Австрійський роман першої половини ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Мельник Д. М.Інн41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Запропонований курс передбачає ґрунтовні знання студентів загальної теорії роману. Курс охоплює найбільш репрезентативні романи австрійської літератури першої половини ХХ ст., акцентуючи увагу на характеристиці особливих типів романів, введених самими авторами, які мають виняткове значення для їхньої поетики. На основі теоретичних рефлексій про жанр роману проводиться аналіз вибраних творів, основна увага приділяється особливостям індивідуальної творчості окремих романістів.

Рекомендована література

Художні тексти
1. Г. Брох. “Невинні”.
2. Ф. Верфель. “Верді”.
3. Х. фон Додерер. “Слунські водоспади”.
4. Е. Канетті. “Засліплення”.
5. Р. Музіль. “Людина без властивостей”.

Критична література
1. Барч К. Еліас Канетті й образотворче мистецтво / Курт Барч // Тимофій Гаврилів. Маска і метаморфоза: (де)конструювання діалогічного мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. Студії австрійської літератури. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2006. – Том 2. – С. 19-35.
2. Бахтин М. Эпос и роман. / Михаил Бахтин. – Санкт-Петербург: Азбука, 2000. – 300 с.
3. Гаврилів Т. «Я» і його «моторошний партнер» у романі «Засліплення» / Тимофій Гаврилів // Тимофій Гаврилів. Маска і метаморфоза: (де)конструювання діалогічного мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. Студії австрійської літератури. – Львів: ВНТЛ-
Класика, 2006. – Том 2. – C. 64-83.
4. Затонский Д. В. Австрийская литература в XX столетии / Дмитрий Владимирович Затонский. – М: Художественная литература, 1985. – 442 с.
5. Затонский Д. В. Искатель Герман Брох. Предисловие к книге: Герман Брох. Смерть Вергилия. Невиновные. – Мастера современной прозы. М, 1990.
6. Затонский Д. В. Искусство романа и XX век / Дмитрий Владимирович Затонский. – М: Художественная литература, 1973. – 535 с.
7. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм: мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Дмитрий Владимирович Затонский. – Х: Фолио, 2000. – 256 с.
8. Затонский Д. В. Художественные ориентиры XX века / Дмитрий Владимирович Затонский. – М: Советский писатель, 1988. – 413 с.
9. Затонський Д. В. Еліас Канетті – автор «Засліплення». Передмова до книги Е. Канетті «Засліплення». Лауреати Нобелівської премії. – Київ: Юніверс, 2003. – С. 5-23.
10. Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Нонна Хомівна Копистянська. – Львів: Паїс, 2005. – 368 с.
11. Маценка С. Трактування проблеми «хаос / лад» у романі Еліаса Канетті «Засліплення» / Світлана Маценка // Тимофій Гаврилів. Маска і метаморфоза: (де)конструювання діалогічного мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. Студії австрійської літератури. – Львів:
ВНТЛ-Класика, 2006. – Том 2. – C. 51-63.

12. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили / Дмитрий Сергеевич Наливайко. – К: Мистецтво, 1985. – 365 с.
13. Мочернюк, Наталія. Специфіка логосфери в романі Е. Канетті “Засліплення” [Текст] / Наталія Мочернюк // Питання літературознавства: наук. зб. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 76. – С. 16-21.
14. Редчиць Т. Структурно-композиційні ообливості романів Хайміто фон Додерера «Слунські водоспади» та «Окружний шлях» // Питання літературознавства: наук. зб. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 76. – С. 31-39.
15. Редчиць Т. Теоретичні засади творчості Хайміто фон Додерера у праці «Підгрунтя та функції роману» Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр.: у 2 т. – Чис. 11. – Серія: Іноземна філологія. – Т. 1. Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства / Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси: Видавництво ЧДТУ, 2007. – С. 129-134.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Gv/2007_11/1/articles/Volume%201/Svitova%20literatura/29_Redchic.pdf
16. Редчиць, Т. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи: автореф. дис … канд. філол. наук: 10.01.04 / Тетяна Вікторівна Редчиць. – Київ: Б. в., 2011 . – 19 с.
17. Шмідт-Денґлер В. Канетті-читач / Венделін Шмідт-Денґлер // Тимофій Гаврилів. Маска і метаморфоза: (де)конструювання діал. мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. Студії австрійської літератури. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2006. – Том 2. – С. 9-18.
18. Шорске К. Е. Віденський Fin-de-Sciеcle: Політика і культура. Перекл. з англійської Олеся Коцюмбас / Карл Еміль Шорске. – Львів: ВНТЛ- Класика, 2003. – 320 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Австрійський роман першої половини ХХ століття"

Завантажити силабус