Актуальні тенденції розвитку сучасної французької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Демчук  Н. М.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інф31доцент Демчук  Н. М.

Опис курсу

Мета: ознайомитися із динамічними процесами в суспільстві, які впливають на активність мови.

Практична спрямованість курсу враховує основні екстралінгвістичні та лінгвістичні чинники з метою пояснення особливостей функціонування французької мови та дослідження нових запитів в освітній сфері, які актуальні у випадках білінгвізму чи багатомовності.

Студент повинен вміти використовувати на практиці реальну мову, що вимагає від нього вміння співвідносити мовні одиниці з їх комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у соціально-детермінованих ситуаціях комунікації.

            Завдання: навчити студентів розуміти і трактувати ключові теоретичні поняття: «динамічний аспект розвитку мови», «запозичувані реалії», «джерело збагачення словникового складу мови», «професійна комунікація», «мовна спільнота», «явище білінгвізму».

Розглянути інший дещо новіший погляд на роль мовлення та мови у суспільстві.

Головне завдання у викладанні дисципліни полягає у виявленні найактуальніших з погляду практичного використання тонкощів організації мови, об’єднаних складним взаємовідношенням, яке виникає внаслідок реальних потреб сучасного життя та відображає закономірності процесу формування нових понять і концептів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

            знати: основну проблематику дисципліни: роль мови не лише як засобу передачі інформації, а й у контексті її сприяння комунікації у межах різних лінгвосоціумів; адаптування англіцизмів, що надає їм інтернаціонального характеру; суспільні потреби та пов’язані з ними явища, відповідно до яких з’являються нові лексичні одиниці;

            вміти: розглядати лінгвістику у прагматичному аспекті, зосередженому на проблемі ефективного використання мовних засобів у процесі спілкування та використання явищ мовлення і дискурсу як засобу пізнання суспільства; проаналізувати найпоширеніші тенденції у функціонуванні сучасної французької мови, а також спеціалізованої мови на прикладі конкретного текстового матеріалу з маркетингової діяльності.

Рекомендована література

Базова

1. Boyer H. Introduction à la sociolinguistique.  ̶  Paris , 2017. – 136 р.
2. Niklas-Salminen A. La lexicologie . ̶  Paris : Armand Collin, 1997.  ̶  192 p.
3. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. 2-е изд., испр.  ̶   М., 2000. – 207 c.
4. Помірко Р. С., Косович О. В. Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування.  ̶  Тернопіль, 2014.  ̶  387 с.

 Допоміжна 

5. Петров В. В. Философия, семантика, прагматика. Новое в зарубежной лингвистике: Лингвистическая прагматика. ̶  Вып. 16.  ̶  М., 1985.  ̶  С. 471̶ 476.
6. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование   ̶   М. : Наука, 1971. ̶  292с.
7. Calvet L.-J. Les langues véhiculaires. (Que sais-je ?, n° 1916) [compte-rendu].  ̶  Paris, : P.U.F.  ̶ 1981.
8. Calvet L.-J., Dumont P. L’enquête sociolinguistique.  ̶  Paris : L’Harmattan, 1999. – 177 p.
9.   Cerquiglini B. Les langues de la France. Rapport au Ministère de l’Éducation nationale, de         la Recherche et de la Technologie, et à la Ministre de la Culture et de la Communication. –Paris, 1999.
10.   Corbeil J.-C. L’aménagement linguistique du Québec.  ̶   n 87.  ̶  Languages, 1980 .  ̶            Р. 101-110
11. Sauvageot Aur. Portrait du vocabulaire français.  ̶  Paris : Larousse, 1964.  ̶  286 p.

 Інформаційні ресурси 

  1. https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/pourquoi-apprendre-le-francais?fbclid=IwAR2EOjX9DWyrKly8PbQEkMVmCVDyyPT1pwWh8OUjgbdsGFktFoK0Lg-y3iM
  2. https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/le-langage-est-il-une-arme?fbclid=IwAR2msSSyj7Tyg1Zwjcfr8vwnxOBWzXhneRBFIW4ESb0z8MXEMWS2fyHjz3o
  3. https://www.location-francophone.com/blog/langue/?fbclid=IwAR39WL9vz8iFcAnUPhSc8ud3iHM5icXsVlHUIzRyPCv4aXjkhmqI1h7Sk6Q
  4. https://www.facebook.com/tv5mondeofficiel/videos/723226468173348/?v=723226468173348
  5. http://www.slate.fr/story/156221/feminisation-metiers-pouvoir?fbclid=IwAR0ss05pQ_pI6x1eRhzieP05wFuONy1EEYdRfw3btQonKiQxoJQmx-JP55Y

Матеріали

Робоча програма “Актуальні тенденції мови”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус