Виталиш // Линг­вистика : Взаимодействие концепций и парадигм, вып. 1 ч. 2 с. 422-423. Материалы меж­ведомственной научно-теоретической конференции (Харьков – Сочи, 1992).
 9. Віталіш Л. П., Злобін Г. Г., Григоренко В. Г. Зв’язок лексики та граматики у навчальній про­гра­мі з іноземної мови. /Л. П. Віталіш, Г. Г. Злобін, В. Г. Григоренко // Республіканська науково-методична конферен­ція “Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вузу” : Тези доповідей та повідомлень (10-12. 11. 1992). Секція “Інструментальні системи та універсальні АНС”. – Львів, 1992, с. 37.
 10. Виталиш Л. П. Психолого-педагогические проблемы применения ЭВМ в преподавании грам­матики немецкого языка. /Л. П. Виталиш // Лингвометодические аспекты преподавания ино­странных языков в вузе. – Петрозаводск, 1990, с. 106-107.
 11. Віталіш Л. П. Досвід застосування ЕОМ у викладанні граматики німецької мови. /Л. П. Віталіш // Проблеми оптимізації навчального процесу у вузі в умовах перебудови вищої шко­ли. – Львів, 1989, с. 89-91.

Навчально-методичні праці

 Віталіш Л. П. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів : Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до філології” / Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

 1. Віталіш Л. П. Lesen Lernen durch Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та література” / Упоряд. Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.
 2. Віталіш Л. П. Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням. / Упоряд. Л. П. Віталіш, Н. В. Димчевська, О. В. Кондзьолка та ін. – Львів : ЛНУімені Івана Франка, 2012. – 148 с.
 3. Віталіш Л.П. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів факультету іноземних мов // Укладачі Білинський М.Е., Віталіш Л.П., Дмитрасевич Н.І., Зорівчак Р.П., Максимчук Б.В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 48 с.
 4. Віталіш Л.П., Білинський М. Е., Віталіш Л. П., Дмитрасевич Н. І., Зорівчак Р. П., Максимчук Б. В. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів факультету іноземних мов // Укладачі Білинський М.Е., Віталіш Л.П., Дмитрасевич Н.І., Зорівчак Р.П., Максимчук Б.В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 53 с.
 5. Віталіш Л. П. Граматика німецької мови. Збірник вправ. Частина 1. / Л. П. Віталіш. – 2‑ге вид.– Львів : ПАІС, 2011. – 364 с.
 6. Віталіш Л. П. Німецькі прислів’я та приказки : вправи і тести. / Л. П. Віталіш // – Львів : ПАІС, 2009. – 204с.
 7. Віталіш Л. П. Граматика німецької мови. Збірник вправ. Частина 1. / Л. П. Віталіш. Львів : ПАІС, 2008. – 364 с.
 8. Віталіш Л. П. Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники (Довідкове видання). / Укладачі : Л. П. Віталіш, Х. Ю. Дяків, Х. М. Заяць та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 40 с.
 9. Віталіш Л. П. Фразеологія німецької мови : Практикум. / Л. П. Віталіш. – Львів : ПАІС, 2007. – 138 с.
 10. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови для студентів класичної та англійської філології та педагогічних коледжів. Курс лекцій. / Л. П. Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 144 с.
 11. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови : Програма, тести та практичні завдання для самостійної роботи для студентів факультету іноземних мов денного та заочного на­вчання. / Л. П. Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 112 с.
 12. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. / Укладачі Н. Є. Петращук, Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 313 с.
 13. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. / Укладачі Л. П. Віталіш, Н. Є. Петращук, А. Й. Паславська. – Львів імені Івана Франка : ЛНУ, 2006. – 313 с.
 14. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з ні­мець­кої мови. / Укладачі Л. П. Віталіш, Н. Є. Петращук, А. Й. Паславська. – Львів імені Івана Франка : ЛНУ, 2005. – 313 с.
 15. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. / Укладачі Н. Є. Петращук, Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 364 с.
 16. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з німецької мови / Укладачі Н. Є. Петращук, А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 321 с.
 17. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. / Укладачі А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш та ін. – Львів : ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 290 с.
 18. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завлання з німецької мови. / Укладачі А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш та ін. – Львів : ЛДУ імені Івана Франка, 1998. – 118 с.
 19. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з німецької’ мови. / Укладачі А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш та ін. – Львів : ЛДУ імені Івана Франка, 1995. – 118 с.
 20. Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим. Методичні вказівки та матеріали до теми “Субстантивовані прикметники та партиципи” для студентів 1-3-х курсів відділу німецької філології” / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим // — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 21 с.
 21. Віталіш Л. П., Сулим В. Т. Методичні вказівки та матеріали до теми “Керування прийменників німецької мови” для студентів 1-3-х курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим // – Львів : ЛНУ, 2002. – 43 с.
 22. Сулим В. Т., Віталіш Л. П. Методичні вказівки до теми “Фразеологічні звороти” для студентів 2-3-х курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим // – Львів : ЛНУ, 2002. – 12 с.
 23. Віталіш Л. П. Ключі та словник до вправ “Утворення множини іменників” для студентів 1-2-го курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛНУ, 2000. – 11 с.
 24. Віталіш Л. П. Методичні вказівки та матеріали до теми “Граматичний рід іменників” для студентів 1-2-го курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛНУ, 2000. – 19 с.
 25. Сулим В. Т., Гайнріх С., Віталіш Л. П. Методичні вказівки та матеріали до теми “Відмінково-прийменникове керування 300 базових дієслів німецької мови” для студентів 1-3 курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / В. Т. Сулим, С. Гайнріх, Л. П. Віталіш, // – Львів : ЛНУ, 2000. – 33 с.
 26. Віталіш Л. П. Методичні вказівки та матеріали до теми “Утворення множини іменників” для студентів 1-2 курсів німецької філології денної та заочної форми навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1999. – 12с.
 27. Віталіш Л. П. Методичні вказівки та матеріали до теми “Німецькі дієслова з пара­лель­ни­ми формами” для студентів 2-3 курсів німеуького відділу факультету іноземних мов ден­ної та заочної форми навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1998. – 16 с.
 28. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до практичних занять з німецької мови на тему “Фра­зео­логічні звороти” для студентів 2-3 курсів німецького відділення факультету іно­земних мов денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1998. – 16 с.
 29. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до теми “Підрядні додаткові речення” (для сту­ден­тів 1-2 курсів німецького відділу факультету іноземних мов денної та заочної форми на­вчан­ня). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1993. – 8 с.
 30. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до контрольних робіт з теми “Німецькі при­ймен­ни­ки” з використанням навчально-контролюючої машини “Лінгва”. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1991. – 24 с.
 31. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до аудиторних контрольних робіт у 8 та 9 семестрах для студентів 4-5 курсів німецького відділення заочної форми навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1991. – 16 с.
 32. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з граматики німецької мови (Для студентів 1-2 курсу німецького відділення факультету іноземних мов денної форми навчання). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1989. – 11 с.
 33. Віталіш Л. П., Сулим В. Т. Методичні вказівки до корективних вправ вступного фо­не­тич­но­го курсу (Для студентІв 1 курсу німецького відділення факультету іноземних мов ден­ної та заочної форми навчання). / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим // – Львів : ЛДУ, 1989. – 24 с.
 34. Віталіш Л. П. Тематичний словник “Автоматизований навчальний курс” для занять з гра­ма­тики німецької мови у дисплейному класі (для студентів німецького відділення фа­куль­тету іноземних мов та слухачів ФПК). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1989. – 11 с.
 35. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал для практичних занять з німецької мови. Тема “При­ймен­ники з дативом та акузативом” (для студентів 1 курсу німецького відділу фа­куль­тету іноземних мов). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1988. – 16 с.
 36. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал з нормативної граматики німецької мови. Тема “При­ймен­ники з дативом” (Для студентів 1-2 курсів німецького відділу факультету іно­зем­них мов). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1 – 12 с.
 37. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал з нормативноі граматики німецької мови. Тема “Прийменники з акузативом” (Для студентів 1-2 курсів німецького відділу факультету іноземних мов). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1988. – 8 с.
 38. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал для практичних занять з німецької мови. Тема “Прийменники з генітивом” (Для студентів 2 курсу німецького відділення факультету іно­зем­них мов). – Львів : ЛДУ, 1988. – 8 с.
 39. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал для контрольних робіт з граматики німецької мо­ви. Тема “Керування прийменників”. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, – 12 с.
 40. Гаврилишин Я. В., Віталіш Л. П., Петращук Н. Є. МетодичнІ вказівки до виконання кон­т­роль­них робіт для студентів 2 курсу заочного навчання факультету іноземних мов. / Я. В. Гаврилишин, Л. П. Віталіш, Н. Є. Петращук // – Львів : ЛДУ, 1988. – 44
 41. Сулим В. Т., Віталіш Л. П. Методичні вказівки по вивченню суспільно-політичної лек­си­ки німецької мови для студентів 1-2 курсів німецького відділу факультету іноземних мов. / В. Т. Сулим, Л. П. Віталіш, // – Львів : ЛДУ, 1987. – 16 с.
 42. Гаврилишин Я. В., Віталіш Л. П. Методичні вказівки і робоча програма німецької мови для студентів 2 курсу німецького відділення заочного навчання факультету іноземних мов. / Я. В. Гаврилишин, Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1987. – 28 с.
 43. Віталіш Л. П, Довгий І. М. Автоматизований навчаючий курс “Німецькі прийменники з аку­зативом” : Керівництво для користувача. /Л. П. Віталіш, І. М. Довгий // – Львів : ЛДУ, 1987. – 7 с.
 44. Віталіш Л. П., Довгий І. М. Автоматизований навчаючий курс “Німецькі прийменники з аку­зативом” : Керівництво для викладача. /Л. П. Віталіш, І. М. Довгий // – Львів : ЛДУ, 1987. – 8 с.
 45. Комарницька Т. М., Гаврилишин Я. В., Віталіш Л. П., Марченко Л. Г., Кондзьолка О. В. Методичні вказівки і робоча програма з німецької мови для студентів англійської філології. / Т. М. Комарницька, Я. В. Гаврилишин, Л. П. Віталіш, Л. Г. Марченко, О. В. Кондзьолка // Львів : ЛДУ, 1986. – 22 с.

 

Електронні навчальні ресурси

 1. Електронна версія посібника “Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німець­кої мови як другої іноземної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т. Сулим // – Львів : ЛНУ, ” в Інтернеті (http ://dl. lnu. edu. ua) у вигляді модулів.
 2. Інтерактивні тести в Інтернеті, створені для системи дистантного навчання універ­си­тету (http ://dl. lnu. edu. ua).
 3. Демонстраційна версія PowerPoint цього посібника у вигляді слайдів з пере­хрес­ни­ми посиланнями (http ://dl. lnu. edu. ua/faculty/inomov. new/ukrainian/ger htm)
 4. Презентація лекцій і практичних занять на PowerPoint з фразеології для студентів 2 курсу.

 

 

Наукова біографія

 • 1973 – закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 1977-1980 – аспірантура
 • 1980 – асистент кафедри іноземних мов
 • 1983 – асистент кафедри німецької філології
 • 1985 – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 “германські мови”
 • 1991 – доцент по кафедрі німецької філології

Різне

Стажування

 • 1977 – Педагогічний інститут імені д-ра Теодора Нойбауера, м. Ерфурт, Німеччина
 • 1988 – Університет Галле-Віттенберг, м. Галле, Німеччина
 • 1991 – Гете-Інститут, м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина
 • 1995 – Інститут мов і перекладачів, м. Мюнхен, Німеччина
 • 1997 – Альберт-Людвігс-Університет, м. Фрайбург, Німеччина
 • 2001 – Педагогічний інститут, м. Фрайбург, Німеччина
 • 2017 – Університет прикладних наук, м. Ниса, Польща

Розклад