Яремчук Вікторія Володимирівна

Посада: асистент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Наукові інтереси

дослідження міфу в літературі XX ст., міфотворчість гуртка християнських романтиків “Інклінгів”, християнський романтизм уXX-му столітті, спільні та відмінні риси модернізму та християнського романтизму, християнський міф, його джерела та історія розвитку, ритуально-міфологічний та психоаналітичний методи дослідження в літературознавстві. У жовтні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему“Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка “Інклінгів”.

Співорганізатор міждисциплінарного студентського семінару: «Кінематографічні адаптаціїтворів світової літератури» (з 18 вересня 2012 року і до тепер).

Курси

Публікації

1. Бурмістрова В. Літературні джерела авторського міфу в епічному циклі Дж. Р. Р. Толкина “Сильмарилліон” // Іноземна філологія, випуск 119 (2) / В. Бурмістрова. – Львів: Євросвіт, 2007. – С. 104-110; 2. Бурмістрова В. Ритуально-обрядові мотиви у творчості “Інклінгів” // Літературозначий збірник,  вип. 35-36 / В. Бурмістрова. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 104-114; 3. Бурмістрова В. Образ Міста в міфопоетичній системі Ч. Вільямса (на основі роману “Напередодні Дня усіх святих”) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, вип. 28. Серія Літературознавство / Вікторія Бурмістрова. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – С. 312-325; 4. Яремчук В. Оксфордський гурток християнських романтиків: культурологічний аспект і творчі інтенції // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, вип. 16 / Вікторія Яремчук. – К.: Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 2010. – С. 26-32; 5. Яремчук В. Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса / В. Яремчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 305–314; 6. Яремчук В. Антропософський дискурс у романах Чарльза Вільямса / В. Яремчук // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 82. – С. 77–86; 7. Яремчук В. Філософсько-релігійні та міфологічні принципи творчості гуртка «Інклінгів» / В. Яремчук // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] / редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. XV. – С. 235-240; 8. Яремчук В. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона (на прикладі роману «Змій Уроборос») / Вікторія Яремчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Серія іноземні мови. – Випуск 20, ч. 2. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – C. 272-278; 9. Яремчук В. Творчість гуртка «Інклінгів» у вітчизняних та зарубіжних літературознавчих дослідженнях / Вікторія Яремчук // Іноземна філологія. – Український науковий збірник ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 126, ч.2. – C. 229-236; 10. Яремчук В. Жанрова своєрідність «космічної трилогії» К.С. Льюїса / Вікторія Яремчук // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, вип. 20. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2014. – С. 39-45; 11. Яремчук В.В. Феномен христианского романтизма в английской литературе первой половины XX века / В.В. Яремчук // Социосфера : Научно-методический и теоретический журнал. – Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 2014. – №2. – C. 93-97; 12. Яремчук В.В. Христианский романтизм в творчестве «Инклингов»: особенности поэтики / В.В. Яремчук // Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология. Глав.ред. А.М. Горлатов. – №4 (71), 2014. – 172 с. – с. 161-168; 13. Яремчук В. Особливості міфопоетичної моделі світу в «Хроніках Нарнії» К.С. Льюїса в контексті християнського романтизму / Вікторія Яремчук // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко. Збірник наукових праць. Вип. 11. Гол. ред. Н.О. Висоцька. – К. : Вид. Центр КНЛУ, 2014. – 626 с. – с. 604-614.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. 2008 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Англійська мова та література”. 2011 р. закінчила аспірантуру при кафедрі світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка. З 2008 р. – асистент кафедри світової літератури, читає курси історії англійської літератури Середньовіччя та Відродження, історії англійської літератури XVIIXIX ст.

Розклад