Друга іноземна мова (французька) (для англійської філології, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Немає
45Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Іна21Писаревська О. В.
Іна22
Іна23
Іна24
496Іна21Писаревська О. В.
Іна22
Іна23
Іна24

Опис курсу

Мета: розвинути чотири основні мовні компетенції студентів: усного мовлення, письмового мовлення, сприйняття та розуміння мови на слух, розуміння письмових текстів. Практична спрямованість курсу передбачає, що студенти оволодіють базовою розмовною та професійною лексикою, а також основними граматичними конструкціями потрібними для реалізації повсякденних комунікативних ситуацій.

Розвинути у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, що включає в себе  фонетично-корективний курс, де студенти засвоюють особливості французької вокалічної і консонантної систем.

Студент повинен практично оволодіти лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності відповідно до програми третього курсу. Поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць метою є одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови.

Завдання: навчити студентів розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального та професійного тематичного спрямування середнього рівня складності.

Сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіокурсів.

Головним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості французької вокалічної і консонантної систем, основні граматичні явища, лексичні структури, кліше та репліки, необхідні для повсякденного спілкування у типових комунікативних ситуаціях.

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову, аналізувати прочитане, коментувати найцікавіші абзаци, речення, правильно застосовувати набуті знання з граматичного матеріалу занять, додержуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики , вести бесіду на теми, пов’язані з різними аспектами життя людини, адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів відповідності та мовної правильності.

Рекомендована література

  1. Pinson С.,  Heu Е. Édito 2 : Méthode de français, livre de l’élève /.  Pinson,  E.Heu – Didier, 2016. – 216 p.
  2. Pinson С.,  Heu Е. Édito 2 : Méthode de français, cahier d’activité /.  Pinson,  E.Heu – Didier, 2016. – 145 p.
  3. Grégoire M. Grammaire progressive du français : niveau intermédiaire / M. Grégoire, O. Thiévenaz. – Clé internationale, 2005. – 272 p.
  4. Miquel C. Vocabulaire progressif du français : niveau débutant / C. Miquel. – Clé internationale, 2002. – 160 p.
  5. Словник: Французько-український. Україно-французький: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищ. навч. закл. / Уклад.: В.Б.    Бурбело, К.М. Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 528 с.
  6. Petit Robert de la langue française / [sous la direction de J. Rey-Debove, A.Rey]. – Paris : Le Robert, 2009. – 2837 p.
  7. Claire Miquel. Communication progressive du français avec 365 activités. CLEinternational. 2004

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус