Англійська мова за фаховим спрямуванням (для студентів фізичного факультету за спеціальністю “Фізика і астрономія”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік
103Залік
111.5Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.
1032доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.
1116доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.

Опис курсу

Вивчення основ іншомовної фахової академічної комунікації у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілей.

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами знаннями про функціонування іноземної мови (англійської) як засобу спілкування в усній та письмовій формі в освітньому середовищі, науковій та професійній сферах; формуванні вмінь і навичок, використання певних мовних моделей та структур у різноманітних навчальних та фахових комунікативних ситуаціях; виявленні подібностей та розбіжностей між відповідними академічними дискурсами рідною та іноземною мовою.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті (слухової й зорової, оперативної і тривалої), уваги (довільної і мимовільної), логічного та критичного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета передбачає подальший інтелектуальний розвиток студента, розширення його кругозору, поглиблення знань у сфері фахових дисциплін; формування умінь і навичок спілкування з колегами, обміну інформацією та думками у науковій та професійній сферах іноземною мовою.

Виховна мета передбачає виховання у студентів культури спілкування в глобальному освітньому та фаховому середовищі.

Завдання навчальної дисципліни «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» – поетапне формування основних складових іншомовної фахової академічної комунікативної компетентності, зокрема:

 • лексичної компетенції: формування умінь і навичок вживання лексики до тем змістових модулів;
 • граматичної компетенції: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій;
 • мовленнєвої компетенції: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема: монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, написання різних видів письмових робіт до тем змістових модулів;
 • соціокультурної компетенції: формування умінь і навичок комунікації в академічній сфері, що передбачають володіння інформацією про етику спілкування у міжнародному освітньому середовищі, наукових колах та фаховій сфері.
 • дискурсної компетенції: засвоєння знань про жанри академічного стилю, формування умінь і навичок створення усних і письмових висловлювань відповідного формату для ефективної комунікації у науково-фаховому середовищі.

 Іншомовна фахова академічна комунікативна компетентність формується у процесі виконання студентами таких видів мовленнєвої діяльності:

 • читання: формування у студентів умінь і навичок розуміння, вилучення необхідної інформації, інтерпретації та перекладу у процесі опрацювання текстів до тем змістових модулів;
 • письмо: виконання письмових вправ та завдань, що відображають лексичний і граматичний матеріал змістових модулів; створення різножанрових письмових дискурсів у процесі написання письмових робіт різних форматів;
 • аудіювання: прослуховування інформації до тем змістових модулів з подальшим її опрацюванням у формі виконання відповідних вправ та завдань;
 • усне мовлення: продукування усного дискурсу на теми змістових модулів у формі монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення.

Навчальна програма (Pdf)

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

Базова 

 1. Микитенко Н. О, Козолуп М. С. Основи англомовної академічної комунікації для студентів природничих спеціальностей. – навчально-методичні матеріали. – Львів, 2012. – 150 с. – апробаційне видання.
 2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 3. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001. 

Допоміжна методична

 1. Biley S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
 2. Brown H. D., Cohen D. S., O’Day J. Challenges: A Process Approach to Academic English. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents, 1991.Kennedy X. J., Kennedy D. M. The Bedford guide for College Writers. – New York : Martin’s Press, 1987. – 545 p.
 3. Stern L. What Every Student Should Know about Avoiding Plagiarism. – New York : Pearson Longman, 2006. – 74 p.
 4. Porter D. Check your vocabulary for academic English. – London: A & C Black, 2007
 5. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 6. Bazerman C. (2010). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – The WAC Clearinghouse. Fort Collins, CO. 

Фахова 

 1. Altland A., Simons B. Condensed Matter Field Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 2. Tong D. Concepts in Theoretical Physics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 3. The Future of Theoretical Physics and Cosmology. / G. W. Gibbons, E.P.S. Shellard and S.J. Rankin. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003
 4. Schulten K. Notes on Quantum Mechanics. – Urbana, IL: University of Illinois, 2000. 

Інформаційні ресурси

 1. Advice on Academic Writing. University of Toronto.
 2. Purdue Online Writing Lab.
 3. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU.
 4. Fulbright Program in Ukraine.
 5. Applied Physics
 6. The Astronomy and Astrophysics Review.
 7. The European Physical Journal.