Друга іноземна мова (французька, 1 магістри, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит
103Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Іна-51МДмитрасевич Н. І.
1048Іна-51МДмитрасевич Н. І.

Опис курсу

Мета:
Вдосконалити рівень основних мовних компетенцій студентів: усного мовлення, письмового
мовлення, сприйняття та розуміння мови на слух, розуміння письмових текстів. Практична
спрямованість курсу передбачає, що студенти здобувають мовну компетентність рівня С1,
поглиблюють знання синтаксичної системи французької мови, вдосконалюють навички мовлення в різних соціально-детермінованих комунікативних ситуаціях, застосовують різні стратегії читання та слухання, вдосконалюють писемні вміння, реферуючи інформацію різних типів автентичних текстів, що спонукає до розвитку критичного та аргументативного мислення.
Завдання:
Навчити студентів аналізувати та коментувати тексти професійного тематичного спрямування
та соціальної тематики, логічно і грамотно обгрунтовуючи свою думку. Виокремлювати стилістичні особливості художніх, публіцистичних, науково-популярних текстів. Вдосконалити вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу. Розвинути сприйняття та розуміння французької мови на слух за допомогою вибірки аудіо- та відео- матеріалів рівня В2, створювати власні тексти загального та професійного спрямування.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
• знати:
лексику професійного спрямування та іншої соціально вагомої тематики; конкурентні
форми підрядних речень часу, мети, умови тощо; поняття номіналізації та її
функціональне спрямування; особливості різних функціональних стилів французької
мови; основні типи публіцистичних, науково-популярних текстів, методи їхнього
аналізу; засоби вираження зв’язності у тексті; основні філологічні словники.
• вміти:
аналізувати актуальні соціальні явища та тенденції; застосовувати знання про
конкурентні граматичні конструкції відповідно до функціонально-стильової
різновидності тексту та комунікативного наміру; розуміти різножанрові тексти та
проводити їхній функціонально-стилістичний аналіз; вести дискусію, реферувати
газетні та журнальні статті; сприймати на слух автентичні теле- та радіоматеріали
середньої тривалості, відтворювати цю інформацію усно й на письмі; інтерпретувати
художній твір щодо змістового наповнення, структури та композиції; писати тексти
різного типу (лист, опис, розповідь, характеристика, реферат), враховуючи стильові та
інші характеристики; послуговуватись франкомовними лексикографічними
джерелами.

Рекомендована література

  1. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF: Навч. посібник для вищ. навч. закл. – К.:Ірпінь:  ВТФ «Перун», 2001. – 232 c.
  2. Cocton M.-N. Génération B1. Méthode de français / Marie-Noel Cocton. – Paris : Didier, 2016. – 214 p.
  3. Miquel C. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé / Claire Miquel. – Paris : CLE international, 1999. – 191 p.
  4. Poisson-Quinton. Grammaire expliquée du français / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran, Michèle Mahéo-Le Coadic – Paris : CLE International – SEJER, 2007. – 430
  5. Poisson-Quinton. Grammaire expliquée du français. Exercices / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran, Michèle Mahéo-Le Coadic – Paris : CLE International – SEJER, 2003. – 224 p.

Матеріали

метод.рекоменд._держ_А5 (1)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус