Зорівчак Роксолана Петрівна

Посада: завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (за сумісництвом)

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-99

Наукові інтереси

дослідник англійської фразеології, теоретичних проблем перекладу, історії та лінгвостилістичної специфіки входження українського художнього слова до англомовного світу (зокрема, творів Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка,  Лесі Українки, О. Кобилянської, О. Довженка, О. Підсухи, пісенного та казкового епосу) і англомовних авторів до української літератури (творів В. Шекспіра, Джека Лондона, Дж. Ґ. Байрона, Г. В. Лонгфелло), засновник англомовної Шевченкіани як окремої дослідчої галузі. У пошуковому полі Р. П. Зорівчак – проблеми відтворення засобами цільової мови широкого спектру проблем: від передачі версифікаційної етноспецифіки, реалій і етноспецифіки субстандартних мовних пластів аж до комплексних проблем – як зберегти в перекладі вибухову силу Шевченкового Слова. Чимало зусиль віддає Р. П. Зорівчак випрацюванню концепції вишколу перекладачів, удосконаленню методики викладання перекладознавчих дисциплін

Курси

Вибрані публікації

Автор монографій: “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою)“ (1983), “Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)” (1989), книжки “Боліти болем слова нашого…” (Львів, 2005; друге вид., допрацьоване і доповнене, – Тернопіль, 2008), розділу “Українсько-англійські літературні взаємини” (у кн.: “Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті”: У 5 т. – К., 1988 – Т. 3), розвідок (біля 1000) з перекладознавства, контрастивної лінгвістики та англістики в колективних монографіях, енциклопедичних виданнях (зокрема, в УРЕ, УЛЕ, ЕСУ, компендіумі “Українська мова”), матеріалах конференцій та симпозіумів, в українській та англомовній лінгвістичній пресі. Ініціатор видання, науковий редактор та автор передмови біобібліографічного покажчика “Григорій Кочур” (Львів: ЛНУ, 1999; друге видання, доопрацьоване і доповнене – 2006), – першої персональної бібліографії перекладача і перекладознавця в Україні; науковий редактор та співавтор передмови біобібліографічного покажчика “Микола Лукаш” (Львів: ЛНУ, 1999): науковий редактор і автор передмови бібліографічного покажчика “Чужоземне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914 – 1939)” (2003). Член редколегії та автор передмови фундаментального двотомового видання теоретичних праць Г. П. Кочура “Література та переклад” (К., 2008). Науковий керівник держбюджетних тем: “Дослідження перекладацьких поглядів Григорія Кочура та використання їх у практиці сучасного українського художнього перекладу” (2002-2005), “Український художній переклад як націєтворчий чинник”(2006-2008) та “Англомовна Шевченкіана як перекладознавча дисципліна: Обґрунтування методики досліджень та викладання” (2009-2011).

Біографія

Український перекладознавець, германіст, педагог

Народилася у Львові 8 листопада 1934 р. у родині інтелігентів: батько – юрист, мати – педагог, український словесник. 1951 р. закінчила середню школу № 36 у Львові із золотою медаллю; 1956 р. – відділ англійської філології факультету іноземних мов Львівського державного (з жовтня 1999 – національного) університету імені Івана Франка (диплом з відзнакою за спеціальністю “англійська філологія” із присвоєнням кваліфікації філолога). 1976 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка англійською мовою)”, 1987 р. – докторську “Лінгвостилістичні характеристики художнього тексту і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)”.

Викладала англійську мову у групах інтенсивного вивчення у Львівській державній консерваторії імені М. В. Лисенка: старший викладач кафедри іноземних мов (1956 – 1978), доцент (1978 – 1989), професор (1989 – 1991). З 1992 до 1998 – професор кафедри англійської філології Львівського державного університету імені Івана Франка. Доклала чималих зусиль для організації кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики (березень 1998) та присвоєння кафедрі імені Григорія Кочура (вересень 1998).

Перший завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка, Р. П. Зорівчак читає (у різні навчальні роки) теоретичні курси зі вступу до перекладознавства, вступу до філології, теорії перекладу, історії художнього перекладу, техніки перекладу на конференціях, контрастивної лінгвістики, контрастивної фразеології, соціолінгвістики, рецепції англійської літератури в Україні, лінгвокраїнознавства для студентів відділів “Переклад (англо-український переклад)” постійно і “Англійська філологія” (у роках 1992 – 2007). Керівник численних кандидатських дисертацій (з них захищено – дев’ять), 40 разів виступала опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій.

Доктор філол. наук (1988), професор (1989), Р. П. Зорівчак – дослідник англійської фразеології, теоретичних проблем перекладу, історії та лінгвостилістичної специфіки входження українського художнього слова до англомовного світу (зокрема, творів Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка,  Лесі Українки, О. Кобилянської, О. Довженка, О. Підсухи, пісенного та казкового епосу) і англомовних авторів до української літератури (творів В. Шекспіра, Джека Лондона, Дж. Ґ. Байрона, Г. В. Лонгфелло), засновник англомовної Шевченкіани як окремої дослідчої галузі. У пошуковому полі Р. П. Зорівчак – проблеми відтворення засобами цільової мови широкого спектру проблем: від передачі версифікаційної етноспецифіки, реалій і етноспецифіки субстандартних мовних пластів аж до комплексних проблем – як зберегти в перекладі вибухову силу Шевченкового Слова. Чимало зусиль віддає Р. П. Зорівчак випрацюванню концепції вишколу перекладачів, удосконаленню методики викладання перекладознавчих дисциплін.

Член Атестаційної колегії МОН України (2009); член Спеціалізованих учених рад при Київському та Львівському (заступник голови Ради) націо­нальних університетах для захисту докторських і кандидатських дисертацій з германістики, романістики, перекладознавства (1990); член Вченої (з 1994), член та заступник голови Науково-технічної (з 1998) рад Франкового універ­ситету; керівник Методологічного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. проф. Ю. О. Жлуктенка при ЛНУ імені І. Франка (1994); голова Комісії всесвітньої літератури імені Миколи Лукаша НТШ (1991); член редколегій українських наукових збірників: “Теорія і практика перекладу” (Київ), “Іноземна філологія” (Львів), “Вісник Львівського універ­ситету. Серія іноземні мови” (Львів), “Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції” (Львів), “Германська філологія: Науковий вісник Чернівецького університету” (Чернівці), “Іноземні мови в навчальних закладах” (Київ); член Товариства імені В. Фулбрайта в Україні (з 1999).

Проф. Р. Зорівчак упроваджує українське перекладознавство до міжнародного контексту як учасник численних міжнародних форумів, зокрема IV Cвітового конгресу радянських та східноєвропейських студій (Герроугіт, Англія, 1990), IX і XI Міжнародних з’їздів славістів (Київ, 1983; Братислава, 1993), Першого – Шостого Конгресів Міжнародної асоціації україністів (Київ, 1990; Львів, 1993; Харків, 1996; Одеса, 1999, Чернівці, 2002, Донецьк, 2005), Міжнародних наукових конференцій “Теорія перекладу і наукові основи підготовки перекладачів” (Москва, 1975, 1988), Міжнародної конференції Британської асоціації фахівців з порівняльного літературознавства (Ворвік, Великобританія, 1992), XIII Конгресу Міжнародної федерації перекладачів (Брайтон, Великобританія, 1993), Міжнародних конференцій “Слово. Текст. Час (Щецин, 1999, 2001, 2002), Всеєвропейської конференції перекладачів і перекладознавців (Бєлград, 2001), Міжнародних конференцій “Григорій Кочур і український переклад” (Київ, Ірпінь, 2003), “Візуалізація образу дитини у світовій літературі” (Львів, квітень 2007), Всеукраїнських конференцій “Український переклад: від Зерова до сьогодення” (Київ, 2004), “Мови, культури і переклад у добу глобалізації” (присвячено пам’яті професора Юрія Жлуктенка – Київ, 2005), “Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку” (Львів, 2005), Міжнародного наукового конгресу “Іван Франко: Дух, Наука, Думка, Воля” (Львів, 2006), Міжнародної наукової конференції “Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра” (Львів, 2008) та ін.

Для співпраці українських філологів з філологами англомовного світу чимало зробила Р. Зорівчак, викладаючи українську мову та переклад в Інституті славістики Лондонського університету як стипендіат Британської ради (1991/92 н. р.) і в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн (штат Іллінойс) як стипендіат наукових обмінів імені В. Фулбрайта (1997), де вона читала лекції з перекладознавства і фразеології.

1994 роком датується перший біобібліографічний покажчик Р. П. Зорівчак (Львів, НТШ), 2004 р. опубліковано другий біобібліографічний покажчик “Роксолана Зорівчак” (Львів, ЛНУ. Наукова бібліотека. Нова серія. Чис. 17). 2008 р. вийшов друком збірник на пошану Р. П. Зорівчак “Од слова путь верстаючи й до слова…”, де вміщено біобіліографічний покажчик «Роксолана Зорівчак» (2003=2007), що нараховує 551 позицію. Статті про Р. Зорівчак є в таких престижних виданнях, як УЛЕ (1990, т. 2), “Хто є хто в Україні” (К., 1997, 2000, 2004, 2007), “Універсальний словник-енциклопедія” (1999, 2001, 2004, 2006), “2000 Oustanding people of the 20thcentury” (Кембрідж, 1998), “Marquis Who’s Who in the World” (1998, 16-е вид.; 1999, 17 вид., 2002, 18-е вид.), “The international Directory of Distinguished Leadership” (1999, 8-е вид.), “Українська мова. Енциклопедія” (2000, 2004), енциклопедично-біографічний довідник “Львівщина та львів’яни” (Львів, 2006, вип.. 2), “Письменники Львівщини: Біобібліогр. покажчик” (Львів, 2008), “ Українські мовознавці та письменники- мовотворці: Довідник (К., 2008).

Р. П. Зорівчак присвячено розвідки: Ажнюк М. Переклад: наука і мистецтво. Літ. Україна. 1983. 20 жовт.; Тищенко К. [Рец. на: “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія”]. Мовознавство. 1984. № 4; Basaj M. [Rec. на:“Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія”]. Slavia Orientalis. 1984. No2; Струк Д. Г. [Рец. на: “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія”].Cучасність. 1984. Ч. 11; Ажнюк Б. Чи перекладна реалія? Мовознавство. 1990. № 6;Стріха М. Реалія і переклад. Слово і час. 1990. № 12; Чередниченко О. Добиратися до неперекладного. Всесвіт. 1991. № 11; Содомора А. Народ з народом гомонить. Дзвін. 1994. № 11-12; Роксоляна Зорівчак: Бібліографічний покажчик / Укл. У. Головач і О. Лучук. Львів. 1994; Стріха М. Літопис українського перекладу. Су­час­ність. 2004. № 1; Рихло О. П. Перекладознавчі подарунки: Відгук на бібліографічні покажчики “Чужоземне письменство…” та “Микола Лукаш”. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2004; Роксолана Зорівчак. Біобібліографічний покажчик / Редколегія: Б. Якимович та ін. Львів, Савчин В. Дослідниця, закохана у Слово. “Народна воля”. 2004. 18 листоп.; Содомора А.Широкий кругозір перекладознавця. “Дзвін”. 2004. Чис. 11/12; 2004; Содомора А.Стежками бібліографічного пошуку. Вісник НТШ. – 2005. Весна-літо; Кузик Д.Чужомовне письменство в галицькій пресі. Слово і час. 2005. № 2; Полюга Л. Щире вболівання за рідне слово. В кн..: Зорівчак Р. “Боліти болем слова нашого…”. Львів. 2005; Медвідь О. Щедрий ужинок філолога, перекладознавця. Франківець. 2005. 14 лютого; 21 лютого; Кузик Д. Дослідниця – педагог – громадський діяч. Народна воля. 2005. 14 квітня. Ч. 15; 21 квітня. Ч. 16; Содомора А. Уважним доторком до слова.Урок української. 2006. № 5-6; Цимбалюк-Скопненко Т. [Рец. на: “Боліти болем слова нашого…“]. Мовознавство. 2006. № 6; Середницька А. [Рец. на: “Боліти болем слова нашого…“]. Дивослово. 2008; Дупляк М. Цінна збірка порад мовознавця Верховина: Літ. мозаїка (Сіфорд, Вікторія, США; Київ). 2008. Чис. 44; Івасюк О. Життєдайний окраєць та чарівне горнятко. Всесвіт. 2008. № 9/10; Трифонов Р. [Рецензія на кн.: Од слова путь верстаючи й до слова: Зб. на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, д-ра філол. наук, проф., засл. працівника освіти України. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008] // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 73-75; Коваленко С. Жити віч-на-віч зі словом. Дивослово. 2009. Ч. 11; Кость Г. Ювілей видатного перекладознавця [Р. П. Зорівчак] / Г. Кость, Т. Шмігер. Каменяр. 2009. Грудень (№8).

Нагороди

заслужений працівник освіти України (2005), академік Академії наук вищої школи України (1993) та член Президії АН ВШ України (2004), професор Львівського національного університету імені Івана Франка (1992), дійсний член та член Президії Наукового товариства імені Шевченка (1992), член Національної спілки письменників України (1997), відмінник освіти України (2002), лауреат нагород Ярослава Мудрого (2004 та Святого Володимира (2009) в галузі науки і техніки АН ВШ України (2004). За вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки в Україні нагороджена Почесними грамотами Верховної Ради України (2004), Міністерства освіти і науки України (2007), медалями: «Імені Івана Франка» (2007), «20 років відновлення НТШ в Україні» (2009), «Почесна відзнака» Національної спілки письменників України (2009)

Розклад