Alumni

Lyubomyr Zubrytskyi

Tetyana Buynytska

Alumni 1949

Oleg Romanyshyn

Roman Khorkavyi

Alumni 1962