Oksana Kuzyk

Position: Lecturer, English Philology Department

Phone (office): (032) 239-41-04

Research interests

• Pragmatics
• Critical discourse analysis
• Cognitive semantics

Courses

Publications

Papers read at conferences in Ukraine
• Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми лінгвістики та перекладознавства”, Херсон 2011 р.
• Наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка, Одеса 2011 р.
• I Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології», Київ 2011
• V Міжнародна наукова конференція “Пріоритети германського та романського мовознавства”, Луцьк 2011р.
• Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003), на тему: «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу», Житомир 2011р.
• V Міжнародна науково-практична конференція «Мова та світ: дослідження та викладання», Кіровоград 2011р.
• Міжнародна науково-практична конференція «Мова та світ: дослідження та викладання», Кіровоград 2008р.

Publications
• Кузик О.А. Особливості розгортання інвективного фрейму в англомовних медіа-текстах при репрезентації соціокультурних субгруп // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – №1 (226) – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – С. 74-79
• Кузик О.А. «Тривожна лексика» як засіб актуалізації інвективної прагматики (на матеріалі медіа-текстів англомовного політичного дискурсу) // Збірник наукових праць «Нова Філологія». – Запоріжжя, 2012 (у друці)
• Кузик О.А. Заголовок як текстуальний засіб реалізації інвективних тактик у англомовному політичному дискурсі ЗМІ // Збірник наукових праць «Актуальні питання філології». – Київ, 2012 (у друці)
• Кузик О.А.Форми мовленнєвої агресії та особливості їх реалізації в процесі реконструкції інвективної моделі в англомовному політичному дискурсі ЗМІ // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. №5: Філологічні науки. Мовознавство. Ч.2.– Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – С. 72-77
• Кузик О.А. Суб’єкти мовленнєвої агресії: типологія та маркери позначення в англомовному політичному дискурсі ЗМІ // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.- Житомир: В-во ЖДУ ім. Ів. Франка.- Вип. 57.- 2011. – С.203-209
• Кузик О.А. Особливості лінгвістичного моделювання ідеологеми зовнішнього ворога у сучасній англомовній пресі // Studia Linguistica.- Випуск 5 (2).- Київ: В-во “Київський університет”. – Вип5.- 2011. – С.488-496
• Кузик О.А. Мовленнєва агресія: лінгво-риторичний аспект // НАУКОВІ ЗАПИСКИ.- Випуск 96(1).- Серія: Філологічні науки: У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2011. – С.457-462
• Кузик О.А. Семантичні типи маркерів вводу висловлювань суб’єктів мовленнєвої агресії (на матеріалі медіа-текстів англомовного політичного дискурсу) // Збірник наукових праць «Лінгвістика». – Херсон, 2011 (у друці)
• Кузик О.А. Лексичні засоби реалізації інвективної прагматики у англомовному політичному дискурсі ЗМІ // Збірник наукових праць «Мова». – Одеса, 2011р.
• Кузик О.А. Інвективний фрейм у дискурсі англомовних мас-медіа // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VI (142). – С.270-276
• Кузик О.А. Синестетичний синкретизм як засіб елімінації мовних лакун // Теоретична і дидактична філологія (Збірник наукових праць). Спецвипуск 1. – Київ, 2008 – С.308-319
• Кузик О.А. Структурно-граматична та функціональна модель синестетичної номінації в сучасній англійській мові // НАУКОВІ ЗАПИСКИ.- Випуск 75(1).- Серія: Філологічні науки – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2008 – С.132-135

Biography

• Graduation Degree (MA equivalent) , Diploma with Honours, Ivan Franko National University in Lviv
• Postgraduate
• Assistant Professor, Department of English Philology
• Assistant Professor, Department of Foreign languages at the faculty of international relations

Professional experience
• 2012 Assistant Professor, Department of English Philology
• 2008-2011 Postgraduate, Department of English Philology
• 2006-2007 Assistant Professor, Department of Foreign Languages at the Faculty of International Relations
• 2005-2006 Assistant, Pre-University Instruction Department for International Students at the Faculty of Pre-University Training
• 2005 Freelance Interpreter

Teaching experience
• Business English
• Practical Course of English
• English for Law Students

Schedule