Вигнанська Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Курси

Публікації

1. Байцар І. М. Ґенеза та семантико-стилістична характеристика фразеоло¬гічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С.168–177.

2. Байцар І. М. Тематична характеристика релігійної лексики як компонента фразеологічних одиниць / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2002 – Вип.10. – С. 215–224.

3. Байцар І. М. Релігійна лексика фразеологічних сполучень у мові газетної публіцистики (на матеріалі французьких періодичних видань) / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2003. – Вип.11. – С. 209 –220.

4. Байцар І. М. Релігійна лексика як образно-смисловий центр формування фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі (фактори розходжень в українській та французькій мовах) / І. М. Байцар // Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [“Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”], (Тернопіль, 25-26 березня 2004 р.) / Тернопільський держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 2004. – С. 6–9.

5. Байцар І. М. Процеси фразеотворення біблійних фразеологічних зворотів у публіцистичному дискурсі французької мови / І. М. Байцар // Матеріали Міжнар. наук. конф. [“Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес“], (Чернівці, 24-25 листопада 2004 р.) / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 8–10.

6. Байцар І. М. Фразеологічна деривація як процес семантичного переосмислення релігійних зворотів газетно-публіцистичного дискурсу французької мови / І. М. Байцар // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 13. – С. 36–43.

7. Байцар (Вигнанська) І. М. Особливості перекладу фразеологічних біблійних одиниць у газетній публіцистиці української та французької мов / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 4-ої міжвузівської конф. молодих учених [“Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов та літератур”], (Донецьк, 1-3 лютого 2006 р.) / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – С. 82–84.

8. Байцар (Вигнанська) І. М. Фразеологічні біблійні одиниці у жанровій варіативності публіцистичного дискурсу / І. М. Байцар (Вигнанська) // Функціональне та лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць: актуальні питання лінгвістики тексту та дискурсології / Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 26. – С. 221–226.

9. Байцар (Вигнанська) І. М. Чинники трансформації біблійної лексики в загальновживану. Створення нових публіцистичних образів-символів / І. М. Байцар (Вигнанська) // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. науки, 2007. – Вип. 3. – С. 307–312.

10. Байцар (Вигнанська) І. М. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження фразеологічних біблійних одиниць у контексті сучасного публіцистичного дискурсу / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 3-ої Міжнар. наук.-практ. конф. [“Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики”], (Горлівка, 17-18 травня 2007 р.) / Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2007. – Т.1. – С. 11–14.

11. Байцар (Вигнанська) І. М. Мотивованість значення як структурно-семантична характеристика біблійних фразеологічних зворотів французької мови / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 2-ої Всеукр. наук. конф. Романістів [“Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”], (Чернівці, 16-18 жовтня 2008 р.) / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008.– С. 107-108.

12. Вигнанська (Байцар) І. М. Слова-символи як домінанта утворення фразеологічних біблійних одиниць / І. М. Вигнанська (Байцар) // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту / Зб. наук. пр. Вип. 484: Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2009. – С.15-20.

13. Вигнанська І.М. Фразеологічна синонімія – джерело зображувальних можливостей біблійної лексики. / І.М. Вигнанська // Міжвузівська науково-практична конференція [“Євронаука-2011: Актуальні проблеми розвитку сучасної науки”], (Кривий Ріг, 15 квітня 2011 р.) / Криворізька філія ПВНЗ “Європейський університет”, Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 2011.

14. Вигнанська І. М. Les noms propres de la Bible et leur interprétation en langue française. / І. М. Вигнанська // Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації // Зб. наук. видань. Нова філологія. №50. – Запоріжжя, 2012. – С. 109–112.

15. Вигнанська І. М. Узуальна та оказіональна варіантність фразеологічних біблійних одиниць французької мови. / І. М. Вигнанська // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. Науки. – Волинськ, 2012. – Вип. 6 (231). – С. 19–23.

16. Вигнанська І. М. Recherches publicités aveс références bibliques. / І. М. Вигнанська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 30–33.

Біографія

1984 – 1994 років навчалася у середній школі № 37 з поглибленим вивченням французької мови.

         У 1994 стала студенткою факультету іноземних мов кафедри французької філології Львівського національного університету ім.Івана Франка. Отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

         Після закінчення навчання поступила в аспірантуру на кафедру французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.     

         У 1999 році розпочала викладацьку діяльність.

         У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на темуСемантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі ”. (керівник – проф. Р.С.Помірко).

         Є автором 13 наукових публікацій за темою дисертаційного дослідження.

         Бере участь у семінарах, симпозіумах, конференціях.

 

У 1999 році пройшла міжнародне юридичне стажування “Захист прав людини та демократичного суспільства” – за підтримки Посольства Франції в Україні (м. Тур – Франція).

У 2000 році – стажування у рамках міжнародної програми TEMPUS-TACIS “Новітні технології у викладанні іноземних мов” (м. Анжи – Франція).

 

Брала участь у І Всеукраїнському конгресі викладачів французької мови (м. Київ). Була членом журі всеукраїнської олімпіади (м. Кіровоград).  

2000 – 2004 – перекладач в агенції іноземних мов.

2001 – перекладач на міжнародному семінарі з пластичної та естетично-відновлювальної хірургії (м. Львів).

2009 – перекладач французьким експертам в галузі харчової промисловості  (Food Industry PIC International та Kemper Gastronomie).

Перекладач на міжнародних зібраннях молоді «Тaizé» (Будапешт, Гамбург, Париж).

У рамках святкування Року французької мови та культури в Україні переклала 4 кінострічки.

З 2002 року – віце-президент ГО «Alliance Francaise».

2010 –  віце-президент українсько-французької асоціації DavaїGenevois-Ukraine (DGU) .

Працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посаді доцента кафедри французької філології.

Розклад