Яремко Мар'яна Володимирівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, стилістика, наратологія.

Курси

Публікації

1. Яремко М. В. Традиція мовчання у художній літературі / Мар’яна Яремко // Наукові
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 250–253.
2. Яремко М. В. Фрагментарність як спосіб реалізації мовчання в романі Р. Вальзера
“Якоб фон Ґунтен” / М. В. Яремко // Науковий вісник Волинського національного
університету імені Лесі Українки. Філологічні науки (Мовознавство) : у 2 ч. –
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – Ч. 2, № 5. – С. 145–147.
3. Яремко М. В. Естетика мовчання в художньому тексті (на матеріалі прози
Р. Вальзера) / Мар’яна Яремко // Іноземна Філологія. Укр. наук. зб. – Львів : Львів.
нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – Вип. 124. – С. 101–108.
4. Яремко М. В. Мовчання у мовленнєвій комунікації / Яремко М. В. // Наукові записки.
Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Остроз. акад.”, 2012. – Вип. 23. –
С. 221–223.
5. Яремко М. В. Реалізація мовчання на синтаксичному рівні в романі Р. Вальзера
“Якоб фон Ґунтен” / Яремко М. В. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог
: Вид-во Нац. ун-ту “Остроз. акад.”, 2013. – Вип. 39. – С. 225–227.
6. Яремко М. В. Мова, що мовчить: принцип «поетичної балаканини» в романі Р.
Вальзера «Родина Таннер» / М. В. Яремко // Наукові записки Національного
університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. ун-
ту “Остроз. акад.” – Вип. 61. – 2016. – С. 154 – 156.
7. Yaremko M. Zum Begriff des Schweigens in der Literatur / Maryana Yaremko // Die
Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten – Außensichten –
Dissertationsvorhaben. – Frankfurt a. M. : Peter Lang Verlag, 2011. – S. 45–54.
8. Jaremko M. In der Sprache schweigen: Das Prinzip der Geschwätzigkeit in Robert
Walsers “Geschwister Tanner” / Jaremko Marjana // Викладання та вивчення німецької
мови в міжкультурному просторі : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф.
Асоціації українських германістів (Львів, 22–23 жовтня 2010 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ
ім. Івана Франка, 2010. – С. 177–178.
9. Jaremko M. Zur Realisierung des Schweigens in Robert Walsers “Der Gehülfe” / Jaremko
Marjana // Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури в Україні :
матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів
(Ужгород, 28–29 жовтня 2011 р.). – Ужгород : ФОП БРЕЗА А. Е., 2011. – С. 215–216.
10. Яремко М. В. Реалізація мовчання у романі Р. Вальзера “Якоб фон Ґунтен” / Яремко
М. В. // Тези звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу факультету
іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011
рік (30–31 січня 2012 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 102–103.
11. Yaremko M. Schweigen in der literarischen Kommunikation (anhand der Romane von
Robert Walser) / Yaremko Maryana // Україна та німецькомовні країни в діалозі
літератур, мов та культур : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації
українських германістів (Львів, 27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С.
274–276.
12. Yaremko M. Unzuverlässiges Erzählen im Roman “Der Gehülfe” von Robert Walser /
Yaremko Maryana // Молода германістика між традицією та новаторством : матеріали
ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 31 жовтня
– 1 листопада 2014 р.). – Львів : ПАІС, 2014. – С. 64–65.
13. Яремко М. В. Монологічність мовлення в романі Р. Вальзера “Родина Таннер” /
Яремко М. В. // Тези звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу
факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана
Франка за 2013 рік (5–6 лютого 2014 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. –
С. 85.
14. Яремко М. В. Манірна образність як принцип мовлення в романі “Помічник”
Р. Вальзера / Яремко М. В. // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз.
мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2014 рік (26–27 лютого 2015р). – Львів :
ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 92.
15. Yaremko M. Zur Tagebuchform des Romans „Jakob von Gunten“ von Robert Walser /
Yaremko Maryana // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische
Germanistik und Kulturdialog : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації
українських германістів (Львів, 6 жовтня – 8 жовтня 2015 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – С. 154–155.
16. Yaremko M. Das dargestellte Schweigen in den Berliner Romanen von R. Walser /
Yaremko Maryana // Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку =
Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : матеріали ХХІIІ
Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 4 – 6 жовтня
2016 р.). – Львів : ПАІС, 2016. – С. 173–175.
17. Yaremko M. Die ironische Erzählweise im Roman „Der Gehülfe“ von R. Walser //
Yaremko Maryana // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали
ХХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Чернівці, 29 –
30 вересня 2017р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 126–127.

Біографія

2001–2006 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність: „Мова та література (німецька)“. Кваліфікація: магістр філології. Викладач німецької і англійської мов та світової літератури.

2003 – слухачка літніх міжнародних мовних курсів Університету Ауґсбург.

2004–2005 – навчалася у рамках семестрової стипендійної програми ДААД в Університеті Гамбург (Інститут германістики).

2006–2009 – асистент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2006 – викладач Центру німецької мови (Партнер Ґете-Інституту).

2008 – наукове стажування в Університеті Гамбург у рамках стипендійної програми Фонду Ганса Зайделя.

2009–2012 – аспірантка кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2009–2010 – наукове стажування в Університеті Гамбург у рамках стипендійної програми ДААД.

2012–2016 – асистент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – наукове стажування в Університеті Ерлянген-Нюрнберг у рамках стипендійної програми ДААД.

2015 – захистила дисертацію „Структурно-композиційні та мовностилістичні засоби вираження мовчання в художньому тексті (на матеріалі прози Роберта Вальзера)“ за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

З 2016 – доцент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017 – наукове стажування в Університеті Гамбург у рамках стипендійної програми Фонду Ганса Зайделя.

Різне

Курси:

Основна мова (німецька філологія)

Друга іноземна мова (англійська філологія)

Літературна комунікація (магістри – німецька філологія)

Аналіз сучасної короткої прози (німецька філологія)

Методика викладання іноземної мови (класична філологія)

Методичні матеріали

1. Lesen und Lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для
студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та література” / [Буйницька
Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013.
– 151 с.
2. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів:
Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до філології” /
Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2014. – 60 с.

Розклад