Друга іноземна мова (французька, 1 магістри, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інп51Мдоцент Чапля О. С.
1048Іна-51МОдоцент Чапля О. С.

Опис курсу

Основна література:

1.      Boulares M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. / Michèle Boularès, Jean-Louis Frerot.- CLE International, 2004. – 192 р.

2.      Heu E., Abou-Samra M., Perrard M., Pinson C. Edito Niveau B1. / Elodie Heu, Myriam Abou-Samra, Marion Perrard, Cécile Pinson.  – Les éditions Didier, Paris, 2013.- 225 p.

3.      Heu Élodie, Mabilat Jean-Jacques Édito. Méthode de français. Niveau B2. 3e édition. – Didier, 2015.– 223 p.

4.      Heu Élodie, Mabilat Jean-Jacques Édito. Cahier d’activités. Niveau B2. 3 édition. – Didier, 2015. – 144 p

5.      Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. / Claire Miquel.- Paris: CLE Intenational, 2007.- 191 p.

Словники та довідники

1.      Larousse de poche/Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.

2.      Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.

3.      Alain Rey, Sophie Chatreau  Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2015. – 1092 p.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

www.abu.cnam;

www.lefigaro;

www.lepoint.fr;

www.tv5.org;

www.bonjourdefrance.com;

www.francaisfacile.com/cours;

www.enseigna.fr/fr/langues;

www.lexiquefle.free.fr ;

www.culture.coe.int/portfolio

Рекомендована література

Додаткова література:

 1. Baptiste Aurélien, Marty R. Réussir le DELF B2. / Baptiste Aurélien, Marty R. – Didier, 2010. — 165 p.
 2. Beaujeu C.-M.,Carlier A., Mimran R., Torres M.,Vrillaud-MeunierJ. Grammaire. 350 exercices.Niveau supérieur. FLE Méthode Adolescents–Adultes.- Hachette, Paris., 2010. – 62 p
 3. Brillant C. Le nouvel édito. Niveau B2. / Corina Brillant, Virginie Bazou, Romain Racine, Jean-Charles Schenker. – Les éditions Didier, Paris, 2010.- 224 p.
 4. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 2004. – 192 p.
 5. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B. Grammaire pratique du français en 80 fiches / Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, B. Teyssier. – Paris : Hachette. Français langue étrangère, 2000. – 208 p
 6. Gregoir M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz.- CLE International, 2005. – 287 p.
 7. Huet C. Révisions. 450 exercices. Niveau avancé / Célyne Guet, Sandrine Vidal. – Paris: CLE International- SEJER , 2005.- 175 p..
 8. Morton J. English grammar for student of French. The Study Guide for Those Learning French./ Jacqueline Morton. – Olivia and Hill Press, 2009.- 176 p.
 9. Pecheur J. Civilisation progressive du francais avec 400 exercices / J. Pecheur. – Baume-les-Dames: Cle International, 2010. – 223 p.
 10. Poinsson-Quinton. Grammaire expliquée du français / Sylvie Poinsson-Quinton, Reine Mimran, Michèle Mahéo Le Coadic- Paris: CLE International- SEJER, 2003.- 224p.
 11. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. / Evelyne Sirejols, Pierre Claude Renaud Dominique. – Paris: CLE International – SEJER., 2004.- 191p.

 

Матеріали

Опис курсу

Мета курсу:

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Практика перекладу з 2-ї іноземної мови (французької)» за професійним спрямуванням є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови; ознайомити з інформацією країнознавчого та  культурологічного характеру; сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматикою будовою основних типів простих речень; розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального тематичного спрямування початкового рівня складності; сформувати вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу.

Курс сприяє активному засвоєнню тематичної лексики, володінню практичними навиками перекладу текстів фахової тематики, тренуванню вміння ведення дискусії на матеріалі вивченої лексики, а отже використання набутих знань у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Цілі курсу: сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма; розвинути у студентів граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма, закріпити вивчення морфологічних і синтаксичних категорій, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови.

Завдання

Практичне володіння студентів французькою мовою, вироблення навиків усного та письмового спілкування на професійному рівні (науково-фахова тематика);

– сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь відповідно до загальноєвропейського рівня В2: уміння говорити та сприймати мову на слух, уміння читати і розуміти популярну і наукову літературу на фахову тематику, користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах професійної тематики, перекладати з іноземної мови на рідну тексти фахового характеру, вміти підготуватися до участі у конференціях, семінарах, дебатах;

– ознайомити з морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматикою будовою основних типів складних речень;

– сформувати навички реферувати та анотувати різні типи текстів; комунікативні уміння з екстенсивного та інтенсивного аудіювання;

– поглибити навики володіння синтаксичними конструкціями, пояснювати особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядному реченні різних типів і відповідно до лексичних і стилістичних особливостей;

– навчити студентів розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою професійного тематичного спрямування вищого рівня складності;

– сформувати у студентів вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу;

– виробити вміння використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;

– організувати дискусії на суспільно-актуальні теми відповідно до тематики вивченого матеріалу;

– здійснити повторення та узагальнення пройденого граматичного матеріалу;

– удосконалити компетенцію усного сприйняття та розуміння французької мови за допомогою вправ, які мають за основу аудіо- та відеозаписи.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

– теоретично і практично передбачені для цього курсу граматичні та лексичні теми (рівень В2);

– головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови;

– засоби вираження певної комунікативної інтенції;

– методи аналізу тексту, принципи організації словникового складу французької мови;

– сприйняття на слух аутентичні радіо- та теле- матеріали, інформацію у текстовому форматі;

– вміння на навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу;

– стратегії усного та письмового спілкування;

– лексичні та граматичні принципи формування наукових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій;

–  синтаксичні конструкції та особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядних реченнях різних типів відповідно до їх лексичних та стилістичних характеристик;

– структурні правила написання резюме, короткої статті, аргументованого ессе, офіційного аргументованого листа;

– складні граматичні конструкції, часи і способи дієслова та застосовувати правила синтаксису складного речення

Вміти:

– активно володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями;

– сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти (художні, публіцистичні, науково-популярні) відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості;

– відтворювати основну та імпліцитну інформацію тексту, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;

– читати і розуміти фахові тексти відповідно до тематики курсу та відтворювати основну та докладну інформацію;

– працювати з різними типами словників;

– теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання;

– аналізувати французькою мовою морфологічні і синтаксичні явища;

– описувати події, висловлювати свою думку, створювати повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію;

– вести дискусію, викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

– проводити лінгвостилістичну інтерпретацію (усну та письмову) текстів засобів масової комунікації, з врахуванням культурологічного та історичного контекст, час та місце написання, іконічні елементи тексту, тощо;

– вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири;

– вільно використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми;

– володіти принципами членування тексту, реферувати та анотувати газетні та журнальні статті, інтерпретувати твір щодо структури, композиції, змісту і форми;

– володіти перекладацькими навиками, необхідними для  інформаційного вивіреного усного перекладу комунікативних висловлювань.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус