Oryslava Brys’ka

Research interests

Mykola Zerov as a critic and theoretician of translation, the development of translation studies in Ukraine.

Creativity: music, arts.

Courses

Publications

1. Волошин О. Я. Принципи перекладу у теоретичних працях Миколи Зерова та Івана Франка / О. Я. Волошин // Мовні та концептуальні картини світу: Матеріали наукової конференції “Від Зерова до сьогодення”. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2004. – С. 10- 13.
2. Волошин О. Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних та перекладознавчих праць Миколи Зерова / О. Я. Волошин // Мова і культура : Матеріали XV наукової конференції ім. проф. Сергія Бурого, м. Київ, 19-23 червня 2006 / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім С. Бурого, 2006. – С. 260-269.

3. Волошин О. Я. “Полтава” у перекладі Є. Гребінки. Критичний огляд Миколи Зерова / О. Я. Волошин // Лінгвістичні дослідження. Актуальні проблеми сучасного художнього перекладу : Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару. Випуск 6. – Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2007. – C. 27-34.

4. Волошин О. Я. Неокласицизм в українському перекладознавстві. Феномен Миколи Зерова / О. Я. Волошин // Філологічні студії: науковий часопис. – № 1-2 (39-40). – Луцьк, 2007 р. – С. 55-60.

5. Волошин О. Я. Діяльність Миколи Зерова як критика перекладів. Теоретичний та практичний аспекти / О. Я. Волошин // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14-15 жовтня 2005 року). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.194-198.

6. Волошин О. Я. Іван Франко та Микола Зеров: суміжність підходів до перекладу / О. Я. Волошин // Наукові записки. – Випуск 75(5). Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – С. 109-113.

7. Волошин О. Я. Реалістичний та неокласичний методи перекладу драми (на матеріалі українських перекладів драми О. С. Пушкіна “Борис Годунов”) / О. Я. Волошин // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра
Бурого, 2008. – Вип.10 – Т. ІІ (102). – С. 268-275.

8. Волошин О. Я. Микола Зеров як перекладознавець : крізь призму праць Григорія Кочура / О. Я. Волошин // Творчіть Григорія Кочура у кнтексті української культури ХХІ віку : до 100-рччя від дня народження Майстра : матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – C. 121-125.

9. Волошин О. Я. Микола Зеров як критик перекладу / О. Я. Волошин // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів, 2010. – Вип. 122. – C. 180-186.

10. Бриська О. Я. Переклад у системі національної культури: погляд неокласиків Миколи Зерова та Максима Рильського / О. Я. Бриська // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 31-39.

1.2. Reports:
1. Микола Зерова та Іван Франко як теоретики перекладу // Український переклад від Зерова до сьогодення : програма та резюме доповідей учасників наук. читань, м. Київ, 20-21 жовтня 2004 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – С. 11-12.

2. Особливості перекладу історичної драми О. Пушкіна “Борис Годунов” (на матеріалі українського та англійського перекладів) // Українська перекладознавча традиція : історія, методика, сучасні концепції : Зб. Матеріалів ІІ Всеукр. студ. наук. конф., Луцьк, 21- 22 квітня 2005 р. /Ред. кол. А. Є. Рогатюк (відп. ред.), Крисанова Т. А. та ін. – Луцьк : Волинський інститут економіки та менеджменту, 2005. – С. 14-15

3. П. Куліш як перекладач: бачення М. Зерова // Наука та вища освіта: тези доповідей учасників ХІV міжвуз. наук. конф., м. Запоріжжя, 11-18 травня 2006 р. : У 2 ч. / Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. – Запоріжжя : ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – Ч. 2. – С. 263-264.

4. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних і перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура : тези доповідей учасників XV наукової конференції ім. проф. Сергія Бурого, м. Київ, 19-23 червня 2006 / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім С. Бурого, 2006. – С. 256.

Biography

–          Master of Philology, 2005,  Ivan Franko National University in L’viv. Major: English-Ukrainian translation/interpreting

–          Postgraduate Student at Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics, Ivan Franko National University in L’viv, 2005-2008.

 

Courses:

 

– English as the main language;

– Practice of Interpreting;

– Practice of Translation;

– Translating and Editing of Commercial Documents;

– Seminars.

Schedule