Друга іноземна мова (французька, 1 магістри, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Іна-51МПисаревська О. В.
Іна-52М
1048Іна-51МПисаревська О. В.
Іна-52М

Опис курсу

Програма вивчення другої іноземної мови (французької) скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої, а також соціо-культурної компетентностей з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови; ознайомити з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру; сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови; розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального тематичного спрямування; сформувати вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу; користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах професійної тематики.

Курс сприяє активному засвоєнню тематичної лексики, володінню практичними навиками перекладу текстів фахової тематики, тренуванню вмінь ведення дискусії на матеріалі вивченої лексики, а отже використання набутих знань у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування. Програма з французької мови як другої іноземної створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим програма ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з французької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
– теоретично і практично передбачені для цього курсу граматичні та лексичні теми;
– головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови;
– засоби вираження певної комунікативної інтенції;
– методи аналізу тексту, принципи організації словникового складу французької мови;
– сприйняття на слух аутентичні радіо- та теле- матеріали, а також інформацію у текстовому форматі;
– лексичні та граматичні принципи формування наукових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій;
– синтаксичні конструкції та особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядних реченнях різних типів відповідно до їх лексичних та стилістичних характеристик.

Вміти:
– активно володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями;
– сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості;
– відтворювати основну інформацію у тестовому форматі, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;
– читати і розуміти фахові тексти відповідно до тематики курсу та відтворювати основну та докладну інформацію;
– працювати з різними типами словників;
– теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання;
– описувати події, висловлювати свою думку, створювати повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію;
– дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу.
– сприймати на слух та розуміти різножанрові тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію тексту, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;
– вести дискусію, викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;
– для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.
– вільно та адекватно використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми;
– володіти принципами членування тексту, реферувати та анотувати газетні та журнальні статті, інтерпретувати твір щодо структури, композиції, змісту і форми;
– володіти перекладацькими навиками, необхідними для інформаційного вивіреного усного перекладу комунікативних висловлювань.

Рекомендована література

 1. Pinson С. Édito : Méthode de français, livre de l’élève. Niveau C1 /. Pinson  – Didier, 2018. – 167 p.
 2. Pinson С. Édito 2 : Méthode de français, cahier d’activité. Niveau C1 /.  Pinson – Didier, 2018. – 191 p.

Додаткова література:

 1. Бабінчук І. І. Французька мова. Cours supérieur de français: підручник для студ. старших курсів вищих навч. закл. / І. І. Бабінчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 486 с.
 2. Frerot J.-L., Boulares M. Grammaire Progressive du Français 3e Édition Avancé. – Paris : Clé International. 2019, – 207 p.
 3. Miquel C. Vocabulaire progressif du français – Niveau avancé – 3ème édition. – Paris : Clé International. 2016, – 208 p.

Словники та довідники:

 1. Larousse de poche/Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.
  La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.
  Alain Rey, Sophie Chatreau Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2015. – 1092 p.
 2. Словник: Французько-український. Україно-французький: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищ. навч. закл. / Уклад.: В.Б. Бурбело, К.М. Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 528 с.

Матеріали

метод.рекоменд._держ_А5 (1)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус