Друга іноземна мова (французька, 1 магістри, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інп51Мдоцент Вигнанська І. М.
1048Інп51Мдоцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Програма курсу з практики перекладу з 2-ї іноземної мови (французької) для студентів магістратури створена відповідно до вимог ступеневої освіти та Освітньо-професійної програми підготовки магістра філології. Навчальний курс з спрямований на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розвинути уміння використовувати іноземну мову у практичних ситуаціях, співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування; ознайомити з особливостями синтаксичної системи французької мови; розвинути вміння самостійно формувати конструкції відповідно до синтаксичних правил; сформувати вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу; виробити вміння  використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування. Крім цього, навчальний курс дає змогу  методологічно підготувати студентів до складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня В2. В курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення мовних компетенцій. Програма курсу передбачає вивчення лексичних одиниць вищого рівня складності та засобів вираження певної комунікативної інтенції; написання текстів різної тематики, використовуючи відповідні засоби зв’язності; усний та письмовий переклад текстів фахової тематики; висловлюванняна задану професійну тему у різних комунікативних ситуаціях. Практична спрямованість курсу передбачає оволодіння студентами професійної лексики, а також граматичних конструкцій необхідних для реалізації комунікативних  цілей; розвинути вміння самостійно формувати  правильні синтаксичні конструкції; аналізувати художні тексти, володіти граматичними структурами, конекторами та зв’язними елементами висловлювання, головними морфологічними і синтаксичними категоріями, парадигмами окремих частин мови, здатністю співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах суспільно – політичної та фахової тематики. Програма  ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з французької мови як іноземної, опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати:
– теоретично і практично передбачені для цього курсу граматичні та лексичні теми;
– головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови;
– засоби вираження певної комунікативної інтенції;
– методи аналізу тексту, принципи організації словникового складу французької мови;
– сприйняття на слух аутентичні радіо- та теле- матеріали, інформацію у текстовому форматі;
– вміння на навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу;
– стратегії усного та письмового спілкування;
– лексичні та граматичні принципи формування наукових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій;
– синтаксичні конструкції та особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядних реченнях різних типів відповідно до їх лексичних та стилістичних характеристик.

Вміти:
– активно володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями;
– сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості;
– відтворювати основну інформацію у тестовому форматі, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;
– теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання;
– дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу.
– сприймати на слух та розуміти різножанрові тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію тексту, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;
– вести дискусію, викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;
– для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.
– вільно використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми;
– володіти принципами членування тексту, реферувати та анотувати газетні та журнальні статті, інтерпретувати твір щодо структури, композиції, змісту і форми;
– володіти перекладацькими навиками, необхідними для інформаційного вивіреного усного перекладу комунікативних висловлювань.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Boulares M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. / Michèle Boularès, Jean-Louis Frerot.- CLE International, 2004. – 192 р.
 2. Heu E., Abou-Samra M., Perrard M., Pinson C. Edito Niveau B1. / Elodie Heu, Myriam Abou-Samra, Marion Perrard, Cécile Pinson. – Les éditions Didier, Paris, 2013.- 225 p.
 3. Heu Élodie, Mabilat Jean-Jacques Édito. Méthode de français. Niveau B2. 3e édition. – Didier, 2015.– 223 p.
 4. Heu Élodie, Mabilat Jean-Jacques Édito. Cahier d’activités. Niveau B2. 3 édition. – Didier, 2015. – 144 p
 5. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. / Claire Miquel.- Paris: CLE Intenational, 2007.- 191 p

Додаткова література:

 1. Baptiste Aurélien, Marty R. Réussir le DELF B2. / Baptiste Aurélien, Marty R. – Didier, 2010. — 165 p.
 2. Beaujeu C.-M.,Carlier A., Mimran R., Torres M.,Vrillaud-MeunierJ. Grammaire. 350 exercices.Niveau supérieur. FLE Méthode Adolescents–Adultes.- Hachette, Paris., 2010. – 62 p
 3. Brillant C. Le nouvel édito. Niveau B2. / Corina Brillant, Virginie Bazou, Romain Racine, Jean-Charles Schenker. – Les éditions Didier, Paris, 2010.- 224 p.
 4. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 2004. – 192 p.
 5. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B. Grammaire pratique du français en 80 fiches / Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, B. Teyssier. – Paris : Hachette. Français langue étrangère, 2000. – 208 p
 6. Gregoir M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz.- CLE International, 2005. – 287 p.
 7. Huet C. Révisions. 450 exercices. Niveau avancé / Célyne Guet, Sandrine Vidal. – Paris: CLE International- SEJER , 2005.- 175 p..
 8. Morton J. English grammar for student of French. The Study Guide for Those Learning French./ Jacqueline Morton. – Olivia and Hill Press, 2009.- 176 p.
 9. Pecheur J. Civilisation progressive du francais avec 400 exercices / J. Pecheur. – Baume-les-Dames: Cle International, 2010. – 223 p.
 10. Poinsson-Quinton. Grammaire expliquée du français / Sylvie Poinsson-Quinton, Reine Mimran, Michèle Mahéo Le Coadic- Paris: CLE International- SEJER, 2003.- 224p.
 11. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. / Evelyne Sirejols, Pierre Claude Renaud Dominique. – Paris: CLE International – SEJER., 2004.- 191p.

Словники та довідники

 1. Larousse de poche/ Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.
 2. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.
 3. Alain Rey, Sophie Chatreau  Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2015. – 1092 p.

Матеріали

Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус