Англійська мова за фаховим спрямуванням (для студентів магістратури фізичного факультету фізичного факультету за спеціальностями: 104 “Фізика і астрономія”, 105 “Прикладна фізика і наноматеріали”)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.
1032доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.

Опис курсу

Курс спрямований на поетапне формування у студентів основних складових англомовної фахової академічної комунікативної компетентності, зокрема: лексичної, граматичної, мовленнєвої, соціокультурної та дискурсної компетенцій. Магістри оволодіють знаннями про лінгвостилістичні норми науково-академічного дискурсу у галузі природничих наук; основні жанри усної та письмової комунікації у академічній та фаховій сферах (анотація, академічне есе, лабораторний звіт, наукова стаття, проект наукового дослідження, презентація результатів наукового дослідження); особливості використання лексичних, граматичних та синтаксичних структур у науково-академічних текстах природничої галузі; правила міжособистісного та міжкультурного спілкування у фаховому, освітньому та науковому середовищі; опанують основними текстотвірними стратегіями на різних етапах процесу створення комунікативного продукту; засвоять ефективні способи застосування вербальних та невербальних засобів спілкування для досягнення власних комунікативних цілей відповідно до культурних та соціальних стандартів англомовної науково-академічної дискурсної спільноти; навчаться читати і розуміти автентичну англомовну навчальну, науково-популярну та науково-фахову літературу; здійснювати усну комунікацію англійською мовою в освітній, науковій та фаховій сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених програмою; створювати письмові тексти задля навчальної та наукової комунікації  (академічне есе, літературний огляд, лабораторний звіт, проект наукового дослідження); розпізнавати різні типи аудиторії; адаптувати власні комунікативні стратегії до її потреб; критично оцінювати власні та чужі продукти комунікативної діяльності (тексти).

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 10
Академічне есе 10
Письмовий проект 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Навчальна програма (Pdf)

Робоча програма (Pdf)

Силабус курсу

Рекомендована література

Базова

 1. Микитенко Н. О, Козолуп М. С. Основи англомовної академічної комунікації для студентів природничих спеціальностей. – навчально-методичні матеріали. – Львів, 2012. – 150 с. – апробаційне видання.
 2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 3. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001.

 Допоміжна методична

 1. Biley S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
 2. Brown H. D., Cohen D. S., O’Day J. Challenges: A Process Approach to Academic English. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents, 1991.
 3. Kennedy X. J., Kennedy D. M. The Bedford guide for College Writers. – New York : Martin’s Press, 1987. – 545 p.
 4. Stern L. What Every Student Should Know about Avoiding Plagiarism. – New York : Pearson Longman, 2006. – 74 p.
 5. Porter D. Check your vocabulary for academic English. – London: A & C Black, 2007
 6. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 7. Bazerman C. (2010). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – The WAC Clearinghouse. Fort Collins, CO.

Фахова

 1. Altland A., Simons B. Condensed Matter Field Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 2. Tong D. Concepts in Theoretical Physics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 3. The Future of Theoretical Physics and Cosmology. / G. W. Gibbons, E.P.S. Shellard and S.J. Rankin. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003
 4. Schulten K. Notes on Quantum Mechanics. – Urbana, IL: University of Illinois, 2000.

Інформаційні ресурси

 1. Advice on Academic Writing. University of Toronto.
 2. Purdue Online Writing Lab.
 3. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU.
 4. Fulbright Program in Ukraine.
 5. Applied Physics A. ISSN: 0947-8396 (Print) 1432-0630 (Online).
 6. The Astronomy and Astrophysics Review.
 7. The European Physical Journal.