Друга іноземна мова (французька, 2 курс, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
45Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Іна21Миколаєвич-Джуман Н. Б., Дмитрасевич Н. І.
Іна22
Іна23
Іна24
496Іна21Миколаєвич-Джуман Н. Б., Дмитрасевич Н. І.
Іна22
Іна23
Іна24

Опис курсу

Мета: розвинути чотири основні мовні компетенції студентів: усного мовлення, письмового мовлення, сприйняття та розуміння мови на слух, розуміння письмових текстів. Практична спрямованість курсу передбачає, що студенти оволодіють базовою розмовною та професійною лексикою, а також основними граматичними конструкціями потрібними для реалізації повсякденних комунікативних ситуацій.

Розвинути у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, що включає в себе  фонетично-корективний курс, де студенти засвоюють особливості французької вокалічної і консонантної систем.

Студент повинен практично оволодіти лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності відповідно до програми третього курсу. Поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць метою є одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови.

Завдання: навчити студентів розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального та професійного тематичного спрямування середнього рівня складності.

Сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіокурсів.

Головним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості французької вокалічної і консонантної систем, основні граматичні явища, лексичні структури, кліше та репліки, необхідні для повсякденного спілкування у типових комунікативних ситуаціях.

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову, аналізувати прочитане, коментувати найцікавіші абзаци, речення, правильно застосовувати набуті знання з граматичного матеріалу занять, додержуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики , вести бесіду на теми, пов’язані з різними аспектами життя людини, адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів відповідності та мовної правильності.

Рекомендована література

 1. Pinson С., Heu Е. Édito 1 : Méthode de français, livre de l’élève /.  Pinson,  E.Heu – Didier, 2016. – 216 p.
 2. Pinson С., Heu Е. Édito 1 : Méthode de français, cahier d’activité /.
 3. Grégoire M. Grammaire progressive du français : niveau intermédiaire / M. Grégoire, O. Thiévenaz. – Clé internationale, 2005. – 272 p.
 4. Miquel C. Vocabulaire progressif du français : niveau débutant / C. Miquel. – Clé internationale, 2002. – 160 p.
 5. Словник: Французько-український. Україно-французький: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищ. навч. закл. / Уклад.: В.Б. Бурбело, К.М. Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 528 с.
 6. Petit Robert de la langue française / [sous la direction de J. Rey-Debove, A.Rey]. – Paris : Le Robert, 2009. – 2837 p.
 7. Augé H., Caňada Pujols M.D., Marlhens C., Martin L. Tout va bien.Méthode de français II. Livre de l’élève. CLE international. 2005.
 8. Augé H., Caňada Pujols M.D., Marlhens C., Martin L. Tout va bien. Méthode de français II. Cahier d’exercices. CLE international. 2005.
 9. Claire Miquel. Communication progressive du français avec 365 activités. CLE international. 2004
 10. Giovanna Tempesta. Grammaire. Tests CLE. Niveau intermédiaire. CLE international. 2003.
 11. Pascal Cyeminée. Petit guide des expressions. CTP Interparents. 2008.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. http://www.bienecrire.org/exo-ortho.php
 2. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-
 3. https://www.lepointdufle.net/p/orthographe.htm
 4. https://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice/adulte
 5. http://www.orthocoach.fr
 6. https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=74
 7. https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1076&action=animer
 8. https://www.gymglish.com/fr/frantastique-orthographe/test-orthographe
 9. https://www.academia.edu/8985500/La_maîtrise_de_l_orthographe_française_par_les_apprenants_du_FLE

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус