Категорія зменшення та збільшення у словотворі сучасної іспанської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Лесько Х. С.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іні51МЛесько Х. С.

Опис курсу

Дослідження демінутивної / аугментативної лексики має давні традиції і є одним із пріоритетних напрямів лексикології. Структурно-змістовий аспект розглядає суфікси демінутивності / аугментативності як словотвірні моделі, що утворюють нові слова та наділені лексико-категоріальним змістом, або формотвірні, які генерують форми вихідного слова. Соціально-когнітивний аспект досліджує позамовні фактори різної продуктивності демінутивів та аугментативів у мовах світу. Лексико-семантичний аспект протиставляє квантитативним смислам емотивно-оцінні. Метою курсу є:

 • знати: словотвірні та когнітивні характеристики демінутивних та аугментативних суфіксів; роль і місце інтерфікса у морфемній структурі суфіксальної похідної; динаміку оцінно-емотивних можливостей дериватів та їхні семантико-функційні можливості; процеси семантичної лексикалізації похідних та принципи структурно-семантичної організації.
 • вміти: виявляти семантичні, стилістичні та дискурсивні функції; здійснювати семантичний опис демінутивних та аугментативних суфіксів у власних назвах; визначати підсилення експресивних можливостей функціональних (неідіоматичних) та ідіоматичних фразеологізмів; детермінувати характер дедемінутивації / деаугментації та гендерний аспект вживання суфіксальних похідних.

Рекомендована література

 1. Помірко Р. С. Словотвірна категоризація суфіксів демінутивності та аугментативності / Р. С. Помірко // Zbiór raportów naukowych.Nauka w świecie współczesnym”. – Łódź : Wydawca : Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – S. 56–62.
 2. Лесько Х.С. Лігнвопрагматичний потенціал демінутивних та аугментативних дериватів в сучасному іспанському масмедійному дискурсі: дис. на здобуття наук.ступеня канд.філол. наук: спец. 10.02.05 «Романські мови» / Х.С.Лесько. – Київський. націонал.університет ім. Т.Шевченка, 2015. – 212 с.
 3. Alonso A. Noción, emoción, accion y fantasía en los diminutivos / AmadoAlonso // Estudios lingüísticos. Temas españoles. – Madrid, 1961. – P. 195–229.
 4. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español / Manuel Alvar Ezquerra. – Madrid : Arco/Libros, 1993. – 79 p.
 5. Gooch A. Diminutive, Augmentative and Pejorative Suffixes in Modern Spanish / Antony – Oxford, 1967. – 303 p.
 6. Hualde J. Introducción a la lingüística hispánica / José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea, AnnaMaría – 2001. – 370 p.
 7. Lang F. Spanish word formation : productive derivational morphology in the modern lexis / Mervyn Francis Lang. – London : Routledge, 1990. – 284 p.
 8. Montes Giraldo J. Funciones del diminutivo en español: ensayo de clasificación / José Joaquín Montes Giraldo // Thesaurus : boletín del Instituto Caro y Cuervo, T. 27. – 1972. – P. 38–71.
 9. Nañez Fernández E. El diminutivo. Historia y funciones en el español clásico y moderno / Emilio Nañez Fernández. – Madrid, 1973. – 458 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус