Войтюк Світлана Миколаївна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

Лінгвостилістика, дискурс і художня література, інтерпретація тексту, комунікативні методи навчання іноземних мов
Навчальні курси
– стилістика;
– антологія сучасної британської художньої прози і драми;
– спецкурс «Інтерпретація тексту»;
– практичний курс англійської мови

Курси

Публікації

Повний СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ, доповідей на конференціях, перекладів, рецензій
Монографії (колективні)

1. Стиль и жанр художественного произведения (росїйською та англійською мовами) – Львов: Изд-во Львов. ун – та 1987 – 125 с. (зі співавт. Л.А.Кузнєцовою, І.В.Вікторовською та ін.)
2. The Foreign Critical Reputation of F.Scott Fitzgerald, 1980 – 2000. An Analysis and Annotated Bibliography (англійською мовою) – Library of Congress Catalogue-in-Publication Data, USA, 2004. – C. 185-205. (with co-auth. Linda C.Stanley et al.).

Статті (одноосібні)
3. Генрі Філдінг у радянському та зарубіжному літературознавстві. – Іноземна філологія.Вип. 77. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1985. – С.117-122.
4. Лінгвістичні особливості функціонування лексико-семантичної групи іменників із значенням мораль у романі Г.Філдінга Том Джонс. – Іноземна філологія. Вип.83. Львів, 1986. – С.53-58
5. Лексическое оформление косвенной и косвенно-прямой речи в романе Г.Филдинга Том Джонс (російською мовою) – Укр.ИНИОН, 1985, №20225. – 03.04.1985 – 13с.
6. Речевая системность художественного стиля и ее актуализация (на материале английского просветительского романа) (російською та англійською мовами) – Автореф.дисс. … канд филол наук. – Львов, 1990. – 17 с.
7. Лексико-стилистические особенности актуализации семантико-асоциативных групп существитеельных со значением лицо и объект в романе Г.Филдинга Том Джонс. – (російською мовою) – ИНИОН АН СССР, 1992. № 45871. -12.01.1992. – 13 с.
8. Лексико-стилистические особенности актуализации времени и места действия в романе Г.Филдинга Том Джонс (російською мовою) – ИНИОН АН СССР. 1992. -№ 45872. – 13.01.1992.
9. Актуалізація динаміки авторської оповіді у романі Г.Філдінга Том Джонс – Іноземна філологія. – № 105. -Львів, 1993. – 117-124.
10. Lexico-Stylistic Means of Psychologisation of the Narrative Prose Style in Tender is the Night. (англійською мовою) – F.Scott Fitzgerald. A Centennial Tribute. – Ed. By Somdatta Mandal. – New Delhi, 1997. – Vol.1. – С.107-113.
11. Семантико-ассоциативное значение слова как средство актуализации коммуникативной направленности текста (російською мовою). – Материалы докладов Международной научной конференции. – Минск: Бeларусь, 1998.- Том 2. – С.145-146.
12. Слово як засіб вираження оцінки. – Матеріали другої Західнорегіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль. -Травень 1999. – С.106-107.
13. Development By Means of Education (англійською мовою). – IATEFL-Ukraine Newsletter Issue. No20, June 2001. – С..28.
14. Text Decoding Comprehension (англійською мовою). – IATEFL-Ukraine Newsletter Issue No21. February 2002. – С .46-47.
15. Teachers in the Classroom (англійською мовою). – IATEFL-Ukraine Newsletter Issue No24. March 2003. – C. 15-16.
16. Text, Context and Discourse in Terms of Contemporary Linguostylistics.(англійською мовою) – The Proceedings of the VIIth International Conference CADSM 2003. – Lviv- Slavske, Ukraine 2003. – C.548-549.
17. Стилі викладання і вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах.- Збірник наукових праць. Комунікативно-когнітивний аспект навчання іноземних мов для спеціальних цілей. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2004 – С. 20-21.
18. Пелюстова заметіль яблуневого цвіту. – Роздуми та спогади про рідну четверту школу/До ювілею СШ 4 у місті Львові. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – С.68-69.
19. Лингвостилистические средства актуализации иронии в английском романе эпохи Просвещения (російською мовою) – Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови: Збірник наукових доповідей. – Т.1. – С. 34-42. – Полтава: Освіта, 2007.
20. Творча спадщина Ф.Скотта Фіцджеральда у порівняльному контексті культур Америки та України. – Львів: Вісник Львів. ун-ту. – Серія іноз. мови, 2007. – No 14. – С. 102 -105.
21. Евфемізми як форма прояву ввічливої невизначеності в англійському мовному етикеті. – Одеса: Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 2008. – Вип.12. – Ч. 1 .- С. 67 – 69.
22. Жанротвірна лексика авторської оповіді в «Історії Тома Джонса, знайди» Генрі Філдінга. – Полтава: 2008. – Вип.1-2 (59-60) Серія філологічні науки – С.210-217
23. Языковые и стилистические средства актуализации иронии в английском романе эпохи Просвещения – Ученые записки Таврического национального университета им. В.И Вернадского – Серия Филология. Социальные коммуникации Том 22 (6) но 2 – Симферополь 2009. – С..407-413
24. Асоціативне значення сова як чинник комунікативної прагматики тексту. – Наукові записки Міжнародного гуманітарного ун-ту.- Вип 15. – Одеса, 2010. – С.50-53.
25. Корсаков Андрій Костянтинович. – Еncyclopedia: Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т.1. – С.650-651.

Тези доповідей (одноосібні)
26. Another Approach to Conducting Homereading Class in English Literature (англійською мовою) – Papers of the IATEFL-Ukraine Second Conference. Lviv. – April 1995. – С.173-174.
27. Америка на пути мирного строительства (російською мовою) – Материалы Международной конференции. – Запорожье, январь 1997. – С.110-112.
28. Навчання диференціації функціональних стилів мови за допомогою комп’ютера – Тези третьої Міжнародної конференції – Львів: Львівська Політехніка. – 27-30 квітня 1998. – С.10.
29. Доцільність використання мультимедіа у виклададанні іноземних мов: за чи проти? – Тези доповідей Міжнародної конференції. – Київ, КНУ. – червень 1997. – С.13.
30. Learning vs Teaching and Teaching vs Learning Styles (англійською мовою) – Conference Papers of the 5th National TESOL Ukraine Conference. – Lviv. – January 25-26, 2000, Lviv I.Franko University. – С.112-113.
31. Terms of Endearment in English Language Teaching (англійською мовою). – Conference Papers of the Fourth IATEFL-West Ukraine Forum for Teachers of English: Львів: Видавництво «Апріорі», 2002. – С.10.
32. Творча спадщина Ф.Скотта Фіцджеральда у контексті культур Америки і України – Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця», Київ, Національний авіаційний університет, 22-23 березня 2007р. – Том 2. – С.93-94.
33. Дискурсні маркери комічної епопеї у прозі доби англійського відродження. – Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, ТНЕУ, 30-31 жовтня 2007. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Частина 2. – С.217-219.
34. Discourse, Text and Context as Referred to Linguistic Stylistics (англійською мовою) – Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестровья: становление и развитие: Материалы международной научно-практической конференции. –Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2007. – С.36-38.
35. Мовна особистість як актуальний чинник міжкультурної комунікації. –Збірник тез і матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах України в умовах інтеграції в європейський освітній простір». – Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т, 2008. – С.26-27.
36. Жанротвірна лексика авторської оповіді у «Великому Гетсбі» Френсіса Скотта Фіцджеральда. – Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008 – С. 94 -95.

Методичні розробки (одноосібні і зі співавт.)
37. Методичні вказівки до проведення занять з домашнього читання (на матеріалі роману А.Мердок «Замок на піску» ) (українською та англійською мовами). – Львів: Львів. ун-т, 1990. – 8 с.
38. Методичні вказівки до проведення занять з домашнього читання (на матеріалі англійської літературної казки) (українською та англійською мовами) – Львів: Львів. ун-т, 1992. – 10 с.
39. Рекомендації до оформлення друкованих матеріалів у Видавничому центрі ЛНУ ім.Івана Франка (у співавторстві з Сулимом В.Т.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім..Івана Франка, 2005. – 67с.
40. Навчальна програма з вивчення англійської мови для студентів 4 курсу(зі співавт.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім..Івана Франка, 2002 – 13 с.

Посібники (зі співавт.)
41. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 400с.
42. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співав.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 399с.
43. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 397с.
44. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 399 с.
45. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 398с.

Переклади (зі співат. і одноосібні)
46. (з російської на англійську): I.R.Yukhnovskii. Phase Transitions of the Second Order: Collective Variables Method. – World Scientific Co., Pte.Ltd. – 1987. – 327с. (зі співавт. О.Я.Сабаном).
47. (з української на англійську): Kalina Tree / Mary Lu Walker. A World of Children’s Songs. – New York: Friendship Press, USA. – 1993. – C.80. (зі співавт. Мері Лу Уолкер).
48. (з англійської на українську): Захисники каменів. – Львів: Галичина-фільм ,1995. – 211с.
49. (з української на англійську): Donald Junkins. Late at Night in the Rowboat/Poems. – Lost Horse Press: Sandpoint-Idaho, USA. – 2005. – C.84-86. (вірші Лесі Українки і Тараса Шевченка, зі співавт. Дональдом Джанкінсом).

Доповіді на конференціях (одноосібні)
50. F.Scott Fitzgerald in Ukraine and the Former USSR (англійською мовою). – Hofstra University, NY, USA. – September 1992.
51. E.Hemingway in Ukraine and the Former USSR (англійською мовою). – Guangshi University, China. – July 1993.
52. Psycholinguistic Approach to F.Scott Fitzgerald’s Prose Style (англійською мовою). – Paris, France. – July 1994.
53. New Aspects of F.Scott Fitzgerald’s Reputation in Ukraine (англійською мовою). – Princeton University, NJ, USA. – September 1996.
55. Integrating Skills in Foreign Language Teaching (англійською мовою). – West Ukraine IATEFL Conference. – Ternopil. – 24-25 March, 2000.
55. Lesson Planning in Mixed Ability Classes (англійською мовою) – Outreach IATEFL Conference. – Lutsk. – 27-28 October, 2000.
56. Directed Activities Related to Text (англійською мовою) – West IATEFL Regional Conference. – Lviv. – December 2000.
57. Development by Мeans of Education (англійською мовою) – ALL-Ukrainian IATEFL Conference. – Kyiv. – December 2000.
58. Усвідомлена інтерпретація тексту : стратегія і тактика декодування. – Наукова конференція ЛНУ ім. І.Франка. – 14-15 лютого 2001.
59. Text Decoding Comprehension (англійською мовою). – First All-Ukrainian Teacher Development IATEFL Ukraine Forum. – Kharkiv. – 15-16 March, 2001.
60. Teachers in the Classroom (англійською мовою). – Outreach Regional West Ukraine IATEFL Conference. – Uzhhorod. – May 2001.
61. Video in English Language Teaching (англійською мовою). – Meeting of the Professional Development Team Organised by the British Council in Ukraine. – Illichivsk-Odessa. – 1-4 June, 2001.
62. Text, Context and Discourse in Teaching Reading (англійською мовою). – Special Third IATEFL West Ukraine Forum for Teachers of English. – Lviv. – 23 November, 2001.
63. Adjacency Pairs in Spoken Discourse (англійською мовою). – The 7th Annual IATEFL Ukraine National Conference. – Lviv. – 14-15 December, 2001.
64. Terms of Endearment in English Language Teaching (англійською мовою). – Fourth IATEFL West Ukraine Conference for Тeachers of English. – Lviv. – 18 October, 2002.
65. Текст, контекст і дискурс у терміносистемі сучасної лінгвостилістики. – Наукова конференція ЛНУ ім..Івана Франка. – Львів, лютий 2003.
66. Стилі викладання і вивчення англійської мови у вищій школі. – Круглий стіл «Комунікативно-когнітивний аспект навчання іноземних мов для спеціальних цілей». – Львівський юридичний інститут МВС України. Львів, 5 листопада 2004.
67. Dzieci i mlodiez mniejszosci narodowych w Unii Europejskiej (польською мовою) – Міжнародна наукова конференція, Венгожево, Польща – 2-3 липня 2005.
68. Лінгвостилістичні засоби актуалізації жіночої покори у сучасному англійському оповіданні. – Наукова конференція ЛНУ ім.Івана Франка. – Львів, лютий 2007.
69. Творча спадщина Ф.Скотта Фіцджеральда у контексті культур Америки і України – VIII Міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця», Київ, Національний авіаційний університет, 22-23 березня 2007р.
70. Лингвостилистические средства актуализации иронии в английском романе эпохи Просвещения (російською мовою) – Міжнародна науково-практична конференція «Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови». – Полтава: Полтав.держ.пед.ун-т ім..В.Г.Короленка, 19-20 вересня 2007.
71. Discourse, Text and Context as Referred to Linguistic Stylistics (англійською мовою) – Міжнародна науково-практична конференція «Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестровья: становление и развитие» –Тирасполь: Приднестровский. ун-т, 30-31 октября 2007 г.
72. Мовна особистість як актуальний чинник міжкультурної комунікації. – Всеукраїнський нуково-практичний семінар «Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах України в умовах інтеграції в європейський освітній простір». Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т. – 26-27 вересня 2007 р.
73. Евфемізми як форма прояву ввічливої невизначеності в англійському мовному етикеті. -Міжнародна наукова конференція «Лінгвістична теорія: надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку»..- Одеса: Міжнародний гуманітарний ун-т, 28-30 травня 2008 року.
74. Асоціативне значення сова як чинник комунікативної прагматики тексту. – Третя Міжнародна наукова конференція «Лінгвістична теорія та прктика: історичні надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку».- Одеса, Міжнародний гуманітарний ун-т, 14-16 травня 2010 року.
75. Мовчання як засіб комунікації. – Наукова конференція ЛНУ ім.Івана Франка. – Львів, лютий 2012.

Рецензії (одноосібні)
76. Пастирська І.Я. English Language Practice/Практичні завдання з розвитку розмовних навичок з англійської мови для учнів та студентів середнього рівня знань. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 64с.
77. Яковлєва І.В. Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж.Конрада (дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук). – Львів, 1998. – 208 с.
78. Жовківський А.М. та ін. Мудрість народна – мудрість міжнародна (прислів’я дев’ятьма мовами). – Чернівці: Рута, 2004. – 257 с.
79. Н.Д.Красюк. Ділове спілкування: проведення презентацій та написання звітів/ навчальний посібник англійською мовою. – Львів: Львівський банківський інститут, НБУ, 2004. – 144 с.
80. Калашник Н.Г., Гетьман Н.О. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності/ навчальний посібник. – Запорізький юридичний інститут, Запоріжжя: ВАТ “Мотор-Січ”, 2004. – 313с.
81. Н.Г.Калашник, Ю.В.Орел-Халік. Читаємо англійською/навчально-методичний посібник. – Запорізький юридичний ін-т, Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 267с.
82. Ісаєва О.С. та ін. Посібник з англійської мови для студентів 1 курсу медичного факультету. Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2009. – 160 с.
83.Ковальчук Т.С. Система нереальних умовно-наслідкових періодів в англійській мові. Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Одеса, 2008. – 22 с.
84. Ісаєва О.С. та ін. Методичні вказівки з англійської мови(для студентів ІІ курсу медичного факультету. – Львів: ЛНМУ ім. Д.Галицького, 2009. – 160 с.
85.Лоленко О.О. Когнітивно-функціональні особливості гри слів (на матеріалі англійської і німецької мов) – листопад 2009. – 150 с.
86. Архіпова Н.П. Когнітивно-комунікатиний аспект простого речення (на матеріалі сучасної англійської мови). Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Одеса, 2010. – 22 с.
87. Лоленко О.О. Когнітивно-функціональні особливості гри слів (на матеріалі англійської і німецької мов) – травень 2010. – 155 с.
88. Влох Н.М. Лінгвопрагматичні та параграфемні засоби англомовного постмодерністського тесту. – Львів, травень 2011. – 268 с.
89. Данилова З.В., Лямзіна Р.К. та ін.. Робоча та навчальна програми з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська, німецька, французька) для студентів галузі знань 0302б міжнародні відносини» (рівень бакалавр денної та заочної форми навчання). – Львів: Львів.комерційна академія, 2011.
90. Данилова З.В., Лямзіна Н.К. та ін. Робоча та навчальна програми з дисципліни «Теорія і практика перекладу» (англійська мова, рівень бакалавр для студентів немовних вищих навчальних закладів). – Львів: Львів.комерційна академія, 2011.
91. Гораль Н. Business Psycology. (посібник готується до друку).
05 березня 2012

Біографія

Освіта
– 1980 – диплом з відзнакою (романо-германські мови і література; філолог, викладач, перекладач англійської мови), ЛДУ ім. Івана Франка;
– 1982 – 1985 – аспірант, ЛДУ ім. Івана Франка;
– 1990 – кандидат філологічних наук (10.02.04 – германські мови), ЛДУ ім. Івана Франка

Професійна діяльність
– 1992 – до тепер.ч. – доцент (1993 – доцент згідно ВАК);
– 1985 – 1992 – асистент;
– 1980 – 1982 – лаборант;
– 1978 – 1980, 1983-1985 – перекладач технічної літератури, НДС фізичного факультету

Різне

Інший професійний досвід
– 1989 – 1992 – позаштатний перекладач Львівської міської ради у рамках проекту міст-побратимів Львів (Україна) – Корнінг(США);
– 1990 – 1994 – координатор роботи англомовної секції Малої академії наук школярів Львівської області;
– 1991 – 1993 – позаштатний перекладач офіційних зустрічей Львівської обласної ради з іноземними делегаціями;
– 1992 (квітень) – перекладач на міждисциплінарній конференції «Government Structures in the USA and the Sovereign States of the Former USSR», університет Хофстра, США;
– 1996 – перекладач для місії ОБСЄ під час виборчої кампанії в Україні;
– 1997 – 1999 – Голова ДЕК з англійської мови, Львівський педагогічний коледж;
– 2003-2005 – Голова предметної комісії з англійської мови на вступних іспитах до ЛНУ ім. Івана Франка;
– 2003-2005 – відповідальна за видавничу справу на факультеті іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка;
– 2004 – перекладач для місії ОБСЄ під час виборчої кампанії в Україні;
– 2009-2010 – голова ДЕК з англійської мови, Державний інститут підприємництва, м.Хуст, Закарпатська обл.;
– 2010 – тренер-викладач з англійської мови за проектом «Євро-2012»
Організації
– 1992 – член IATEFL Ukraine (Міжнародна Асоціація вчителів англійської мови як іноземної)
– 1996 – до тепер.ч. – член групи удосконалення професійної майстерності (Professional Development Team) при Британській Раді в Україні;
– 2002-2003 – секретар Західної регіональної філії Міжнародної Асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL Ukraine);

Участь у журі
– 1980 – 2012 (лютий) – член журі обласної олімпіади школярів з англійської мови;
– 2002 (березень) – заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади школярів з англійської мови. м.Харків;
– 2003 (березень) – заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади школярів з англійської мови. м.Полтава;
– 2003 (квітень) – член журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2003», м. Луцьк;
– 2006 (березень) – заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади школярів з англійської мови. м.Житомир;
– 2010 (травень) – член журі Всеукраїнської олімпіади студентів з англійської мови, м.Львів;
– 2012 (січень-лютий) – голова журі обласного конкурсу «Вчитель року-2012», м.Львів

Редагування
– 2001-2002 – член редколегії англомовного вісника «IATEFL Ukraine Newsletter»
Стажування (стипендії)
– 1984 – Париж (Франція);
– 1996 – Саффрон Уолден (Англія);
– 1996 – Прінстонський університет (США);
– 1998 – Единбурзький університет (Шотландія);
– 2006 – Віденський університет (Австрія)

Керівництво науковою роботою студентів і аспірантів
– 2011 – дисертація Бернар Г.Б. рекомендована до захисту;
– 2011 – доповідь студ.Ігнатенко Л.В. відзначена дипломом І ступеня, ХНУ ім.Каразіна, м.Харків

Розклад